state enterprise law focus : รายแห่ง

Report
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง
STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง
www.sepo.go.th
ข้อมูลทว่ ั ไป
ั ัด : กระทรวงมหาดไทย
สงก
ประธานกรรมการ : นายมงคล สุระสัจจะ
กรรมการผูแ
้ ทน กค. : นายสมชัย สัจจพงษ์
Website : www.mea.or.th
โทร. 0 2256 3700, 0 2256 3313
ั
ข้อมูลเกีย
่ วก ับสญญาจ้
างผูบ
้ ริหารสูงสุด
ผู ้ว่าการ (CEO) : นายอาทร สินสว ัสดิ์
สัญญาจ ้างลงวันที่ : 15 พ.ย. 2553
ระยะเวลาจ ้าง : 15 พ.ย. 53 – 23 ม.ค. 57
 วาระที่ 1
 วาระที่ 2
ทีม
่ าของ CEO :
 Board  รอง CEO  บุคคลภายนอก
ตาแหน่งเดิมก่อนเป็ น CEO
(รองผู ้ว่าการ กฟน.)
• รอง CEO  พนักงาน
 สัญญาจ ้าง
• CFO
พนักงาน  สัญญาจ ้าง
เงินเดือนพน ักงาน
กลุม
่ โครงสร ้างเงินเดือน
 บอร์ดกาหนดโครงสร ้างเงินเดือนได ้เอง
 มีบญ
ั ชีโครงสร ้างเงินเดือนของตนเอง
 ใช ้บัญชีโครงสร ้างเงินเดือน 58 ขัน
้
(Min – Max ของเงินเดือน = 7,014 – 224,640 บาท)
ป.ตรี (4 ปี ) = 10,810 บาท / 11,430 บาท (วิศวกร)
จานวนพนักงาน 8,470 คน (31 พ.ค. 54)
มติ ครม. ทีย
่ กเว้นการปฏิบ ัติเรือ
่ งต่าง ๆ
 ยกเว ้นการปฏิบต
ั ต
ิ ามระเบียบ ข ้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีทใี่ ช ้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทัว่ ไป
 ยกเว ้นการปฏิบต
ั ต
ิ ามม. 13 (2) พ.ร.บ.แรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
การดาเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้
เอกชนเข้าร่วมงานหรือดาเนินการในกิจการ
ของร ัฐ พ.ศ. 2535
ปั จจุบน
ั ไม่ปรากฏโครงการตาม พ.ร.บ. ว่าด ้วยการให ้
เอกชนเข ้าร่วมงานฯ
หมายเหตุ ในการพิจารณาคุณสมบัตบ
ิ ค
ุ ลากรรัฐวิสาหกิจ
จะต ้องพิจารณา พ.ร.บ. คุณสมบัตม
ิ าตรฐานฯ กฎหมาย
จัดตัง้ รัฐวิสาหกิจและกฎหมายอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้องประกอบกัน
ทีม
่ าของข้อมูล
สัญญาจ ้างผู ้บริหาร  www.krisdika.go.th
มติคณะรัฐมนตรี
ประสานงานกับเจ ้าหน ้าทีร่ ัฐวิสาหกิจ
สานักกฎหมาย ส่วนกฎหมาย 3
ผู ้อานวยการส่วน : นายณั ฐวุฒ ไพศาลวัฒนา
ผู ้จัดทา : นายณั ฐวุฒ ไพศาลวัฒนา
โทร. 0 2298 5880-9 ต่อ 6721
วันทีจ
่ ัดทา : 31 พ.ค. 54 (Update)
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
พระราชบ ัญญ ัติคณ
ุ สมบ ัติมาตรฐานสาหร ับกรรมการและพน ักงานร ัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518
และทีแ
่ ก้ไขเพิม
่ เติม
• คุณสมบ ัติและล ักษณะต้องห้ามของบุคลากรร ัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย
กรรมการ (ม.5) ผู ้บริหารสูงสุด (ม. 8 ตรี) พนักงาน (ม. 9)
• จานวนกรรมการ ไม่เกิน 11 คน แต่ถ ้ารัฐวิสาหกิจใดมีข ้อกาหนดให ้มีกรรมการน ้อยกว่า 11 คน
ก็ ใ ห ้เป็ นไปตามทีก
่ าหนดไว ้ แต่ถ ้าจาเป็ นต ้องมีกรรมการเกินกว่า 11 คน ให ้รัฐมนตรีเจ ้าสัง กัด
ขออนุมต
ั จิ าก ครม. แต่รวมแล ้วต ้องไม่เกิน 15 คน (ม. 6)
• การน ับจานวนการดารงตาแหน่งของกรรมการในร ัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 3 แห่ง นับรวมการเป็ น
กรรมการโดยตาแหน่ง การได ้รับมอบหมายให ้ปฏิบต
ั ริ าชการแทน แต่ไม่รวมการเป็ นกรรมการโดย
ตาแหน่งทีไ่ ด ้มีการมอบหมายให ้ผู ้อืน
่ ปฏิบต
ั ริ าชการแทน (ม. 7)
• วาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี กรณีกรรมการทีม
่ ใิ ช่กรรมการโดยตาแหน่ง แต่อาจได ้รับแต่งตัง้
ใหม่ (ม. 8)
่ กรรมการที่
• การแต่งตงกรรมการอื
ั้
น
่ ผู ้มีอานาจพิจารณาแต่ง ตัง้ จากบุคคลในบัญชีรายชือ
กระทรวงการคลังจัดทาขึน
้ ไม่น ้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการอืน
่ ของรัฐวิส าหกิจนั ้น
(ม. 12/1 วรรค 1)
• การกาหนดค่าตอบแทนและร่างส ัญญาจ้างผูบ
้ ริหารสูงสุด คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกาหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง (ม. 8 จัตวา วรรคเจ็ด)
พ.ร.บ. การไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501
ว ัตถุประสงค์ (ม. 6 ประกอบม. 13)
1) ผลิตพลังงานไฟฟ้ าไปพลางก่อนในระหว่างทีย
่ ังไม่ได ้มีการโอนตาม พ.ร.บ.
