Välkommen till SDCs Partnercertifiering

Report
Välkommen till
SDCs Partnercertifiering
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Registrering och kaffe
SDCs marknad och förutsättningar för verksamheten
Tjänstekatalogen
LUNCH
Integrationer - Kopplingar mellan SDC och system hos kunderna
Digital Leveransavisering, e-faktura - papiNet
KAFFE
VIOL 3 och Integrationsförnyelsen
Partnerprogrammet och fortsatt samverkan
Avslutning
1
www.sdc.se
SDCs marknad och förutsättningar
för verksamheten
Magnus Hedin, Vice vd SDC
2
www.sdc.se
SDC i rubrikform:
• Unika samverkanslösningar inom
skogsnäringen sedan slutet av 1800-talet
• ”Molntjänster” sedan 1961”
• Vi utvecklar fjärde generationens IT-stöd till
branschen. En investering på ca 340 mkr!
3
www.sdc.se
Svensk virkesmarknad
• Omfattar handeln med ca. 90 miljoner m3fub
skogsråvara till ett värde av ca. 70 miljarder kr
• Motsvarar 2,3 milj. fullastade timmerbilar med
släp. Motsvarar en kö av timmerbilar på knappt
1,5 varv runt jorden!
• 3000 användare av VIOL-systemet. 200.000
skogsägare får mätbesked från SDC.
4
www.sdc.se
www.sdc.se
330.000
leverantörer
1 700
skördare
1 700
skotare
4500 lastbilar
800
mottagningsplatser
350
mätplatser
Vad är SDC och varför
finns vi till??
6
www.sdc.se
Det var en gång…
7
www.sdc.se
… en annan del av vår historia
8
www.sdc.se
SDC
Ägarförhållanden, kunder, anställda och omsättning
• SDC startade 1961
• SDC är en ekonomisk
förening som ägs av den
svenska skogsnäringen
• SDC har:
o 650 kundföretag
o ca 120 anställda, Sundsvall,
Uppsala, Värnamo, Borås,
Karlstad, Falun och Umeå
• SDC omsätter ca 180 miljoner
kr
1961
1964
1967
1968
www.sdc.se
www.sdc.se
SDCs intressenter och roll
11
www.sdc.se
www.sdc.se
Från skog till industri
www.sdc.se
Intressenter i
mätning/redovising:
- Entreprenörer / Transportörer
- Logistikföretag
- Köpare och säljare råvara
- Massa- och pappersindustrier
- Sågverk
- Värmeverk
www.sdc.se
Opartisk information
www.sdc.se
Mätning och redovisning av skogsråvara i Sverige
sysselsätter ca 950 anställda i VMF och SDC
VMF Nord
Umeå
220 anställda
VMF Qbera
Falun
330 anställda
VMF Syd
Jönköping
250 anställda
www.sdc.se
PARTER &
ÄGARE
BESLUT
VAL
BEREDNING
FÖRENINGS
STÄMMA
RÅDET FÖR
MÄTNING &
REDOVISNING
REGIONAL BEREDNING
REG
PARTS
ORG
LOGISTIKRÅDET
IT-RÅDET
IMPLEMENTERING
NATIONELL BEREDNING
www.sdc.se
SDC-PRIORITERINGSMODELL
REG
PARTS
ORG
AUKTORISATION & KONTROLL
SDC
STYRELSE
VMK
NÄMND
VMK
AVD
REG
PARTS
ORG
VMU
AVD
Aktörer inom virkesredovisningen
• Skogsstyrelsen
Utfärdar mätningsföreskrifter enligt lag.
•
VMK – Virkesmätning Kontroll
Ansvarar för kontrollverksamheten, revisorn inom mätning och redovisning.
•
VMU – Virkesmätning Utveckling
Arbetar med utvecklingsfrågor inom mätning och redovisning.
•
VMF
Mäter och utvecklar mätningsverksamheten.
•
SDC
Virkesredovisning och utveckling av redovisningsmetoder. Äger VIOLsystemet inkl. mätplatssystem (utrustning och programvara). SDC är ansvarig
för förvaltning och utveckling av dessa system.
•
Mätplatssystem
Trepartsavtal mellan VMF, SDC och industrin
reglerar ansvaret på mätplatserna.
www.sdc.se
Kravfångst – ”Tratten”
Tydliggörande kring kravfångst för tjänsteutveckling
Ägare –
Styrelse & råd
Kunder * Marknadsansv.
Användare Kundtjänst
SPM
Idéer
define
Strukturerad
process för att
förtydliga,
värdera och
prioritera.
