Slovesný rod činný a trpný

Report
Aktivum - pasivum






Materiál tvoří 26 slidů, v nichž se žák seznámí s pojmy
trpný a činný rod (aktivum a pasivum) a jeho formami
cílová skupina: 7. roč.
Autor: Mgr. Tomáš Kozák
očekávaný výstup: žák je schopen převádět věty z aktiva
do vhodné formy pasiv, je nutno využívat formu prezentace
k zachování interaktivity
použitý materiál: učebnice SPN Čj pro 7. roč., Wikipedia
průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad,
pracujeme se žáky na cvičeních, za cvičením následuje klíč
s řešením
Pozoruj následující věty a urči, ve které
podmět skutečně vyvíjí nějakou činnost (něco
dělá)? K jakým změnám ve větách dochází?
Učitel často chválí Janu.
Jana
je
často
chválena
učitelem.
Učitel
často
podmět
chválí
Janu.
přísudek předmět
Jana
je
chválena
podmět
přísudek
často
učitelem.
předmět
Převrácený
kamion
zatarasil
silnici.
Silnice
byla
zatarasena
kamionem.
Převrácený
kamion
zatarasil
silnici.
podmět
přísudek
předmět
Silnice
byla
zatarasena
podmět
přísudek
převráceným
kamionem.
předmět
Pražskou
Pražská
univerzitu
univerzita
založil
byla
založena
r. 1348.
r. 1348
Karel IV.
Karlem
IV.
Pražskou
Pražská
univerzitu
založil
předmět
přísudek
univerzita
byla
založena
podmět
přísudek
r. 1348.
Karel IV.
podmět
r. 1348
Karlem
IV.
předmět
V tomto
úseku
budou
dopravu
řídit
policisté.
V tomto
úseku
bude
doprava
řízena
policisty.
V tomto
V tomto
úseku
úseku
budou
řídit
dopravu
policisté.
přísudek
předmět
podmět
bude
řízena
doprava
policisty.
přísudek
podmět
předmět
Zachránil
ho
jeho
pes
(On)
Byl
zachráněn
svým
psem
Zachránil
ho
přísudek
předmět
(On)
Byl
zachráněn
podmět
přísudek
jeho
pes.
podmět
svým
psem.
předmět
 slovesný
tvar rodu činného = aktiva
vyjadřuje, co činí osoba, zvíře nebo věc
označená jménem v podmětu. Původce děje
je tedy vyjádřen podmětem.
 slovesný tvar rodu trpného = pasiva
vyjadřuje, co činí osoba, zvíře nebo věc,
označená jménem, které není v podmětu.
Původce děje tedy není vyjádřen
podmětem.

trpný rod je vyjádřen:

a) opisným tvarem trpným, složeným z příčestí
trpného a z tvaru slovesa být, bývat:


příčestí trpné (-n/-t-ové) se tvoří od sloves, která
vyjadřují činnost a spojují se s předmětem:


je chválen, je chválena, byl chválen, bude chválen,…
odměnit vítěze = vítěz byl odměněn; porazit soupeře =
soupeř byl poražen
b) zvratnou podobou slovesa, a to tvarem 3. os. č.
j./mn. činného rodu se zvratným se:

vysílá se, vyrábějí se, budou se vyrábět, vyráběly se
 sloveso
se zvratným významem může mít i
jiné významy, a proto ho nelze užít k
vyjadřování trpného rodu, kdy by mohlo dojít
k nedorozumění

Žák se pochválil.

znamená, že se žák pochválil sám, nikoliv, že byl
pochválen
 zvratnému
pasivu dáváme přednost pokud se
jedná o děj právě probíhající
Akce se
pořádá….
ANO
Akce je
pořádána…
NE
 opisný
tvar trpného rodu je běžnější u sloves,
která pomocí přítomných tvarů vyjadřují děj
budoucí

Kniha je
vydána…
ANO
Kniha se
vydává…
NE
vydat – vydán












Na počátku zimy tato silnice (uzavřít).
Na počátku zimy bude tato silnice uzavřena.
Většina obchodů 1. ledna (zavřít-bud. čas).
Většina obchodů bude 1. ledna uzavřena.
Všechny brány na noc (zamykat).
Všechny brány se na noc zamykají.
Venkovní dveře (zamknout-min.č) na dva západy.
Venkovní dveře se zamykaly na dva západy.
Schůzka (přesouvat) na zítra.
Schůzka se přesouvá na zítra.
Toto žádost (zamítat).
Tato žádost se zamítá.










