Dias nummer 1 - Maglehøjskolen

Report
Inklusion – en fælles opgave
Maglehøjskolen 27.9. 2011
Jørn Nielsen klinisk psykolog ph.d.
[email protected]
Minds




Alt er del af noget større
Vi er i kraft af hinanden
Samspillets betydning
Det fælles ansvar
Jørn Nielsen klinisk psykolog ph.d.
[email protected]
Inklusion
- og udviklende samværsformer




Om at møde det ”fremmede”, det ”uønskede”
- hvordan får vi det bedste frem i hinanden?
Hvilken slags institution og skole – og hvilket
fællesskab – ønsker vi?
Inklusion og eksklusion: komplementære
begreber – hvor er grænsen?
Inklusion: den store satsning
– og den begrænsede succes
Jørn Nielsen klinisk psykolog ph.d.
[email protected]
Nogle tendenser i tiden

Udviklingen fra 2001-08 (KL)
40 % flere specialundervisningselever
Udgiften til specialundervisningen er steget med 60%
Specialundervisningen dækker 20% af alle
folkeskolens ressourcer (– sidste: 29%!)
Et stigende antal børn og unge får ikke uddannelse
Diagnoser i vækst
Øget medicinering
Læringsudbyttet for mange elever er lavt (-> 15%)
Jørn Nielsen klinisk psykolog ph.d.
[email protected]
Udgiftsudvikling
Jørn Nielsen klinisk psykolog ph.d.
[email protected]
Nordahl



(2009)
Spredningen mellom de elevene som skårer
dårligst og de som skårer best er relativt stor.
....en stor andel elever...gjør det bra og har
det bra i grunnskolen
Men det er opp mot 15 % av elevene i dansk
grunnskole som er i en relativt kritisk
situasjon i forhold til læring og utvikling.
Jørn Nielsen klinisk psykolog ph.d.
[email protected]
Kultur:
- tendenser i tiden




I dag: fokus på individets udvikling
Nedsmeltning af traditionelle fællesskaber
(Ekeland, 2007)
”Jeg” kommer i centrum, ikke ”vi”
Kortere afstand mellem succes og fiasko
Risikoen for oplevelse af personlig fiasko
Tvivl og afmagt som ekskluderende faktorer
Påfaldende anderledeshed medfører
undersøgelse,
henvisning m.v
Jørn Nielsen klinisk psykolog ph.d.
[email protected]
Samtidig:




Al læring, udvikling og bevægelse finder sted
i samvær med andre
At lykkes, også som individ, er et fælles
anliggende
At være – eller ikke at være – en del af et
fællesskab: - Det er det afgørende
spørgsmål!
Hvordan undgår vi “tålt ophold”? – i et X-felt
mellem fag, kultur, politik og økonomi?
Jørn Nielsen klinisk psykolog ph.d.
[email protected]
Inklusion




Inklusion:
Fysisk tilstedeværelse
Interaktion
Gensidig berigelse
Inklusion er at undgå (omfanget af) eksklusion
Fokus på udvikling og læring gennem alles aktive
deltagelse
Forskellighed som en berigelse og en
læringsbetingelse
Jørn Nielsen klinisk psykolog ph.d.
[email protected]
At være en del af et fællesskab –
eller ej…

Hvornår er man ikke længere i stand til
at være en del af et fællesskab?

Når adfærden er for udsædvanlig
Når adfærden er for uacceptabel

Hvem afgør dette?

Jørn Nielsen klinisk psykolog ph.d.
[email protected]
Institutioners og skolens fællesskab


Den dominerende diskurs blandt
Professionelle
Forældre
Børnene
Sprog skaber virkelighed
Jørn Nielsen klinisk psykolog ph.d.
[email protected]
Jørn Nielsen klinisk psykolog ph.d.
[email protected]
Etablering af fællesskaber, der rækker ud
over institution og skole


Fire afgørende spørgsmål:
- Hvor langt rækker ansvaret?
- Hvad er det dominerende syn på børn i
vanskeligheder?
- Har vi kendskab og beredskab?
- Har vi tilstrækkelig faglighed?
Fra I-dentity til we-dentity
Jørn Nielsen klinisk psykolog ph.d.
[email protected]
Hvordan etablere bæredygtige
fællesskaber?






