7815_Людина та її світ у давніх літературах 8 клас

Report
Серія цифрових
ресурсів
“ Усі уроки світової літератури ”
(8 клас)
Автор: Л.Д. Артемова
вчитель Новоукраїнського НВК
Чорнобаївського району
Черкаської області
Схвалено педрадою
Протокол № 4
від 15.02.2011
Вступ. Людина та її світ у давніх
літературах
(1 – 25 уроки)
Урок № 1
Художня література як мистецтво слова, її місце серед
інших видів мистецтва.
В. Вордсворт. “ До прекрсного ”. Уславлення у сонеті
величезної сили “ святого мистецтва ”.
Софокл і Гамсун, Едгар По і Гете,
Толстой глибокий і Гюго буйний,
Петрарчині шліфовані сонети,І Достоєвський, грішний і святий,
Усі книжки, усі земні поети,
Усі зрідні душі його живій!
Бо всі вони – лише відблиски
одного сонця: Духа світового!
Мистецтво уміння,
майстерність,
тонке
достеменне
знання своєї
справи
творче
відтворення
дійсності в
художніх
образах
Види мистецтва та їх класифікація
Часові
(слухові)
Музика
Література
(життя в розвитку)
Просторові
(зорові)
Живопис
Скульптура
Архітектура
(на мить)
Просторово часові
Театр Кіно Опера
Балет Циркове мистецтво
(синтетичні)
Коментар схеми
Олександр Потебня у статті «Естетика і
поетика слова» зазначає, що поділ теоретичних
діяльностей на дві групи - просторову й часову
— має генетичне, родовідне значення.
Подібність в основних рисах мистецтв може
служити вказівкою на те, що мистецтва
виокремились із двох основних. Скульптура й
живопис — від архітектури. Музика, яка й досі
нерозривно пов'язана з поезією, вийшла зі співу,
поєднаного з танцем.
До прекрасного
Святе мистецтво! В пензлі чи пері
Є сила дати вічність кожній рисі.
Хмарині, що пливе в небесній висі
Веселих промінців химерній грі;
Вони спинають порух віт вгорі,
І подорожніх, що ідуть у лісі,
І корабель, що при скелястім мисі
Навік в заливі кинув якорі.
Дитя весни, і літа, й падолисту,
Що вірно тчуть ясну твою окрасу,
Мистецтво, ти даруєш благодать.
І стримане, просте, хоч повне змісту,
Ти вмієш вирвать мить із плину часу
І в ній божисту вічність передать.
В. Вордсворт
(Переклад М. Стріхи)
Бесіда з учнями за змістом прочитаного
1. У чому полягає сила
мистецтва?
2. Про яку благодать
йдеться у вірші?
3. Яким епітетом
характеризує автор
мистецтво? Чому?
4. Визначте головну
ідею твору.
1. Мистецтво може
відображати будьяку мить життя.
2. Мистецтво здатне
очистити душу.
3. Автор називає
мистецтво “святим”,
бо лише справжній
витвір здатен
одухотворити душу.
4. Уславлення великої
сили мистецтва.
Література – це мистецтво самовираження
за допомогою слова.
Акутагова Рюноске,
японський письменник ХХ ст.
Література – це керівник людського розуму людським
родом.
В. Гюго,
французький письменник ХІХ ст.
Лише література непідвладна законам тління, вона
одна не визнає смерті.
М. Салтиков-Щедрін,
російський письменник ХІХ ст.
Література (від лат. litera – буква, literatura - написане)
мистецтво слова.
Слово є “ будівельним матеріалом ” літератури.
Література
художня література -
все, що написане
мистецтво слова, яке
відображає дійсність
у художніх образах,
створює нову
естетичну реальність
за законами краси
Функції художньої літератури
-пізнавальна (дає відомості про світ, людину, культуру,
природу);
-виховна (формує особистість читача, його культуру);
-розвиваюча (розвиває увагу, пам’ять, мислення);
-світоглядна (формує світогляд читача);
-комунікативна (розвиває мовлення, формує його культуру);
-гедоністична (художня література несе насолоду);
-естетична (розвиває естетичний смак, несе уявлення про
прекрасне);
-культуртрегерська (художня література сконденсовує в собі
духовний набуток людства і передає його від покоління до
покоління).
Зв’язок художньої літератури з іншими видами
мистецтва
Художня література, як і скульптура, живопис, графіка,
створює пластичні образи, дає зображення об'єкта, хоча
виникають ці образи завдяки різним засобам
(живопис
фарби, графіка
олівець, скульптура
камінь).
Художня література своєю грою, дієвістю, драматизмом,
спогляданням споріднена з театром, кіно.
Художню літературу й архітектуру споріднює певний стиль
побудови, заснованість на композиції тощо.
З музикою художню літературу зближує наявність художніх
образів, ритміка, інтонаційна виразність.
Підсумкова бесіда
1. Яка роль літератури в житті людини?
2. Від якого слова походить термін “література”?
3. Дайте визначення поняття “ художня
література ”.
4. Назвіть основні функції літератури.
5. Яке ваше враження від сонета В. Вордсворта?
Урок № 2
Тема. Всесвітній літературний процес.
Місце національних літератур у ньому,
їх взаємодія і взаємовплив.
Всесвітній літературний процес поступальний розвиток світової літератури від
найдавніших часів і до сьогодення
Зміна творчих методів
Міфологічний реалізм Античності
Середньовічний символізм
Реалізм Відродження
Бароко
Сентименталізм
Класицизм
Просвітительський
реалізм
Романтизм
Натуральна школа
Реалізм
Модернізм
Постмодернізм
Література – це складна система, що
живе й розвивається за своїми
законами.
Національна
література –
це література
кожного
конкретного
народу.
Світовий
літературний
процес –
невід'ємна частина
культурноісторичного процесу
людства – об'єднує
літератури різних
народів.
Світова література складається з великої кількості
національних літератур, які взаємодіють і
взаємозбагачують одна одну.
Творче завдання
Порівняйте роман В. Скотта “ Айвенго ”
та повість М. Гоголя “ Тарас Бульба ”.
На прикладах цих творів спробуйте визначити особливості
національних літератур і проблеми світової літератури.
Бесіда з учнями під час виконання
творчого завдання
Які історичні події зображено в романі “ Айвенго ”?
Які історичні події зображено в повісті “ Тарас Бульба ”?
Визначте теми обох творів.
Які прийоми використовували автори для створення
історичного колориту?
5. Які національні особливості притаманні кожному з цих
творів?
6. Які загальнолюдські проблеми порушуються у цих творах?
1.
2.
3.
4.
Світова
культура
Світова
література
Національна
література
Діаграма “ Місце національних літератур у
всесвітньому літературному процесі ”
Європейська
література
Англійська
література
Французька
література
Всесвітня
література
Українська
література
Російська
література
Урок № 3
Тема.
Веди, Біблія, Коран як пам'ятки світової
літератури.
Книжки – це скарби людського
розуму, які мають переходити у
спадок від покоління до покоління на
вжиток тих, хто народиться згодом.
