Химийн хорт болон аюултай бодисын цахим зөвшөөрлийн систем

Report
“Химийн хорт болон аюултай бодисын аюулгүй
ажиллагаа” сургалт семинар Улаанбаатар хот
2011.04.21

Санамж бичиг /БОАЖЯ, БНСУ-ын NIPA ба КТНЕТ компани/
2010 оны 3 сар

Санхүүжүүлэгч байгууллага
БНСУ-ын Мэдээллийн технологийг дэмжих агентлаг – NIPA

Гүйцэтгэгч байгууллага
БНСУ-ын КТНЕТ компани

Оролцогч байгууллагууд
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
Гаалийн ерөнхий газар
БО-ны Мэдээлэл тооцооллын төв







Судалгаа /2010 оны 3-р сар/
Программ хангамжын боловсруулалт /2010 оны 4-6р сар /
Сервер суурилуулах /2010 оны 5-р сар/
Серверт программ хангамжийг суулгаж, IP хаяг,
домэйн нэр авах /2010 оны 5-7-р сар/
Холбогдох байгууллагуудын мэргэжилтнүүд,
Инженер техникийн ажилтнуудын сургалт /2010
оны 6-р сар/
Туршилт /2010 оны 6-7-р сар/
Нээлт /2010 оны 7–р сарын 7/




Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль
Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн
тухай хууль
Химийн хорт болон аюултай бодис экспортлох,
импортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх, үйлдвэрлэх,
худалдах журам. /БОАЖС, ГХС-ын 2009 оны
334/104 тоот тушаал /
Химийн хорт болон аюултай бодис хадгалах,
тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам. /БОАЖС, ЭМС,
ОБЕГД-ын 2009 оны 28/40/29 тушаал/
БОАЖЯ
Бусад төрийн
байгууллагууд
www.chemlicense.mn
ГЕГ
CAIS систем
ААН
www.chemlicense.mn
1. Химийн хорт болон аюултай
бодисыг импортлох зөвшөөрлийн
өргөдөл
10.Химийн бодисыг импортлох
зөвшөөрөл
11.Зөвшөөрлийг хэвлэх
7.Алдааг мэдээлэх
2.Илгээх
Өргөдлийн сан
ААН
Алдааны мэдээллийн сан
Зөвшөөрөл
Илгээсэн мэдээллийн
Жагсаалтын сан
Харилцах систем
6.Илгээх
Өргөдлийн сан
3.Өргөдөл
5.Алдааг мэдээлэх
9.Илгээх
Зөвшөөрлийн сан
(Гааль)
8.Химийн бодис импортлох
зөвшөөрөл
12.э-Зөвшөөрөл (Гааль)
Зөвшөөрөх
БОАЖЯ
Алдаатай
Алдааны мэдээллийн сан
(Үгүй)
(Тийм)
4.Хянаж,
баталгаажуулах
Алдааны мэдээллийн сан
15.Алдааг мэдээлэх
Мэдээллийг хүлээн авах
мэдээллийн сан
16.Мэдээллийг
хүлээн авах
Зөвшөөрлийн сан
13.Илгээх
14. э-Зөвшөөрөл
Гаалийн ерөнхий газар
www.chemlicense.mn
Цахим
зөвшөөрлийн
системийн давуу
тал




www.mne.mn - БОАЖЯ-ны цахим хуудас
www.mne.mn/chemical - ХХБАББЗАЭҮндэсний
зөвлөлийн Цахим хуудас
http://geodata.mne-ngic.mn/toxic/ - Химийн хорт
болон аюултай бодисын мэдээллийн сан
www.chemlicense.mn – Цахим зөвшөөрлийн систем
Анхаарал тавьсанд
баярлалаа

similar documents