Kultur

Report
KULTUR OG
PERSONLIGHET
FRAMBRAKT KULTUR
OVERBRAKT KULTUR
KULTURELLE UNIVERSALER
Cato Grønnerød
PSYC1204/PSY1101
KULTUR OG
PERSONLIGHET
FRAMBRAKT KULTUR
OVERBRAKT KULTUR
KULTURELLE UNIVERSALER
Cato Grønnerød
PSY1101
INTRODUKSJON
 Nytteverdien av å utforske personlighet på
tvers av kulturer
• Er visse aspekter av personlighet universale?
• Er personlighetsbegreper som er framtredende i en
kultur også anvendbar i en annen?
• Er faktorstrukturen forskjellig på tvers av kulturer?
• Skiller kulturer seg i nivå for visse personlighetstrekk?
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
HVA ER KULTURELL
PERSONLIGHETSPSYKOLOGI?
 Tre mål
• Finne prinsippene som ligger under kulturell
mangfoldighet
• Finne ut hvordan menneskelig psykologi former kultur
• Finne ut hvordan kulturelle forståelsesmåter former
psykologien
 Finne forskjeller i hvordan grupper uttrykker
personlighetstrekk
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
TRE TILNÆRMINGER TIL
KULTUR
 Frambrakt (evoked) kultur
• Hvordan fenomener utløses av miljøbetingelser
 Overbrakt kultur
• Hvordan kulturelle verdier overføres
 Kulturelle universalier
• Kjønn
• Emosjoner
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
FRAMBRAKT KULTUR
 Å se på kultur gjennom fenomener som
utløses på forskjellig måte av ulike
miljøbetingelser
 To faktorer er nødvendige for å forklare
frambrakt kultur
• En universell underliggende mekanisme, et potensial
for en gitt type atferd
• Miljømessige forskjeller i hvordan de underliggende
mekanismene aktiveres
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
FRAMBRAKT SAMARBEID
 Kulturelle forskjeller i graden av matdeling
avhenger delvis av miljømessige forhold,
spesielt tilgang på mat
• Jegersamfunn
• Sankersamfunn
 Når variansen på mattilgang er høy, deles
det mer
• Fremmer samarbeidstrekk
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
TIDLIGE OPPLEVELSE
 Belsky og kolleger:
•
•
•
•
•
Tøffe, avvisende og inkonsistente barneoppdragelser
Sporadisk tilgjengelige ressurser
Ustabilitet i ekteskap
→Korttidsstrategier angående partnervalg hos barn
Tidlige opplevelser kan forklare kulturelle forskjeller i
hvordan man verdsetter jomfruelighet og avholdenhet
hos en potensiell make
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
TIDLIGE OPPLEVELSER
 Kina
•
•
•
•
Ekteskap varer lenge
Skillsmisser er sjeldne
Foreldre investerer mye i sine barn
→Jomfruelighet og avholdenhet har stor verdi
 Sverige
•
•
•
•
Skillsmisser er mer vanlige
Flere barn fødes utenfor ekteskap
Fedre investerer mindre
→Jomfruelighet og avholdenhet har lite verdi
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
ÆRE, KRENKELSER OG
FRAMBRAKT AGGRESJON
 Æreskulturer (Nisbett, 1993)
• Krenkelser sett på som offentlige utfordringer
• Må møtes direkte med konfrontasjon og fysisk
aggresjon
 Sammenheng med buskapsøkonomier
• Ressurser er utsatt for tyverier
• Risiko for å miste hele livsgrunnlaget på en gang
 Basert på kapasitet for å utvikle høy
følsomhet for krenkelser og svar med vold
• Frembringes bare i noen kulturelle betingelser
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
OVERBRAKT KULTUR
 Overbrakt kultur
• Representasjoner (ideer, verdier, oppfatninger,
holdninger) som opprinnelig fins i en persons sinn
som overføres til andre gjennom observasjon og
interaksjon
 Kulturelle forskjeller i moralske verdier
• Mange moralske verdier er spesifikke for spesielle
kulturer og er derfor antakelig gode eksempler på
overbrakt kultur
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
KULTURELLE FORSKJELLER I
SELVOPPFATNING
 Hver person har to grunnleggende
”kulturelle oppgaver” de må løse (Markus
and Kitayama)
 Fellesskap eller gjensidig avhengighet
• Angår hvordan man har sammenheng med, er knyttet
til, eller del av en større gruppe man er medlem av
 Handlekraft eller uavhengighet
• Hvordan skiller du deg fra den større gruppen?
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
Handlekraft eller uavhengighet
KULTURELLE FORSKJELLER I
SELVOPPFATNING
Fellesskap eller gjensidig avhengighet
KULTURELLE FORSKJELLER I
SELVOPPFATNING
 Fellesskap og handlekraft
• Ikke-vestlige, asiatiske kulturer fokuserer mer på
gjensidig avhengighet
• Kollektivisme
• Vestlige kulturer fokuserer mer på uavhengighet
• Individualisme
 Holistisk-analytisk
• Ikke-vestlige kulturer fokuserer på kontekst
• Vestlige kulturer fokuserer på detaljer
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
KULTURELLE FORSKJELLER I
SELVFRAMHEVING
 Selvframheving (Self-enhancement)
• Tendens til beskrive og presentere seg selv ved bruk
av positive og sosialt verdsatte egenskaper
 Forskning viser at
• Nord-Amerikanere, relativt til asiater, opprettholder
positive vurdering av seg selv
• Asiater er opptatt av impression management
• Kulturelle forskjeller er faktiske og gjenspeiler
deltakerens selvbilde
• Noe empirisk støtte for en slik antakelse
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
KULTURELLE UNIVERSALER
 Kulturelle universaler
• Forsøk på å forstå deler av personligheten som ser ut
til å være universelle eller at de er funnet i de aller
fleste kulturer
• Kjønn
• Emosjoner
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
KJØNN
 Verden over ser folk ut til å forvente at
kvinner og menn er forskjellige
• Menn er mer aktive, høylydte, eventyrlystne, atale,
aggressive, forutinntatte, arrogante, grove og
innesluttede
• Kvinner er mer hensynsfulle, moderate, nervøse,
takknemlige, tålmodige, endringsvillige, sjarmerende
og fryktsomme
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
EMOSJONER
 Uttrykk og opplevelse av spesifikke
emosjonelle tilstander ser ut å være
universelle, slik som for frykt, sinne, glede,
tristhet, avsky og overraskelse
 Folk verden over kan gjenkjenne og
beskrive disse emosjonene når de ser bilder
av andre som uttrykker dem, selv om de er
fra andre kulturer
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
PERSONLIGHETSVURDERING
 Kulturelt universelle dimensjoner i
personlighetsevaluering
 To grunndimensjoner (dominans og varme)
brukes for å beskrive andres personlighet
 Big Five-strukturen ser ut til å være
universell for fire av de fem trekkene
• Ekstroversjon, medmenneskelighet, nevrotisisme og
samvittighetsfullhet
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
PERSONLIGHETSVURDERING
PERSONLIGHETSVURDERING
 Er personlighet kun en konstruksjon i
vestlig kultur?
 Også trekkbeskrivende ord i ikke-vestlige
kulturer
• Pakikiramdam, chong, amae, ren qin
 Trekkstudier i andre kulturer
• Oversettelse: McCrae, Terracciano, et al, 2005),
11.985 deltakere i 50 kulturer
• Fra bunnen med adjektiver: De Raad et al. På polsk,
tsjekkisk, italiensk, ungarsk, tysk og nederlandsk

similar documents