А.Алдісон
Веди, Біблія та Коран
вважаються найдавнішими
пам'ятками світової літератури
Веди (санскр. Veda – букв. – священне знання), або
Ведична література – давні пам'ятки індоєвропейської
словесності, що створені впродовж ІІ-І тис. до н.е.
Веди
Рігведа
(Книга
приношення)
Самведа
(Веда мелодій)
Яджурведа
(Веда
жертвоприношень)
Атхарваведа
(Книга заклять)
Усі вони містять космогонічні міфи, ритуальні дійства, а головне –
концепцію світотворення.
Веди вважалися божественним одкровенням,
передавалися усно від одного покоління жерців до
іншого і таким чином зберігалися в їх середовищі.
Божественний рівень
(33 бога)
земні
атмосферні
небесні
Протягом багатьох століть зі зміною вірувань відбувалися значні
зміни й у ведичних текстах : “ старі ” боги змінювалися “ новими ”.
У більш пізній міфології формується тріада.
Брахма
Вішну
Шіва
Виникнення двох релігійних течій у І тис. до н. е.
джайнізму
буддизму
Ведична література, крім іншого, містить:
трактати-коментарі, в яких
брахмани -
інтерпретується зміст Вед різноманітними
легендами;
арань'яки,
в яких міститься опис ритуалу, що
тлумачиться через легенди;
упанішади -
філософські твори у віршах та прозі
релігійного змісту;
веданги -
трактати з фонетики, граматики,
етимології, віршування, астрономії про
правила ритуалів для жерців і простих
людей тощо.
Біблія (від гр. biblia - книги) - свята книга
для всіх християн.
Біблія складається із 66 книг, різних за характером і
часом створення.
Біблію називають “ Книгою книг ”, тому що в ній
визначають місце людини у світі й сенс її буття.
Біблія – це цілісний твір, який зберігає гармонійну єдність
завдяки наскрізній темі: розповіді про моральне падіння людини,
порушення іі союзу (заповіту) з Богом та спасіння Христом. Цій
темі підпорядкована вся структура Біблії, у центрі якої –
унікальна особистість Ісуса Христа.
Біблія
Старий завіт
Закон (Тора),
або П’ятикнижжя
(п'ять хронікально-законодавчих книг, що
приписуються пророкові Мойсею)
Пророки
(“ Книга Ісуса Навина ”, “ Книга Суддів “, дві “
Книги Самуїла ”, дві “ Книги Царств ”, а також
пророцтва Ісайї, Ієремії, Ієзекіля, Даниїла)
Писання
(зібрання текстів, що містять твори різних
жанрів: поезія, проза, релігійна лірика,
афоризми)
Новий завіт
Євангелії написані
Марком
Лукою
Іоанном
Матфеєм
Книга
“ Діяння апостолів ”
Мета Біблії - не засудження того чи іншого вчинку або
схвалення моральності, а показ того, що людина вільна у
своєму житті, кожен може обрати власний шлях, водночас
кожен з нас має нести і моральну відповідальність за свій
вибір.
свята книга
для двох
релігій
юдейської
документ з
історії
Давнього
Світу
християнської
літературний
шедевр
Значення
Біблії
для світової
культури –
це і
джерело
натхнення
для митців
Образи Старого і
Нового Заповіту
оживають на
сторінках багатьох
творів письменників
і поетів різних країн.
Це: Іван Франко, Тарас
Шевченко, Анна Ахматова,
Дж. Байрон, Леся Українка,
Олександр Купрін, ШоломАлейхем, Г. Сковорода,
Райнер Марія Рільке,
Б. Пастернак,
М. Булгаков та інші…
Протягом двох тисячоліть Біблія є предметом вивчення й
невичерпним джерелом натхнення для майстрів всього світу.
Ілюстрації подій Старого та Нового Заповітів зайняли почесне місце
у творчості таких видатних митців, як: Джотто, С. Боттічеллі,
Л. да Вінчі, А. Дюрера, Рафаеля, П.-П. Рубенса, Рембрандта,
Мікеланджело, Караваджо, Е. Делакруа, І. Рєпіна, О. Іванова,
І. Крамського, В. Васнецова, М. Реріха, М.В. Нестерова та ін.
М.В. Нестеров
“ Воскресіння
Христове ”
С. Боттічеллі
“ Неопалима
Купина ”
Рафаель Санті “
Суд Соломона ”
Рафаель
“ Сикстинська
мадонна ”
Коран ( від арабського qup’an – “ читання ”) – священна
книга ісламу та перший писемний пам'ятник арабської
літератури.
Коран – книга, що існувала вічно, як сам Бог, Аллах, бо вона
є його словом.
Коран – це
зібрання
молитов
заклять
проповідей
дидактичних
оповідок
юридичних
та
обрядових
настанов
притч
Коран містить близько 500 сторінок
Складається з 114
розділів, що називаються
сурами
У перекладі з арабського “ сура “ означає “ рядок ”
“ мекканські ”
(90)
“ мединські ”
(24)
Кожна сура
складається з окремих
віршів - “ аятів ” (у перекладі з
арабської – “ диво ”, “ знамення ”.)
Ідейна
спрямованість
книги -
існування єдиногобога
Аллаха
Коран засуджує язичництво, поклоніння богам стародавніх релігій,
заперечує християнське вчення.
Та разом з тим у Корані є багато картин, образів, сюжетів,
аналогічних біблійним.
Незважаючи на те, що Коран є визначною релігійною та законодавчою
пам'яткою, його вважають ще й пам'ятником світової літератури.
Повість
“ Юсуф та
Зулейка”
Трагедія
Й.В. Гете
“Мухамет”
Підсумкова бесіда
1. Як ви розумієте поняття “ національна література ”?
2. Що таке всесвітній “ літературний процес ” ?
3. Назвіть найстаріші пам'ятки світової літератури.
4. Що ви дізналися про Веди, Біблію, Коран як
літературні пам'ятки?
Урок № 4
Тема. Розвиток зв'язного мовлення.
Письмовий переказ із творчим
завданням.
Домашнє завдання
Підготувати повідомлення на тему:
“ Географічне положення Давньої Греції та
Рима ”, “ Культура Давньої Греції ”,
“ Державний устрій Римської держави ”.
ЛЮДИНА ТА ЇЇ СВІТ
У ДАВНІХ ЛІТЕРАТУРАХ
Урок № 5
Тема. Антична ( давньогрецька і давньоримська
) література – вихідна основа європейських
літератур.
Культура античних народів була
тією першоосновою, на якій
виникла і розвинулась нова
європейська культура
І.Козовик
Все, що існує в світі, завжди має витоки.
Європейська література бере свій початок з
дивовижної і неповторної культури античного
періоду розвитку людства.
Слово античність походить від латинського
слова “ antiquus ”, що означає “ стародавній ”.
У більш вузькому розумінні
“ антична література ” є загальною назвою
літератур Давньої Греції та Риму, що охоплює
період з ІІ тисячоліття до н.е. до V століття н.е.
Давньогрецька література була
грецькомовною, а давньоримська –
латиномовною.
