Nerovnosti v zdraví

Report
NEROVNOSTI V ZDRAVÍ
Dni zdravia
FZSP TU 2014
Daniela Kállayová
Východiská
• Podpora zdravia (WHO, 1998,1986)
• Determinanty zdravia (Lalonde, 1981)
• Nerovnosti v zdraví (Kawachi,
Subramanian, & Almeida-Filho,2002)
Podpora zdravia
Komplexný sociálny a politický proces
Prostredie
Zdravotnícke
služby
Životný štýl,
správanie
Determinanty zdravia
Rómovia
Migranti
Nerovnosti
v zdraví
Iné
znevýhodnené
komunity v
spoločnosti
Koncepčný rámec pre nerovnosti v
zdraví
EÚ
• Odvrátiteľné a
nespravodlivé rozdiely v
zdraví , ktoré sú
ovplyvňované aktivitami
vlád, ľudí prijímajúcich
rozhodnutia a aktivitami
komunít
WHO
• Rozdiely v zdravotnom
stave, alebo v distribúcii
determinantov zdravia
medzi rozličnými
populačnými skupinami,
pričom sú determinované
individuálnou sociálnou
pozíciou (príjem, vzdelanie,
zamestnanie, neberú sa do
úvahy prirodzené
predispozície – genetika,
vrodená imunita a pod.)
Health inequality vs. health inequity
Nerovnosti v zdraví vs. nespravodlivosť v zdraví
Health inequalities /nerovnosti
(rozdiely)v zdraví
Health inequity /Nerovnosti v
zdraví zapríčinené
nespravodlivosťou
Rozdiely v zdraví medzi staršími a Rozdiely v úmrtnosti medzi
mladými populáciami
populáciami na rozličných
sociálnych stupňoch
Sú spôsobené biologickými
charakteristikami, alebo
možnosťou slobodnej voľby
(rizikové správanie)
Sú spôsobené externým
prostredím a podmienkami mimo
kontroly jednotlivcom
Je nemožné , alebo eticky,
prípadne ideovo neakceptovateľné
zmeniť determinanty zdravia a tak
sú nerovnosti v zdraví
neodvrátiteľné
Nerovnomerná distribúcia môže
byť zbytočná a odvrátiteľná
zároveň je nespravodlivá a
neakceptovateľná tak, že rozdiely
v zdraví vedú k nerovnostiam,
ktoré sú nespravodlivé
WHO, 2014
Health inequality vs. health inequity
Nerovnosti v zdraví vs. nespravodlivosť v zdraví
Health inequalities /nerovnosti
(rozdiely)v zdraví
Health inequity /Nerovnosti v
zdraví zapríčinené
nespravodlivosťou
Nerovnosti a rovnosť sú
dimenzionálne koncepty
vzťahujúce sa k merateľným
kvantitám
Nespravodlivosť a spravodlivosť
sú politické koncepty vyjadrujúce
morálne záväzky k sociálnej
spravodlivosti (social justice)
Kawachi, Subramanian, & Almeida-Filho, 2002
„ nespravodlivosť v zdraví (health
inequity) ako termín má morálnu a etickú
dimenziu, je používaný v súvislosti s
rozdielmi
v
zdraví,
ktoré
sú
nespravodlivé, neakceptovateľné, alebo
sú
zapríčinené
nejakou
formou
nespravodlivosti “
(Whitehead, 1990: 5)
Príklad medzi spravodlivým a
nespravodlivým
• rozdielom v zdraví, ktoré sú výsledkom
prirodzenej, biologickej variácie nie je možné
sa vyhnúť a nemožno ich vnímať ako
nespravodlivé (vyšší výskyt srdcovocievnych ochorení u 70-ročných mužov
v porovnaní s výskytom u 20-ročných
mužov)
• Zdravotným dôsledkom slobodne zvoleného
rizikového správania je možné predísť,
a preto ich nemožno vnímať ako
nespravodlivé
Meranie nerovností v zdraví
Medzi členskými
štátmi EÚ
Roky prežité v zdraví
(Healthy Life Years)
Rozdiely v strednej
dĺžke života pri
narodení
Detská úmrtnosť
V rámci štátov EÚ v
populačných
skupinách
Medzi najnižšími a
najvyššími socioekonomickými
skupinami
Znevýhodnené
skupiny
Zdravie vo všetkých politikách
Príčiny nerovností v zdraví sú komplexné,
ale nevznikajú náhodne.
Sociálne, ekonomické a podmienky
prostredia, v ktorých žijeme výrazne
ovplyvňujú zdravie.
Tieto podmienky sú známe ako sociálne
determinanty zdravia a sú veľkou mierou
ovplyvnené verejnými politikami.
Sir Michael Marmot, 2010
Možnosti na znižovanie nerovností
(1) Podpora zdravia najchudobnejších skupín spoločnosti
Intervencie – vzdelávanie, zlepšovanie životného štýlu,
zlepšovanie podmienok bývania – ovplyvňujú
jednotlivcov
(2) Znižovanie rozdielov medzi najchudobnejšími a
ostatnými skupinami v spoločnosti
Intervencie ovplyvňujúce celé skupiny v spoločnosti
(3) Redukovanie nevyváženého sociálneho gradientu v
rámci spoločnosti naprieč zvýhodnenými a
znevýhodnenými skupinami (upstream –downstream)
Intervencie sú namierené na chudobných a stredné skupiny
v sociálnej stratifikácii- ovplyvňujú sociálny gradient v
spoločnosti
Projekty
Nové výzvy pre prax a ďalší
výskum
• Hodnotenie efektivity intervencií podpory
zdravia pre znevýhodnené komunity
• Komplexnosť evaluácie intervencií v
podpore zdravia
• Väčší dôraz na multifaktoriálnu
intervenciu a komunitné pôsobenie ako na
intervencie, ktoré sú zamerané len
jednozložkovo na individuálnej úrovni
Odporúčania
Odporúčanie 1
Posilniť evaluačný výskum vo verejnom zdravotníctve,
v podpore zdravia, v oblasti nerovností v zdraví
Odporúčanie 2
Na základe systematických prehľadov a metaanalýz
vytvoriť nástroje / postupy/ kritéria pre evaluáciu
podpory zdravia
Odporúčanie 3
Zabezpečiť zrozumiteľný transfer poznatkov z vedy do
oblasti rozhodovania na rôznych úrovniach tak, aby boli
poznatky použiteľné pre potreby tvorcov politík,
stakeholderov
Ďakujem za pozornosť
[email protected]

similar documents