Javno naročanje - Cilj 3

Report
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR
Javno naročanje
Petra Ložar
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR
Javno naročanje pri izvajanju projektov
v programih ETS (2007-2013)
Slovenski partnerji, ki izvajate projekte v okviru programov ETS,
morate pri naročanju blaga in storitev upoštevati:
- programska/evropska pravila o javnem naročanju in
- nacionalno zakonodajo s področja javnega naročanja.
Program Centralna Evropa v programskem navodilu za
izvajanje projektov (Eligibility rules) določa mejno vrednost
2.500 EUR (brez DDV), nad katero morajo partnerji v postopku
javnega naročanja pridobiti tri pisne ponudbe.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR
Nacionalna zakonodaja
V Sloveniji je sistem javnega naročanja urejajo:
• Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS 12/13-UPB)
• Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem,
transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni
list RS, št. 70/11-UPB, 43/12-Odl.US in 90/12)
• Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti
(Uradni list RS, št. 90/12)
• Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja
(Uradni list RS, št. 43/11 in 60/11-ZTP-D) in
• njihovi podzakonski akti.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR
Definicija javnega naročila
Javno naročilo je skupek vseh dejanj, ki jih mora naročnik
opraviti s ciljem nabave blaga, naročila storitve ali gradenj po
zakonu o javnem naročanju z upoštevanjem temeljnih načel
javnega naročanja (PRIMEC, Blanka: Zakon o javnih naročilih s
komentarjem. Bonex, Ljubljana, 2008).
V zvezi z definicijo javnega naročila je pomembno opozoriti še
na dva elementa:
- pravno razmerje je civilne, ne pa javnopravne narave,
- odplačna narava pravnega razmerja.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR
Naročniki
Po 3. členu Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-2)
so naročniki:
-
-
organi Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih
skupnosti,
javni skladi, javne agencije in javni zavodi,
javni gospodarski zavodi,
druge osebe javnega prava in
združenja, ki jih oblikuje eden ali več naročnikov iz prejšnjih
alinej
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR
Predmet javnega naročila
• Javno naročilo gradenj
- izvajanje gradenj
- projektiranje gradenj
- dejavnosti na področju gradenj
• Javno naročilo blaga
- nakup blaga
- zakup, najem ali nakup blaga na kredit
• Javno naročilo storitev:
- izvedba ene ali več storitev iz seznama storitev
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR
Vrste postopkov
Zakon o javnem naročanju pozna 7 vrst postopkov:
-
odprti postopek,
postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti,
konkurenčni dialog,
postopek s pogajanji brez predhodne objave,
postopek s pogajanji po predhodni objavi,
postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi in
postopek oddaje naročila male vrednosti.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR
Mejne vrednosti za izvedbo
20.000/40.000
(B/S)
40.000/80.000
(G)
40.000-130.000
(B/S)
80.000-274.000
(G)
nad. 130.000
(B/S)
nad. 274.000
(G)
OP
PPUS
KD
27. člen ZJN
PPBO
29. člen ZJN
PPO
28. člen ZJN
PZP
NMV
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR
Evidenčni postopki oddaje JN
Določbe ZJN-2 se ne uporabljajo za javna naročila blaga ali
storitev, katerih vrednost je nižja od 20.000 EUR brez DDV, in
za javna naročila gradenj, katerih vrednost je nižja od 40.000
EUR brez DDV, z izjemo določb o statistiki.
