ดาวน์โหลดไฟล์ - วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Report
โครงงาน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วิทยาศาสตร(ปวช.)
์
เรือ
่ งถุงเก็บผักสดทนนาน
แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง
วิทยาลัย
โดย...นักศึ กษาแผนกการ
ระดับ
ปวช.2 ดังนี้
โรงแรม
1. นางสาวนิภาพร
พรายยงค ์
2. นางสาวพรรณราย
สมิต
นาวิน
3. นางสาววชิราพรรณ ศรีทศ
ั น์
ครูทป
ี่ รึกษา
โครงงาน
นางสาวอรนุ ช
กอ
สวัสดิพ
์ ฒ
ั น์
วาที
ลาภ
มิเกล็ด
่ ร่ อยตรี
้
นายณปภัช
สิ งห ์
ทีม
่ าและความสาคัญของ
ปัญหา
การจั ด จานอาหารหรื อ การตกแต่ ง
อาหารให้ สวยงามนั้ น เป็ นสิ่ งส าคัญ ไม่
น้อยกว่ารสชาติของอาหาร
โดยเฉพาะ
อยางยิ
ง่ สาหรับเมนูอาหารในภัตตาคารหรือ
่
โ ร ง แ ร ม ห รู นั้ น มี ค ว า ม จ า เ ป็ น อ ย่ า ง ยิ่ ง
เ พ ร า ะ น อ ก จ า ก จ ะ ช่ ว ย ใ ห้ อ า ห า ร ดู น่ า
รับ ประทานยิ่ ง ขึ้ น แล้ วนั้ น ยั ง สามารถ
สรางสรรค
สิ์ ่ งแปลกใหมและเพิ
ม
่ มูลคาให
้
่
่
้กับ
อาหาร หรือ เมนูทจ
ี่ ะนาไปขายใหลูกคา
ทีม
่ าและความสาคัญของ
ปั
ญ
หา
ปัญหาอยางหนึ่งทีเ่ กิดขึน
้ คือในการใชผักผลไม
่
้
้
สดเพื่อ การจัด จานอาหารมัก ใช้ ผัก ในปริม าณน้ อย
แตส
หลากหลายชนิดมาก
ซึ่งทาให้มี
่ ่ วนใหญจะมี
่
ผลต่อต้ นทุน การผลิต อาหาร ทาให้เราต้องลงทุน
มากเพื่อ การซื้ อ ผัก หลายชนิ ด
และที่ส าคัญ เป็ น
อยางยิ
ง่ คือผักผลไม้เหลานี
ั มีอายุการเก็บรักษาทีส
่ ้ั น
่
่ ้มก
มาก โดยเฉพาะผัก สดที่ อ วบน้ า และมี ใ บช้ า ง่ าย
ทาให้ในการซือ
้ แตละครั
ง้ มักจะใช้ไมหมด
และหลาย
่
่
ครัง้ ต้องทิง้ ผักทีเ่ น่าเสี ยเหลานี
่ ้ไปเป็ นจานวนมาก จน
มีการกลาวว
าซื
้ มาทิง้ มากกวาใช
่
่ อ
่
้ ด้วยปัญหาเช่นนี้
คณะผู้จัดทาโครงงานวิทยาศาสตร ์ เรือ
่ ง ถุงเก็บผัก
ทีม
่ าและความสาคัญของ
ปัญหา
ที่ ส า คั ญ คื อ ก ลุ่ ม ผู้ จั ด ท า โ ค ร ง ง า นเ ป็ น
นักเรียนแผนกวิชาการโรงแรม
ทาให้ต้องมี
การฝึ กเกี่ ย วกับ การจั ด แต่ งหน้ าจานอาหาร
เพือ
่ ทาให้อาหารดูน่ารับประทาน
ซึ่งต้องใช้
ผักสดหลายๆ ชนิดทีม
่ ล
ี ก
ั ษณะใบบาง เน่าเสี ย
ง่ าย
ในการใช้ ครั้ง หนึ่ ง จะใช้ หลากหลาย
ชนิด ๆ ละไมมากนั
ก ทาให้เราต้องลงทุนซือ
้
่
ผัก จ านวนมาก