Ta vidare eller
avslå.
analyze
approve
charter
19
www.sdc.se
SDCs Verksamhetsplan
20
www.sdc.se
Certikonto
VIOL
Arkiv
Avståndstjänst
www.sdc.se
Drivningsrapportering
Vägval
Följdrutinutgång
DORIS
PRINS
Kvalitetssäkring
skördare
RTV-online
Virkesorderingång
Virkesorderutgång
Vart är vi på
väg?
22
www.sdc.se
SDCs framtida uppdrag
• SDC ska vara ett informationsnav som
stödjer skogsbranschens produktions-,
transport, mätnings och
redovisningsprocesser
23
www.sdc.se
SDC Tjänstekatalog
Tjänsteområden
Redovisning:
Tjänster för virkes- och
energiredovisning
1. Virkes- och energiredovisning
Varumärke: VIOL
Mätning:
Tjänster för mätning
3. Stöd för registrering av
mätdata vid industrier och
terminaler
Transport:
Tjänster för
transportinformation och
transportredovisning
Produktion:
Tjänster för
produktionsrapportering,
styrning och uppföljning
6. Transportredovisning
9. Produktionsrapportering
Varumärke: Transport
Varumärke: SENDER
7. Avståndstjänst
10. Produktionsuppföljning
Varumärke: Krönt vägval
Varumärken: PRINS,
KVALITETSSÄKRING
SKÖRDARE
Varumärke: DORIS
Tjänster
4. Mätningsrapportering
5. Mätningsuppföljning till
mätande företag
www.sdc.se
www.sdc.se
SDCs systemförnyelse
26
www.sdc.se
Tidigare har SDC förnyat IT-stödet vart tionde år
Ombyggnad
NS
AVS
60-tal
Sammanslagning
Förnyelse
VIOL
VIOL
Förnyelse
NS
?
AVS
Mitten 70-tal
Mitten 80-tal
VIOL 1.0
Mitten/slutet 90-tal
VIOL 2.0
2013
VIOL 3.0
27
www.sdc.se
Varför systemförnyelse på SDC?
•
•
•
www.sdc.se
Ökad risk
– Utdöende drifts- och utvecklingsmiljöer (t.ex. VB 6)
– Nyckelkompetens/pensionsavgångar på SDC och i
branschen.
– Incidentrisker till följd av ökande komplexitet i
programkoden
Försämrad effektivitet
– Stor potential för ökad intern effektivitet på SDC
– Behov av snabbare och säkrare utveckling av tjänsterna;
”Time to Market”
– Back to basics:”Integrerad partner ” – ”Skogsbrukets
Datacentral”
Nya användarkrav
– Användarupplevelse och mindre expertberoende i
användarföretagen
– Möjliggör ökade affärsnyttor
28
– Ökad mobilitet - ett krav
Tjänstekatalogen
Stefan Edén, tjänstespecialist SDC
29
www.sdc.se
Partsbegrepp - redovisning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Huvudkod – en unik företagsidentitet (5 siffror)
Säljare – part i affärsledet
Köpare – part i affärsledet
Leverantör – den som säljer sin skog för avverkning
Mottagare – siste köpare i en affärsledskedja
Befraktare – den som betalar transportföretaget för frakten
Transportföretag - åkeriet
Transportör – åkaren (bilen)
Avverkningsföretag – företaget som utför avverkningen
Entreprenör – rollen skördare/skotare
www.sdc.se
Standards
• VIOL/VMK
Den skogliga standarden som finns för redovisning och
affärer i hela kedjan från skog till industri.
• papiNet
En global standard för elektroniska dokument inom
pappers och skogsindustrin.
• StanForD
En inofficiell industristandard för kommunikation till/från
skördare och skotare.