Ansvar og kontakt
Åbenhed
Etik
Holdning, handleplaner og beredskab
Fokus: dannelse, vision
Virkemidler
Jørn Nielsen klinisk psykolog ph.d.
[email protected]
Fællesskab om dannelse






Sprog
Miljø
Behandling af ”andre”
Adfærd, disciplin, læring
Aldersbetingede temaer…
Værdier…
Jørn Nielsen klinisk psykolog ph.d.
[email protected]
Afgørende forhold




Ændringer ved og med barnet
Ændringer ved og med det almindelige
område
Hvilken faglig tilgang?
”Sådan som man betragter mennesket,
behandler man det” (Kemp)
- og omvendt
Jørn Nielsen klinisk psykolog ph.d.
[email protected]
Udvikling i kontekst



Et barns udvikling kan kun forstås i den
sammenhæng, det lever i/den sociale
kontekst, det vokser op i
Børns trivsel afhænger af samspillet mellem
individ, familie og øvrig kontekst
Omgivelsernes kompetencer er afhængige af
egne omstændigheder/kontekster/historier
Jørn Nielsen klinisk psykolog ph.d.
[email protected]
Faglighed: sprog skaber virkelighed

Adfærd forstået som
Invitationer
Kommunikation
Respons
Jørn Nielsen klinisk psykolog ph.d.
[email protected]
Invitationer





Børn med tvivl på egne muligheder
Børn med begrænsede erfaringer om at
bede om og få hjælp
Tillidsopbygning og nye erfaringer
At skabe kontekster for udvikling
- invitation til at se på egen praksis
Udvikling af hensigtsmæssige identitet
Jørn Nielsen klinisk psykolog ph.d.
[email protected]
Vygotsky

(1896-1934)
”We are always in
the process of
becoming”
Jørn Nielsen klinisk psykolog ph.d.
[email protected]
Komplementære identitetskategorier:
Essentialistiske og konstruktionistiske






”Er”
Kerne-selv
Deficits
Undersøgelser
Empiri, rigor: at se..
Kategorial/
Diagnostisk tænkning


Eksperter
Behandling








/foranstaltninger
”Kan blive til”
Intentioner, værdier
De gode hensigter
Samskabt forståelse
Kreativitet, imagination:
at se ud over…
Det unikke i fællesskab
Alle er medskabere
Bevægelse og nye
erfaringer
Jørn Nielsen klinisk psykolog ph.d.
[email protected]
Fokus





Det endnu ikke (tilstrækkeligt)
udviklede
Det fraværende men implicitte
Tro, håb og mod
Aktørperspektivet
De afgørende fællesskaber
Jørn Nielsen klinisk psykolog ph.d.
[email protected]
Forskning







Moderne udviklings- og tilknytningsteori
Moderne hjerneforskning; en bio-psyko-social tilgang
Resilienceforskningen
Forskningen om recovery
Forskningen om beskyttende faktorer
Evidensbaserede metoder
Relationernes og kontekstens betydning
Jørn Nielsen klinisk psykolog ph.d.
[email protected]
Et godt læringsmiljø – forudsætningen for
fællesskab, inklusion og udvikling



”Det vigtigste fag i skolen, kulturelt set, er
skolen selv. Sådan oplever de fleste elever
det, og det bestemmer, hvilken betydning de
tillægger den” (Bruner, 1999)
Kvaliteten…har afgørende betydning for
barnets sociale udvikling (Rutter, 1997)
Fokus udvider sig fra ”hvordan inkludere
enkelte elever” til ”hvordan skabe et godt
lærings- og udviklingsmiljø”?
Jørn Nielsen klinisk psykolog ph.d.
[email protected]
Læringsmiljøet
Børns læring og udvikling understøttes især af
det pædagogiske personales
 Evne til involvering; relationskompetence
 Didaktiske kompetence
 Evne til at lede pædagogiske processer
(Nordenbo, 2008)
Jørn Nielsen klinisk psykolog ph.d.
[email protected]
En sammenhængende indsats
Teori/forståelse
Organisation
Metodik
Personlige kompetencer
Jørn Nielsen klinisk psykolog ph.d.
[email protected]
Fællesskab: samarbejde om udvikling





Fra problembeskrivelse til vision
Fra ”rigor” til ”imagination”
Fra beskrivelse af ”er” til ”kan blive til”
Det fraværende men implicitte
Anerkendende tilgange: invitation til at bringe
det bedste frem i hinanden, i fællesskabet
Jørn Nielsen klinisk psykolog ph.d.
[email protected]
Inklusion er at høre til…
Jørn Nielsen klinisk psykolog ph.d.
[email protected]

similar documents