Стародавня Греція
Стародавній Рим
Антична література мала значний вплив на розвиток
сучасної культури Західної Європи.
Так, наприклад:
алфавіт
англійської
алфавіт
німецької
російської
української
французької
італійської
іспанської
та інших європейських мов
заснований на латинській
абетці
білоруської
мов
заснований на грецькій
абетці
Видатні учені Давньої Греції
Архімед
Аристотель
Піфагор
Платон
Сократ
Руїни давньогрецьких і
давньоримських міст
в Україні
Херсонес
(поблизу Севастополя)
Ольвія
(неподалік від Одеси)
Пантикапей
(біля Керчі)
Відомі європейські письменники, які зверталися
до античної спадщини:
Дж. Байрон
В. Гюго
Леся
Українка
П. Шеллі
Г. Гейне
Г. Флобер
І. Франко
О. Пушкін
Т. Шевченко
А. Фет
Підсумкова бесіда
1. Як ви розумієте поняття “ антична
література ”?
2. Назвіть хронологічні межі цього
періоду.
3. У чому полягає вплив античної
культури на розвиток європейської
літератури?
Домашнє завдання
Вивчити конспект. Повторити поняття про міф.
Почитати по одному міфу з різних циклів (на
вибір учителя).
(Можна запропонувати учням такі міфи:
“ Паріс повертається до Трої ”, “ Паріс викрадає Єлену ”,
“ Менелай готується до війни проти Трої ”,
“ Аргонавти звертаються за допомогою до Медеї ”,
“ Медея допомагає Ясону викрасти золоте руно ”,
“ Ясон і Медея в Коринфі”, міфи про царя Едіпа. )
Намалювати ілюстрації до міфів
(творче завдання).
Урок № 6
Тема. Найдавніші цикли
давньогрецьких міфів:
троянський, фіванський, про
аргонавтів.
Бесіда на повторення
вивченого у 6 класі
1. Пригадайте, що називається
міфом.
2. Які міфи ви читали у 6 класі?
3. Назвіть найвідоміших міфічних
героїв.
4. Про які події оповідають міфи?
5. Чому виникли міфи?
6. Чи відомі нам автори міфів?
Словникова робота
Міф (гр. mythos – слово, переказ, промова, оповідання)
– вид усної народної творчості; розповідь про богів,
духів, героїв, надприродні сили, що брали участь у
створенні світу.
Міфологія – сукупність міфів якогось народу;
наука, що вивчає особливості міфів.
Міфи – витвір наївної віри, який складає
філософсько-естетичний комплекс давньої епохи.
У давні часи міфи давали уявлення про світ,
впливаючи на процес пізнання, були основою
для інтерпретацій, природних та суспільних
явищ, ритуальних обрядів. Міф існував
переважно у віршовій або прозовій формі,
зумовлював створення національного фольклору
та літератури.
Цикли міфів Давньої Греції
міфи про
виникнення
світу
про
Троянську
війну
про
героїв
про
Одіссея
про подорож
аргонавтів до
Колхіди
про місто
Фіви
Найдавніші цикли
давньогрецьких міфів
троянський
(присвячений
подіям
Троянської
війни)
фіванський
(оповідає про
царя Едіпа
та його сім’ю)
міфи про аргонавтів це розповідь про
захоплюючу подорож
греків за золотим руном
Переказ тексту міфів “ Паріс повертається до Трої ”, “ Паріс
викрадає Єлену ”, “ Менелай готується до війни проти Трої ”
та бесіда за питаннями.
1. Згадайте, що провіщувала
Касандра.
2. Чому ніхто не повірив
віщуванні?
3. Хто спонукав Паріса їхати
до Спарти ?
4. Подумайте, що порушив
Паріс, викравши Єлену?
5. Що порадив Менелаю його
брат Агамемнон?
6. Чому Менелаю з
Агамемноном хотілося, щоб
у поході взяв участь
Одіссей?
Паріс
Менелай
Агамемнон
Єлена
Літературна гра “ Що ти знаєш
про богів та героїв, які згадуються
у діалозі Медеї і Ясона? ”
1.
2.
3.
Назвіть імена богів про яких йдеться в уривку.
Які ще міфічні персонажі згадуються в діалозі?
Що ви про них знаєте?
В уривку згадуються:
Геката
Мінос
Зевс
Аріадна
Тесей
Бесіда з учнями за змістом міфів “ Аргонавти
звертаються за допомогою до “Медеї ” та “ Медея
допомагає Ясону викрасти золоте руно ”.
1. Чому аргонавти звернулися за
допомогою саме до Медеї?
2. Чому Медея так швидко
згодилася допомогти Ясону?
3. Розкажіть, які доручення Еєта
виконував Ясон.
4. Як Медея допомогла Ясонові
викрасти золоте руно?
5. Про яку сумну новину дізнався
вранці Еєт?
6. Яка подальша доля героїв?
Ясон і Медея
Виразне читання міфа “ Едіп. Його дитинство, юність і
повернення до Фів ”
Бесіда за змістом прочитаного.
1. Яке пророцтво
висіло над Едіпом,
сином Лая?
2. Що зробив Лай,
щоб піти
наперекір долі?
3. Розкажіть, чи
справдилося
пророцтво.
4. Якою була
подальша доля
Едіпа?
Едіп
Підсумкова бесіда
1. Що таке міф?
2. Яка роль міфу у формуванні світоглядних позицій давніх
греків?
3. Назвіть основні цикли міфів Давньої Греції.
4. Про що розповідається у міфах Троянського циклу?
5. Хто такі аргонавти?
6. Хто допоміг Ясонові викрасти золоте руно?
7. У чому полягає трагедія долі Едіпа?
Домашнє завдання
Підготувати повідомлення про Гомера, історичний коментар про
Трою. Прочитати “ Іліаду ”: “ Заспів ” (пісня 1, вірші 1-10), “ Щит
Ахілла ” (пісня 18, вірші 139 - 411).
Урок № 7
Тема. Згадки легендарного співця
(Гомер – легендарний
основоположник європейської
літератури. Поема “ Іліада ”.)
Гомер –
перший пророк
давніх греків.
Г. Сковорода
український
філософ XVIII ст.
Гомер
Безжальний час все зводить нанівець,
І що ви, люди, знаєте про мене?
Хіба лише те, що я сліпий співець,
Спізнав, як бог, осяяння натхнення.
Де народився я – ніхто не зна,
Сім древніх міст на те претендували,
Та піднялася забуття стіна,
І залягли століття, мов завали.
Моїх річок розлиті береги,
Поховані давно руїни Трої.
Але жили й живуть, немов боги,
Ахілл і Одіссей – мої герої.
Мій епос, як божественний чертог.
Піднісся над минулими віками,
І я живу з античними богами,
Вже й сам напівлегенда, напівбог.
М. Негода
Повідомлення про Гомера.
Відомостей про співця дуже мало. Його життя
переплетено легендами, оскільки про нього не
збереглося жодних історичних свідчень.
