Komplett presentasjon av Hovedorganisasjonenes fellestiltak

Report
Medvirkning til utvikling
Anja Kildal Gabrielsen, LO
www.fellestiltak.no
Arendal, 21.10.2013
Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Etablert av LO og NHO i 1982 (HF-B)
Budsjettmidler fra Opplysnings- og utviklingsfondet
Budsjett 2013 på 19 mill kr
Partssammensatt styre
Sekretariat som består av 2 sekretariatsledere
Ca 20 løpende prosjekter, varighet 1 – 3 år
Informasjon om tilbud og aktiviteter på www.fellestiltak.no
Erfaringsspredning
HFs virksomhet utgår fra Hovedavtalen LO-NHO
Hovedavtalen LO-NHO – del B og C
Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF):
• HF er forankret i Hovedavtalen LO-NHO del B om samarbeid og
tilleggsavtalene i del C
- nr. I om bedriftsutvikling
- nr. II om likestilling mellom kvinner og menn
- nr. III om opplæring i arbeidsmiljø i virksomhetene for verneombud
og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg
• HF får ”mandatet” i del A, kap. 9, §9-1
• Egen avtale om sykefraværsarbeid
HA Kap. IX – informasjon, samarbeid og
medbestemmelse, særlig § 9-1
• Gjennom medinnflytelse og samarbeid skal de ansatte med sin
erfaring og innsikt være med å skape de økonomiske forutsetninger
for bedriftens fortsatte utvikling ….
• Det er en felles plikt for bedriftens ledelse, de ansatte og deres
tillitsvalgte, å ta initiativ til og aktivt støtte opp om og medvirke til
samarbeid.
• Hovedorganisasjonene vil ……. yte støtte til dette arbeid
Visjon:
Frigjøre ideer for meningsfylt utvikling
Hovedmål:
HF skal bidra til å bedre samarbeidsforholdene i
bedriften og legge grunnlaget for utvikling og bedret
lønnsomhet
For å nå målet vil HF:
• Stimulere bedriftene til å utvikle gode partsrelasjoner og egne
•
•
•
•
•
samarbeidsarenaer som grunnlag for medvirkning
Stimulere ledere og tillitsvalgte til å forstå sine roller og oppgaver i
partsbasert utviklingsarbeid bedre
Støtte opp om og delta aktivt i prosjekter som stimulerer utviklings- og
nyskapingsevnen i bedriftene
Stimulere LO og NHOs bransje- og regionapparat til å øke sitt engasjement og
sin aktivitet innen partsbasert bedriftsutvikling
Legge til rette for og koble samarbeidsaktiviteter innen bedriftsutvikling,
sykefraværsarbeid, kompetanseutvikling, likestilling, mangfold og
arbeidsmiljøopplæring
Ta initiativ til forsøk og forskning for å utvikle nye metoder og arenaer for
partsbasert bedriftsutvikling
Kriterier for støtte
• Hovedavtalen LO/NHO må være gjort gjeldende
• Tiltaket skal være forankret i bedriften(e)s strategi – bred medvirkning
må være sentralt
• Partene i bedriften/bransjen/regionen må stå bak søknaden i
fellesskap
• Søkere må stille resultater til disposisjon for andre
• Søknad fra bedrift skal være anbefalt av landsforening og forbund
• HF kan ikke fullfinansiere prosjekter
• Støtte utbetales etterskuddsvis etter rapportering
Hvorfor samarbeide ?
• Samarbeid lønner seg
• Samarbeid er veien til forbedringer, nyskaping
og økt lønnsomhet
• Samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte i
bedriften gir et konkurransefortrinn
Hvorfor medvirkning ?
Bred medvirkning sikrer:
• Forankring og oppslutning om endringer og tiltak bedrifter
må gjennomføre for å være konkurransedyktige
• Utvikling og nyskaping ved at alle ansattes kunnskaper,
erfaringer, ideer og synspunkter tas i bruk
• Eierskap til problemene – og løsningene
• Gir forutsigbarhet og virker motiverende for den enkelte
• Individuelle utviklingsmuligheter
Fordeler med bedriftsutvikling
basert på bred medvirkning
For bedriften
For de ansatte
•
•
•
•
• Medinnflytelse på egen arbeidsplass
•
•
•
•
Løse problemer i produksjonen
Delegering av ansvar og myndighet
Kunnskap om kundebehov og krav
Tilpasning til nye markeder og
produktutvikling
Bruke ny teknologi
Erfaringskunnskap og praktisk innsikt
Oppslutning om forr.ide og strategi
Positivt bilde av bedriften innad og
utad
• Større selvstyring og egenkontroll
• Jobbutvidelse, variasjon og læring
• Deltakelse i endringer
• Påvirke valg av løsninger
• Fornyelse og utvikling
• Er godt orientert
• Kjenner til egen betydning
Noen forutsetninger for gode
medvirkningsprosesser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
God forankring i organisasjonene
Enighet om felles mål
Åpenhet
Dialog – ikke diskusjon
Aksept for forskjellighet
Aksept for ulike motiver og ståsteder
Offensivt – ikke aggressivt
Kreativt – ikke negativt
Alle blir tatt på alvor
Våge å tape – tørre å vinne
Utvikling og forbedring som
kontinuerlig prosess
Medvirkning i strategi og
planleggingsprosesser
Videreutvikle samarbeidet
Bruke samarbeidet aktivt
Kartleggingskonferanse
Planlegge og gjennomføre
utviklingstiltak
Få orden på samarbeidet
Organisere, tilpasse
Intern samarbeidskonferanse
Beskrive, drøfte, forbedre
Avklare grunnlaget for samarbeidet
’Rydde opp i eget hus’
’Konfrontasjonsmøte’
Etablere dialog
Tillit er ikke noe du får –
tillit er noe du må gjøre deg fortjent til

similar documents