GÜÇ KAVRAMI VE M*LL* GÜÇ

Report
Doç. Dr. Atilla SANDIKLI
1
Milli güvenlik Sistemi
 Devletin temel amaç ve görevleri,
 Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin
bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak,
 kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak;
 kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve
adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal,
ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya,
 insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli
şartları hazırlamaya çalışmaktır.
2
Milli güvenlik Sistemi
 Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu
tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine
getirilir.
 Milletlerarası hukukun meşrû saydığı hallerde savaş hali ilânına ve
 Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası andlaşmaların veya milletlerarası
nezaket kurallarının gerektirdiği haller dışında,
 Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya
yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin verme
yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir.
3
Milli güvenlik Sistemi
 Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara vermede iken ülkenin
ani bir silahlı saldırıya uğraması ve
 bu sebeple silahlı kuvvet kullanılmasına derhal karar verilmesinin
kaçınılmaz olması halinde
 Cumhurbaşkanı da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar
verebilir.
4
Milli güvenlik Sistemi
 Cumhurbaşkanının Yürütme Alanına İlişkin Görev ve yetkileri
 Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin
Başkomutanlığını temsil etmek,
 Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek,
 Genelkurmay Başkanını atamak,
 Millî Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak,
 Millî Güvenlik Kuruluna Başkanlık etmek,
 Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim veya
olağanüstü hal ilân etmek ve kanun hükmünde kararname
çıkarmak,
5
Milli güvenlik Sistemi
 Başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî varlığından
ayrılamaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur.
 Millî güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına
hazırlanmasından, Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı, Bakanlar
Kurulu sorumludur.
 Genelkurmay Başkanı; Silahlı Kuvvetlerin komutanı olup, savaşta
Başkomutanlık görevlerini Cumhurbaşkanlığı namına yerine getirir.
 Genelkurmay Başkanı, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine,
Cumhurbaşkanınca atanır; görev ve yetkileri kanunla düzenlenir.
Genelkurmay Başkanı, bu görev ve yetkilerinden dolayı Başbakana karşı
sorumludur.
6
Milli güvenlik Sistemi
 Millî Güvenlik Kurulu;
 Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı,
Başbakan yardımcıları, Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri
Bakanları, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma
Genel Komutanından kurulur.
 Gündemin özelliğine göre Kurul toplantılarına ilgili bakan ve kişiler
çağrılıp görüşleri alınabilir.
7
Milli güvenlik Sistemi
 Millî Güvenlik Kurulu; Devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve
uygulanması ile ilgili alınan tavsiye kararları ve gerekli koordinasyonun
sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar Kuruluna bildirir.
 Kurulun, Devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği,
toplumun huzur ve güvenliğinin korunması hususunda alınmasını zorunlu
gördüğü tedbirlere ait kararlar Bakanlar Kurulunca değerlendirilir.
 Kurul, kararlarını çoğunlukla alır. Eşitlik halinde Kurul Başkanının bulunduğu
taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.
 Milli Güvenlik Kurulu kararları, Başbakan tarafından Bakanlar Kurulu
gündemine öncelikle alınmak suretiyle görüşülür ve gerekli kararlar alınır.
8
Milli güvenlik Sistemi
 Başbakan, Millî Güvenlik Kurulunun tavsiye kararlarının ve görüşlerinin
değerlendirilmek üzere Bakanlar Kuruluna sunulması ve Bakanlar
Kurulunda kabulü halinde bu tavsiye kararlarının uygulanmasının
koordinasyonu ve izlenmesi için bir Başbakan yardımcısını
görevlendirebilir.
 Kurul, iki ayda bir toplanır. Gerektiğinde Kurul, Başbakanın teklifi üzerine
veya doğrudan Cumhurbaşkanının çağrısı ile de toplanır.
 Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Millî Güvenlik Kurulu Başbakanın
başkanlığında toplanır.
9
Milli güvenlik Sistemi
 Millî Güvenlik Kurulunun gündemi; Başbakan ve Genelkurmay Başkanının
önerileri dikkate alınarak Cumhurbaşkanınca düzenlenir.
 Kurul üyesi bakanlar ile diğer bakanların gündeme girmesini istedikleri konular,
Başbakanın da görüşünü alarak Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri vasıtasıyla
Cumhurbaşkanına iletilir.
 Kurul kararları, Cumhurbaşkanına ve Bakanlar Kurulunda görüşülmek üzere
Başbakanlığa, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından gönderilir.
 Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında yapılan görüşmeler, Milli Güvenlik Kurulu
Genel Sekreterliği görevlileri tarafından usulüne uygun şekilde tutanakla tespit
edilir.
 Kararların asılları ve görüşme tutanakları Genel Sekreterlikte saklanır.
10
Milli güvenlik Sistemi
 Olağanüstü hal ilânı
 Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri
ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddî belirtilerin
ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddî şekilde
bozulması hallerinde,
 Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik
Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra yurdun bir veya birden fazla
bölgesinde veya bütününde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal
ilân edebilir.
11
Milli güvenlik Sistemi
 Olağanüstü hal ilânı
 Karar Resmî Gazetede yayımlanır ve hemen Türkiye Büyük Millet
Meclisinin onayına sunulur.
 Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağırılır.
 Meclis, olağanüstü hal süresini değiştirebilir, Bakanlar Kurulunun
istemi üzerine, her defasında dört ayı geçmemek üzere, süreyi
uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir.
12
Milli güvenlik Sistemi
 Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hali
 Anayasanın tanıdığı hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan
kaldırmaya yönelen ve olağanüstü hal ilânını gerektiren hallerden daha vahim şiddet
hareketlerinin yaygınlaşması veya
 savaş hali, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, ayaklanma olması veya
 vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya
 ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet
hareketlerinin yaygınlaşması sebepleriyle,
 Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Millî Güvenlik Kurulunun
da görüşünü aldıktan sonra, süresi altı ayı aşmamak üzere yurdun bir veya birden fazla
bölgesinde veya bütününde sıkıyönetim ilân edebilir.
13
Milli güvenlik Sistemi
 Karar, derhal Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet
Meclisinin onayına sunulur.
 Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde değilse hemen toplantıya çağırılır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi gerekli gördüğü takdirde sıkıyönetim süresini