З давніх-давен грецька традиція поєднувала ім'я
Гомера з найдавнішими епічними поемами “ Іліада ”
та “ Одіссея ”, з “ Гомерівськими гімнами ” та “
Гомерівськими епіграмами ”.
Ніхто не міг сказати про те, коли і де жив Гомер.
Сім сперечалися міст і звалися
Гомера вітчизною: Смірна, Родос,
Колофон, Самалін, Ірос, Аргос і
Афіни.
Словникова
робота
Епопея – монументальний художній твір, в якому
широко зображені й уславлені яскраві характери та значні
історичні, переважно героїчні, події минувшини; порушені
й глибоко висвітлені важливі проблеми загальнонародного
значення.
Гекзаметр – шестистопний дактиль із жіночою
римою. Тобто, в кожній стопі, окрім п’ятої, два коротких
склади можуть замінюватись одним довгим, витворюючи
спондей. Остання стопа завжди двоскладова (хорей), з
цезурою переважно на третій стопі.
Т
Р
О
Я
1. Згадайте, в яких вивчених вами міфах
відобразилися події Троянської війни?
2. Як міфи пояснюють причину
Троянської війни?
3. Як грекам вдалося перемогти
троянців?
Міфологічна основа поеми “Іліада”
ЕРІДА – свари
.
Весілля ФЕТІДИ (АХІЛЛ) +
ПЕЛЕЙ
Найвродливіший ПАРІС (син троянського царя Пріама)
?
ГЕРА
АФІНА АФРОДИТА
ЄЛЕНА – дружина спартанського царя МЕНЕЛАЯ
.
.
Іліада
“ Іліон ” –
“ місто Бога ”
24
пісні
“ аде ” –
“ співаю ”
15 693
рядки
У ній розповідається про
останні 50 днів облоги Трої.
У центрі уваги твору – епізод, коли Ахілл, обурений зневагою до
нього з боку Агамемнона, відмовляється від участі у спільній
справі, прирікаючи тим самим ахейців на значні втрати.
Евристична бесіда за змістом
прочитаного
1. До кого звертається співець?
2. Спробуйте, посилаючись на текст, визначити
зміст поеми.
3. Як поет говорить про роль богів у цій війні?
4. Подумайте, яка роль зачину в композиції
поеми.
Подумайте, чому саме гнів Ахілла, а не його подвиги,
був обраний темою поеми?
Творче завдання
1. Знайдіть у текстах
прочитаних пісень
приклади епітетів.
2. Як на вашу думку,
чи можна вважати їх
постійними?
Робота з епіграфом
1.
2.
Зачитайте виразно
слова українського
філософа.
Як ви їх розумієте?
Спробуйте
підтвердити їх або
спростувати.
Підсумкова
бесіда
1. У зв'язку з чим у літературознавстві постало
“ гомерівське питання ”?
2. Назвіть найвідоміші твори легендарного співця.
3. Коли твори Гомера вперше з'явилися в Україні?
4. Чому, на вашу думку, поему “ Іліада ” називають “
енциклопедією життя давніх греків ”?
Ахілл
Гектор
Урок № 8
Тема. Велична пісня геройству й
мужності (Образи Ахілла й
Гектора як уособлення ідеалу
людини, героя, воїна.)
Бесіда на повторення
1. Що вам відомо з міфів про Ахілла?
2. Чому Менелай наполягав на участі Ахілла в поході?
3. Що вам відомо з міфів про Гектора?
Ахілл
Гектор
Менелай
Д
В
О
Б
І
Й
А
Х
І
Л
Л
А
Й
Г
Е
К
Т
О
Р
А
Творче завдання.
“ Усне словесне
малювання ”.
1. Спробуйте “ усно змалювати ”, якими
ви “ бачите ” героїв під час двобою.
2. Використовуйте постійні епітети, що є в
тексті.
Бесіда за прочитаним
1. Які наслідки для кожного з героїв мала
розмова Зевса з богами?
2. Який мотив, характерний для
давньогрецької міфології та літератури,
проявляється в цьому уривкові?
Робота над
характеристикою образа
Ахілла
Можна визначити такі риси характеру Ахілла,
як мужність, сміливість, гордість, запальність,
готовність захищати свою батьківщину,
вірність у дружбі. Гомер, звичайно, симпатизує
грекам. Та разом з тим він не приховує і
негативних рис героя: нестримний гнів, який
часто породжує жорстокість. Автор засуджує і
знущання Ахілла над тілом Гектора, вважає це
негідним вчинком.
Важливим для характеристики образу Гектора є епізод із
пісні 6 поеми “ Іліада ”, який має назву
“ Прощання Гектора й Андромахи ”
А. Лосенко
Порівняйте зображення на картині українського художника
з текстом поеми Гомера.
Робота з ілюстрацією “ Ахілл прив’язує тіло Гектора до
колісниці ”
Як на малюнкові і в поемі зображується цей епізод?
Образи Ахілла й Гектора у поемі Гомера
“ Іліада ”
Ахілл
Гектор
Спільні риси героїв
1. Захисник
вітчизни
2. Вірний
обов'язку
3. Сміливий
4. Мужній
5. Побожний
Відмінності між героями
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Гордий
Запальний
Вірний у дружбі
Нестерпний гнів, який часто
породжує жорстокість
Мстивий
Здатний сумувати, співчувати,
ніжно любити
Люблячий чоловік і батько
Стриманий, щирий, людяний
Мудрий
Далекоглядний
Іноді вагається, сповнений
непевності
6. Здатний усвідомити свої помилки
1.
2.
3.
4.
5.
Підсумкова бесіда
1. Які риси вдачі головних героїв поеми слід відзначити?
2. Яким був ідеал людини, героя-воїна у давніх греків?
3. Що нового вніс Гомер у зображення образів головних
героїв твору?
Домашнє завдання
Прочитати пісню 24, вірші 469 -670 ( “ Пріам у Ахілла ” ),
переказувати прочитане.
Скласти план до образу Ахілла або Гектора.
Подумати над питаннями:
«У чому полягає гуманістичний пафос поеми “ Іліада ” »
Урок № 9
Тема. Гомер. Поема « Іліада ». « Пріам
у Ахілла » ( пісня 24, вірші 469-670).
Гуманістичний пафос поеми.
Евристична бесіда за змістом
прочитаного
1. Як Пріам вирішив повернути тіло загиблого
сина?
2. Як Ахілл прийняв старця?
3. Як батько Гектора поводив себе перед
Ахіллом?
4. Чому Пріам так прагнув забрати тіло свого
сина?
Обряд поховання у давніх греків.
11 днів Пріам благав Ахілла віддати небіжчикові всі належні почесті.
9 днів мали оплакувати тіло Гектора у домі .
На 10-й день – поховати і справити тризну.
На 11-й день насипати могильний пагорб.
“ Пріам у Ахілла ”
“ Андромаха біля
тіла Гектора ”
- Чому вже під час бою
Гектора турбує, чи буде
його тіло поховано
відповідно до традицій?