www.sdc.se
Kodbok VIOL
www.sdc.se
www.sdc.se
Mätmetoder
Exempel:
2 = Stockmätning
3 = Travmätning med bedömning av
fastvolymprocent
5 = Bedömning av volym och fastvolymprocent
7 = Vägning
8 = Räkning
9 = Vägning med torrhaltsbestämning
www.sdc.se
SSTE
Sortiment, trädslag, egenskapskod
• SS = sortiment
ex. 01 = sågtimmer
27 = sågbar kubb
10 = massaved
35 = tändsticksvirke
06 = plywoodtimmer 71 = blandad flis
• T = trädslag
ex. 1 = tall
5 = asp
2 = gran
7 = al
3 = lövträd
A = lärk
• E = egenskapskod
olika betydelse för olika sortiment
ex. diameterklasser för plywood, längdklasser för
kubb, behandling av skogsflis el. typ av
energigrödor
www.sdc.se
Skogsnäringens affärsprocess
Leverera
•Transportör
Planera transport
Mäta
•Transportledare
•Mätare
Avtala
Planera behov
•Råvaruansvarig
•Inköpsansvarig
•Virkeschef
•Virkesköpare
•Råvaruansvarig
•Inköpsansvarig
Behov
Planera redovisning
Planera mätning
•Virkesadministratör
Avsluta avtal
Planera avverkning
•Avverkningsledare
Lagerinformation
Producera
•Entreprenör
www.sdc.se
Informationslager
•Råvaruansvarig
•Inköpsansvarig
•Virkeschef
•Virkesadministratör
Kvalitetssäkring
skördare
VO Ut
Transportorder
PRINS
Sender XC
Vägval
Drivningsrapportering
Skördare
Skotare
Råvaruprislistor
VIOL
Transportprislistor
RTVonline
DORIS
Mätinstruktioner
Avståndstjänst
Mätdata
Extern insändning
VO Ut
VO
Köparekontrakt
Certikonto
Transportkontrakt
Arkiv
www.sdc.se
•VIS
•TIS
Uthandlingar
•Mätbesked
•Transportlistor
•Rapporter
VO In
FU
Virkesorder –
En förutsättning för avverkning/det allmänna begreppet !
Virkesorder
Operativa uppgifter om transport
och mätning.
Kontrakt
Uppgifter om affärsuppgörelsen
mellan en säljare och en köpare.
Ex.
•Sortiment
•Avverkningens belägenhet
•Mottagningsplats
•Transportföretag
•Befraktare
•Transportavstånd
•Mätmetod
•Kollektiv
Ex.
•Säljare (Leverantör)
•Köpare
•Ursprung
•Sortiment
•Prislista
•Kontraktsperiod
www.sdc.se
Mätning och virkesorder kopplas ihop
80545153
80421234
80124789
80701879
Virkesorder
Virkesorder
Mätning
23485796
Redovisningsnummer
VIOL
80701879
Förstaledskontrakt
Transportinformation
Mätinformation
VO
SSTE
www.sdc.se
80701879
100
Affärsledskedja
Allmänt
SDC Tjänstekatalog
Tjänsteområden
Redovisning:
Tjänster för virkes- och
energiredovisning
1. Virkes- och energiredovisning
Varumärke: VIOL
Mätning:
Tjänster för mätning
3. Stöd för registrering av
mätdata vid industrier och
terminaler
Transport:
Tjänster för
transportinformation och
transportredovisning
Produktion:
Tjänster för
produktionsrapportering,
styrning och uppföljning
6. Transportredovisning
9. Produktionsrapportering
Varumärke: Transport
Varumärke: SENDER
7. Avståndstjänst
10. Produktionsuppföljning
Varumärke: Krönt vägval
Varumärken: PRINS,
KVALITETSSÄKRING
SKÖRDARE
Varumärke: DORIS
Tjänster
4. Mätningsrapportering
5. Mätningsuppföljning till
mätande företag
www.sdc.se
Tjänsteområde Produktion
- Produktionsrapportering
Sender
Drivningsrapportering gör det möjligt att använda information från drivningen i hela flödet
mellan skog och industri. Kund planerar och styr sina volymer och kvaliteter i flera
sammanhang. Drivningsrapportering sker vanligtvis via insändningsprogrammet Sender XC
alternativt Sender 3.0X som installeras i maskinens dator alternativt på kontoret.
Produktions-, stam-, och kalibreringsfiler sänds samtidigt per automatik alternativt med
några få knapptryckningar. Det görs back-up och loggning av alla filer.
40
www.sdc.se
Tjänsteområde Produktion
- Produktionsuppföljning
PRINS
Via ett antal rapporter kan avverkningsföretag och drivningsledare följa upp skördarnas
produktion genom att få tillgång till skördade, skotade och industrimätta volymer,
stockinformation och övermålsredovisning. De kan få statusläge i produktionen, se
rapporterade avvikelser och om avverkningsskador uppkommit.
Kvalitetssäkring skördare
Produktionsledaren får ett kvitto på att skördaren gör sitt jobb och att skördarens
mätresultat är korrekta avseende längd och diameter. Tjänsten ger möjlighet till jämförelse
mellan olika maskiner i samma rapport.
41
www.sdc.se
Tjänsteområde Transport
- Transportredovisning
Befraktande företag och transportföretag får stöd för beräkning av transportersättning
enligt prislistor eller genom fast pris per enhet. De får en snabb och korrekt redovisning av
bränsle- och virkestransporter och ser till att avtal och prislistor följs.
Genom TIS (TransportInformationsSystemet) får de information om alla utförda transporter
och kan följa upp transportörer och transportkostnader kopplat till affärer mot en viss kund.
