Slide 1 - Дархан Уул

Report
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТЭС
Вэб: [email protected]
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТЭС
Малтай, малчин өрх, малчдын тоо
4000
3784
3500
3206
3000
3029
2752
2476
2412
2500
2475
2223
1972
2000
1837
1500
1205
1316
1166
1020
941
1000
500
0
2010
2011
Малтай өрхийн тоо
2012
2013
Малчин өрхийн тоо
2014
Малчин
Вэб: [email protected]
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТЭС
Нийт малын тоо
350000
300000
250000
249821
279053
268369
256810
324241
200000
150000
11559
6989
45188
10684
100000
50000
0
2010
2011
2012
2013
2014
2014 оны мал тооллогын үр дүнгээр улсад нийт малаараа 21 аймаг дотор 20-рт, 330 сум дотор
Хонгор сум 115-рт, 1592 баг дотор Хонгор сумын 2-р баг 6-рт орж байна.
Адуун сүргийн тоо
15000
10000
777
281
1559
10195
10972
11253
2010
2011
2012
1361
12812
14173
5000
0
2013
2014
Вэб: [email protected]
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТЭС
50000
46601
Үхэр сүргийн тоо
40000
32470
30000
33861
1391
1748
35609
39240
7361
3631
20000
10000
0
2010
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2011
2012
2013
2014
Тэмээн сүргийн тоо
717
210
507
73
434
249
185
96
89
2010
2011
2012
2013
2014
Вэб: [email protected]
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТЭС
Хонин сүргийн тоо
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
167617
127614
-2627
2010
124987
2011
80000
135966
8958
2012
144924
22693
2013
2014
Ямаан сүргийн тоо
120000
100000
10979
78825
7658
86483
-1376
85107
-3215
13869
95761
81892
60000
40000
20000
0
2010
2011
2012
2013
2014
Вэб: [email protected]
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТЭС
Хээлтүүлэгч малын тоо,
толгой
Буур
2012 онд 8
2013 онд 5
2014 онд 3
Бух
2012 онд 328
2013 онд 376
2014 онд 484
Ухна
2012 онд 512
2013 онд 509
2014 онд 561
Азарга
2012 онд 414
2013 онд 464
2014 онд 494
Хуц
2012 онд 797
2013 онд 807
2014 онд 929
Хээлтэгч малын тоо, толгой
Ингэ
2012 онд 195
2013 онд 90
2014 онд 34
Гүү
2012 онд 3444
2013 онд 3905
2014 онд 4460
Үнээ
2012 онд 15523
2013 онд 16809
2014 онд 20544
Эм хонь 2012
онд 68822
2013 онд 72869
2014 онд 81777
Эм ямаа
2012 онд 41789
2013 онд 40148
2014 онд 45932
Вэб: [email protected]
6
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТЭС
84639
134204
2012
оны
эхний
мал
Малын
орлого
256810
Малын
зардал
101211
141078
2013
оны
эхний
мал
Малын
орлого
268369
Малын
зардал
279053
279053
Бэлэн
төл
Зүй бус
хорогдол
127215
2013
оны
эцсийн
мал
3426
324241
111164
Малын
зардал
2012
оны
эцсийн
мал
2122
126968
Малын
орлого
Зүй бус
хорогдол
89992
174048
2014
оны
эхний
мал
Бэлэн
төл
268369
Бэлэн
төл
Зүй бус
хорогдол
2014
оны
эцсийн
мал
1645
Вэб: [email protected]
7
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТЭС
2010 он
6823.0
960.0
916.8
208.0
4797.0
2011 он
11041.4
1001.8
916.7
230.0
1100.0
2012 он
9050.9
1189.5
961.6
397.0
3870.2
2013 он
10640.5
695.0
1240.5
92.5
5775.4
2014 он
11030.5
591.2
1341.4
319.7
5641.1
2010 он
9737.6
13645.6
7829.5
215.0
2398.5
2011 он
16803.8
14276.5
13144.7
6308.6
473.6
2012 он
12820.8
14208.0
12928.9
1600.0
2150.0
2013 он
11698.0
8417.0
15277.9
147.9
2370.2
2014 он
14937.0
7327.6
17085.8
489.1
3948.7
Тариалсан талбай, га
Хураасан ургац, тн
Вэб: [email protected]

similar documents