Словникова робота
Пафос ( від грецького pathos – страждання, піднесення,
пристрасть) – емоційно-оцінне ставлення до того, про що
розповідається,те, що відрізняється великою силою почуттів
( глибоке, пристрасне почуття). Це емоційний тон, настрій
твору.
Пафос – пристрасне піднесення, поривання, запальний
ентузіазм, стан, пов’язаний із сильними переживаннями.
Розрізняють пафос: героїчний; трагічний; комічний (зокрема
сатира, гумор, іронія); стверджувальний; заперечувальний,
виправдовувальний; піднесений; оптимістичний;
романтичний.
Епічна поема – великий віршований твір, в якому
розповідається про значні події далекого та близького
минулого.
Робота з епіграфом
Війна – це тир, де цілий
світ мішені
Л.Костенко
Гуманістичний пафос виявляється саме в
зображенні жахливих сцен війни, коли
читач засуджує війну та її жорстокості,
співчуває людському горю, наповнюється
повагою до людини.
Підсумки уроку
1. Що таке епічна поема?
2. Назвіть особливості епічного стилю.
3. Доведіть, що “ Іліада ” – епічна поема.
4. В чому виявляється гуманістичний пафос
поеми?
Домашнє завдання.
Дати відповідь на запитання:
“ Що нового я дізнався про античний
світ із поеми “Іліада” ? ”
Урок № 10
Кращого-бо за вітчизну нічого нема і за
рідних наших, хоч би довелось і в
заможному домі нам жити
Гомер “Одіссея”
Одіссея
24
пісні
12 110
рядків
У ній описуються епізоди із
життя конкретного героя .
У центрі уваги твору – розповідь про те, що сталося упродовж
десяти років після падіння Трої, зокрема про те, як Одіссей, цар
Ітаки, після тривалих і незвичайних блукань і пригод повернувся
додому, до дружини Пенелопи.
Заспів-
Тема:
Ідея:
короткий виклад подій, що мають
відбутися в поемі.
Традиційне звернення до Музи.
повернення героя-мандрівника
додому та пригоди, що йому
прийшлось пережити.
звеличення людського розуму,
винахідливості та допитливості,
засудження беззаконня, тупої
несправедливої сили, а також
самовпевненості й пихи людини.
Міфологічна генеалогія Одіссея
Одіссей
(цар о. Ітаки)
Його багатство - отари
Батько Одіссея
Хитрун Сізіф (Лаерт)
Дід Одіссея
Автолік
Прадід Одіссея
Бог Гермес (покровитель
вправних і спритних)
Епічно-монументальні риси
Одіссея
Маршрут Одіссея від
Трої до Ітаки
Троя
Острівець
Поліфема
Острів
кіклопів
Країна
пестригонів
Острів Еолія
Місто кіклопів
Ісмар
Земля
лотофагів
Острів Ея
(володіння Кірки)
Острів сирен
між Сціллою
та Харибдою
Острів
Тринакрія
(биків Геліоса)
Царство Аїда
Острів
Огігія
(німфа Каліпсо)
Острів Ітака
Острів феаків
Схерія
Пригодницькі, казкові
та побутові елементи
Пригодницькі
елементи
Казкові
елементи
Побутові
елементи
Морські бурі, шторми.
Дії богів, що
впливають на вчинки
і долю героїв
Опис Олімпу
Перебування на
острові кіклопів
Кіклоп Поліфем
Опис житла кіклопа,
трудові процеси, які
той виконує
Сирени
Одіссей і сирени
На острові Ея
Красуня Кіркея - лиха
чаклунка
Помешкання Кіркеї
Острів Ітака
Перемога над
женихами
Родинні стосунки
“Поліфем”
“Порятунок
Одіссея”
“Сирени і Одіссей”
Підсумкова бесіда
1.
2.
3.
4.
У чому полягає композиція поеми “Одіссея”?
Чим поема “Одіссея” відрізняється від “Іліади”?
Яка головна тема поеми “Одіссея” ?
Яка роль в поемі аеда Демодока?
Домашнє завдання
Прочитати пісню 9, вірші 181 -566 ( “ Одіссей і кіклоп Поліфем ” ),
переказувати прочитане.
Підготувати розповідь про Одіссея.
Урок
№ 11
Тема. Звеличення людського
розуму, винахідливості та
допитливості (“Одіссей і кіклоп
Поліфем”)
Завдання:
-Знайти у тексті
опис житла кіклопа.
-Яким змальовано
Поліфема?
“Печери кіклопа
Поліфема”
“Осліплення
Поліфема.
Ваза”
- Порівняти
опис цього
епізоду у творі і
на малюнкові.
- Підтвердіть
зображене
словами з
тексту.
Сміливий
воїн
Має почуття
власної
гідності
Розумна
людина
Шанує
закони
богів
Здатен
правильно
оцінити
обстановку
Відчуває
відповідальність за
долю своїх
товаришів
Хитрий
Підступний по
відношенню до
ворогів
Безжальний до
ворога
Глузливий
Не завжди
прислухається до
порад супутників
Завдання. Скласти простий або цитатний план розповіді “Одіссей
і кіклоп Поліфем”
Простий план
1. Невідома печера.
2. Страшний велетень.
3. Розмова Одіссея з
кіклопом.
4. Загибель друзів.
5. Помста людожерові.
6. Хитрість Одіссея.
7.На волі!
Цитатний план
1.“ Швидко дістались ми так
недалекої країни…”
2. “ Обік побачили там …
печеру…”
3. “ Велетень жив там потвор
ний...”
4. “ Швидко добрались ми до
печери…”
5. “ Хто ви, чужинці?”
6. “ Скочив раптово і двох
ухопив…”
7. “ Випий, кіклопе, вина…”
8.”…дрюк… в око встромили
йому ми…”
9. “ Перший я виліз із-під
барана і порозв’язував інших…”
10.“Хоч самі врятувались, так
любих утратили друзів…”
Підсумкова бесіда
1.
2.
3.
4.
Хто такі кіклопи?
Чим займався кіклоп Поліфем?
Яким постає в пісні Одіссей?
Як Гомер підкреслив вищість грецької культури над
варварською?
Домашнє завдання
Прочитати пісню 10( вірші 91-399) “ Одіссей у Кірки ” , дібрати
цитати до образу Одіссея. Намалювати малюнки до прочитаного.
Урок
№ 12
Гомер. “ Одіссея ”. “ Одіссей у Кіркеї ”. Образ Одіссея:
воїна, ватажка, батька, сина, чоловіка, мандрівника,
патріота.
Музо, повідай про бувалого мужа, що довго
Світом блукав, священну столицю слов’ян зруйнувавши…
Гомер
К
І
Р
К
А
“ Дім стерегли леви й гірські
вовки…”
Опишіть
зовнішність
КІРКЕЇ
Бесіда
- Як Одіссей знову підтвердив
свою характеристику мудрої
людини, врятувався сам і
врятував товаришів?
- Що примусило Одіссея
покинути Кірку?
Творче завдання
Доведіть, або
спростуйте дану
думку.