kısaltabilir, uzatabilir veya sıkıyönetimi kaldırabilir.
 Sıkıyönetimin her defasında dört ayı aşmamak üzere uzatılması, Türkiye Büyük
Millet Meclisinin kararına bağlıdır. Savaş hallerinde bu dört aylık süre aranmaz.
 Sıkıyönetim komutanları Genelkurmay Başkanlığına bağlı olarak görev yaparlar.
 Sıkıyönetimde yetki askeri makamlarda, olağanüstü halde ise mülki
makamlardadır.
14
Milli güvenlik Sistemi
 Karar, derhal Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet
Meclisinin onayına sunulur.
 Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde değilse hemen toplantıya çağırılır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi gerekli gördüğü takdirde sıkıyönetim süresini
kısaltabilir, uzatabilir veya sıkıyönetimi kaldırabilir.
 Sıkıyönetimin her defasında dört ayı aşmamak üzere uzatılması, Türkiye Büyük
Millet Meclisinin kararına bağlıdır. Savaş hallerinde bu dört aylık süre aranmaz.
 Sıkıyönetim komutanları Genelkurmay Başkanlığına bağlı olarak görev yaparlar.
 Sıkıyönetimde yetki askeri makamlarda, olağanüstü halde ise mülki
makamlardadır.
15
Güvenlik Kavramı
 Varlığın, bütünlüğün, değerlerin ve çıkarların korunması, sürdürülmesi
ve geliştirilmesine yönelik tehdit, risk ve belirsizliklerden uzak olma
haline güvenlik denir.
Kopenhag okuluna göre güvenliğin boyutları şunlardır:
 Askeri Güvenlik
 Siyasal Güvenlik
 Ekonomik Güvenlik
 Toplumsal Güvenlik
 Çevresel Güvenlik
16
Güvenlik Kavramı
 Tehdit: Güvenliğe yönelik her çeşit faaliyet ve girişimlerdir.
 Risk: Gerçekleşmesi olası bir durumun ortaya çıkaracağı tehlikeler
ve güvensizliklerdir.
 Tehdit ve Riskler varlığa, bütünlüğe, değerlere ve çıkarlara yönelik
olabilir.
 Çıkarlara yönelik tehdit ve riskler siyasi, askeri, ekonomik,
sosyolojik ve kültürel alanlarda olabilir.
17
Güvenlik Kavramı
 Tehdit genel olarak üç biçimde ortaya çıkar:
 Birincisi, eldekini yitirme riskidir.
 İkincisi, başka bir aktörün/aktörlerin elinde ya da etkisinde olanı ele
geçirememe ve/veya üçüncü bir güce kaptırma riskidir.
 Üçüncüsü, hiçbir aktörün tek başına neden olamadığı, bir tek
aktörden bağımsız ve küresel tehditlerdir.
18
Güvenlik Kavramı
Güvenlik Değerlendirmeleri;
 Uluslararası sistemin güvenliği,
 Coğrafi ya da işlevsel alt sistemlerin, bölgelerin güvenliği,
 Devletin güvenliği,
 Toplumun güvenliği,
 Toplumsal alt grupların güvenliği,
 Bireylerin güvenliği şeklinde gruplandırılabilir.
19
Güvenlik Kavramı
Güvenlik stratejileri
 Barışçıl güvenlik stratejileri
 Çatışmacı güvenlik stratejileri
 Savaş Stratejileri
20
Güvenlik Kavramı
 Barışçıl güvenlik stratejileri, aktörlerin çatışmaya varmayan yöntemlerle
güvenliklerini ve çıkarlarını gerçekleştirme yolundaki uygulamalarını ifade
eder.
 İçinde şiddet kullanma ve caydırıcı olma hatırlatmalarını barındırsa da
bunlar üzerine bir eylem biçimi geliştirilmeyeceği algılanmasına dayanır.
 Bu tür stratejilerde, bir aktörün kendi güvenliği için, doğrudan karşısındaki
aktörü zarara uğratmayacağına ilişkin bir uzlaşıya dayanır, ancak kendi
güvenliğini doğrudan karşıdakine bağladığı anlamına gelmez.
21
Güvenlik Kavramı
Barışçıl güvenlik stratejileri
 Diplomatik yöntemler
Müzakere
Yeni bir öneri geliştirme
Uzlaştırıcılık ve arabuluculuk
İyi niyet gösterileri
Haber alma ve karar alıcıları yönlendirme
 Ekonomik yöntemler
Ekonomik ödüllendirme
Dış yardım
 İşbirliği ve ortaklık kurma
Evrensel düzeyde
Bölgesel düzeyde
22
Güvenlik Kavramı
Çatışmacı güvenlik stratejileri
 Diplomatik alanda
Tek yanlı karar alma
Oldu bittiye getirme
Müzakereye öngörülmemiş tarafların katılması