Naročniki so za ta naročila dolžni voditi le evidenco o njihovi
oddaji, ki obsega navedbo predmeta in vrednosti javnega
naročila (t.i. evidenčni postopki). Pravno varstvo v smislu
predrevizijskega in revizijskega postopka pred Državno
revizijski komisijo pri evidenčnih postopkih ni.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR
Naročnik
- je po evidenčnem
postopku povabil tri
ponudnike k predložitvi
ponudbe za izdelavo 1
mesečne številke
prireditvenika
- ponudnik je pridobil 3
ponudbe in izbral
najcenejšega ponudnika
- vrednost izbrane
ponudbe je bila pod
20.000 EUR
Komisija za
preprečevanje korupcije
- ponudniki so podali
ponudbo za izdajo
časopisa samo za en
mesec, čeprav je bila s
projektom predvidena
izdaja 5 mesečnih številk
- dva pozvana ponudnika
sta bila v poslovni
povezavi, naročnik ni
ustrezno preveril
primernosti pozvanih
ponudnikov in k oddaji
ponudbe pozval še
kakšnega ponudnika
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR
Ravnanje ……, ki je omogočila ….. premoženjsko korist v obliki
pridobitve posla, s tem, da v evidenčnem postopku javnega naročanja ni
ravnala gospodarno, ni zagotovila konkurence med ponudniki in ni vodila
postopka na transparenten način, ustreza opredelitvi korupcije po prvi
točki 4. člena ZIntPK.
-
-
Kljub temu, da gre za evidenčni postopek je naročnik dolžan spoštovati temeljna
načela JN.
Način, kako je naročnik vodil postopek javnega naročanja in povabil dva med seboj
poslovno povezana ponudnika, predstavlja kršitev načela zagotavljanja konkurence
med ponudniki in načelo transparentnosti javnega naročanja in koruptivno ravnanje
naročnika, saj je s kršitvijo dolžnega ravnanja okrnil konkurenco ter s tem izboljšal
položaj in omogočil pridobitev posla ter korist izbranemu ponudniku.
Ni možno z gotovostjo trditi, da naročnik ne bi mogel v primeru, da bi povabil širši
krog potencialnih ponudnikov, pridobiti še ugodnejše ponudbe.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR
3. odstavek 14. člena ZJN-2
Naročnik ne sme določiti ocenjene vrednosti javnega naročila tako, da bi se zaradi
nižje ocenjene vrednosti izognil uporabi tega zakona glede na mejne vrednosti
predmeta javnega naročila.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR
Komisija za preprečevanje
korupcije:
- takšno »drobljenje« je
neprimerno, ker kaže na
Naročnik
naročnikovo izogibanje
- razveljavil PZP za
postopkom JN (kršitev 14. člena
promocijo turističnega
ZJN)
območja in 2. sklop
razveljavljenega postopka - s takšnim ravnanjem je kršeno
"zaradi lažjo obvladljivosti načelo zagotavljanja konkurence
projekta" razdelil na 6
med ponudniki in načelo
evidenčnih postopkov
transparentnosti
- z drobljenjem naročila se lahko
onemogoči drugim ponudnikom,
da oddajo ponudbo (ni pravnega
varstva) in omogoči neupravičeno
korist vnaprej znanemu
ponudniku.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR
Ravnanje …………….., ki je kot naročnik preklicala izvedbo javnega naročila po
postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi in izbrala način določitve vrednosti, da
bi se zaradi nižje ocenjene vrednosti izognila postopku oddaje javnega naročila, čeprav
kasneje do oddaje naročil po enostavnem postopku ni prišlo, predstavlja korupcijsko
tveganje in ravnanje v nasprotju z zahtevano integriteto, kot jo opredeljuje tretja točka
4. člena ZIntPK.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR
Faze postopka oddaje JN
predhodno
informativno
obvestilo
(60. člen
ZJN-2)
izračun ocenjene
vrednosti in sklep o
začetku (14. člen in
70. člen ZJN-2)
objava obvestila o
oddaji naročila
odločitev o
oddaji naročila
(79. člen)
priprava RD
(71. člen
ZJN-2)
pregled in
ocenjevanj
e ponudb