“ Одіссей, хоча й вірить у своїх
богів, але знає, що вони
можуть бути такими ж
підступними, як і
милостивими, відтак у першу
чергу покладається на самого
себе… Одіссей – коваль свого
щастя, у нього розум
вправного майстра,
робітника ”.
А
Н
Д
Р
Е
Б
О
Н
Н
А
Р
Підсумкова бесіда
1.Чому саме Одіссей став героєм після
троянської поеми?
2. Що є цінним для Одіссея в різні
періоди життя?
3. За що він готовий віддати своє життя
на довгому шляху додому тривалістю у
20 років?
4. Хто і чому влаштовує Одіссеєві
такі поневіряння?
5. Що дало Одіссеєві сили та наснаги
опиратись Долі?
6. Якою постає людина у
найжорстокіших випробуваннях, що
дозволяє їй залишитись людиною?
Найважливіші
життєві цінності
Одіссея
Батьківщина
Рід
Сім’я
Воїнське
братерство
Домашнє завдання
Підготуватись до написання твору
Урок № 13
Тема. Письмовий твір на тему: “
Одіссей – символ краси і сили
людського характеру ”
Бесіда
1. Що нового ми дізнались із попередніх
уроків про Одіссея?
2. Яка роль казкових, фантастичних
елементів у поемі?
3. Яка роль богів у пригодах Одіссея?
4. Посилаючись на текст, зробіть висновки
про те, які риси вдачі цінувалися в Давній
Греції?
Підготовка до написання твору
Вимоги до плану
характеристики
літературного
образу
1. Місце героя в художньому творі .
2. Зовнішність героя.
3. Риси характеру .
4. Ставлення читача до
героя.
Пам’ятка до
написання
письмової роботи
Перш ніж починати писати, ще раз з’ясуйте
для себе тему письмової роботи.
2. З’ясуйте, що хвилює вас, цікавить в образі
Одіссея.
3. Знайдіть у тексті цитати, де йдеться про
зовнішність, мову, характер та вчинки героя.
4.Намагайтеся уникати простого переказу
епізодів поеми.
5.Визначтеся, у чому ви хотіли б наслідувати
вподобаного вами героя.
6. Поділіться своїми роздумами з
однокласниками.
1.
Орієнтовний план до письмової роботи на тему:
“ Одіссей - символ краси і сили людського
характеру ”
1.Чому величі людини і красі та силі її характеру приділялася велика
увага в літературі?
2. Одіссей – король Ітаки, герой епічних поем Гомера.
3.Опис зовнішності героя.
4.Одіссей – герой Троянської війни.
5. Які риси характеру проявляються в Одіссея у військових баталіях?
6.Завдяки яким рисам характеру Одіссей зміг повернутися на
батьківщину?
7.Чому його сім’я не може змиритися з його відсутністю?
8.Чи є жорстокість негативною рисою Одіссея?
9.Чому образ Одіссея хвилює людей в усі часи?
10.Що імпонує мені в даному образі?
Урок № 14
Тема. ДАВНЬОГРЕЦЬКА ЛІРИКА.
Види давньогрецької лірики.
Творчість Тіртея та Архілоха.
Лірика
- один з трьох основних художніх
родів: твори, в яких знаходять
втілення найглибші та найщиріші
переживання поета, відчувається його
особиста оцінка життя
Особливості лірики
- вираження почуттів і роздумів героя;
- наявність елементів сюжету, опису емоційного
сприйняття;
- використання образотворчих засобів;
- стислість викладу;
- віршова форма;
- малий обсяг.
Давньогрецька лірика
Пісенна
Декламаційна
Меліка
Меліка – давньогрецька лірична поезія, виконувана в супроводі
ліри.
Сольна меліка – форма освідчення в коханні.
Хорова меліка – форма згуртування перед війною.
Елегія – роздуми про суспільні події і проблеми навколишнього
житя, політичні заклики,прославлення воїнської доблесті.
Ямби – дошкульні та жартівливі вірші у Давній Греції.
Представники ямбічних
та елегійних жанрів
Тіртей
Архілох
Компакт-біографія
Ім’я, прізвище
Дата
народження
Архілох (Пароський)
648 рік до н.е., 6 квітня
Батьківщина
остров Парос
Походження
син аристократа та рабині
Рід занять
поет, мандрівник, воїннайманець, жебрак
Жанр, у якому
байки, гімни, елегії,
дифірамби, ямби
творив
Загинув у бою з воїнами
островів Наксос і Парос
Архілох.
Вірш “ Серце, серце ! ”
Доведіть, що вірш побудовано за
принципом контрасту, складіть
схему.
Бесіда
- Яке враження справив на вас
вірш?
- Що здалось незрозумілим?
-Яким настроєм пройнятий вірш?
- Про що цей вірш?
Біди люті
Вороги
Ворожнеча
Самотина
Нещастя
Захищайся
Позмагайсь
Будь завжди
непохитне
Перемога
Радість
Серце
- Скільки героїв діє в художньому
світі вірша?
- Чи можна поставити знак
рівності між ліричним героєм та
автором?
- Які символічні образи присутні у
творі?
- Які думки у вас викликає фінал
вірша? Чому? Чи можна його
тлумачити однозначно?
Тіртей.
Вірш. “ Добре вмирати тому…”
Головна думка
твору
Загинути у бою краще, ніж
жити, осоромивши себе
Фінал вірша
Гідним буде той юнак, який
вірно служить вітчизні
Виховне
значення твору
Завдання
Пристрасний заклик бути
готовим до самопожертви у
боротьбі за вітчизну
Спираючись на вірш, сформулюйте
кодекс честі еллінського воїна
Що вам відомо про виникнення слова “лірика”?
Як називались ліричні твори у давніх греків?
На які види поділялись ліричні твори?
Назвіть представників ямбічної та елегійної поезії?
Які основні теми віршів Тіртея та Архілоха?
Чи можете ви розказати про ідеали давніх греків,
спираючись на тематику проаналізованих віршів?
Урок № 15
Тема. Гімн красі, радощам життя
і коханню в поезіях Сапфо та
Анакреонта
Сапфо
Різні видання
творів Сапфо
Гронування
Народилася
на о. Лесбос
Рафаель.
“Сапфо”.
САПФО
Поетесалегенда
Запитання
Чому Сапфо назвали “ десятою
музою ”? Як ви розумієте цей
вислів?
Сапфо і
Алкей
Сенкан “Любов”
1. Любов
2. Прекрасна, чиста
3. Піднімає, окрилює, дарує
4.Приносить відчуття великого щастя
5. Подарунок
Сапфо і Фаон
“ Він був солодким і не знав смутку ”
Крітіл
Кохання
Вино
“Анакреонтична поезія ”
Бенкети
Дружба
Веселощі
Анакреонт
Яким настроєм
проникнуті вірші
Анакреонта?
“ Принеси води…”
“ Золотоволосий Ерот ”
Підсумкова бесіда
- Згадайте, що таке мелічна лірика.
-Яка тематика творів цього жанру?
- Назвіть представників мелічної
лірики.
Домашнє завдання
Вивчити одну з поезій напам’ять.