 Ekonomik yöntemler
Boykot
Ambargo
Abluka
 Savaşa varmayan sıcak yöntemler
Tahrik etme, tedhiş, sabotaj ve şiddet olayları yaratma
Darbe yapılmasını teşvik etmek
 Askeri yöntemler
Soğuk savaş ortamı yaratmak
Tek taraflı ve çift taraflı tatbikatlar yapmak
23
Milli güvenlik Siyaseti
 Milli Güvenlik; Devletin anayasal düzeninin, milli varlığının,
bütünlüğünün, milletlerarası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve
ekonomik dahil bütün menfaatlerinin ve ahdi hukukunun her türlü
dış ve iç tehditlere karşı korunması ve kollanmasını ifade eder.
 Devletin Milli Güvenlik Siyaseti; milli güvenliğin sağlanması ve milli
hedeflere ulaşılması amacı ile Milli Güvenlik Kurulunun belirlediği
görüşler dahilinde, Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilen iç, dış
ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan siyaseti ifade
eder.
24
Milli Strateji
Strateji “takip edilen yol, usul, tarz, yöntem” şeklinde
açıklanmaktadır.
Bir milletin varlığını ve refahını sağlamak, aynı zamanda
korumak için uluslararası hukuka uygun olarak devletin kabul
ettiği genel siyasete, “Milli Strateji” denir.
Milli menfaatleri gerçekleştirecek milli hedeflere ulaşmak
maksadıyla, gücün oluşturulması ve kullanılmasına yönelik
olarak takip edilen yol, usul tarz ve yönteme “Milli Strateji”
denir.
25
Milli Stratejinin Unsurları
Milli Menfaat
Milli Hedef
Milli Güç
26
Milli Menfaatlerimiz
Bir milletin kendi güvenliği, refah ve mutluluğu için uluslararası
hukuka uygun olmak şartıyla zaruri olduğuna inandığı her şeye
“Milli Menfaat” denir.
Milli Menfaatler
kayıtsız
millete ait olması
 Hakimiyetin
 ‘Yurtta barış, dünyada barış’
şartsız
 İç/dış tehdit ve tehlikelere karşı
milletin ve vatanın korunması
bütünlüğü
can
ve
güvenliğinin sağlanması
 Toplumda insan hakları ve temel
özgürlükler kavram ve
şartlarının yerleştirilmesi
 Milli gelirin sosyal adalet
 Devletin ve milletin bölünmez
 Vatandaşın
prensibine uyulması
ilkelerine uygun olarak
dağıtılması
 Milletimizin sağlık, eğitim ve
mal
diğer hizmetleri tam ve
zamanında alması
27
Milli Hedef
 Milli Hedef; bir toplumun Milli menfaatlerini gerçekleştirmek
amacıyla ulaşılması gereken ve ulaşıldıktan sonra da korunup
devam ettirilecek somut ve belirli amaçlardır.
 Bir diğer açıklamaya göre de, Milli Hedef, elde edilmesi
halinde, Milli menfaatlerin gerçekleştirilmesini sağlayan
sonuçlardır.
28
Milli Hedef Nitelikleri
 Milli nitelik taşımalıdır
 Sadece bir siyasi gruba, doktrine, ideolojik veya oligarşik sınıfa
ait olmamalıdır
 Devletin var oluş nedenine uygun olarak, Milli çıkarını
sağlayacak biçim ve nitelikte olmalıdır
 Hayallere, aşırı heyecanlara kapılmaksızın gerçekçi ve akılcı
olmalıdır
 Millete rağmen değil, milletinde benimseyeceği bir nitelik
taşımalıdır; millet ikna edilmelidir
 Uluslararası hukuka ve anlaşmalara uygun olmalıdır
29
Milli Güç
“Milli
güç’’ kavramı içerisinde milletin sahip olduğu tüm
olanaklar bulunmaktadır.
Milli güç; “Bir ulusun, Milli hedeflerine ulaşabilmek amacıyla
kullanabileceği maddi ve manevi kaynaklarının toplamıdır.”
Milli
güç: “Bir devletin, diğer devletler karşısında istediği
sonuçları elde etmesini sağlayan imkan ve kabiliyetlerin
toplamıdır.” şeklinde tanımlanabilir.
30
Milli Güç Unsurları
Milli Güç Unsurları:
Milli
Güç
•
•
•
•
•
•
•
Siyasi
Askeri
Ekonomik
Demografik (Nüfus)
Coğrafi
Bilimsel ve Teknolojik
Psiko-sosyal ve Kültürel Güç
31
Siyasi Güç
Siyasi Güç:
 Bir devletin milli hedeflerine erişmek,
 Erişilenleri koruyup geliştirmek,
 Milli menfaat sağlamak amacıyla kullandığı siyasi kuvvetlerin