(41. člen in
77. člen)
objava obvestila
o javnem
naročilu (57. in
72. člen ZJN-2)
predložitev in
odpiranje
ponudb (73
člen, 75. in
76. člen)
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR
•
Ocenjena vrednost
Primeri
- zag. sredstva
19.000
- ocenjena vrednost
15.000
- najnižja ponudba
17.000
- zag. sredstva
- zag. sredstva
25.000
19.000
- ocenjena vrednost - ocenjena vrednost
19.000
15.000
- najnižja ponudba - najnižja ponudba
21.000
19.500
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR
018-332/2011-4
Sprejemljivost ponudbe ni odvisna od preseganja ocenjene vrednosti,
temveč od naročnikovih zagotovljenih sredstev, ta pa se lahko razlikujejo
od ocenjene vrednosti javnega naročila. Ocenjena vrednost javnega
naročila in zagotovljena sredstva sta dva različna pojma in ni nujno, da
sta vrednostno enaka. Zato tudi v primeru, če naročnik kot najugodnejšo
izbere ponudbo s ponudbeno ceno, ki je višja od ocenjene vrednosti
javnega naročila, to ne pomeni, da je kršil ZJN-2.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR
•
Ocenjena vrednost
Primeri
- zag. sredstva
19.000
- ocenjena vrednost
15.000
- najnižja ponudba
17.000
- zag. sredstva
25.000
- ocenjena vrednost
19.000
- najnižja ponudba
21.000
- zag. sredstva
19.000
- ocenjena vrednost
15.000
- najnižja ponudba
19.500
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR
4. odstavek 24. člena ZJN-2
Če vrednost najugodnejše popolne ponudbe presega mejno vrednost, od
katere dalje je treba javno naročilo objaviti na portalu javnih naročil
oziroma v Uradnem listu Evropske unije, ali mejno vrednost za postopek
javnega naročanja, naročnik ne sme oddati naročila po tem postopku,
temveč mora, če je to primerno, začeti nov postopek, skladno z določbami
tega zakona.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR
•
Ocenjena vrednost
Primeri
- zag. sredstva
19.000
- ocenjena vrednost
15.000
- najnižja ponudba
17.000
- zag. sredstva
25.000
- ocenjena vrednost
19.000
- najnižja ponudba
21.000
- zag. sredstva
19.000
- ocenjena vrednost
15.000
- najnižja ponudba
19.500
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR
21. točka 2. člena ZJN-2
»Nesprejemljiva ponudba« je tista ponudba, katere ponudbena cena
presega naročnikova zagotovljena sredstva, ali ponudba, katere cena je
višja od cen, ki veljajo za predmet javnega naročila na trgu.«
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR
Faze postopka oddaje JN
predhodno
informativ
no
obvestilo
(60. člen
ZJN-2)
izračun ocenjene
vrednosti in sklep o
začetku (14. člen in
70. člen ZJN-2)
objava obvestila o
oddaji naročila
odločitev o
oddaji naročila
(79. člen)
priprava RD
(71. člen
ZJN-2)
pregled in
ocenjevanj
e ponudb
(41. člen in
77. člen
ZJN-2)
objava obvestila
o javnem
naročilu (57. in
72. člen ZJN-2)
predložitev in
odpiranje
ponudb (73
člen, 75. in
76. člen ZJN2)
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR
Vsebina razpisne dokumentacije
Vsebina razpisne dokumentacije obsega praviloma:
1. povabilo k oddaji ponudbe,
2. navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe,
3. predmet javnega naročila
4. pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu
dokazovanja sposobnosti ponudnika,
5. merilo za izbiro najugodnejše ponudbe
6. splošni in posebni pogoji, ki bodo sestavni del pogodbe,
7. za pripravo predračuna z navodilom o izpolnitvi,
8. morebitna finančna ali druga zavarovanja.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR
Oblikovanje predmeta javnega naročila
Vprašanje oblikovanja sklopov – drobljenje javnega naročila ali
združevanje več storitev v okviru enega sklopa
Drugi odstavek 6. člena ZJN-2
» Če predmet javnega naročila dopušča in če to prispeva k večji
gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila, mora
naročnik oblikovati razpisno dokumentacijo tako, da je mogoče
ponudbo oddati po sklopih. Pri tem mora zagotovi
nediskriminatorno obravnavo in s tem večjo dostopnost javnega
naročila gospodarskim subjektom.«
Odločitev DKOM 018-293/2012-5
»Čiščenje vseh bolnišničnih prostorov in notranji transport«
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR
vlagatelj revizije
- gre za povsem ločene in
med seboj neodvisne
storitve, ki jih opravljajo
različni gospodarski
subjekti
- kršitev drugega
odstavka 6. člena ZJN-2
naročnik
- načelo dobrega
gospodarjenja z javnimi
sredstvi; naročnik bi moral
za koordiniranje dveh
izvajalcev dodatno zaposliti
svoje kadre
- v podobnih primerih je v
prejšnjih naročilih naročnik
že pridobil več ponudb,
zato ni kršeno načelo
konkurenčnosti
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR
Naročnik ne sme oblikovati naročila v vrednostno prenizke ali
previsoke sklope z namenom, da bi se izognil predpisanim postopkom
oddaje javnega naročila (kot izhaja iz 3. odstavka 14. člena ZJN-2),
oziroma da bi s tem neupravičeno privilegiral večje ponudnike. Namen
ZJN-2 namreč ni, da bi posegal v objektivno opravičljive poslovne odločitve
naročnika, pri katerih je le-ta (v okviru določil ZJN-2) avtonomen, vendar pa
je potrebno zakon interpretirati v smislu omejitev in zahtev, ki izhajajo iz
temeljnih načel javnega naročanja, to je načela zagotavljanja konkurence
med ponudniki (7. člen ZJN-2), načela enakopravne obravnave ponudnikov
(9. člen ZJN-2) in načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti (6. člen
ZJN-2).
V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija ocenjuje, da
naročnik ni izkazal, da predmet javnega naročila ne dopušča
oblikovanje sklopov glede razpisanih storitev.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR
Vsebina razpisne dokumentacije
Vsebina razpisne dokumentacije obsega praviloma:
1. povabilo k oddaji ponudbe,
2. navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe,
3. predmet javnega naročila
4. pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu
dokazovanja sposobnosti ponudnika,
5. merilo za izbiro najugodnejše ponudbe
6. splošni in posebni pogoji, ki bodo sestavni del pogodbe,
7. za pripravo predračuna z navodilom o izpolnitvi,
8. morebitna finančna ali druga zavarovanja.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR
• nekaznovanost
• evidenca
ponudnikov z
negativnimi
referencami
• plačilo davkov in
prispevkov (tudi
za podizvajalce)
osnovna
sposobnost
tehnična in
kadrovska
sposobnost
sposobnost za
opravljanje
poklicne
dejavnosti
ekonomska
in finančna
sposobnost
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA PROMET
Načelo enakopravne obravnave ponudnikov
(1) Naročnik mora zagotoviti, da med ponudniki v vseh fazah
postopka javnega naročanja in glede vseh elementov ni
razlikovanja, upoštevaje vzajemno priznavanje in
sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet
naročila.
(2) Naročnik mora zagotoviti, da ne ustvarja okoliščin, ki
pomenijo krajevno, stvarno ali osebno diskriminacijo
ponudnikov, diskriminacijo, ki izvira iz klasifikacije dejavnosti, ki
jo opravlja ponudnik, ali drugo diskriminacijo.
Načelo sorazmernosti
Javno naročanje se mora izvajati sorazmerno predmetu javnega
naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev in
meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega
naročila.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR
Naročnik
"za sklop A lahko poda
ponudbo ponudnik, ki ima
vozilo s 16 sedeži, za sklop
B pa z 22 sedeži. Ponudba
z večjim ali manjšim št.
sedežev, bo izločena iz
nadaljnjega postopka."