Підготувати повідомлення про Алкея.
Урок № 16
Тема. Позакласне читання.
Зміст і художня своєрідність вірша Алкея
“Не розумію звади поміж вітрів…”
Урок виразного читання.
Пісні
любовні
застольні
героїчні
“Не розумію звади поміж вітрів …”
Алкей
1. Хто є головним героєм вірша?
2. Як він сприймає події, що про
них ідеться у вірші?
3. Як зображається море?
4. Яким читач “бачить”
корабель?
5. Що символізують образи
корабля і бурі?
“Трени М.Г. Чернишевського”
Символічність образів
корабля і бурів
В. Стус
- Образ корабля, який пробивається
крізь бурю – опір силам зла.
- Образ стихії – символ темних сил,
зла.
- “ Звада вітрів ” – дизгармонія у
світі і людській душі.
Домашнє завдання
Написати невеликий твір роздум “ Куди пливе корабель моєї Вітчизни ?”
Підготувати повідомлення “ Театр у Давній Греції ”
Урок №17
Тема. Театр у Давній Греції. Виникнення
трагедії та комедії. Есхіл – видатний
давньогрецький трагік
Афіни.Театр.
Театр в Епідаврі
Театр в Дельфах
Театр Діоніса
Побудова театру
Орхестра – місце
Театрон – місце
для хору та
акторів із
жертовником
Діонісу посередині.
Вона була
круглою, потім
підковоподібною.
для глядачів. Лави
спочатку були
дерев’яними ,
потім кам’яними.
Театрон був
поділений на 13
клинів.
Скена - будова за
орхестрою. Там
тримали
реквізити, сюди
приходили актори,
щоб поміняти
маски.
Драма ( гр. drama – дія ) – один із трьох
літературних родів ( поряд з епосом і лірикою),
який змальовує світ у формі дії, здебільшого
призначений для сценічного втілення.
Трагедія (гр. tragoedia, букв. – козлина пісня) - драматичний
твір, що грунтується на гострому, непримиренному конфлікті
особистості з середовищем, у якому вона живе.
Структура давньогрецької
трагедії
Пролог –
вступ до
першого
виступу хору.
Парод ( з гр.
“ виступ”,
“прохід”) –
перша
частина хору.
Епсодії (з гр.
привхід) –
діалогічні
частини.
Стасими –
“стоячі пісні
хору”.
Ексод –
наслідок,
фінал
трагедії,
завершальна
пісня хору.
Комедія – ( “комос” – весела процесія, “ода” - пісня) - драматичний
твір, у якому засобами гумору й сатири розвінчуються недоліки
людського життя й навколишньої дійсності.
Похвальне слово
про Есхіла
- Народився у місті Елевсині, у
аристократичній сім’ї .
-Жив за доби створення Афінської
держави, сприяв становленню афінської
рабовласницької демократії.
- Брав участь у війні проти персів,
зокрема, у славнозвісній Марафонській
битві.
- У творчих змаганнях перемогу дістав 13
разів ( за іншими джерелами – 28 ).
- Називають “ батьком трагедії ”
( написав 70 трагедій, новаторство ).
-Написав найвідомішу трилогію, яка
складалася з трагедій “ Прометей
вогненосець ”, “ Прометей закутий ”
(збереглася повністю), “Звільнений
Прометей ”.
Підсумки уроку
1.
2.
3.
4.
5.
6.
З культом якого бога пов’язаний розвиток театру в Давній Греції?
Яка особливість давньогрецької драми?
Які жанри були популярними в той час?
Яка роль театру в житті давніх греків?
Дайте визначення драми, трагедії, комедії!
Що ви дізнались про Есхілла?
Домашнє завдання
Прочитати трагедію “ Прометей закутий ”, підібрати цитати для
характеристики образу Прометея.
Урок № 18
Тема. Есхіл “ Прометей закутий ”.
Розповідь Прометея про його благодіяння
людям.
Петер
Пауль
Рубенс
“Прометей
закутий”
Конфлікт
Великий гуманіст
Прометей
“ гордий, могутній,
мудрий, непохитний ”
“ Тиран ”
Зевс
Орел
Сила
Влада
Гефест
Океаніди
Океан
Підсумки уроку
1.
2.
3.
4.
5.
Яким зображено Прометея?
Хто звільнив Прометея?
Якими Прометей сприймає людей?
Яке його ставлення до них?
Назвіть благодіяння, які Прометей зробив для людей.
Домашнє завдання
Вивчити конспект; написати твір “ Мої роздуми над образом Прометея ”.
Підготувати повідомлення про Софокла; прочитати трагедію Софокла
“ Антігона ”
Урок 19
Тема. Софокл – видатний давньогрецький
трагік.
“ Антігона ”. Пісня хору “ Дивних багато
світі див ” ( стасим І, вірші 332-383 ).
Оспівування людини та її внутрішнього світу
в давньогрецькій трагедії.
Антігона виводить Едіпа із Фів
Софокл
Евріпід
Підсумки уроку
1.
2.
3.
Чому творчість Есхіла та Софокла вчені вважають “ золотою добою
” давньогрецької літератури?
Якою Софокл зобразив людину? Чому?
Який вплив мав Софокл на подальший розвиток літератури?
Домашнє завдання
Дати письмову відповідь на тему “ Вплив давньогрецького
театру на розвиток світової літератури ”
Урок №
20
Тема. Контрольна робота по темі:
“ Давньогрецька література ”
Виконання тестових завдань
Початковий рівень
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Поясніть, що таке “ антична література ”?
Що таке міф?
Назвіть цикли давньогрецьких міфів.
Які твори написав Гомер?
Щит Ахілла викував: а) Геліос; б) Гефест; в) Гермес.
Одісей вибрався з печери кіклопа за допомогою: а) коней; б) корів; в) кіз.
Середній рівень
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Яка провідна тема античної літератури?
Про що оповідається у кожному з міфічних циклів?
Дайте визначення епічної поеми, як літературного жанру?
Яка особливість давньогрецької літератури?
Хто вважається батьком трагедії?
Назвіть найвідоміших давньогрецьких драматургів.
Достатній рівень
1.
2.
3.
4.
Назвіть провідні теми античної літератури.
Як ви розумієте поняття “ міфологічне світосприйняття ”?
У чому полягає сутність “ гомерівського питання ”?
Чому давньогрецький театр був важливим засобом виховання широких народних мас?
Високий рівень
1.
2.
3.
4.
Порівняйте образи Ахілла і Гектора як уособлення ідеалу воїна і людини.
Чому поеми Гомера називають “ енциклопедією життя давніх греків ”?
Схарактеризуйте творчість Есхіла і Софокла як видатних давньогрецьких трагіків.
На основі прочитаних творів сформулюйте ідеал людини Давньої Греції.
Урок № 21
Поезія
Жанр байки
філософська
Федр
Поеми
Оди
Поема
Тіта
Лукреція
Кара
“ Про
Природу
речей ”
Сатири
Послання
Історіо графічні
твори
Юлій Цезар
елегійна
Твори
Альбіа Тібулла,
Секста
Проперція
Рим
Підсумки уроку
1.
