A megyei jogú város /járásszékhely város/ és a megye

Report
A megyei jogú város /járásszékhely város/,
a megye önkormányzata funkciója,
feladatrendszere
2012. április 18.
Előadó: Dr. Csonka Ernő
Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Helyettes Államtitkár,
Államtitkári Kabinetfőnök
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Alapvetés
Jogszabályi háttér
•
Alaptörvény
•
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Új Ötv.)
•
A
megyei
önkormányzatok
konszolidációjáról,
a
megyei
önkormányzati
intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek
átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (Konszolidációs tv.)
•
a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok
konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi
Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
2
A helyi önkormányzás:
• a település
• a megye
választópolgárai közösségének a joga.
A helyi önkormányzás joga megilleti:
↙
a települések
települési önkormányzatok
↘
a megyék választópolgárainak közösségét.
területi önkormányzatok
Települési önkormányzatok működnek:
•
községekben
•
városokban
•
járásszékhely városokban
•
megyei jogú városokban
•
fővárosi kerületekben.
A fővárosi önkormányzat sajátos helyzete
kétszintű önkormányzat (főváros + kerületek)
települési és területi önkormányzat is
A helyi önkormányzás
a helyi közügyekben a helyi közakarat kifejezése és megvalósítása.
A megyei jogú város
Települési önkormányzat.
Megyei jogú város:
1. a megyeszékhely városok
2. az OGY által az új Ötv. hatálybalépése előtt megyei jogúvá nyilvánított város.
Képviselő-testülete: a közgyűlés.
Sajátos jogállás:
•
•
•
város (település)
területén ellátja saját hatásköreit
választópolgárai nem vesznek részt a megyei önkormányzat megválasztásában
Megyei jogú várossá nyilvánítás
•
•
•
minden megyeszékhely törvény alapján (19 darab)
Országgyűlés döntése alapján 50 000 lakosnál nagyobb város
(Érd, Dunaújváros, Hódmezővásárhely, Sopron)
Feladatok
Ellátja :
•
a települési önkormányzatok
 kötelező feladatait
 önként vállalt feladatait
saját területén
•
a megyei önkormányzat kötelező feladatait - saját területén
•
elláthatja a megye lakosságát (megállapodás alapján)
•
azon közszolgáltatásokat is biztosítja, melyek saját területén túl a megye
egészére vagy nagy részére kiterjednek
Együttműködés a megyei önkormányzattal
 Megállapodás:
- közszolgáltatás nyújtása
- közös intézményfenntartás
- közös finanszírozás
 Társulás létrehozása
 Egyeztető bizottság létrehozása
Megyei Jogú Városok Szövetsége – /MJVSZ/ - 1990.
- székhely: Debrecen
- minden OGY által megyei jogú rangra emelt város a tagja lehet
- huszonhárom magyar nagyváros tagja (pl. Pécs, Sopron, Miskolc, Szeged, Nyírgeyháza)
- a szövetség célja:
• a megyei jogú városok önkormányzati jogainak kollektív képviselete
• érdekvédelme
• érdekérvényesítésének előmozdítása
• az önkormányzati működés fejlesztése
• a hazai és nemzetközi önkormányzati szövetségekkel való együttműködés.
Járásszékhely város
Járások
2013. január 1.
- 1299/2011. (IX.1.) Korm. Határozat
- Járásokról szóló törvény → OGY
Járásszékhely város
A járás
a járások székhelye lesz
az állam szervezetének legalacsonyabb szintű területi és szervezeti egysége
A járásszékhely városi önkormányzat
olyan közszolgáltatások ellátása, melyeket saját
területén és vonzáskörzetében, vagy a járás egész területén:
•
•
•
gazdaságosan,
hatékonyan és
szakmai szabályok előírásainak
megfelelően képes biztosítani.
A megyei önkormányzati hivatal
• A megye új szerepe
- Intézményeit az állam átvette 2012. január 1-től
- Új feladatok:
• Megyei közgyűlés
• területfejlesztés, vidékfejlesztés
• területrendezés
• koordináció
megyei önkormányzati hivatalt hoz létre
• Közgyűlés elnöke irányítja a hivatalt
• A jegyző vezeti a hivatalt
Megyék konszolidációja
Megyei önkormányzatok
↙
Intézményeinek / vagyonának átvétele
2012. január 1.
Állami tulajdon
Megyénként intézmény
átadás-átvételi bizottság
↘
Adósságainak átvétele
2011. december 30-ai hatállyal
Állam átvállalja
Adósságok, melyek az átvételre
kerülő intézményekhez / általuk
ellátott feladatokhoz
kapcsolódóan keletkeztek
Megyei Intézményfenntartó Központok:
•
•
•
•
intézmény-fenntartói feladatok ellátása
vagyonkezelői jogok gyakorlása
a gazdasági társaságok tekintetében a tulajdonosi jogok gyakorlása
az alapítványok, közalapítványok esetében az alapítói jogok gyakorlása
Irányítás:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
megyei kormánymegbízottak útján
Az átvett intézmények listáját a Konszolidációs tv. tartalmazza.
Adósságállomány:
Intézmények:
mintegy 187 milliárd Ft. adósság átvétele
mintegy 750 intézmény átvétele
Átvett intézmények funkciók szerinti megosztásban:
Egészségügy
66 db
Egyéb
(gt.,
alapítvány)
220 db
Közművelődés 84 db
Oktatás
240 db
Szociális és
ifjúságvédel
mi
147 db
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
13

similar documents