toplam verimidir.
32
Siyasi Gücün Yüksek Olabilmesi İçin Gerekenler:
 Çağcıl devlet yapısının ve uygulamaları
her
aşamadaki
kanunlarının
uygulamalarının eksiksiz olması
 Devletin
yeterli
ve
 Kanunların, toplumun sosyal hayatına ve kültür yapısına uygun
yapılması
 Devlet iç politikasının milletle bütünleşmiş güçlü bir yapıya
sahip olması
 Yeniliklerin, çağın ve teknolojinin gereklerine uygun, milletin
özelliklerine paralel yapılması
33
Siyasi Gücün Yüksek Olabilmesi İçin Gerekenler
 Devletin uluslararası itibarının yüksek olması
 Devletin,
diğer
devletlerle
siyasi
ilişkilerinde
ve
anlaşmalarında, menfaatlerini koruma kabiliyetine sahip olması
 Uluslararası ittifak ve kuruluşlarda etkin rol alması, aynı
zamanda diplomatik alanda hareket serbestliği çapının geniş
olması
 Devleti yönetenlerin karakteri, siyasi ve diplomatik bilgi ve
tecrübeleri
34
Askeri Güç
Askeri güç, “Milli politikanın uygulanmasında ve milli
hedeflerin elde edilmesinde kullanılan devletin fiziki gücüdür.’’
Türkiye
Cumhuriyeti gibi, konumu açısından stratejik öneme
sahip topraklarda bulunan bir devlette, askeri gücün “caydırıcı”
nitelikte olması çok önemlidir.
Ülkemizin, uzun yıllardır bir saldırıya uğramamış olmasının en
önemli nedenlerinden biri de askeri gücümüzün yeterli
olmasından kaynaklanmaktadır.
35
Askeri Güç
Askeri güç, toplumsal yaşantının ve devlet olmanın bir
gereğidir.
Yönetim biçimleri ne olursa olsun bu kural tüm devletler için
geçerlidir.
Silahlı
kuvvetler, sınırlarda ve önemli merkezlerde yerleşmiş
olan kuvvetleriyle bir milletin dış tehditlere karşı rahat ve
huzur içerisinde yaşamasını sağlar.
Ordumuz, Türk Birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk
vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir.
36
Ekonomik Güç
 Devlet, millete karşı olan görevlerini yerine getirebilmek
için ekonomik güce sahip olmak zorundadır.
Ekonomik Gücün Yüksek Olabilmesi İçin Gerekenler
 İç ve dış kaynaklarının devamlı ve yeterli olması
 Kaynakların işlenmesini sağlayan endüstriyel kapasite,
sanayi alt yapısı ve nitelikli insan gücünün bulunması
 İthalat ve ihracat dengesini sağlaması
 Her türlü ulaşım (karayolu, denizyolu, demiryolu ve
havayolu) ve haberleşme (uydu, İnternet, televizyon vb.
yayınlar) alt yapısını yeterli düzeye getirmesi
37
Ekonomik Gücün Yüksek Olabilmesi İçin Gerekenler
 Çağdaş ekonomik sistemlere (finans yasaları, merkez
bankasının güçlülüğü, vergi yasaları ve istisnasız uygulanması)
sahip olması
 Yer altı ve yer üstü zenginliklerini en verimli şekilde
kullanması ve turizm gelirlerini artırması
 Teknoloji ve bilişimde dünya standartlarına ulaşması
 Dünyadaki pazar payını artırması gerekir.
38
Demografik Güç
 Bir ülkede yaşayan insanların sayısı, demografik gücün başlıca
etkenlerinden biridir.
 Nüfusun nitelikleri de en az nicelik kadar önemlidir.
 Nüfusun niteliği planlı ve programlı bir şekilde geliştirildiğinde
nüfus da ona paralel şekilde aktif hale gelir ve gerçek bir güç
öğesine dönüşür.
39
Demografik Güç
Nüfusun sayısal değişimi ve değişim hızı, bazı etkenlere bağlıdır
 Refah ve gelişim düzeyi
 Sağlık şartları
 İklim ve Çevre Koşulları
 Ülkenin coğrafi konumu ve
yapısı
 Doğum, ölüm oranları
 Kültürel yapı
 Ortalama yaşam süresi
 Cinsel yaklaşım
 Evlenme yaşı ve yaygınlığı
 Savaşlar
 Göç
40
Demografik Güç
 Nüfus yoğunluğu ve dağılım
 Aşırı ve eksik nüfuslar
 Demografik yapıyı oluşturan alt yapılar ve etkenler
 Etnik Yapı
 Genel Nitelikler
41
Demografik Güç
 Demografik yapıyı oluşturan alt yapılar ve etkenler

