P*íprava staveb pozemních komunikací

Report
Mezinárodní konference Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů
Luhačovice 15. 9. 2011
Současná situace v přípravě staveb
pozemních komunikací, největší
překážky přípravy a možnosti jejího
zlepšení
Ing. Radovan Hrnčíř
HBH Projekt spol. s r.o.
Osnova příspěvku
1. Současný proces přípravy staveb
2. Aktuální problémy efektivity procesu přípravy
3. Závěry – největší překážky a možnosti zlepšení
1. Současný proces přípravy staveb
• Etapy procesu přípravy
– Předprojektová příprava a environmentální hodnocení
– Projektová příprava
– Dokumentace v průběhu zhotovení
• Časová náročnost procesu přípravy
• Finanční náklady procesu přípravy
Etapy a časová náročnost projektové přípravy
Finanční náklady přípravy
• Cena služeb
• Výkupní cena pozemků nutných pro stavbu
• Provozní náklady investora
2005
2006
2007
2008
2009
2010
plán
2011
Provozní náklady ŘSD ČR v mil. Kč 1 261,1 1 330,0 1 818,0 1 898,2 1 730,0 1 730,0 1 139,0
2. Aktuální problémy efektivity
přípravy dopravních staveb
• Aplikace státní politiky rozvoje dopravní infrastruktury
– Nedostatek finančních prostředků
– Absence dlouhodobě dodržované státní koncepce přípravy
• Problémy státní investorské organizace ŘSD ČR
• Současná situace projektových a inženýrských organizací
v procesu přípravy staveb
Aplikace státní politiky rozvoje dopravní
infrastruktury
(1) Počet jmenovitých akcí ŘSD
(2) Náklady na přípravu jmenovitých akcí ŘSD v mil Kč
(3) Náklady - globální položky ŘSD v mil. Kč
(4)
z toho pouze příprava
Celkem na přípravu (2) + (4) v mil. Kč
Celkový rozpočet ŘSD v mil. Kč
podíl přípravy
2007
399
3 021,0
551,3
321,7
2008
362
2 150,9
1 029,9
504,0
3 343,1č
50 288,7
7%
2 654,9
56 972,5
5%
2009
276
2 205,5
746,9
541,2
2010 plán 2011 plán 2012 plán 2013
53
341,0
0
0
0
138,8
2 153,1
3 229,0 4 866,9
635,0
1 062,1
1 950,0
?
2 746,7
976 ,0
55 53,7 60 152,2
5%
2%
Prostředky na přípravu staveb (bez výkupů pozemků)
4,000,000,000 Kč
3,500,000,000 Kč
7%
5%
3,000,000,000 Kč
5%
2,500,000,000 Kč
2,000,000,000 Kč
1,500,000,000 Kč
1,000,000,000 Kč
2%
3%
2010
plán 2011
500,000,000 Kč
0 Kč
2007
2008
2009
1 062,1
1 950,0
?
35 995,0 21 304 ,2 24 180,2
3%
9%
Problémy státní investorské organizace ŘSD ČR
•
•
•
•
Chybějící plán přípravy (a realizace)
Neustálá reorganizace
Minimální akceschopnost
Neprůhledné zadávání formou podlimitních zakázek –
deformace trhu
Současná situace projektových a inženýrských
organizací v procesu přípravy staveb
• Stav trhu
• Kritéria výběru zpracovatelů projektových dokumentací
a inženýrských služeb a jejich vazba na kvalitu prací
• Absence principu zodpovědnosti za dílo a
zainteresovanosti projektanta na výsledcích přípravy
• Pozice projektanta
3. Závěry
1. Etapa přípravy je u dopravních staveb mnohonásobně
časově náročnější než samotná výstavba. Primárně tedy
má být stanovena strategie a časový plán přípravy,
a z něj má vycházet plán realizace staveb. Bez reálného
plánu přípravy staveb a jeho důsledného plnění nelze
odpovědně hovořit o termínech realizace.
2. Třístupňový proces přípravy staveb (EIA, ÚŘ, SŘ) daný
stávající legislativou je velmi komplikovaný a spíše
nevede k větší míře zohlednění veřejného zájmu. Spíše
přispívá k menší transparentnosti a zvětšení prostoru
pro spekulace a zdražování staveb.
3. Navzdory tomu, jak komplikovaný je současný proces
přípravy staveb, samotné náklady na přípravu jsou až
zanedbatelně malé vzhledem k ceně staveb
samotných. Omezování přípravy tedy nemá skoro žádný
dopad do státních výdajů a naopak může komplikovat
možnost realizace staveb a především jejich cenu a
kvalitu i v poměrně vzdálené budoucnosti. Nemá tedy
žádný ekonomický význam omezovat výdaje na
přípravu za účelem krátkodobých úsporných opatření.
4. Aby bylo možné v etapě realizace staveb vůbec
nějakých úspor docílit, je nezbytné dobu útlumu
investic využít k zvýšení kvality připravovaných
projektových dokumentací budoucích staveb. Tím
investor za minimálních nákladů může eliminovat
negativní změny, které ho v průběhu realizace jinak
s velkou pravděpodobností očekávají, v podobě
změnových řízení právě u těch projektů, jejichž autoři
byli vybráni pouze podle kritéria nejnižší ceny.
5. Podstatné zlevnění procesu přípravy staveb je možné
pouze po úpravě legislativy - zjednodušení doposud
třístupňového procesu přípravy staveb na
dvoustupňový, přičemž součástí dokumentace 1. stupně
(DÚR) by se nově stalo také přesné vymezení záboru
stavby pro výkup pozemků.
6. Je třeba změnit fungování stavebních úřadů, které by
se konečně mohly ujmout své rozhodovací kompetence,
přestat být pouhým administrátorem a sběratelem
připomínek všech zúčastněných stran a začít
zohledňovat ve svém rozhodování ekonomické zájmy
státu, který reprezentují.
7. V posledních 5 letech prudce klesla odborná úroveň
státní investorské organizace ŘSD ČR. Výměna řídících
pracovníků proběhla podle politického klíče bez
nezbytného předpokladu zachování odbornosti. V této
situaci přestává být investor schopen plnit své základní
funkce a v odborných kruzích se zvažuje možnost
transformace státní příspěvkové organizace ŘSD ČR na
akciovou společnost. Nebude-li vzdělání a odborná
způsobilost nezbytnou podmínkou pro obsazování
všech pozic v aparátu této společnosti, reorganizací se
situace nevyřeší.
8. V souvislosti s připravovanými změnami ve stavebních
zákonech je bezpodmínečně nutné znovu legislativně
ukotvit autorskou zodpovědnost projektanta za
zvolené technické řešení stanovené již v dokumentaci
pro územní rozhodnutí a zabezpečit tak kontinuitu
autorské odpovědnosti v dalších stupních přípravy
(Design and Build - DSP, RDS).
Děkuji za pozornost.

similar documents