Innleiebestemmelsene fra 2012-2014.

Report
Nytt regelverk for innleie
- og kampen for et seriøst arbeidsliv
• Nye ansvarsforhold - muligheter og
utfordringer
• Hvordan skal likebehandling praktiseres?
• Avtaledekning for bemanningsforetak
• Hvem omfattes?
Veivalg: innleide og
tariffavtalene
• omfattes av ordinære tariffavtaler
• bemanningsavtalen må sies opp
• innleide skal følge vilkårene hos innleier
Utleid arbeidstaker
- mellom to arbeidsgivere
Vikarbyrået:
den formelle
Innleiebedriften:
den reelle
Ansettelse
Arbeidsledelse
Lønn og generelle
vilkår
Helse, miljø og
sikkerhet
Lønnsutbetaling
Konkurrerer på lønn
(sosial dumping)
Kontrollerer inntekter
og verdiskaping
Ny AML §14-12 a,b,c
Vikarbyrået:
den formelle
skal sørge for at utleid
arbeidstaker minst
sikres de vilkår som
… ansatt hos innleier
for å utføre samme
arbeid
dokumentere overfor
arbeidstaker og
innleier
Innleiebedriften:
den reelle
gi
bemanningsforetaket
de opplysninger som
er nødvendige for å
ivareta kravet om
likebehandling
dokumentere overfor
egne tillitsvalgte
solidaransvar, også
etter ferieloven
Likebehandling 1:
ny AML § 14-12a
• (1) …minst sikres de vilkår …, når det gjelder:
• a) arbeidstidens lengde og plassering,
• b) overtidsarbeid,
• c) varighet og plassering av pauser og hvileperioder,
• d) nattarbeid,
• e) feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring
• på slike dager,
• f) lønn og utgiftsdekning.
• (2) …skal ha samme tilgang til felles goder og tjenester hos
innleier …, med mindre objektive grunner tilsier noe annet.
Loven gjelder også for utstasjonerte
Etter tariffoppgjøret
- nye regler for innleide
Vikarbyrået:
den formelle
 ordinære tariffavtaler inkl.
LO/NHO-ordningene
 hvis ikke tariffavtale hos
innleier, skal det gjelde
egne lønnsavtaler
Innleiebedriften:
den reelle
 tariffavtalen gjelder også
innleide
 informere og forplikte
vikarbyrået
 Hovedavtalen § 6 gjelder
også for innleide
 presentasjon og info
Likebehandling 2:
Ansatte i bemanningsforetak/vikarbyrå skal, så
lenge innleieforholdet varer, ha samme lønns- og
arbeidsvilkår som gjelder i innleiebedriften i
samsvar med AML §14-12 a.
Industrioverenskomsten Fellesbilag 8 § 1.3.2
FOB Bilag 14 §2.1
Hvordan sikrer vi
samme/like vilkår?
• Innleie bedrift skal informere og forplikte
utleier om gjeldende vilkår
• Enkleste: bruke lokale avtaler - finnes
dem??
Forhandlinger og
avtaler
Hovedavtalen kap 6 gjelder også i forhold til innleide med
følgende unntak:
Dersom utleiebedriften er bundet av Hovedavtalen mellom LO og
NHO, er tvister om den utleides lønns- og arbeidsforhold et
forhold mellom partene i utleiebedriften. Tillitsvalgte og
bedriftsrepresentant fra innleier kan på forespørsel bistå i
forhandlingene med informasjon om avtalene i innleiebedriften.
Dersom utleiebedriften ikke er bundet av Hovedavtalen mellom
LO og NHO, kan tillitsvalgte i innleiebedriften ta opp med innleier
påstander om mislighold av likebehandlingsprinsippet i pkt 2.1
slik at innleier kan få avklart og eventuelt rettet opp i forholdet.
Industrioverenskomsten Fellesbilag 8 § 1.3.4
Hovedavtalen kap VI
- mer enn likebehandling
• HA § 6-2 Arbeidstakernes representanter
• 1. De tillitsvalgte godkjennes som representanter og talsmenn for
de organiserte arbeidstakere.
• 2. De tillitsvalgte har rett til å forplikte arbeidstakerne ….
• 3. De tillitsvalgte har rett til å ta seg av og søke ordnet i
minnelighet klagemål som de enkelte arbeidstakere har overfor
bedriften, eller som bedriften har overfor de enkelte arbeidstakere.
IO Bilag 8 § 1.3.4
Innleide arbeidstakere skal presenteres for tillitsvalgte i innleiebedriften.
Partene lokalt skal ved drøfting av innleie også drøfte ressurser til
tillitsvalgtsarbeid, jfr HA § 6-6
Saksbehandling:
I protokollen bør det fremgå hva som
er bemanningsbehovet, begrunnelsen
for ikke å ansette, samt omfanget og
varigheten for innleien/utsettingen.
