vreemde ogen dwingen LO commerce jan 2013

Report
Plan van aanpak
Domein Commerce:
Vreemde ogen dwingen
Harry Donker
Januari
2013Donker
Presentatie
Harry
Voorzitter domein Commerce
Januari 2013
Het is imperisch bewezen dat
vreemde ogen dwingen.
Als iemand over je “schouder"
meekijkt dan word je zorgvuldiger.
Reactief of Proactief?
(voor de komende CE accreditatie is het in ieder
geval noodzakelijk te weten wat er speelt en hoe je
anticipeert op vreemde ogen dwingen)
Afspraken HBO raad
31/10/2012
• Elke hogeschool start dan wel participeert in tenminste één pilot
m.b.t. gemeenschappelijke toetsing, samen met tenminste twee
opleidingen van andere hogescholen.
• Twee a drie landelijke pilots van opleidingen die komen tot een
vorm van landelijk breed gezamenlijk toetsen
• Doel voor eind studiejaar 2016-2017 de helft van alle bachelor
opleidingen op één of andere manier (kan dus ook op een andere
manier dan via gemeenschappelijke toetsing) ) extern gevalideerd
is.
• Invoering vormen van externe validering miv studiejaar 2014-2015
(bron presentatie 3/12 rapport externe validering examens Roeland
Smits)
HBO raad:
antwoord op enkele vragen
• Liefst instellingsonafhankelijke curriculum
overstijgende voortgangstoets (geen must)
• Externen in een examencommissie? Is wel externe
validering, geen toetsing
• Pilots zijn doorgegeven door CVB’s aan HBO raad
Voorstel plan van aanpak
LO commerce (I)
• Het is zeer welkom als het LO Commerce besluit
proactief te komen tot:
– een uniforme wijze voor het afstudeertraject
– een uniforme beoordeling van afstudeerwerken kan
worden gerealiseerd (SBRM al bezig)
– Realistisch voor heel domein Commerce? Eventueel per
croho?
– Formeren werkgroep afstuderen: leden, tijdsbesteding en
vergoeding. Betrekken specialisten als Daan Andriessen?
Voorstel plan van aanpak
LO commerce (II)
• Per croho een instellingsonafhankelijke
curriculum overstijgende voortgangstoets (of
gewone toets) ontwikkelen
• Zijn daar al pilots van?
• Welke vak of boek gebruikt elke opleiding?
• Formeren werkgroepen toetsing per croho: leden,
tijdsbesteding en vergoeding. Betrekken specialisten? Rol
uitgever Noordhoff?
Voorstel plan van aanpak
LO commerce (III)
Maak clusters van 3-4 hogescholen per croho en ga
samenwerken op het gebied van:
A. (internationale) benchmark op alle facetten van de opleiding
B.
Beoordeel elkaars kwaliteit van de producten die het eindniveau bepalen
(afstudeerwerken, maar ook andere producten)
C.
Door de eerste stappen in de uitwisseling van examencommissieleden
D. Onderzoek de mogelijkheid om voor een pilot t.a.v. gezamenlijk toetsen
van een vak (samen een databank opzetten). Rol uitgever Noordhoff
Voorstel plan van aanpak
LO commerce (IV)
Organiseer zelf:
• Wet BIG, kwaliteit van docenten :
– Basis Kwalificatie Examinering (BKE)
– Senior Kwalificatie Examinering (SKE)
• Opleidingscommissie, tenminste één lid van buiten
• Examencommissie, Tenminste één lid van buiten (alle examenleden
tesamen moeten aan alle eisen voldoen. Niet het individuele lid)
• Toetscommissie instellen en kwaliteit van toetsing verhogen
Er heeft zich al een CE cluster gevormd:
Hogeschool Stenden, Emmen; Haagse
hogeschool, Hogeschool van Amsterdam,
Hogeschool, Hogeschool Windesheim en
Hogeschool Leide.
Clusters rapporteren naar andere clusters
over hun voortgang
Actie 1
• Afstudeerwerkgroep
–
–
–
–
Voor domein of per croho? Domein volgens de vergadering
Wie wil zitting nemen? Vraag wordt uitgezet.
Voor de zomer eerste concept? JA
Extra gelden voor externe specialisten (ja, contributieverhoging 100
euro per deelnemer geaccepteerd door de vergadering
• “ projectgroep bestaat uit drie managers/docenten van drie hogescholen, drie
onderwijskundige van andere hogescholen en een externe deskundige.”.
•
Opdracht is : het ontwikkelen van een uniform beoordelingssystematiek van
afstudeerwerkstukken.
actie 2
• Werkgroep instellingsonafhankelijke curriculum overstijgende
voortgangstoets (of gewone toets) ontwikkelen.
– Nog niet opstarten volgens de vergadering
– Wel opstarten een pilot t.a.v. een gezamenlijke databank voor het vak
Marketing (basis), voor heel het domein. Wel uitgever onafhankelijk.
actie 3
Clusters van 3-4 hogescholen per croho
• (internationale) benchmark op alle facetten van de opleiding
• Beoordeel elkaars kwaliteit van de producten die het eindniveau bepalen
(afstudeerwerken, maar ook andere producten)
• Door de eerste stappen in de uitwisseling van examencommissieleden
• Voor de zomer eerste resultaten t.a.v. beoordelen van elkaars van
afstudeerwerken
• Tijdens de vergadering zijn clusters geformeerd.
Bijlage
Sheets uit presentatie Daan
Andriessen over kwaliteitscriteria
afstudeerwerken
Goed beoordelen van
afstudeerwerken:
een lastige klus
• Kwaliteitscriteria voor afstudeeronderzoek
voor HBO bachelor opleidingen
• Auteur: Daan Andriessen, lector Hogeschool
Inholland
De verwarring is compleet
16
Conclusie: officiële algemene criteria voor
scripties zijn in Nederland niet voorhanden
Onderzoekend vermogen
Een goede scriptie
17
Conclusies: Wanneer is onderzoek
goed?
1. Daar zijn landelijk geen algemeen geldende
criteria voor
2. Het hangt af van het beroepsprofiel en de visie
op onderzoek in het beroep
3. Het is alleen te bepalen met kwaliteitscriteria die
voldoen aan de volgende kwaliteitscriteria:
1. Afgeleid uit de (internationale) competentie-eisen,
beroepsprofiel en visie op onderzoek
2. Richtinggevend bij het maken van keuzes tijdens het
onderzoek
3. Didactisch functioneel
4. Geoperationaliseerd in object, criterium en indicatoren
18

similar documents