Årsrapport 2014 - statistik yrkeshögskolan

Report
Yrkeshögskolan
Statistik från Årsrapport 2014
myh.se
YH/KY - Antal pågående utbildningsomgångar efter utbildningsområde 2013
myh.se
YH/KY - Antal pågående utbildningsomgångar 2013 länsvis
per 10 000 invånare 20-64 år
myh.se
YH/KY - Antal ansökningar per plats 2010-2013
myh.se
YH/KY - Antal ansökningar per plats och antal platser att söka till på
utbildningsomgångar som startade 2013
myh.se
YH/KY - Procentuell fördelning av antagna efter utbildningsomgångarnas
utbildningslängd på omgångar som startade 2010-2013
myh.se
YH/KY - Antal antagna efter utbildningsområde och procentuell könsfördelning 2013
myh.se
YH/KY - Procentuell fördelning av antagna efter åldersgrupp på
utbildningsomgångar som startade 2010-2013
myh.se
YH/KY - Procentuell fördelning av antagna efter födelseland på
utbildningsomgångar som startade 2010-2013
myh.se
YH/KY - Antal studerande 2010-2013
myh.se
YH/KY - Antal examinerade 2010-2013*
* Preliminärt antal 2013.
myh.se
YH/KY - Antal examinerade efter utbildningsområde och procentuell
könsfördelning 2013*
Notera: Fyra små utbildningsområden som vardera hade färre än 100 antagna till
avslutsåret 2013 visas inte i diagrammet.
* Prelimära andelar och antal 2013.
myh.se
YH/KY - Examensgrad efter utbildningsområde 2010-2013*
Notera: Fyra små utbildningsområden visas inte i diagrammen. Dessa områden hade
vardera färre än 100 antagna per år till avslutsåren 2012-2013. Examensgrad för
Pedagogik och undervisning visas inte för avslutsåret 2010 eftersom det var färre än
100 antagna till detta avslutsår.
* Preliminära andelar 2013.
myh.se
YH/KY - Examensgrad efter utbildningsområde 2010-2013*
Notera: Fyra små utbildningsområden visas inte i diagrammen. Dessa områden hade
vardera färre än 100 antagna per år till avslutsåren 2012-2013. Examensgrad för
Pedagogik och undervisning visas inte för avslutsåret 2010 eftersom det var färre än
100 antagna till detta avslutsår.
* Preliminära andelar 2013.
myh.se
YH/KY - Examensgrad efter utbildningsområde och kön 2013*
Notera: Sex små utbildningsområden som vardera hade färre än 50 antagna av ena
könet till avslutsåret 2013 visas inte i diagrammet.
* Preliminära andelar 2013.
myh.se
Studerandes sysselsättning:
Examinerade 2012 och deras
sysselsättning hösten 2013
myh.se
YH/KY - Andel examinerade i arbete före och efter utbildningen, examinerade
2007-2012
myh.se
YH/KY - Huvudsaklig sysselsättning året efter examen, examinerade 2009-2012
myh.se
YH/KY - De examinerades sysselsättning före och efter utbildning,
examinerade 2012*
* Konfidensintervallet i samtliga alternativ är max ± 1
myh.se
YH/KY - Sysselsättning före och efter utbildningen efter kön, examinerade 2012
* Differensen i procentenheter är räknad på andel i respektive sysselsättningsgrupp
före utbildning – andelen efter utbildning
Arbetslösa är inklusive de i arbetsmarknadspolitisk åtgärd
myh.se
YH/KY - Sysselsättning före och efter utbildningen efter ålder, examinerade 2012
* Differensen i procentenheter är räknad på andel i respektive sysselsättningsgrupp
före utbildning – andelen efter utbildning
Arbetslösa är inklusive de i arbetsmarknadspolitisk åtgärd
myh.se
YH/KY - Sysselsättning före och efter utbildningen efter svensk och utländsk
bakgrund, examinerade 2012
* Differensen i procentenheter är räknad på andel i respektive
sysselsättningsgrupp före utbildning – andelen efter utbildning
Arbetslösa är inklusive de i arbetsmarknadspolitisk åtgärd
myh.se
YH/KY - Sysselsättning före och efter utbildningen efter inrikes och utrikes
född, examinerade 2012
* Differensen i procentenheter är räknad på andel i respektive
sysselsättningsgrupp före utbildning – andelen efter utbildning
Arbetslösa är inklusive de i arbetsmarknadspolitisk åtgärd
myh.se
Läsanvisning för de följande diagrammen
I diagrammen redovisas resultatet som en punktskattning (mörkare färgad ruta i
antingen svart, grönt eller rött) där den ljusare färgskalan i samma nyans runt omkring
anger det 95-procentiga konfidensintervallet. Genomsnittet visas lodrätt i en gråskala
där punktskattningen är streckad.
myh.se
YH/KY - Andel i arbete (anställning + egenföretagare) året efter examen efter
utbildningsområde, examinerade 2012
myh.se
YH/KY - Andel i arbete året efter examen efter studielän, examinerade 2012
myh.se
YH/KY - Andel examinerade som hade arbete året efter examen
efter region (%), examinerade 2012
myh.se
YH/KY - Andel i arbete där arbetet helt eller till största delen överensstämmer
med utbildningen (%) efter utbildningsområde, examinerade 2012
myh.se
YH/KY - Andel i arbete där arbetet helt eller åtminstone till viss del överensstämmer med utbildningen (%) efter utbildningsområde, examinerade 2012
Helt eller åtminstone till viss del är en sammanslagning av svarsalternativen
överensstämmer helt eller till största delen + överensstämmer till viss del
myh.se
YH/KY - Andel i arbete där arbetet helt eller åtminstone till viss del
överensstämmer med utbildningen efter län (%), examinerade 2012
Helt eller åtminstone till viss del är en sammanslagning av svarsalternativen
överensstämmer helt eller till största delen + överensstämmer till viss del
myh.se
YH/KY - Andel i arbete där arbetet helt eller åtminstone till viss del
överensstämmer med utbildningen efter region (%), examinerade 2012
Helt eller åtminstone till viss del är en sammanslagning av svarsalternativen
överensstämmer helt eller till största delen + överensstämmer till viss del
myh.se

similar documents