การไฟฟ้ ายันฮี พ.ศ. 2500
2) จัดให ้ได ้มาและจาหน่ายพลังงานไฟฟ้ า
3) ดาเนินธุรกิจเกีย
่ วกับพลังงานไฟฟ้ าและธุรกิจอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ ง หรือทีเ่ ป็ นประโยชน์
แก่ กฟน.
จานวนและองค์ประกอบคณะกรรมการ
ประกอบด ้วย ประธานกรรมการ 1 คน ผู ้ว่าการ เป็ นกรรมการโดยตาแหน่ง กรรมการอืน
่ อีกไม่น ้อยกว่า
5 คนแต่ไม่เกิน 9 คน ในกรณีทม
ี่ ค
ี วามจาเป็ นต ้องมีจานวนกรรมการเพิม
่ ให ้เสนอคณะรัฐมนตรีเพือ
่ แต่งตัง้
กรรมการเพิม
่ ขึน
้ ได ้ แต่ต ้องไม่เกิน 15 คน (รวมประธานด ้วยแล ้ว)
(ม.20)
• วาระการดารงตาแหน่ง : ให ้ประธานกรรมการ และกรรมการทีไ่ ด ้รับแต่งตัง้ ดารงตาแหน่ง 6 ปี แต่
สาหรับกรรมการนัน
้ ในวาระเริม
่ แรกเมือ
่ ครบกาหนด 3 ปี ให ้ออกจากตาแหน่งกึง่ หนึง่ โดยวิธจ
ี ับสลาก
ประธานกรรมการและกรรมการทีพ
่ ้นจากตาแหน่งตามวาระ จะแต่งตัง้ ให ้เป็ นประธานกรรมการ และ
กรรมการอีกก็ได ้ (ม. 24)
• ผูม
้ อ
ี านาจแต่งตงผู
ั้ บ
้ ริหารสูงสุด คณะกรรมการเป็ นผู ้แต่งตัง้ ผู ้ว่าการโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี (ม. 27)
• ค่าตอบแทนผูบ
้ ริหารสูงสุด การแต่งตัง้ การกาหนดเงินเดือนและการให ้ออกจากตาแหน่งของผู ้ว่า
การจะต ้องได ้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ม. 27 วรรค 3)
อานาจพิเศษตามกฎหมายจ ัดตงั้
1. เดินสายส่งข ้ามทีด
่ น
ิ ของผู ้อืน
่ (ม. 35)
2. เวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพือ
่ ประโยชน์ในการระบบการส่งหรือจาหน่ายไฟฟ้ า (ม.35ทวิ)
3. ตัดต ้นไม ้ กิง่ หรือรากทีอ
่ ยูใ่ กล ้สายส่ง (ม. 36)
4. รือ
้ ถอนป้ าย โครงป้ าย หรือโครงสร ้าง (ม. 36 ทวิ)
5. อานาจเข ้าไปสถานทีต
่ า่ งๆ ของ พนักงาน กฟน. (ม. 37)
 ไม่มบ
ี ทกาหนดว่า พนักงาน กฟน. เป็ นเจ ้าพนักงานตาม ป.อาญา แต่มบ
ี ทกาหนดโทษผู ้ขัดขวาง
การปฏิบต
ั งิ านของพนักงานตามอานาจข ้างต ้น
สิทธิพเิ ศษตามกฎหมายจ ัดตงั้
กรณีท ี่ รายได ้ของ กฟน. ไม่พอกับรายจ่าย และนอกจากเงินสารองและ กฟน.ไม่สามารถหาเงินจาก
ทางอืน
่ ได ้ รัฐพึงจ่ายเงินให ้แก่ กฟน. เท่าทีข
่ าด (ม. 43)
้ จ ัดจ้าง
สิทธิพเิ ศษตามมติคณะร ัฐมนตรีเกีย
่ วก ับการจ ัดซือ
• คาสัง่ นายกรัฐมนตรี ตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท ี่ สร 0203/ว 171 ลงวันที่ 23
กันยายน 2523 เห็นชอบให ้ กฟน. ได ้รับสิทธิพเิ ศษในการรับจ ้างให ้บริการภายในตัวอาคารทีเ่ ป็ นงาน
การปรับปรุงเปลีย
่ นแปลงแก่สว่ นราชการ โดยไม่ต ้องประกวดราคา หรือสอบราคา
ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาทีเ่ กีย
่ วข้อง
เรือ
่ งเสร็จที่ 369/2553 เรือ
่ ง การประกอบกิจการโทรคมนาคมของ กฟน. ตามพ.ร.บ. การไฟฟ้ านครหลวง พ.ศ. 2501 (กฟน.สามารถนาสายใย
แก ้วนาแสงส่วนทีเ่ หลือจากการใช ้งานไปให ้เช่าใช ้ประโยชน์ในกิจการโทรคมนาคมได ้)

similar documents