- omejitev utemeljena s
številom otrok in stanjem
cest (ozke, vijugaste ceste)
- načelo gospodarnosti
narekuje manjše vozilo
Državna revizijska
komisija
- Pogoji in merila morajo biti
smiselno povezani s
predmetom JN, biti jasno
določeni in ne diskriminirati
ponudnikov zaradi okoliščin,
ki v danem primeru niso
objektivno opravičljive
- Dkom se ni spuščala v
konfiguracijo terena, je pa
ugotovila, da št. sedežev ne
vpliva na širino vozila in da
bi z odprtjem konkurence in
merilom najnižja cena
zadostil razlogom
gospodarnosti
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR
Vsebina razpisne dokumentacije
Vsebina razpisne dokumentacije obsega praviloma:
1. povabilo k oddaji ponudbe,
2. navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe,
3. predmet javnega naročila
4. pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu
dokazovanja sposobnosti ponudnika,
5. merilo za izbiro najugodnejše ponudbe
6. splošni in posebni pogoji, ki bodo sestavni del pogodbe,
7. za pripravo predračuna z navodilom o izpolnitvi,
8. morebitna finančna ali druga zavarovanja.
MERILA
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR
ekonomsko
najugodnejša
ponudba
najnižja cena
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR
Faze postopka oddaje JN
predhodno
informativno
obvestilo (60.
člen ZJN-2)
objava obvestila o
oddaji naročila
izračun ocenjene
vrednosti in sklep o
začetku (14. člen in
70. člen ZJN-2)
odločitev o
oddaji naročila
(79. člen)
priprava RD
(71. člen
ZJN-2)
pregled in
ocenjevanje
ponudb (41.
člen in 77.
člen ZJN-2)
objava obvestila
o javnem
naročilu (57. in
72. člen ZJN-2)
predložitev in
odpiranje
ponudb (73
člen, 75. in
76. člen ZJN2)
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR
70
60
50
40
30
pošiljanje povabila
20
pošiljanje obvestila
10
0
OP
PPUS
KD in PPO
PPUS in
PPO
(NUJNOST)
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR
Zapisnik o odpiranju ponudb
V zapisniku o odpiranju ponudb je potrebno navesti:
– naziv ponudnika ali šifro, če je bil razpis anonimen,
– variantne ponudbe, če so dopustne ali ponudbe z opcijami,
– ponudbeno ceno ter morebitne popuste.
V zapisnik se lahko vpišejo tudi drugi podatki iz ponudb, če tako
odloči naročnik.
V kolikor naročnik ne vroči zapisnika o odpiranju ponudb
pooblaščenim predstavnikom ponudnikov na odpiranju ponudb,
ga mora najkasneje v treh delovnih dneh posredovati vsem
ponudnikom
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR
Faze postopka oddaje JN
predhodno
informativ
no
obvestilo
(60. člen
ZJN-2)
objava obvestila o
oddaji naročila
izračun ocenjene
vrednosti in sklep o
začetku (14. člen in
70. člen ZJN-2)
odločitev o
oddaji naročila
(79. člen)
priprava RD
(71. člen
ZJN-2)
pregled in
ocenjevanje
ponudb (41.
člen in 77.
člen ZJN-2)
objava obvestila
o javnem
naročilu (57. in
72. člen ZJN-2)
predložitev in
odpiranje
ponudb (73
člen, 75. in
76. člen ZJN2)
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR
Dopolnitev ponudb
Formalno nepopolna ponudba:
V kolikor naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta
ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, mora dopustiti in
omogočiti dopolnitev take ponudbe.
Nedopustne dopolnitve:
• cena na enoto, vrednost postavke, skupna vrednost ponudbe
in ponudbe v okviru meril,
• tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije
predmeta javnega naročila,
• tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na
drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale
ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega
naročanja.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR
Faze postopka oddaje JN
predhodno
informativ
no
obvestilo
(60. člen
ZJN-2)
objava obvestila o
oddaji naročila
izračun ocenjene
vrednosti in sklep o
začetku (14. člen in
70. člen ZJN-2)
odločitev o
oddaji naročila
(79. člen)
priprava RD
(71. člen
ZJN-2)
pregled in
ocenjevanje
ponudb (41.