De summerade volymer och värden kan sorteras efter tidsperioder eller förutsättningar som
t ex bärighetsklass.
42
www.sdc.se
Tjänsteområde Transport
- Krönt Vägval
Avståndstjänst
Med avståndstjänsten kan kund genom SNVDB och en motståndsinställning hämta avstånd
till eget verksamhetssystem eller till virkesorder i VIOL.
Vägval
En webbaserad karttjänst där kund genom Avståndstjänsten kan göra manuella
avståndsberäkningar, se vägar med dess företeelser, t.ex. hastighetsbegränsning och
bärighetsklass. I Vägval finns även möjlighet till avvikelserapportering där kund kan
rapportera felaktigheter i avståndsberäkning eller i informationen om en väg.
43
www.sdc.se
Tjänsteområde Mätning
- Mätningsrapportering
DORIS
Doris är en onlinetjänst med direkt integration mot SDCs Råvaruredovisning som
säkerställer rätt kvalitet på informationen och ger ett snabbt informationsflöde. Lokal
mätutrustning som t ex fordonsvågar kan anslutas.
DORIS-in-a-box
Ett komplement till Doris är Doris-in-a-box som innehåller PC med skrivare och
kommunikationsutrustning. Med den kan en temporär mätplats sättas upp förutsatt tillgång
till elström och lokal. Doris mätplatssystem används på samma sätt som med en fast
installation förutom integration till mätramar, vågar etc. Dator och kommunikationsutrustning
är förpackad i en skyddande väska.
Extern insändning
Leverera färdiga mätningar från eget IT-stöd till SDCs Råvaruredovisning i ett
standardiserat gränssnitt med möjlighet till virkesorderstöd.
44
www.sdc.se
Tjänsteområde Redovisning
- Virkes- och energiredovisning
VIOL är det branschgemensamma systemet för affärer och
aktuell information om genomförda leveranser i hela kedjan
mellan skog och industri. Här samlas alla mätningar in och bearbetas.
Inom ramen för VIOL finns ett tjänsteutbud som underlättar redovisning
och administration för alla inom skogsnäringen.
Oavsett om du är leverantör, skogsägarförening, sågverk, skogsbolag,
industri eller värmeverk finns tjänster för att effektivisera just din vardag.
I VIS lagras information om redovisade, avlämnade och avvisade volymer och kvantiteter
vid virkes- och bränsleaffärer. I samma stund som SDC godkänner information från t ex
mätplatser, skotare och skördare blir uppgifterna tillgängliga. Det går också att se värden
från beräkningar som gjorts i Prisräkning. Underlagen från VIS kan även användas i ditt
eget affärs- och uppföljningssystem.
45
www.sdc.se
LUNCH
46
www.sdc.se
Integrationer - Kopplingar mellan
SDC och system hos kunderna
Stefan Edén, tjänstespecialist SDC
47
www.sdc.se
Avståndstjänsten
•
•
•
•
Via avståndstjänsten kan kund göra avståndsberäkningar i sitt eget system via ett
webservicegränssnitt.
Kunds egna system skickar en fråga via ett webservicegränssnitt till avståndstjänsten
innehållande koordinater för startpunkt och slutpunkt alternativt koordinater för
startpunkt och ett mottagningsplatsnummer.
Avståndstjänsten gör sedan en avståndsberäkning från startpunkt till
slutpunkt/mottagningsplats. Beräknat avstånd skickas tillbaka till det egna systemet. Det
är även möjligt att lägga till viapunkter om kund vill styra vägvalet över en eller flera
punkter. För att kunna visa rutten i ett eget GIS-system går också att få ut geometrin.
Skickas en mottagningsplats in som slutpunkt kommer koordinaterna för den att hämtas
ur mätplatsregistret. Skulle det inte vara några koordinater inlagda på den
mottagningsplatsen genereras ett felmeddelande. För att undvika detta går det också
att hämta hem information om mottagningsplatser till eget system.
48
www.sdc.se
Virkesorderingång
Genom en virkesorderingång registrerar kund alla uppgifter rörande en virkesorder i sitt
eget system. Sedan skickas den in till SDC via speciella register.
Kund skickar in virkesorder och VIOL lagrar virkesorder och förändringar av virkesorder.
Förändringar av virkesorder kan vara:
• Upprätta ny virkesorder.
• Ändra virkesorder.
• Makulera virkesorder.
Det är alltid kunden som skickar virkesorder-fil/meddelande till SDC , överföring mellan
kund och SDC kan göras antingen med FTP (File Transfer Program) eller MQ (IBM
Websphere Message Queue). Det går också att använda Biztalk med MQ-adapter istället
för MQ.
