Yüklə

Report
Suyun kimyəvi tərkibi
Aktiv reaksiya. Təbii suların coxunda
pH çox müxtəlif olub 6,5 dən 9,0
qədərdir. Təbii sulardan ən turş su
tərkibində həmin maddələr olan
bataqlıq suları, qələvili sular isə
bikarbonatlarla zəngin yeraltı sulardır;
açıq su hövzələrinin pH –nın 6,5-8,5 –
dən çox olması ona çırkli sular
qarışdığını göstərir.
Yeraltı suları
Yeraltı suları, yer altında yığılan ve torpaqdaki boşluqları tamam
dolduraraq axan sular. Bunlar içme, istifadə etmə, tarlada sulama,
fabriklərin su ehtiyaclarının temininde büyük önem daşıyırlar.
Yağmur, qar, dolu olaraq yeryüzüne düşen yağışlar, topraq,
geçirimli daş dəlikləri, çatlaq ve yarıqlardan sızaraq yer altında
toplanaraq yeraltı sularını meydana getirirlər. Sızma, geçirimli
topraklarda daha fazladır. Sular gilli topraklar gibi sızdırmıyan
tabakalara raslayınca toplanırlar.
Quru qalıq. Sudakı quru qalıq onun minerallaşma
dərəcəsini göstərir. Quru qalığı tapmaq üçün
süzgəcdən keçirilmş suyu buxarladır. Və yerdə qalan
çöküntünü daimi çəki alana qədər 110o
temperaturda qurudurlar.1l suda olan milliqramları
hesablayıb nəticəni təyin edirlər.
Içməli suyun quru qalığı 1000mq/l –dən çox
olmamalıdır.
Bu cür sular olmayan rayonlarda səhiyyə orqanları
ilə razılaşdırılıb ayrı ayrı hallarda 1 l –də 1500 mq-ə
qədər duz olan su kəməri suyundan istifadə etməyə
icazə verilə bilər.
Xloridlər (xlor-ion)
Adətən, yuxarı olan su hövzələrində
zloridlərin miqdarı çox olmur (20-30
mq/l-ə qədər). Lakin bunlar axarı
olmayan su hövzələrində isə lap çox
ola bilər.Şorakətsiz torpaqlardakı
çirklənməmiş quyu sularında 30-50mq/l qədər xlorid olur.
DƏMİR. Yeraltı suların tərkibində dəmir,
adətən, dəmir 2 hidrokarbanat
[Fe(HCO3)2] şəklində olur. Su hava ilə
təmasda olduqda dəmir 2 –hidrokarbnat
oksidləşərək qonur rəngdə dəmir 3
hidroksid [Fe(HCO)3] lopaları əmələ gəlir.
Səthi suların tərkibindəki humin
turşusunun dəmir duzu daha davamlı
duzdur.
Suyun codluğu
•Suyun codluğu tərkibindəki kalsium və maqneziumdan
aslıdır, bunlar karbonat, bikarbonat, xlorid və sulfat
duzlari səklində olur.
•Suyun codluğunu 1 l –də olan milliqram –ekvalentlərlə
ölçülür: 1mq – ekv/l codluq 28 mq / l CaO (yaxud 20,16
mq/l MgO) bərabərdir.
•Suyun codluğunu dərəcələrlə də göstərmək
mümkündür: 10 codluq 1 l suda olan 10 mq kalsium 2
oksidə bərabərdir.
•Deməli 1mq -ekv/l codluq 2,8 0 –yə bərabərdi. Codluğu
3,5mq/ekv/l (100) olan suya yumşaq su, 3,5 dən 7mq/ekv/l
qədər (100 dən 20 0 -ə qədər) olan suya orta dərəcədə
cod su, 7 mq/ekv/l (200) çox olan suya cod su və 14
mq/ekv/l-dən çox (400) olan suya lap cod su deyilir.
Sənaye tullantı sularının təmizlənməsi proseslərində yeni
elektrofiziki
Texnoloji qurğu.-
Su nümunələrinin KSM markalı silikagek
vasitəsilə təmizlənməsi üzrə kütlə - soektri
Su nümunələrinin NaMtb seolit və klinoptilolit
vasitəsi ilə təmizlənməsi üzrə kütlə - spektri
Çayların bioloji monitorinqi
Bioloji keyfiyyət elementləri kimi istifadə olunacaq əsas göstərici
orqanizmlər bentik makroonurğasız orqanizmlərdir. Çayların bioloji
monitorinqinin birinci mərhələsində yalnız makroonurğasız orqanizmlərin
istifadə edilməsi
təklif olunur. Sonralar bentik dəniz yosunları və
makrofit bitkilər kimi digər göstəricilər də çayların bioloji monitorinqinə daxil
oluna bilər. Bu onunla bağlıdır ki, başqa göstərici qrupların metodologiyaları
hazırda daha az inkişaf etmişdir.
Şəkil 1. Göstərici orqanizmlər kimi istifadə olunan onurğasız
orqanizmlərə dair nümunələr

similar documents