และมีเ หลือ เป็ นจ านวนมาก
เช่ นกัน
และเมื่อ น ามาใช้ ครั้ง ต่อไป กลับ
พบวาผั
ด้วยปัญหา
่ กเหลานั
่ ้นเน่าเสี ยไปกอน
่
เชนนี้จึงทาให กลุมผูจด
ั ทาโครงงานพยายาม
ทีม
่ าและความสาคัญของ
ปัญหา
จากความเป็ นมาและความส าคัญ
ดัง กล่าว ผู้ จัด ท าโครงงานจึ ง มีค วาม
สนใจที่จ ะสร้ างและหาประสิ ท ธิภ าพถุ ง
เ ก็ บ ผั ก ส ด ท น น า น แ บ บ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอ เ พี ย ง เ พื่ อ ก า ร ปร ะ หยั ด ก า ร ใ ช้
วัต ถุ ด ิบ และเป็ นการพัฒ นาอาชี พ ที่
เกีย
่ วของกั
บงานการโรงแรม
้
จุดมุงหมายของการศึ
ก
ษา
่
ค้นคว
า้ อ่ สร้างถุงเก็บผักสดทนนาน
1. เพื
แบบเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพือ
่ หาประสิ ทธิภาพถุ ง เก็ บผัก
สดทนนานแบบเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
จาก อัตราการส่วนระหวางระยะเวลา
่
การเก็ บ ผัก ด้ วยถุ ง เก็ บ ผัก สดทนนาน
แบบเศรษฐกิจพอเพียง ตอระยะเวลา
่
การเก็บผักด้วยถุงทีไ่ มมี
่ การสูบอากาศ
สมมติฐานของ
การศึ
1 . ถุกงษาค
เ ก็ บ ผั้นคว
ก ส ด ทา
้ นนานแบบ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ที่ ป ร ะ ดิ ษ ฐ ์ ขึ้ น
สามารถใช้ เก็ บ ผัก สดให้ ทนนานได้
มากกว่ าการเก็ บ แบบใส่ ถุ ง พลาสติก
ธรรมดา
2. ถุงเก็บผักสดทนนานแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง มีประสิ ทธิภาพใน
การเก็ บ รัก ษาผัก ได้ มากกว่ าวิธ ีก าร
ขอบเขตของ
1. ขอบเขตของเนื้อหา
การศึอากาศเป็
กษานสาเหตุสาคัญสิ่ งหนึ่งทีท่ า
ให้ผักสดเน่าเสี ยในระยะเวลาอันสั้ น
2. ขอบเขตของการทดลอง ชนิดของผักที่
ใช้ในการทดลอง
2.1 ผักกาดหอม
2.2 ผักคะน้า
2.3 ผักชี
2.4 ตนหอม
้
3. ขอบเขตของระยะเวลาการทดลอง
วิธก
ี ารทดลอง
วัสดุอุปกรณ ์
1. ถุงซิปล็อก
8
ใบ
2. ไซริงคบอล
1
์
อัน
3. กาวน้าประสาน pvc
1
กระป๋อง
4. จุกยางปิ ดกันลมเข้า-ออก
4
อัน
วิธท
ี าการศึ กษา
ค้นคว
า้ ขัน้ ตอน
ตอนที
่ 1
การประดิษฐ ์
1. เจาะรูเป็ น
ลักษณะวงกลมทีม
่ ุม
ดานบนของถุ
ง
้
ซิปล็อก 1 รู หาง
่
จากดานบน
และ
้
ดาน ซายหรือขวา
วิธท
ี าการศึ กษา
ค้นคว
2. ตัา
้ ดจุกลมยางจากลูกบอล
ชายหาดทีร่ ว่ ั แลว
้ ให้เหลือของ
รอบนอกรัศมี
ประมาณ
1
นิ้ว
วิธท
ี าการศึ กษา
ค้นคว
า้