49
www.sdc.se
Virkesorderutgång
Via en virkesorderutgång kan kund per automatik ta emot register på uppdaterade
virkesordrar in till sitt eget system.
VIOL lagrar virkesorder och förändringar av virkesorder. Förändringar av virkesorder beror
på händelser som inträffat.
En händelse/status på en virkesorder kan vara:
• Upprätta ny virkesorder
• Ändra virkesorder
• Makulera virkesorder
Överföringen från SDC till kunden kan ske med MQ-meddelanden eller med filer som
överförs med FTP. Om kunden väljer att använda FTP-överföring är det möjligt att välja
mellan att själv hämta filerna eller att låta SDC skicka filerna. Om SDC ska skicka filer
måste det finnas en fast förbindelse mellan SDC och kunden, det är då också möjligt att
ange ett annat namn på filen.
Även då MQ används måste det finnas en fast förbindelse.
51
www.sdc.se
Extern insändning
Genom Extern insändning finns möjligheten att sända in mätningar direkt till
Råvaruredovisningen via ett standardiserat gränssnitt. Kontroller av mätningens uppgifter
mot de centrala regelverken görs då när transaktionerna läses in i redovisningen och
parterna i affären ansvarar själva för att bevaka om mätningar blivit avvisade. För att kunna
göra egna grundläggande kontroller före sändning finns möjligheten att beställa
virkesorderstöd till eget systemet genom Virkesorderutgång.
Insändning av mätdata sker via SFTP över Internet. När mätningar skickats in till SDC kan
inga ändringar och/eller makuleringar skickas in, rättning och/eller makulering av mätningar
skall då ske direkt i VIOL.
53
www.sdc.se
FU – generell följdrutinutgång
•
•
•
•
•
•
FU hanterar virkestransaktioner från VIOL.
De används av kunder för att prenumerera på virkestransaktioner från VIOL.
De används till dataförsörjning av databas hos kund och interna system hos SDC, som
VIS och TIS.
Generell utgång, ser likadant ut från FU, kunderna anpassar själva till sina behov.
Företagsanpassade utgångar = FS (företagsutgång special).
Består av segmenterade meddelanden.
www.sdc.se
FU - Kommunikation
MQ
•
Kunden har egen MQ-server och kön befinner sig hos kunden.
•
Transaktionerna fås hos kund utan tidsfördröjning.
•
Transaktionerna kan fås xml-formaterade.
FTP
•
Kunden har egen katalog med kö hos SDC.
•
Transaktionerna samlas ihop till en fil.
•
Filen överförs till kund med ftp.
•
Filen kan skapas av kund eller av SDC.
•
Filen kan skickas till kund eller hämtas av kund.
En transaktion omfattar information om ett led och en händelse för en mätning
Händelser som generar transaktioner är:
- nymätning
- korrigering kredit/debet
- makulering
- retroaktiv prisräkning
- kollektivtransaktioner
www.sdc.se
Digital Leveransavisering, e-faktura
- papiNet
Anders Åkre, affärsutvecklare SDC
56
www.sdc.se
Digital leveransavisering
57
www.sdc.se
Agenda
1. Bakgrund
2. Värde / nytta i försörjningskedjan
3. Bryggregistrering – nästa generation
4. Så ska vi lyckas!
5. SDCs införandeplan
58
www.sdc.se
Bakgrund
• Förutsättningar:
2007 SDC medlem i papiNet®
2013 Mätplatssystemet Doris driftsatt
vid alla mätplatser i hela landet
 Samma gränssnitt på alla mätplatser
59
www.sdc.se
Agenda
1. Bakgrund
2. Värde / nytta i försörjningskedjan
3. Bryggregistrering – nästa generation
4. Så ska vi lyckas!
5. SDCs införandeplan
60
www.sdc.se
Värde/nytta i försörjningskedjan
• Direkt nytta med snabbare omlopp värderas till 15-20 Mkr
• Möjliggör förenklad av hantering vid mätning på
mätbrygga
• Mätningsvägran undviks om brist i leveransaviseringen
meddelas transportör i förväg med SDCs bekräftelse
• Ökad datakvalitet
61
www.sdc.se
Agenda
1. Bakgrund
2. Värde / nytta i försörjningskedjan
3. Bryggregistrering – nästa generation
4. Så ska vi lyckas!
5. SDCs införandeplan
62
www.sdc.se
Bryggregistrering –
nästa generation
• Mätaren lämnar inte bryggan om det finns bilar kvar
att mäta!