Utkání (přerušit-min.č) na půl hodiny.
Utkání bylo přerušeno na půl hodiny.
Všechno (vysvětlit-min.č.) ještě ten den.
Všechno se vysvětlilo ještě ten den.
Dítě okamžitě (operovat- min.č.)
Dítě bylo okamžitě operováno.
Tento film (uvést) v našich kinech příští měsíc.
Tento film bude uveden v našich kinech příští měsíc.
Vstup do obchodu se psy (zakázat).
Vstup do obchodu se psy je zakázán.
1. Jedná se o obchod,
kde se prodávají psi a
nesmí tam nikdo vejít
2. Jde o obchod,
kam mohou pouze
majitelé, nikoliv
psi.













Televize vysílá nový seriál.
V červnu definitivně rozhodneme o
vítězném návrhu.
Dvůr Králové nad Labem založil roku
1270 Přemysl Otakar II.
Naše hráče dosud nikdo neporazil.
Vzorek nejprve vysuší a poté slisují.
Tento gól rozhodčí nakonec uznal.
Zaměstnanci návrh nepřijali.
Některé podniky omezují výrobu.
Janu zvolil kapitánkou mužstva.
Tento týden kino promítá úspěšné české
filmy.
Dřevěné trámy napadl červotoč.
Mnohé knihovny rozšiřují internetové
služby.
Věříme, že jsme vybrali nejlepší návrh.













V televizi se vysílá nový seriál.
V červnu se definitivně rozhodne o vítězném
návrhu.
Dvůr Králové nad Labem byl založen roku 1270
Přemyslem Otakarem II.
Naši hráči nebyli dosud nikým poraženi.
Vzorek se nejprve vysuší a poté slisuje.
Tento gól byl nakonec uznán.
Návrh nebyl zaměstnanci přijat.
V některých podnicích se omezuje výroba.
Jana byla zvolena kapitánkou mužstva.
Tento týden se v kině promítají úspěšné české
filmy.
Dřevěné trámy byly napadeny červotočem.
Internetové služby se rozšiřují v mnohých
knihovnách.
Věříme, že byl vybrán nejlepší návrh.
V sezoně jsou konány i noční prohlídky zámku. Díky
internetu je možno zjistit, kde se zásilka nachází a kdy
bude doručena. Tento pořad je vysílán každou neděli.
Pro účastníky zájezdu je přichystáno překvapení. Pro
účastníky zájezdu je chystáno překvapení. V jednání
bude pokračováno odpoledne. Ještě není schváleno,
zda bude stavěno další nákupní centrum. Dnes bylo
probíráno nové učivo. Hlasy byly sčítány ručně, neboť
sčítací program byl porouchán. Lanovka byly na chvíli
zastavena. Žáci byli rozděleni do tří skupin. Bylo
konstatováno, že tato skladba dokáže publikum
zaujmout.
V sezoně jsou konány i noční prohlídky zámku. Díky
internetu je možno zjistit, kde se zásilka nachází a kdy
bude doručena. Tento pořad je vysílán každou neděli.
Pro účastníky zájezdu je přichystáno překvapení. Pro
účastníky zájezdu je chystáno překvapení. V jednání
bude pokračováno odpoledne. Ještě není schváleno,
zda bude stavěno další nákupní centrum. Dnes bylo
probíráno nové učivo. Hlasy byly sčítány ručně, neboť
sčítací program byl porouchán. Lanovka byly na chvíli
zastavena. Žáci byli rozděleni do tří skupin. Bylo
konstatováno, že tato skladba dokáže publikum
zaujmout.
Po prudkém dešti se hladina řeky zvýšila o metr. V
prosinci se platy zaměstnanců zvýšily. Celý večer
se vzpomínalo na zážitky z tábora. Květ máku
vlčího se užívá při kašli. V článku se píše o zdravé
výživě. Stromy se ve větru mírně pohupovaly. Na
zimu se kmeny stromů obalují pletivem. Letadlo se
zřítilo v obtížně dostupném terénu. Do těchto
nádob se zakazuje ukládat nebezpečný odpad.
Hodinky se mi zpozdily o deset minut. Dveře se za
ním zabouchly. Ukončete nástup, dveře se zavírají.
Jak se vám v našem kraji líbí?
Po prudkém dešti se hladina řeky zvýšila o metr. V
prosinci se platy zaměstnanců zvýšily. Celý večer
se vzpomínalo na zážitky z tábora. Květ máku
vlčího se užívá při kašli. V článku se píše o zdravé
výživě. Stromy se ve větru mírně pohupovaly. Na
zimu se kmeny stromů obalují pletivem. Letadlo se
zřítilo v obtížně dostupném terénu. Do těchto
nádob se zakazuje ukládat nebezpečný odpad.
Hodinky se mi zpozdily o deset minut. Dveře se za
ním zabouchly. Ukončete nástup, dveře se zavírají.
Jak se vám v našem kraji líbí?

similar documents