Etnik Yapı: Etnik yapı önemli bozukluklar gösteren bir durumda ise,
devletin demografik yapısı, bir başka deyimle, can ve ruh taşıyan
bünyesi, bazı organları birbiriyle uyum sağlayamayan, hasta ve sakat
bir vücuda benzeyecektir.

Yeterli ve etkin önlemler alınmadığı takdirde, bu gidiş devleti
bölünmeye ve nihayet yıkıma götürür.

Bu sakıncaya karşı en büyük önlem, etnik mesafelerin kısaltılması ve
etkisiz kılınmasıdır.

Bu amaçla uygulanacak yöntemler, evrensel hukuk ve insanlık
ölçütlerine uygun olmalıdır.
42
Demografik Güç
 Demografik yapıyı oluşturan alt yapılar ve etkenler

Genel Nitelikler: Her milletin kendine özgü ve fertlerin çoğunluğunda
yaygınlaşmış olarak görülen, bir takım genel nitelikler mevcuttur.
Bunlara bir bakıma “genel karakter” veya “milli şuur” da denilebilir.

Genel niteliklerin başlıca etkenleri; değer yargıları, gelenekler,
görenekler, coğrafi konum, doğal yapı, çevre koşulları, ekonomik
yapı, komşu ülkelerle ilişkiler, dini inançlar, bilim, kültür ve
teknolojik düzey, eğitim sistemi, halk – yönetim ilişkileri, yasalar,
yaşayan veya fikir ve ilkeleriyle öncülüğünü sürdüren liderler, aile
yapısı ve ahlaki ölçütler gibi etkenlerdir.
43
Coğrafi Güç
Bir devletin coğrafyasına ait canlı - cansız, doğal - yapay, tüm
değerleri, onun milli gücünün coğrafi unsurlarını oluşturur.

Ülkenin jeopolitik ve jeostratejik konumu,

Ülkenin büyüklüğü,

Doğal yapısı, iklimi ve bitki örtüsü ,

Yer altı ve yer üstü zenginliği

Topraklarının verimliliği ve su kaynakları,

Çevresindeki enerji kaynakları ve doğal ticaret yolları üzerinde
olması.
44
Coğrafi Güç

Ülkenin tarıma elverişliliği,

Topraklarının askeri açıdan değeri,

Coğrafyasının üzerindeki kritik noktaları (İstanbul ve Çanakkale
Boğazları – Süveyş Kanalı gibi vb.),

Bitki örtüsü ve iklim,

Ülkenin tarihi ve turistik değeri de coğrafi gücün özelliklerindendir.
Bu özellikler, değerleri oranında milli güce katkıda bulunur.
45
Bilimsel ve Teknolojik Güç
 Milli güç unsurlarının hemen hemen hepsi, bilimsel ve
teknolojik düzeyinden doğrudan veya dolaylı biçimde
etkilendiği ve bu etkinin giderek çoğaldığı görülmektedir.
 Günümüzde, devletlerin, çağdaşlık düzeyleri, bilimsel ve
teknolojik alandaki gelişmelerine bağlıdır.
46
Bilimsel ve Teknolojik Güç
Bir ülkenin coğrafi gücünü etkileyen unsurlar
 Bilimsel ve teknolojik yönde ilerlemeyi sağlayan araştırma ve
geliştirme (AR-GE) faaliyetlerine önem vermesi
 Bilgi ve teknoloji üreten personel yetiştirmesi
 Hızlı haberleşmenin alt yapısını sağlaması (uydu haberleşme
sistemi)
 Bireylere teknik gelişmeye uyum sağlayacak eğitimleri vermesi
47
Bilimsel ve Teknolojik Güç
 Bilim ve teknoloji alanlarında çağın gelişmelerine ayak
uyduramayarak etkin ve yeterli bir düzeye ulaşamayan bir
devletin milli gücünün dünya üzerinde etkin olması
beklenemez.
 Bu durum evrensel ölçüler bakımından onu geri kalmış
devletler sınıfına sokar.
 Bu devletler büyük topraklara, çok sayıda nüfusa ve zengin
doğal kaynaklara sahip olsalar hatta bu doğal kaynaklarından
büyük gelirler elde ederek sayılı zenginler arasına girseler dahi,
büyük ve güçlü devlet olamazlar.
48
Psiko-Sosyal ve Kültürel Güç

Toplumu millet yapan birlik ve bütünlük duygusu ile, bunları
sağlayan milletin tarihi birikimi, eğitim ve kültür düzeyi,
gelenek, hukuk, dil, din, fikir vb. alanlardaki durumu ve
bunlarla ilgili uygulamaların milli güce etkilerini kapsar.

Tekniğin ortaya çıkardığı olağanüstü araç ve silahlara karşın,
bunları kullanacak olan insan öğesi, yine de milli gücü
yönlendirme özelliğini korumaktadır.