2.
3.
4.
Назвіть найголовніші твори Вергілія.
У чому полягає композиція поеми?
Яка міфологічна основа твору “ Енеїда ”?
У чому виявляється творче наслідування Вергілієм
поеми Гомера?
Домашнє завдання
Прочитати уривки з книги 6 (“ Пророцтво Анхіза в Аїді
про майбутню славу Риму ”) та 8 (“ Щит Енея ”).
Підготувати повідомлення “ Значення “ Енеїди ” у
розвитку римської літератури та поема Вергілія “ Енеїда
” й Україна ”.
Урок № 22
Тема.Творче наслідування поем Гомера.
У пошуках обітованої землі ( Поетизація
римської доблесті, патріотичного служіння
державі, величі Риму
в поемі
Вергілія “ Енеїда ”)
“ Енеїда ”
1-6 книги
тематично наближуються
до “ Одіссеї ” Гомера
7-12 книги
тематично наближуються
до “ Іліади ” Гомера
Поеми Вергілія і Гомера: спільне і відмінне
Схожість
Відмінність
Використання міфологічних сюжетів,
образів, вплив богів на долю героїв
Утвердження ідеї Римської
державності
Подорожі Енея – подорожі Одіссея
Еней – ідеал героя-римлянина
Битви Енея – битви Ахілла
Використання фактів і легенд
римської історії
Епічний стиль
Поєднання міфу і сучасності
Підсумки уроку
1.
2.
3.
4.
Який міф був дуже популярним у Римській імперії?
Назвіть найвідоміші твори Вергілія.
З творами якого античного автора перегукується “ Енеїда ”
Вергілія?
Яку заслугу приписують Енеєві?
Домашнє завдання
Підготувати повідомлення
“ Твори Вергілія і Котляревського ”
Урок № 23
Тема. Квінт Горацій Флак.
Оди “ До Мельпомени ”, “ До Манлія Торквата ”
Щасливий той, хто
турбот не знає.
Обирай завдання по
силах.
Труднощі долають
терпіння.
У таланта божий
дух.
Цей римський поет залишив по собі
не тільки чудові зразки поезії, а й
силу силенну крилатих слів, виразів,
афоризмів, прислів'їв.
Золота середина.
Все має певну міру.
Квінт Горацій Флакк
(65 – 8 рр. до н.е.)
Сувора необхідність.
Звичай – тиран.
Визначні твори
Горація
“До Мельпомени”
“До Манлія Торквата”
Ода, що стала відома під назвою
“ Пам'ятник ”, є для поета
програмним віршем. Вона
поклала початок традиції
підбиття митцем підсумків
свого творчого шляху.
Філософські роздуми про
швидкоплинність життя.
Споглядання природи.
Рафаель Санті
“ Мельпомена ”
Фердинанд Боль
“ Манлій Торквата ”
Підсумки уроку
1.
2.
3.
4.
Назвіть найбільш відомі твори Горація.
Яка тематика його віршів?
Яку роль відіграв у житті Горація Меценат?
У чому поет вбачає свої заслуги перед майбутніми поколіннями?
Домашнє завдання
Вивчити окремі афоризми та вирази Горація. Підготувати
повідомлення про життя та творчість Овідія. Прочитати “
Метаморфози ” Овідія ( “ Чотири покоління людей ” ),
“ Сумні елегії ” ( “ Зима на чужині ” ).
Урок № 24
Тема. Публій Овідій Назон.
“ Метаморфози ”,
“ Сумні елегії ”
Буду в людей на устах,
і якщо таки можна
покластись
На прозорливість
співця –
возвеличений ,
житиму вічно.
Овідій. “ Метаморфози ”
Публій Овідій Назон
( 43 р. до н.е. – бл. 18 р. н.е. )
“ Метаморфози ”
Вчено-розповідна поема
Овідія складається з 15
книг, що містять 250
малих поем, кожна з
яких закінчується
перевтіленням.
“ Сумні елегії ”
Складаються з 5 книг.
Елегії Овідія різко
відрізняються від його
попередніх творів глибоким
душевним болем, почуттям
безвихідного становища і
катастрофи.
Класифікація Овідієм людського роду
І покоління
ІІ покоління
ІІІ покоління
IV покоління
“ золоте ”
“ срібна пора ”
“ мідяна ”
“ залізна ”
“ Шанували
Правоту та
Чесність ”,
жили мирно,
збирали плоди,
“ вічна стояла
весна ”, всього
було доволі.
З приходом
Юпітера
змінився
клімат.
З'явились пори
року. Людям
довелося
будувати
будинки.
Люди стали
войовничими,
“ суворої
вдачі ”, але ще
не злочинці.
З'явилися
“ Кривда, Брехня
і Підступність,
зрада і
насильство,
Війнв, ”.
“ Землю
покинула
Справедливість”.
Підсумки уроку
1.
2.
3.
4.
5.
Про які факти життя Овідія ви дізналися на уроці?
Назвіть твори поета.
Якою була тематика його поезій?
Які проблеми порушує поет у творі “ Метаморфози ”?
Якими настроями пронизана елегія “ Зима на чужині ” ( “ Сумні
елегії ” )?
Домашнє завдання
Підготуватися до тематичного оцінювання.
Урок № 25
Тема. Давньоримська
література.
Контрольна робота
Виконання тестових завдань
Початковий рівень
1. Який період в історії літератури називають називають “ золотою добою ”?
2. Назвіть відомих вам богів та героїв, які є персонажами поеми Вергілія “ Енеїда”.
3. Назвіть найвідоміших римських поетів “ золотої доби ”.
4. Овідій був сучасником: а) Есхіла, Софокла; б) Сапфо; в) Вергілія Горація.
5. Хто з римських поетів став вигнанцем: а) Вергілій; б) Овідій; в) Горацій.
6. Наведіть приклади афоризмів Горація.
Середній рівень
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Назвіть найвідоміші твори Вергілія.
Що було зображено на щиті Енея?
Які види поезії характерні для творчості Горація?
Визначте тему оди Горація “ До Мельпомени ”.
Якою була тематика ранніх творів Овідія?
Яка основа поеми Овідія “ Метаморфози ”?
Достатній рівень
1.
2.
3.
4.
5.
Визначте особливості сюжету та композиції поеми Вергілія “ Енеїда ”.
Які художні особливості є характерними для Енеїди?
Який символічний підтекст криється в уривкові з поеми Овідія “ Метаморфози ” під назвою
“ Чотири покоління людей ”?
Знайдіть спільне та відмінне між поемами Гомера “ Іліада ” та “ Одіссея ” і поемою Вергілія “
Енеїда ”.
Високий рівень
1.
2.
3.
4.
Розкрийте основний пафос поеми Вергілія “ Енеїда ”.
Яка роль римських поетів “ золотої доби ” у розвитку світової літератури?
Назвіть основні мотиви творчості римських поетів “ Золотої доби ”.
Які художні засоби використовували римські поети “ Золотої доби ”?

similar documents