Insatsplan PPT-mall - Räddningstjänsten Syd

Report
Räddningstjänsten Syd
Version 3.2
Genarps Lådfabrik AB
N
= Insatsplan förvaras här
12345
Kontoristgatan 4, (Genarp)
2012-01-10
Räddningstjänsten Syd
Version 3.2
Innehållsförteckning
Plan
Plan
Flik
Blad
7
20
3
7
21
- ll -
2
7
22
- ll -
1 (markplan)
7
23
8
24
8
25
9
26
9
27
10
28
1 (markplan)
10
29
Flik
Blad
Innehållsförteckning
1
1
Byggnad 5 (admin.)
Symbolförteckning
1
2
- ll -
Objektsinformation
1
3
Situationsritning
2
4
Byggnad 6
Planritningar
Byggnad 1
3
5
- ll -
Byggnad 2
4
6
Byggnad 7 (truckladdning)
1 (markplan)
- ll -
4
4
7
- ll -
- ll -
3
4
8
Lossningsplats
- ll -
2
4
9
- ll -
- ll -
1 (markplan)
4
10
Cisternpark
Norra
11
30
- ll -
0
4
11
- ll -
Södra
11
31
5
12
XXX
12
32
Byggnad 3
1 (markplan)
- ll -
2
5
13
33
- ll -
1 (markplan)
5
14
34
- ll -
0
5
15
35
36
Byggnad 4 (lager)
- ll -
2
6
16
- ll -
1 (markplan)
6
17
- ll -
0
6
18
- ll -
-1
6
19
(Avstängningar)
X
XX
Innehållsförteckning
Flik 1 / Blad 1
Räddningstjänsten Syd
Version 3.2
Symboler
Symboler med hänvisning till standard SS-2875
Här är du
Mekanisk ventilation, don för
öppning
Uppsamlingsplats
Angreppsväg - Utifrån
Brandutrustning
Uppställningsplats
släckfordon
Angreppsväg - Inifrån
Inomhusbrandpost
Uppställningsplats
stegfordon
Huvudangreppsväg
Handbrandsläckare
Uppställningsplats hävare
Nyckelskåp
Skydda objekt
Uppställningsplats
tankfordon
Klass 2, Gaser
Centralapparat
Sprinkler
Uppställningsplats
motorspruta
Klass 3, Brandfarliga vätskor
Undercentral
Sprinklercentral
Allmän varning
Klass 4.1, Brandfarliga fasta
ämnen
Brandförsvarstablå
Inert gassläckanläggning
Varning 1, 2, 3
Klass 4.2, Självantändande
ämnen
Klass 1, Explosiva ämnen och
föremål
Brandpost
Koldioxid
Laser
Klass 4.3, Utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt vatten
Stigarledning (situationsplan)
Sprinklercentral, vatten
Högspänning
Klass 5.1, Oxiderande ämnen
Stigarledning uttag
Sprinklercentral, annat
släckmedel
Ventil 1, 2, 3
Klass 5.2, Organiska peroxider
Stigarledning matning
Särskilda brandrisker
Brandcellsgräns EI120
Klass 6.1, Giftiga ämnen,
Brandcellsgräns EI60
Klass 6.2, Smittförande ämnen
Brandcellsgräns EI30
Klass 7, Radioaktiva ämnen
Räddningsväg/Brandväg
Klass 8, Frätande ämnen
Anslutningsdon för skum
Hinder
Röklucka
Grind
Röklucka, automatisk öppning
Brytpunkt
Don för öppning av röklucka
Ledningsplats
Röklucka i mark
Återsamlingsplats
Klass 9, Övriga farliga ämnen
och föremål
Symbolförteckning
Flik 1 / Blad 2
Räddningstjänsten Syd
Version 3.2
Objektsinformation
Byggnadsinformation
Insatsinformation
Objektsnummer (Core): 0001
Brytpunkt: Kamrergatan/Kontoristgatan
Adress: Kontoristgatan 4, Genarp
Risker: Hög brandbelastning, brandfarlig gas i huvudbyggnad
Fastighetsbeteckning: Falken 7
Utrymning med hjälp av räddningstjänsten: Kontor plan 2
Kommun: Lund
Avstängningar: VA, El och gas
Byggnadsår: 1954
Taktik: Avstängning för gas finns på östra gaveln på huvudbyggnaden,
pulveraggregat finns i maskinförråd.
Våningsantal: Huvudbygg. 2 vån. Lagerbygg. 1 vån.
Bärighet: R30
Sektioneringar: EI60
Verksamhetsinformation
Brandtekniska installationer
Verksamheter: Tillverkning av emballage
Centralapparat placering: Huvudentrén i huvudbyggnaden
Personantal (dag/natt): 20/0
Sprinkler: Finns ej
Skyddsvärda objekt: Arkiv
Brandgasventilation: Rökluckor i produktion samt lager
Styrfunktioner för räddningstjänsten: Manuella
Stigarledningar: Finns ej
Kontaktinformation
Kontaktperson 1: Arne Persson (Teknisk ansvarig)
Telefon (dag/natt): 046-540 46 00
Kontaktperson 2: Tore Nilsson
Telefon (dag/natt): 046-540 46 00
Objektsinformation
Flik 1 / Blad 3
Räddningstjänsten Syd
Version 3.2
Dieselcistern 6000 lit
Öppet lager – virkeslager,
hög brandbelastning
N
Maskinförråd
EI60
Huvudbyggnad
Öppet lager
Situationsritning
50 m
100 m
Flik 2 / Blad 4
Räddningstjänsten Syd
Byggnadsinformation
Version 3.2
Byggnadsår: 1954
Våningsantal: 2
Bärighet: R30
Sektioneringar: EI60
Verksamhet: Utställning/konferens
Personantal (dag/natt): 20 / 0
N
Skyddsvärda objekt: Arkiv/serverrum
EI60
Risker:
•Brandfarlig gas, plan 1
Släcksystem:
Styrfunktioner för räddningstjänsten:
•Brandgasventilation: manuell
•Utrymningslarm: automatiskt
Taktik:
•Gasavstängning vid huvudentré
•Ventilera
Huvudbyggnad
10 m
50 m
Flik 3 / Blad 5
Räddningstjänsten Syd
Byggnadsinformation
Version 3.2
Våning: 2 av 2
Bärighet: R30
Sektioneringar: EI60/EI30
Verksamhet: Produktion
Personantal (dag/natt): 20 - 0
N
Skyddsvärda objekt: Arkiv, Serverrum
EI60
Risker:
Släcksystem:
Styrfunktioner för räddningstjänsten:
•Brandgasventilation, manuellt
•Utrymningslarm, internt
Taktik:
Huvudbyggnad, plan 2
10 m
50 m
Flik 3 / Blad 6
Räddningstjänsten Syd
Byggnadsinformation
Version 3.2
Våning: 1 av 2
Bärighet: R30
Sektioneringar: EI60/EI30
Verksamhet: Produktion
Personantal (dag/natt): 15 - 0
•Produktion 10 st
N
•Kontor 5 st
Skyddsvärda objekt:: Arkiv, Serverrum
EI60
Risker:
•Acetylen
•Naturgas 4 bar
Släcksystem:
Styrfunktioner för räddningstjänsten:
•Brandgasventilation, manuellt
•Utrymningslarm, internt
Taktik:
•Gasavstängning vid huvudentré
•Ventilera
EI30
EI60
Huvudbyggnad, plan 1
10 m
50 m
Flik 3 / Blad 7
Räddningstjänsten Syd
Version 3.2
Avstängningar etc.
Flik XX / Blad XX

similar documents