Vision
• Handenheten är en del av mätplatsutrustningen och uppkopplad mot Doris
• I handdatorn finns en lista över aviserade leveranser
• Mätning startas och avslutas i handenheten
• Virkesmätaren kan mäta flera bilar efter varandra
63
www.sdc.se
Bryggregistrering
• Visa lista med
aviserade/ankomna
leveranser
• Regnr tex
ABS 123
DFG 256
TYG 258
ABS 123
DFG 256
TYG 258
64
www.sdc.se
Bryggregistrering
• ABS 123
• Visa lista antal dellaster
och hur det är lastat
Antal leveranser:
3
2
1
3
2,33
Trpföretag:
89808
www.sdc.se
2,34
Trpnr:
89888888 Olles Åkeri AB Transportföretag
65
Bryggregistrering
• Last nr 1
• Verifiera last och
sortiment
Last nr: 1
Avbryt
Bakåt
Framåt
Starta
mätning
66
www.sdc.se
Bryggregistrering
• Mäta
• Registrera
mätuppgifter
Last nr: 1- Virkesorder 32 923 218
x
x
1 1
1
SS T E x
10 1
1
Lgd1 Hjd1 Brd1 FV% V%
3,8
Avbryt
2,9
2,5
Bakåt
55
10
Framåt
XXX X
222
2
Registrera
67
www.sdc.se
Bryggregistrering
• Signera
• Spara mätning
Last nr: 1- Virkesorder 32 923 218
Signera
MASA
Lastid
1235
Avbryt
www.sdc.se
Bakåt
Ändra
trp.uppg
Spara
68
Bryggregistrering
• ABS 123
• Visar vilka lass som
har fullständiga
mätuppgifter
Antal leveranser:
3
2
1
3
2,33
Trpföretag:
89808
www.sdc.se
2,34
Trpnr:
89888888 Olles Åkeri AB Transportföretag
69
Agenda
1. Bakgrund
2. Värde / nytta i försörjningskedjan
3. Bryggregistrering – nästa generation
4. Så ska vi lyckas!
5. SDCs införandeplan
70
www.sdc.se
Hur lyckas vi med detta?
• Mätaren och Doris är förberedda då ekipaget anländer.
• Transportföretaget registrerar korrekta data vid lastning
• Digital leveransavisering till mätplats
• Fordonsdatorsystem används rätt
• Bristande avisering meddelas transportföretaget i förväg
• Transportföretaget har rutin vid meddelat fel i avisering
www.sdc.se
71
papiNet-dokument för digital
leveransavisering till mätplats
•
Leveransavisering:
Delivery Message av dokumenttyp Delivery Message
(uppgifter om en lasten i en leverans och dess
placering på ekipaget)
•
•
Transportrelaterade:
uppgifter, t ex körd
sträcka
Shipment Status då fordonet ankommer mätplatsen
(ersätter muntliga uppgifter till mätaren)
Bekräftelse från SDC: Business Acknowledgement
www.sdc.se
eller
(fel i avi)
e-Documents: Forest Wood Supply
Forest
owner
Forest
company
Harvester
Forest
forwarder
Main
carrier
Carrier
Mill /
Final user
Measuring
party
Contract
Contract
PurchaseOrder
OrderConfirmation
LoadTender
LoadTenderResponse
PurchaseOrder
OrderConfirmation
MeasuringInstruction
HarvestingInstruction
ProductionSpecification
StanForD
ForestForwardingInstruction
ProductionSpecification
DeliveryInstruction
DeliveryInstruction
BusinessAcceptance
Time line
DeliveryPlanning (DeliveryPlan) (if not sent with PurchaseOrder)
DeliveryPlanning (DeliveryPlan)
DeliveryPlanning (TransportPlan)
InventoryStatus_1
InventoryStatus_1
DeliveryMessage
DeliveryMessage
DeliveryMessage
InventoryStatus_2
InventoryStatus_2
ShipmentStatus(distance)
ShipmentStatus(distance)
Physical delivery of goods
MeasuringTicket (ArrivalTicket) which is optional
MeasuringTicket (MeasuringTicket)
MeasuringTicket (MT)
MeasuringTicket (MeasuringTicket)
MeasuringTicket (ArrivalTicket) with quantities
Invoice(Transport)
MeasuringTicket (IS)
Invoice(SelfBillingStatement)
Invoice
MeasuringTicket(InvoiceSpecification)
www.sdc.se
Last revision 2014-05-19
© papiNet 2014. All rights reserved.
