Financování sociální správy

Report
Financování sociální správy
Únor 2014
Organizace semestru -rozpis
přednášek
• 28.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5.
Témata
•
•
•
•
•
•
Financování sociální správy
Správní řízení
Sociálně--právní ochrana, hmotná nouze
Správa zaměstnanosti
Správa sociálního pojištění, SSP
Správa sociálních služeb
1. termín testu - zkouška – 9.5. 2014
2. termín testu/opravný termín – zkouška – 13. 6.
Povinnosti studenta – předmět sociální
správa 2
• Písemný test – 9. 5., 13. 6. + před – termín 25.4. 2014
• Do 11.4. 2014 odevzdat písemnou práci – vytištěnou, na
přednášku (není jiné cesty!)
Forma: Úvaha
Téma: Jak sociální správa zasahuje do života člověka – popis
konkrétního případu, konkrétní informace (např. získané z
tisku)
Další pravidla pro psaní: Nutno označit zdroj, popsat případ +
popsat svůj názor a možnost řešení situace
Rozsah: 3 normostrany
Alternativou je vystoupení na přednášce – podle témat
přednášek, presentace vlastní odborné praxe (domluva
nutná! – možno zpracovat ve skupině)
Základní oblasti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Co jsou to náklady?
Zdroje financování
Způsoby financování
Financování veřejné správy
Principy
Techniky financování
Financování nestátní sociální správy
Zaměstnavatelé a financování
Kontrola financování
Cvičení
• Pracujte ve spolupráci 2 pracovních stolů
• Zamyslete se nad tím, jaké jsou základní
náklady, které jsou spojené se sociální činností
• Popište konkrétní příklad
+ ve zbývajícím čase se zamyslete nad zdroji pro
náklady „služby“
Náklady
•
•
•
•
Hlavní a vedlejší
Hlavní – činnost spojená s klientem
Vedlejší – režijní
Investiční náklady – do staveb a techniky
Zdroje financování
• Stát - daně, poplatky, pokuty, dary, dědictví
• Veřejná samosprávná korporace– státní rozpočet,
poplatky, příspěvky, dary, půjčky, dědictví
• Zaměstnavatelé – podílí se povinnými příspěvky
legislativně zakotvenými
• Občan – účastník pojistné od povinných plátců, princip
solidarity, ? Spoluúčast rodinných příslušníků za sociální
služby, náklady obce a státu na dofinancování, když ne
rodina, dobrovolné příspěvky – nadace... - sponzorství
Způsoby financování -3 způsoby
• Průběžné financování
• Spoření
• Úlevy - z daní a poplatků
Zaměříme se na první 2
V řadě zemí je uplatňována kombinace
uvedených systémů tzv. vícepilířového systému.
Průběžné financování - 1
•
•
•
•
•
•
Převody v sociálním prostoru
Příjmy v daném období jsou opět přerozděleny
Jde o běžné příjmy a běžné výdaje
Založeno na mezigeneračním přerozdělování
(př. Zdraví – nemocní, staří – mladí)
!!! Rovnováha mezi příjmy a výdaji systému
Průběžné financování – 2 - problémy
• Hlavní příčiny problémů průběžného systému :
► systém nemotivuje občany k vlastním úsporám na důchod;
► je faktorem ovlivňujícím deficit veřejných rozpočtů;
► nepříznivá ekonomická situace (hospodářská recese a krize) snižuje
zdroje krytí dávek;
► roste počet obyvatel v poproduktivním věku (tzv. stárnutí obyvatel)
•
•
•
•
•
•
•
► inflace determinuje valorizaci dávek;
► rostou náklady institucí, které poskytují sociální a zdravotní služby,
především v důsledku technického a technologického pokroku;
► roste tlak na růst povinného pojistného na sociální zabezpečení;
► prohlubuje se nízká tvorba pracovních míst;
► nízké úspory domácností pro zabezpečení ve stáří;
► populismus politických stran.
Fondové financování
• Příjmy jsou uloženy na účtech a jsou investovány ve prospěch
majitele účtu (přerozdělení v sociálním čase) např. z penzijního
připojištění
• Hlavní příčiny problémů fondového systému jsou :
► defraudace (vytunelování) kapitalizovaných fondů;
► riziko špatného investování;
► znehodnocení úspor inflací;
► vysoké náklady na vytváření rezerv (tzv. správní výdaje);
► vícenáklady na dozor nad hospodařením a intenzita dozoru;
► pozitivním prvkem je posilování odpovědnosti jednotlivce a jeho
motivace ke spoření na stáří.
Financování veřejné sociální správy
Financuje se redistribucí peněz – základní teze
• Redistribuce v sociálním prostoru
- Tj. mezi osobami (aktivní, neaktivní osoby,
zaměstnaní – nezaměstnaní…)
- -nástrojem převodu peněz je stát – zpravidla daně
• Redistribuce v sociálním čase – peníze nemění
majitele, ale osoba je povinna si je šetřit – povinné
pojištění (nedědí se)/spořitelny, fondy (dědí se).