Tarihsel gelişmede, çeşitli aşamalardan geçerek millet olma
düzeyine ulaşan toplumun, psiko-sosyal ve kültürel değerlerle
donanması, milli varlığın vazgeçilmez koşullarındandır.
49
Pisiko-sosyal ve Kültürel Güç

Bir ülkenin psiko-sosyal ve kültürel gücünün Milli güce katkı sağlaması için;

Sivil toplum kuruluşlarının Milli gücü artırmaya yönelik çalışması,

Toplum fertlerinin, siyasal ve ideolojik görüşlerinde Milli menfaatleri ön
planda tutmaları,

Toplumun sosyal yapı bütünlüğü ve etnik bütünlüğünün olması (kültürel
değerlerde ortak düşünmek ve hissetmek),

Devletin resmi dilinin etkin ve kurallara uygun olarak kullanılması,

Toplumun eğitiminde etkili olan basın-yayının doğru, eksiksiz, tarafsız ve
objektif yayın yaparak milli menfaatleri ön planda tutması,
50
Pisiko-sosyal ve Kültürel Güç

Bir ülkenin psiko-sosyal ve kültürel gücünün Milli güce katkı
sağlaması için:

Toplumun sosyal ve ahlaki inançlarında bir bütünlüğün sağlanması,

Toplum fertlerinin tarihi birikiminin, eğitim ve kültür düzeyinin yüksek
olması,

Fertlerin birbirinden habersiz ortak menfaatlerini doğru değerlendirip,
devleti tehdit edebilecek faaliyetlere karşı aynı anda tepki gösterebilmesi
(Milli refleks),

Kültür savaşlarının en yoğun yaşandığı ortamda kültürel yapısını
savunacak bilgi düzeyine ulaşmış olması gerekir.
51
Pisiko-sosyal ve Kültürel Güç

Bu gücün değerlendirilmesinde, Milli kurumlar etnik yapı, basın,
halkın ideolojik ve dinsel nitelikleri ile sosyal ve ahlaki inançları,
milli birlik ve beraberlik anlayışı, moral ve kültür düzeyi belirleyici
faktörlerdir.

Güç kavramında, düşünce, inanç ve davranışlar etkilidir.