Sekvensdiagram: Lastbil till mätplats
Transportföretag
Lastbil
(transportör)
SDC
Fordonet har lastat klart
Fordonsdator-kommunikation
efter slutförd LASTNING
DeliveryMessage (DeliveryMessage)
BusinessAcknowledgement
Fordonet anländer mätplatsen
Dokumentformat
specificeras
av SDC
Fordonsdator-kommunikation
då bekräftelse mottagits
Fordonsdator-kommunikation vid
ankomst till MÄTPLATS
ShipmentStatus
BusinessAcknowledgement
Fordonsdator-kommunikation
då bekräftelse mottagits
www.sdc.se
Dokumentformat
specificeras
av SDC
A. Ekipage från ett hämtställe till en
mätplats med flera sortiment*
HÄMTSTÄLLE
Virkesflöde
Dataflöde
Delivery
Message
Barr
Gran
Gran
SDC tar emot dokument och
överför dess data till mätplats.
Shipment
Status
Arrived
MÄTPLATS
ShipmentStatus sänds till
SDC och dess data tas in i
transportredovisningen.
* Det är i dokumenten irrelevant
om lastade sortiment ska
kollektivmätas eller ej.
www.sdc.se
B. Ekipage med 2 hämtställen
HÄMTSTÄLLE
Virkesflöde
Dataflöde
Delivery
Message
Delivery
Message
SDC tar emot dokument och
överför dess data till mätplats.
Shipment
Status
Arrived
MÄTPLATS
www.sdc.se
ShipmentStatus sänds till
SDC och dess data tas in i
transportredovisningen.
Agenda
1. Bakgrund
2. Värde / nytta i försörjningskedjan
3. Bryggregistrering – nästa generation
4. Så ska vi lyckas!
5. SDCs införandeplan
77
www.sdc.se
Projektplan - Digital leveransavisering
2014
Okt
2015
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Projektledning
Krav/spec för förändring av
SDCs mätplatsregister
Utveckling av
SDCs mätplatsregister
Uppdatera Detaljspecifikation av papiNet-dokument
Utveckling av integrationsplattform (IPv2)
Test
Ev uppdatering av papiNet-dokument
Test
Krav för
Utveckling av
Kontrollsystem
Kontrollsystem
Krav för handdatorfunktionalitet i
Doris
Test
Komplettering av IPv2 inklusive mappning mot DORIS
och VT
Test
Anpassning av DORIS , Förarterminal och handdator för
Digital leveransavisering
Test
Teknik för att säkra handdator för
pilot
Test
Ev förändringar i VIOL
Test
Anpassning av Gata, ev modifiering av system på SCA, integration mot SDC, utformning av manuella rutiner
Förbereda för Pilot Test
UHR2
15/2
www.sdc.se
R1
8/3
Pilot Test
R2
7/6
78
Omfattningen av projektet
• Avslutas med;
– genomförd pilot
– Uppdaterade meddelandespecifikationer
• Övriga införandeprojekt beslutas separat
79
www.sdc.se
Solklart?!!
80
www.sdc.se
E-faktura
81
www.sdc.se
E-faktura papiNet
•
•
•
•
•
Initiativ från Södra och Sveaskog
Branschstandard
Uppstart höst 2013
Produktion sep 2014
”Partners” som fick det att funka
–
–
–
–
Evry
Imano
SDC
VAN-levereantörer
82
www.sdc.se
Faktura
VACS
VACS
faktura
papiNet
E-faktura
Basware
Leverantör B
papiNet
E-faktura
TEAPPS
E-faktura
Contempus
Attest format
Pagero
SIS
Invoice
VACS
www.sdc.se
VACS format
Faktura specifikation
VACS
VACS
Faktura
papiNet
specifikation
Basware
Leverantör B
papiNet
Specifikation
papiNet
specifikation
VACS
Logiq
VACS format
www.sdc.se
papiNet
specifikation
Solklart?!!
85
www.sdc.se
VIOL 3 och Integrationsförnyelsen
Staffan Olsson, Chefsarkitekt IT SDC
86
www.sdc.se
Förenklad bild av ”Idag”
Redovisning
”Bruks
Trans.”
FU
VO In
Mätning
Ext.
Insändning
Doris
Server
VIOL 2
VO Ut
Sender
Produktion
Talsvar
KOLA
Transport
87
www.sdc.se
…och ”Imorgon”
FU
VO In
”Bruks
Trans.”
Talsvar
App
VO Ut
Sender
papiNet
Ext.
Insändning
Transport- Doris
Server
system
Rema
Integrationsplattform
VIOL 2
VIOL 3 AX
88
www.sdc.se
Business
Intelligence
Interface
Interface
Mobilitet
Integrations-plattform
VIOL 3 AX
Interface
Anv.gränssnitt
Anv.gränssnitt
Tjänster
papiNet
Spec. format
Integrations-plattform
Arkiv
Tjänster
(FU-core,
???, )
Transport
papiNet
StanForD
Utdata
Mätplats
(Utskrift/Kuvertering)
Industri
www.sdc.se
Mätplatsstöd
Mätbesked
Produktion
StanForD
Integrationsförnyelse
papiNet
90
www.sdc.se
Integrationsförnyelse papiNet
• En förutsättning för Systemförnyelsen är att branschen
först genomför en Integrationsförnyelse.