člen in 77.
člen ZJN-2)
objava obvestila
o javnem
naročilu (57. in
72. člen ZJN-2)
predložitev in
odpiranje
ponudb (73
člen, 75. in
76. člen ZJN2)
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR
Odločitev o oddaji naročila
- Odločitev o oddaji naročila/odločitev o zavrnitvi vseh
ponudb
- Pisno obvestilo osebam, ki sodelujejo ali odločajo v postopku
oddaje javnega naročila, kateremu ponudniku se javno naročilo
oddaja.
- Rok za odločitev: v primeru javnih naročil, ki se objavljajo v
Uradnem listu EU ne sme biti daljši od 60 dni, v primeru drugih
javnih naročil pa 45 dni.
- Zahteva za dodatno obrazložitev:
Neizbrani ponudnik lahko vloži v treh dneh po prejemu odločitve
pri naročniku poda zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o
oddaji naročila. Rok za uveljavitev pravnega varstva teče od
dneva prejema odločitve o dodatni obrazložitvi.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR
Obdobje mirovanja
-
Obdobje mirovanja poteče z dnem, ko ponudniku, ki je zadnji
prejel naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila,
poteče rok za uveljavitev pravnega varstva v predrevizijskem
postopku.
-
Odločitev o oddaji naročila postane pravnomočna z dnem,
ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA PROMET
Obdobja mirovanja ni potrebno upoštevati:
– je v post. JN objavil obvestilo o JN in prejel 1 pravočasno ponudbo
– v postopku s pogajanji brez predhodne objave
: ko zaradi vložene revizije naročnik ne more pravočasno oddati JN
: če se je naročnik pogajal le z enim gospodarski subjektom
– v postopku s pogajanji po predhodni objavi
: če se je naročnik pogajal le z enim gospodarski subjektom, ki je
v predh. neuspelem postopku izkazal izpolnjevanje vseh pogojev
– oddaja posameznega naročila pri okvirnega sporazuma ali v
dinamičnem nabavnem sistemu.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA PROMET
- Odstop od izvedbe JN (5. odst. 80 člena ZJN-2)
: odstop po odločitvi in pred podpisom pogodbe
: soglasje nadzornega organa
: obstoj enega izmed zakonsko določenih pogojev (predmeta JN ne
potrebuje več, nima zagotovljenih finančnih sredstev, obstaja utemeljen
sum, da bi bila sklenitev pogodbe posledica KD, izredne okoliščine)
Odstop, v primeru ko je vložen revizijski zahtevek, ureja ZPVPJN.
- Sprememba in sprejem nove odločitve (5. odst. 79. člena ZJN-2)
: z namenom odprave ugotovljenih nezakonitosti lahko naročnik do
pravnomočnosti svoj odločitev spremeni in sprejme novo odločitev
: po prejemu revizije pa le, če je že odločil o zahtevku in pod pogojem,
da je nova odločitev skladna z odločitvijo o revizijskem zahtevku
: z novo odločitvijo začne rok za uveljavljanje pravnega varstva znova teči
- Predrevizijski postopek in revizijski postopek
: ravnanja naročnika so določena v ZPVPJN
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR
Faze postopka oddaje JN
predhodno
informativ
no
obvestilo
(60. člen
ZJN-2)
objava obvestila o
oddaji naročila
izračun ocenjene
vrednosti in sklep o
začetku (14. člen in
70. člen ZJN-2)
odločitev o
oddaji naročila
(79. člen)
priprava RD
(71. člen
ZJN-2)
pregled in
ocenjevanje
ponudb (41.
člen in 77.
člen ZJN-2)
objava obvestila
o javnem
naročilu (57. in
72. člen ZJN-2)
predložitev in
odpiranje
ponudb (73
člen, 75. in
76. člen ZJN2)
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
IN PROSTOR
Hvala za vašo pozornost

similar documents