O halde psiko-sosyal ve kültürel gücü toplumun sahip olduğu ve
tarihten gelen maddi ve manevi değerlerin o topluma sağladığı güç
olarak ta tanımlayabiliriz.
52
Milli güvenlik Planlama Süreci
 Milli Güvenlik Siyaset Belgesi 5 yılda bir yenilenmektedir
 Süreç Milli Güvenlik Kurulu Genel sekreterliği koordinasyon
sorumluluğunda yürütülür.
 Halihazır durumla ilgili değerlendirme ve analizler
Yeni Milli Güvenlik Siyaset Belgesi hazırlıklarına bir önceki dönemde yapılan
stratejik değerlendirme ve öngörülerin gerçekleşme durumu, uygulanan
stratejiler ile belirlenen milli hedeflere ulaşma durumu, hedeflere
ulaşılamamasının nedenleri ve muhtemel gelişmeler belirlenir.
Değerlendirme ve analizler; siyasi, askeri, ekonomik, toplumsal ve çevre
konularında küresel, bölgesel, ülkesel, toplumsal, alt gruplar ve birey düzeyinde
yapılır.
53
Milli güvenlik Planlama Süreci
 Halihazır durumla ilgili değerlendirme ve analizler Milli Güvenlik
Kuruluna sunulur.
 Milli Güvenlik Kurulu yeni hazırlanacak Milli Güvenlik Siyaset Belgesi
ile ilgili dikkate alınmasını istediği ana fikrin esaslarını belirler.
 Başbakanlık ana fikrin esaslarını ve yapılacak çalışmalarla ilgili
direktifleri Genelkumay Başkanlığı, Bakanlıklar, Kamu kurum ve
kuruluşlarına gönderilir.
 Stratejik öngörülerin hazırlanması (bahsedilen konular ve düzeylerde)
Stratejik Öngörü, geçmişteki ve günümüzdeki mevcut gelişmeleri ve verileri
dikkate alınarak, bilimsel esaslara uygun olarak 20-30 yıllık geleceğe yönelik
tahminler yapmak ve senaryolar hazırlamaktır.
54
Milli güvenlik Planlama Süreci
 Milli Güvenlik Durum Değerlendirmesi (MGDD)
 Milli Menfaatler ve Milli Hedeflerin tespit edilmesi
 Tehditler, riskler ve belirsizliklerin belirlenmesi
 Milli hedeflere nasıl ulaşılacağına, milli gücün nasıl geliştirip
kullanılacağına dair esasların açıklanması
 Genelkumay Başkanlığı, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarına
verilecek görevlerin ortaya konması
55
Milli güvenlik Planlama Süreci
 Milli Güvenlik Siyaset Belgesi hazırlanması
 Milli Güvenlik Kurulunda Milli Güvenlik Siyaset Belgesinin görüşülmesi
ve uygun bulunması
 Milli Güvenlik Siyaset Belgesinin Bakanlar Kurulunda kabul edilmesi ve
imzalanması
 Milli Güvenlik Siyaset Belgesinin bir Başbakanlık Uygulama Direktifi ile
yürürlüğe konması
 Genelkurmay Başkanlığınca Türkiye’nin Milli Askeri Stratejisi (TÜMAS)
ve Bakanlık/Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından strateji
dokümanlarının hazırlanması
56
Milli güvenlik Planlama Süreci
 Milli Güvenlik Siyaset Belgesinde yer alan esaslar;
Gnkur.Bşk.lığı, Bakanlıklar, Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından
kendi görev alanlarına ilişkin Strateji Dokümanlarının hazırlanması
ile her türlü çalışma ve uygulamalarda göz önünde bulundurulur.
 Milli Güvenlik Siyaset Belgesi esasları, ayrıca Bakanlıkların ve Devlet
Planlama Teşkilatının yıllık planları ve bütçelerin hazırlanmasında
da nazarı dikkate alınır.
 Kalkınma Planları ve Hükümet Programları hazırlanırken de Milli
Güvenlik Siyaset Belgesi esasları gözetilir
57
Milli güvenlik Planlama Süreci
 Türkiye’nin Milli Askeri Stratejisi (TÜMAS);
20-30 yıllık gelecek vizyonu kapsamında milli askeri hedefleri tespit
etmek,
bu hedeflerin elde edilmesinde takip edilecek stratejiyi tanımlamak,
diğer milli güç unsurları ile koordineli olarak
askeri gücün hazırlanması, yönlendirilmesi, geliştirilmesi ve
kullanılmasına ait esasları belirler.
 Kuvvetlerin geliştirilmesi maksadıyla yapılacak modernizasyon;
“Planlama, Programlama ve Bütçeleme Sistemi” esasları
doğrultusunda ve “Milli Savunma Planlama Faaliyetleri” kapsamında
gerçekleştirilir.
 İhtiyaç duyulan silah, araç ve gerecin tedariki, “Konsepte Dayalı
İhtiyaçlar Sistemi” esaslarına göre yapılır.
58
Milli güvenlik Planlama Süreci
 Türkiye’nin Milli Askeri Stratejisi (TÜMAS)
 Genel/Müşterek Harekat Konsepti (Genkur.)
 Kuvvet Harekat ve Diğer Konseptler(Genkur. ve kuvvetler)
 Kuvvet ihtiyaç bildirimleri (kuvvetler)
 Planlama ve Programlama Direktifi (Genkur.)
 Kuvvet Teklifleri, Plan Yetenek Hedefleri
 Stratejik Hedef Planı (SHP)
 On yıllık Tedarik Programı (OYTEP)
59
Sonuç
 Milli Güvenlik Planlama Sürecinde etkin sonuçlar alabilmek için;
 Stratejik öngörü kabiliyeti gelişmiş ve uzun süreler aynı konularda
çalışmış uzmanlara,
 Stratejik öngörü, strateji ve planlama konusunda bilimsel
çalışmalara,
 Farklı konularda çalışan uzmanlar arasında etkin bir koordinasyona
ve uyuma,
 Muhalefet partileri, üniversiteler, araştırma merkezleri ve sivil
toplum örgütleri ile etkin işbirliğine,
 Hazırlanan belgelerin gerçekçi ve bilimsel olmasına,
Bürokrasi ve toplum tarafından kabullenilmesine bağlıdır.
62
Doç. Dr. Atilla SANDIKLI
63

similar documents