Návod na postup k neum*leckým text*m u ústní maturitní zkou*ky z *JL

Report
Návod na postup k neuměleckým
textům u ústní maturitní zkoušky z ČJL
• Urči funkční styl
• Urči situaci a pravděpodobného adresáta
textu
• Urči slohový postup
• Urči žánr, typ textu
• Urči jazykové prostředky
• Urči výstavbu vět i celého úryvku
Slohotvorní činitelé
Okolnosti vzniku jazykového projevu
Podmínky, které ovlivňují výsledný text
Objektivní
Subjektivní
Objektivní slohotvorní činitelé
Podmínky , které nejsou závislé na autorovi
textu
Funkce projevu
Prostředí a situace
Kontakt s adresátem
Psanost/mluvenost
Objektivní slohotvorní činitelé
Projev psaný
x
mluvený
Projev veřejný
x
……………
Projev připravený
x
……………
Projev monologický
x
…………….
Subjektivní slohotvorní činitelé
Podmínky, které přímo souvisejí s osobou autora –
každý autor má svůj individuální styl
Věk
Vzdělání
Životní zkušenosti
Zájmy
Povaha
Pohlaví
Kulturní rozhled
Znalost tématu
Funkční styl
• Prostě sdělovací
 Texty běžné, každodenní komunikace v rodině, s
přáteli
• Administrativní
 Texty oblasti úřední, správní a zákona
• Odborný
 Texty vědeckého, naučného charakteru
• Publicistický
 Texty prezentované v masmédiích
• Umělecký
• Texty s estetickým, uměleckým zaměřením
Slohový postup
• způsob podání a zpracování určitého tématu (např. řazení a rozvádění
jednotlivých podtémat, výběr jazykových prostředků).
• Pro zpracování téhož tématu lze volit různé slohové postupy.
• V konkrétních projevech se mohou střídat nebo prolínat různé slohové
postupy (např. v odborném textu se střídá postup popisný, výkladový a
vyprávěcí).
• Dělení
 Informační
 Popisný
 Vyprávěcí
 Výkladový
 Úvahový
Slohový postup prostě sdělovací
• považován za nejjednodušší
• fakta o tom, co se kdy a kde stalo, prostě konstatuje
(nevysvětluje)
• uplatňuje se zejména ve funkčním stylu prostě
sdělovacím (zpráva, dopis, oznámení),
administrativním (žádost), publicistickém (zpráva,
reklama)
Slohový postup vyprávěcí
• podává průběh jedinečného děje
• dějová linie od zápletky k vyvrcholení a
rozuzlení děje
• úsilí o zajímavost, napětí, názornost, pestrost
• práce s dějovými prvky – zachování časové
posloupnosti, retrospektiva…
• ve funkčním stylu prostě sdělovacím a
uměleckém
Slohový postup popisný
• zachycuje znaky a rysy skutečnosti (věci, osoby,
zvířete) často formou výčtu
• Postupuje se zřetelem k částem a celku, v
souvislostem
• Zachycuje také popis činnosti
• charakteristika –vystihuje vnitřní znaky osoby
výčtem jejích vlastností (charakteristika přímá)
nebo příkladem jednání (nepřímá)
• Využívá se ve všech funkčních stylech
Slohový postup výkladový
• Vysvětlují se předměty nebo děje
• zdůvodňuje se podstata jevu i vnitřní vztahy
jednotlivých částí celku
• tímto postupem vysvětlujeme nejenom jeho vnější
znaky,ale i vnitřní souvislosti
• Vysvětlujeme souvislosti mezi nimi a příčinné jevy.
Slohový postup úvahový
• vyjadřujeme vlastní názory na problém
• využíváme srovnání, hodnocení, vlastní zkušenost
• Snažíme se z daných faktů vyvodit logické závěry
• Ty mohou být ovlivněny našimi city a postoji.
Slohový útvar
Např.
•
•
•
•
•
•
•
•
Vypravování
Úvaha
Popis
Charakteristika
Popis pracovního postupu
Motivační dopis
Článek
Fejeton
Jazykové prostředky
Spisovný jazyk
•Odborné názvy – termíny
•Poetismy
•Nepřímá pojmenování
•Hovorová čeština
Nespisovný jazyk
•
•
•
•
•
Obecná čeština
Nářečí
Slang
Argot
Profesní mluva
Funkční styl prostě sdělovací
• Texty běžné, každodenní komunikace v rodině, s přáteli
• MAJÍ SDĚLOVAT BĚŽNÉ ZÁLEŽITOSTI VŠEDNÍHO DNE
• ROZHOVOR, DISKUSE, DOPIS, STRUČNÝ POPIS,
STRUČNÉ VYPRÁVĚNÍ, TELEFONÁT…
• SPISOVNÝ, HOVOROVÝ I NESPISOVNÝ JAZYK, SLANG,
NÁŘEČÍ, OBECNÁ ČEŠTINA
FUNKČNÍ STYL ODBORNÝ
• ČISTĚ ODBORNÝ
• POPULÁRNĚ NAUČNÝ
• Texty vědeckého, naučného charakteru
• INFORMOVAT O ODBORNÝCH PROBLÉMECH A TÉMATECH,
VZDĚLÁVAT, POSKYTNOUT POUČENÍ
• VÝKLAD, REFERÁT, PŘEDNÁŠKA, ÚVAHA, ODBORNÝ POPIS,
NÁVOD A PRACOVNÍ POSTUP
• SPISOVNÝ JAZYK , ODBORNÉ NÁZVY=TERMÍNY, MOŽNÉ
POUŽÍTÍ VÝRAZŮ SLANGU, PŘEJATÁ SLOVA A ODBORNÉ
TERMÍNY
FUNKČNÍ STYL PUBLICISTICKÝ
• Texty prezentované v masmédiích
• INFORMOVAT O AKTUÁLNÍCH UDÁLOSTECH A
OVLIVŇOVAT
• ZPRÁVA, KOMENTÁŘ, INTERWIEV, REKLAMA,
INZERÁT
• SPISOVNÝ JAZYK, MOŽNÝ JE I HOVOROVÝ, VYTVÁŘÍ
NEOTŘELÉ OBRATY
FUNKČNÍ STYL ADMINISTRATIVNÍ
• Texty oblasti úřední, správní a zákona
• POSKYTOVAT TEXTY DŮLEŽITÉ PRO STÁTNÍ SPRÁVU,
INFORMOVAT V OBLASTI ZÁKONA
• VYHLÁŠKA, ZÁKON, ÚŘEDNÍ DOPIS, ŽIVOTOPIS,
OZNÁMENÍ, FORMULÁŘE
• SPISOVNÝ JAZYK SE SVOU VLASTNÍ TERMINOLOGIÍ
FUNKČNÍ STYL ŘEČNICKÝ
• Texty veřejných mluvených projevů
• SDĚLOVAT NÁZORY NA VEŘEJNOSTI A
PŘESVĚDČOVAT O NIC
• PROJEV, PROSLOV
• Vysoce spisovný jazyk , možné použití nepřímých
pojmenování,
FUNKČNÍ STYL UMĚLECKÝ
• Texty s uměleckým zaměřením
• TEXTY ESTETICKÉHO PŮSOBENÍ
• VŠECHNY Z ŽÁNRŮ LYRIKY, EPIKY A DRAMATU
• PRACUJE SE VŠÍM, CO JAZYK NABÍZÍ A CO
ODPOVÍDÁ ZÁMĚRU AUTORA

similar documents