Avtale med vikarbyråer
3. Ansatte i vikarbyråer
Bestemmelsene i dette bilaget regulerer forhold i bemanningsforetak/vikarbyrå som er omfattet av denne
overenskomst jfr. Omfang 1.1
3.1 Denne overenskomst kan gjøres gjeldende som tariffavtale i bemanningsforetak/vikarbyrå som har
ansatte som blir leid ut, og som utfører arbeid under denne overenskomstens virkeområde jfr § 1.1.
3.2 Arbeidstakere skal ha en skriftlig arbeidsavtale i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.
3.3 Det skal for alle oppdrag utstedes en skriftlig oppdragsavtale inneholdende alle relevante opplysninger
om oppdragets art, innhold og varighet.
3.4 Oppsigelse og avskjed gjelder i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser.
3.5 Dersom arbeidstaker tilbys ansettelse i innleiebedriften, kan han/hun fratre etter oppsigelse når
oppsigelsestiden utløper, med mindre partene blir enige om noe annet. I oppsigelsestiden har arbeidstaker
rett til å fortsette arbeidet i innleiebedriften dersom oppdraget består.
3.6 Ved utleie til bedrift som er bundet av denne overenskomsten, gjelder lønns- og arbeidsvilkårene i
innleiebedriften, jfr.§ 2.1.
3.7 Ved utleie til bedrift som ikke er bundet av denne overenskomst, gjelder lønns- og arbeidsvilkårene som
er avtalt i utleiebedrift så lenge disse ikke er i strid med kravet om likebehandling i arbeidsmiljøloven.
3.8 Lønnsplikten løper i henhold til den ansattes arbeidsavtale. Ved permittering eller opphør av
arbeidsforholdet gjelder arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen.
Protokolltilførsel:
1. Partene legger til grunn at LO sier opp Bemanningsavtalen mellom LO og NHO.
2. Partene er i tariffperioden enige om å praktisere H 3-7 (2) andre ledd på samme måte som
den har vært praktisert i forhold til nåværende Bemanningsavtale.
Avtale med vikarbyråer 1
•Skriftlig arbeids- og oppdragsavtale
•Oppsigelse og avskjed gjelder i samsvar med
arbeidsmiljølovens bestemmelser
•Rett til å fortsette oppdraget ved oppsigelse
Avtale med vikarbyråer 2
•Ved utleie til bedrift som er bundet av denne
overenskomsten, gjelder lønns- og arbeidsvilkårene
i innleiebedriften
•Ved utleie til bedrift som ikke er bundet av denne
overenskomst, gjelder lønns- og arbeidsvilkårene
som er avtalt i utleiebedrift så lenge lovens
likebehandling er ivaretatt
•Lønnsplikten løper i henhold til den ansattes
arbeidsavtale.
Avtale med vikarbyråer 3
Protokolltilførsel:
1.Partene legger til grunn at LO sier opp Bemanningsavtalen
mellom LO og NHO.
2. Partene er i tariffperioden enige om å praktisere H 3-7 (2)
andre ledd på samme måte som den har vært praktisert i
forhold til nåværende Bemanningsavtale.
Gjelder bare innleie fra
bemanningsforetak
• ikke for underentrepriser
• ikke for innleie fra produksjonsbedrifter
Kjennetegn på
entreprise
• ledelsen av arbeidet er hos entreprenøren og ikke
hos oppdragsgiver
• antall arbeidstakere som nyttes på oppdraget er
uvedkommende for oppdragsgiver
• det er avtalt en fast pris
• oppdraget er klart avgrenset
• entreprenøren har et selvstendig ansvar for
resultatet
• entreprenøren nytter egne materialer og verktøy
Kjennetegn på innleie
•
•
•
•
•
•
oppdragsgiver har ledelsen av arbeidet
et bestemt antall arbeidstakere er stilt til disposisjon
for oppdragsgiver
det er fastsatt en timepris eller timeavhengig pris
det er ubestemte eller kun skisserte arbeidsoppgaver
oppdragsgiver beholder ansvaret for det utførte
arbeid
oppdragsgivers materialer og verktøy brukes under
oppdraget
Hva slags utleier?
For at virksomheten skal sies ikke å ha til formål
å drive utleie, er det et vilkår at utleie skjer
innenfor de samme fagområder som utgjør
utleierens hovedbeskjeftigelse og at
utleieaktiviteten ikke omfatter mer enn 50
prosent av de fast ansatte hos utleier
AML 14-13 (1)
Vi har fått nye verktøy i kampen for et
anstendig arbeidsliv
- skal det gjøre en forskjell trengs
flere fagorganiserte og aktive
fagforeninger / klubber / tillitsvalgte!
… og da var det tid for spørsmål
22

similar documents