slaid tot pbppp

Report
RINTIS FASA 2 TAHUN 2013
Instrumen Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP)
Kementerian Pelajaran Malaysia
Bahagian Pembangunan dan Penilaian Kompetensi
“Moving Towards Excellence”
Pengenalan
Instrumen ini telah dibangunkan oleh pihak BPPK
berdasarkan Government Transformation Program
(GTP) 2.0 yang menggabungkan lima (5) Penilaian
Guru yang wujud di KPM iaitu Laporan Nilaian
Prestasi Tahunan (LNPT), PKP* PROSPEK*, SKPM*
Standard 4, Penilaian Kriteria Kecemerlangan dan
Penilaian Guru Cemerlang.
Anjakan
4:
Transformasi
Keguruan Sebagai Profesion
Pilihan
Melaksanakan laluan kerjaya
guru berasaskan kompetensi
dan prestasi mulai 2016.
Fasa 2
 Menilai
kompetensi dan mengenal pasti potensi
(Pegawai Perkhidmatan Pendidikan)PPP
 Mengenal pasti kompetensi dan potensi PPP
yang perlu dibangunkan di sesuatu gred jawatan
 Meningkatkan pembangunan diri dan peluang
kemajuan kerjaya PPP; dan
 Mewujudkan PPP yang berprestasi tinggi.

Penilaian yang fleksibel bermaksud sistem penilaian
yang tidak terikat kepada sesuatu kaedah penilaian
semata-mata. Penilaian ini dijalankan berdasarkan
perkara-perkara berikut;
Rajah 2: Penilaian Yang Fleksibel
Penilaian dibuat berdasarkan kepelbagaian sumber evidens
yang merupakan hasil kerja PYD yang boleh dijadikan bukti
untuk menilai tahap kompetensi PYD. Empat (4) kaedah telah
ditetapkan untuk pengumpulan evidens bagi meningkatkan
keesahan dan kebolehpercayaan.
Semakan Dokumen (A)
Kaedah yang memerlukan penilai menyemak dokumen yang
relevan dengan bidang tugas PYD.
Temu bual (B)
Kaedah perbualan antara penilai dan PYD secara formal
ataupun tidak formal untuk mendapatkan maklumat yang lebih
terperinci tentang bidang tugas atau aspek yang berkaitan.
Pencerapan (C)
Kaedah pencerapan ini adalah formal dimana pencerapan
dibuat semasa proses PdP dilaksanakan secara terancang
dalam jangka waktu yang ditetapkan.
Pemerhatian (D)
Kaedah pemerhatian yang dilaksanakan secara berterusan
oleh penilai terhadap PYD untuk jangka waktu tertentu bagi
mendapatkan maklumat tentang kompetensi dan potensi
pegawai berkenaan.
Rubrik ialah alat penskoran yang menunjukkan set kriteria
atau ciri tingkah laku yang terdapat dalam sesuatu aspek.
Kriteria atau tingkah laku boleh diukur dengan pernyataan
kualiti seperti contoh berikut:
 Dapat memenuhi semua kemahiran PdP bagi aspek
berkaitan penggunaan sumber pendidikan
 Dapat
menyediakan
kemudahan
pelanggan yang lengkap dan kemas
perkhidmatan
 Dapat mengemukakan tindakan penambahbaikan
terhadap aduan pelanggan yang sesuai, segera dan
lengkap
PYD tidak berhak mengetahui skor penilaian
PBPPP
 PYD berhak mengetahui keputusan
 PYD berhak membuat rayuan


similar documents