3. ทากาวน
้าประสาน
พีวซ
ี ี
ดานในถุ
ง และดานบนของจุ
กยาง
้
้
กันลมเขา-ออก
รอสั กครู่
้
วิธท
ี าการศึ กษา
4. สอดจุ
ง
ค้นคว
า้ กยากจากดานในถุ
้
ให้หัวจุกโผลออกมาทางรูทเี่ จาะ
กดให้กาวติดสนิท
ถุงเก็บผักสดทนนาน แบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
วิธท
ี าการศึ กษา
ตอนที่ 2
คขั้นคว
า
น
้ ตอนการทดลอง
้
1. นาผักสดใส่
ถุงที่
ประดิษฐได
์ ้
2. ปิ ดซิปล็อกทีป
่ ากถุงให้สนิท
3. ใช้ไซริงคบอล
์
สูบอากาศภายใน
ผลการทดลอง
การเปรียบเทียบลักษณะของผักทีเ่ ก็บในถุงทีไ่ มสู
่ บ
อากาศออกและผัก ที่เ ก็ บ ในถุ ง เก็ บ ผัก สดทนนานแบบ
เศรษฐกิ
จพอเพียง
(ถุงทีส
่ ูบอากาศออก)
เก็บถุงเก็บผักทัง้ 2 แบบในตูเย็นชองแชผักอุณหภูม ิ 2-5
ชนิ
ด
ของ
ผัก
้
่
องศาเซลเซียส
เก็บในถุงทีไ่ มสู
่ บอากาศออก
ผักชี ระยะเว
ลา
1 วัน
ลักษณะผัก
ไมเปลี
่ นแปลง
่ ย
2 วัน
ไมเปลี
่ นแปลง
่ ย
3 วัน
เริม
่ มีใบสี เหลือง2-3ใบ
่
เก็บในถุงเก็บผักสด
ทนนานแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง
(ถุงทีส
่ บ
ู อากาศออก)
ระยะเว ลักษณะผัก
ลา
1 วัน
ไม่
เปลีย
่ นแปลง
2 วัน
ไม่
เปลีย
่ นแปลง
3 วัน
ไม่
สรุปผลการทดลอง
การพัฒ นาถุ ง เก็ บ ผัก สดทนนานแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง พบวา่ มีประสิ ทธิภาพ
ตามทีก
่ าหนด คือเก็ บได้นานกว่าการเก็ บ
แบบปกติไ ม่ น้ อยกว่ า 2 เท่ า
ทั้ง นี้
เพราะผู้วิจย
ั ไดศึ
้ กษาระยะเวลาเปรียบเทียบ
กับ การเก็ บ ผัก ด้วยวิธ ท
ี ี่ไ ม่มีก ารสูบ อากาศ
ออก และเทียบอัตราส่วน พบวา่
1.
ผักชีสามารถเก็ บได้นานขึน
้
3
เทา่
2. ต้นหอม สามารถเก็บได้นานขึน
้
การทีป
่ ระสิ ทธิภาพของถุงเก็บผักสด
ทนนานแบบเศรษฐกิจ พอเพีย ง นี้ มี
ประสิ ทธิภาพตามเกณฑที
์ ไ่ ด้ตัง้ ไว้ ทัง้ นี้
เป็ นเพราะการสร้างและพัฒนาถุงเก็ บผัก
ส ด ท น น า น แ บ บ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง
ดังกลาว
ผ่านกระบวนการพัฒนาทีเ่ ป็ น
่
ระบบตามขั้น ตอน กล่ าวคื อ ผู้ วิจ ัย ได้
ศึ กษาเอกสารและงานวิจ ัย ที่ เ กี่ ย วข้ อง
ก่ อ น ที่ จ ะ ส ร้ า ง แ ล ะ พั ฒ น า เ ค รื่ อ ง มื อ
อุปกรณให
์ ้ มีประสิ ทธิภาพสามารถพัฒนา
จบการ
น
าเสนอ
ขอขอบคุณผูฟังการ
้
นาเสนอทุกทาน
่

similar documents