- Odložená spotřeba v čase – příprava na časy budoucí
(dostanu pak za splnění podmínek dávku) + investuji a
zhodnocuji na horší časy
Zdroje
• Daně (vybírá stát)
– přímé (podíl z příjmu + účelové platby – zdravotní…)
- nepřímé (z činnosti, spotřeby a majetku – auto, prodej,
dědictví)
• Poplatky (vybírá stát nebo veřejnoprávní korporace) správní poplatky – kolky… + zvířata…, mýtné
• Pokuty – ukládá veřejný orgán nebo činitel - sankce za
porušení právních předpisů,
• Dary (nutná adresnost a evidence jména dárce – vs.
korupce, sponzorství a následné odečtení z daňového
základu) a dědictví (zvláštní případ odúmrť – bez
dědiců).
Financování ze státního rozpočtu
- Rozpočtová pravidla státu – MF ČR – nyní se
sociální správa financuje průběžně – podle
stanoveného rozpočtu (bilancují s v něm příjmy a
výdaje)
- Kraje – dostávají ze státní rozpočtu finance na
zřizovatelské funkce svých zřizovaných sociálních
služeb z kapitoly Všeobecná pokladní správa
státního rozpočtu – kolik přerozdělí na jednotlivá
zařízení je v samostatné působnosti kraje, dotace
se nevyúčtovává (jde o účelovou dotaci)
- Obce – dotace podle rozměru a velikosti
Principy – 1 SOLIDARITA
Solidarita (dobrovolná + povinná) –
přerozdělování, filantropie – vzájemnost,
pojištění – tj. 3 základní druhy
• Filantropie – převod financí, darů jiným
subjektům bez zisku
• Vzájemnost – dohoda skupiny lidí k pomoci
(cechy, spolky)
• Pojištění – dobrovolné, povinné, za úplatu ve
vymezených případech se poskytne pomoc
Principy 2
• Rovnost – rozdělování (dávky, služby) za
stejných podmínek – nediskriminace
• Efektivnost – minimální náklady, maximální
užitek
• Únosnost – možnosti zatížení občanů (daně)
Principy 3
• Dostupnost – služeb (peníze nestačí…dostupnost
lékaře, školy, sociální služby), vliv: finance
• Subsidiarita – financování toho, co nelze zajistit
jinak (rodina, komunita, obec – tj. jiné zdroje)
- Spolufinancování – stát přispěje jen tolik, kolik
samotná obec (severské státy)
- Grantové financování – financování na základě
žádosti obce, další náklady si musí zajistit obce samy
(balkánské + severské státy)
Cvičení
• Rozdělte se do skupin
• Vaším úkolem je co nejpodrobněji popsat z
jakých zdrojů jsou financovány v ČR nestátní
subjekty
+ máte-li znalosti z jiných systému v EU či jiných
zemích – uveďte
+ máte-li zkušenosti jako
poskytovatel/zaměstnanec poskytovatele
sociálních služeb - uveďte
Financování nestátní sociální správy
• Vlastní zdroje (příspěvky členů, dary, sbírky,
sponzoři)
• Veřejné zdroje – finanční účast státu
Podpora státu – roční finanční dotace – finance
na pomoc druhým
?? Dotace na „hlavu“
• Sponzorství - veřejné sbírky, fundrasing –
žádání o peníze, granty ze soukromých nadací
a fondů
Zaměstnavatelé a financování
• Placení daní a povinného pojistného za
zaměstnance,
• finanční dary NNO (sponzorství),
• ale i vlastní sociální činnosti zaměstnavatele!
Zaměstnavatelé a financování
• Finanční motivace zaměstnanců – zdravotní péče,
podpora zájmových aktivit, zdokonalování
pracovního prostředí, rozvoj pracovních sil, apod.
• Péče o zaměstnance – nepřímé odměňování –
výhody, slevy, požitky – strava, doprava,
dovolená, pružná pracovní doba, dny volna…
• Podniková sociální politika – preventivní (úrazy,
nemoci, ale i flukturace), stimulační (bezpečnost,
pružná pracovní doba, regenerace, zajištění stáří),
charitativní (matky, riziková práce, pomoc
specifickým skupinám)
Občan a sociální činnost
• Může realizovat sociální činnost i jeden občan
a) Osobní podpora (sponzoring)
b) Adresát dotace od státu – hrazeny náklady na
služby, příspěvek na péči, apod.
c) Organizace služeb - podnikatelská či
nepodnikatelská činnost
Kontrola financování
•
•
-
Kontrola ze strany státu
Dohled nad dodržováním zákona
Kontrola veřejných financí
Zákon o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.
Kontrola ze strany organizace
Průběžné transparentní financování
Průběžná kontrola

similar documents