• Först gör vi en förflyttning för branschen från VO/FU till
papiNet med VIOL 2.
• Sedan genomförs en förflyttning från VIOL 2 till VIOL 3
(Systemförnyelsen), där påverkan på branschen ur ett
integrationsperspektiv skall vara ”minimal”.
91
www.sdc.se
Nästa steg…
• Vi har nu startat upp två initiativ som är de
första stegen mot att lyckas med
Integrationsförnyelsen:
– Genomföra en kartläggning
– Bygga upp ett Integrationsteam och
Integrationsplattform
92
www.sdc.se
Kartläggningsteam
Input (exempel):
- Lärdomar från förstudien Digital Leveransavisering
- Material framtaget av papiNet Forest Wood Supply
- GAP-analys VO/FU från Etapp 1
- Händelsestyra FU och VO (”PoC-Södra”)
Aktiviteter (exempel):
- Arbeta om PoC Södra
- Nya PoC’ar med utvalda kundkategorier
- Samarbeta med Systemförnyelsen
- Arbetsmöten för att kartlägga/definiera dokumentflödena
- Kommunikation
Leverabler (exempel):
- Process och Transaktionsöversikt
- Specifikation per Dokument
- Användningsfall/Scenarios
- Exempelmeddelanden
www.sdc.se
•
•
•
•
•
Systemleverantörer
Branschföretag
SDCs Integrationsteam
IT-råd / Arkitekturkommitté
…
Exempel på leverabel (Digital Leverans Avisering)
94
www.sdc.se
Exempel på leverabel
95
www.sdc.se
Exempel på leverabel
96
www.sdc.se
Kartläggningsteam, grov plan
 Uppstart September/Oktober
 ”PoC” med ett eller ett par utvalda kundkategorier
 Ett första (grovt) material till årsskiftet
 Kontakt och samtal med var och en som idag
nyttjar VO/FU
 Leverabler klara under Q2 2015
www.sdc.se
Integrationsteam
Input (exempel):
- Tidigare integrationsinitiativ
- SDC’s referensarkitektur för Integration
- Leverabler från Kartläggning Integrationsförnyelsen
Aktiviteter (exempel):
- Implementera SDC’s Integrationsplattform
- Implementera alla flöden i Integrationsförnyelsen
- Sätta upp och genomföra Implementationsprojekt per
kund
Leverabler (exempel):
- Produktionssatta integrationer
- Genomförd Integrationsförnyelse
www.sdc.se
Integrationsförnyelsen
FU
32
FU
VO
Integrationsplattform
VIOL 2
”VIOL 2format”
2015-2016
(FU/VO)
FU
32
papiFU
Net
”VIOL AXformat”
FU
32
papiFU
Net
FU
32
papiFU
Net
FU
32
papiFU
Net
2016 utveckling 2017 verifiering
www.sdc.se
Steg 1
FU
32
FU
FU
C
D
M
VIOL
AX
FU
32
FU
VO
CDM = Canonical Data Model
Steg 2
2018
Integrationer FU/VO (Nov. 2012)
• Totalt har ca. 190 integrationer identifierats
• 115 FU utgångar
– Varav ca. 75 utgångar har system som det finns ett ”delat” ansvar
för: VSOP, VACS, Alwin, TRACS, Visma Global m.m.
• 53 VO/IN
– Varav ca. 34 är VACS och VSOP användare
• 22 VO/UT
– Transportföretag, mätplatsstöd energiföretag, mm
100
www.sdc.se
PoC (1)
Utv och Test (3)
Utv och Test (2)
2014
2015
Verifiering (4)
Utrullning (5)
2017
2018
2016
Proof of Concept
Projektledning löpande (Programledare, projektledare, delprojektledare) AP11, AP40
Teknisk installation
AP13, AP21
Teknisk installation (uppgradering HW + SW) AP13, AP21
Detaljera och fastställa kravbild AP12
Påverkan på
dagens VIOL
Integrationsförnyelsen, papiNet (Analys,
Kartläggning)
Integrationsförnyelsen, papiNet (Utveckling, Test)
Integrationsförnyelsen, papiNet (Utrullning)
Etablering och verifiering av lösningsförslag AP22
Rättning o förbättring AP22, AP23
Utveckling av utökad funktionalitet AP23
Utbildning av nyckelpersoner och verifiering av lösningen AP24
Acceptanstest per huvudscenario AP25
Integrationsförnyelsen
VIOL 3 (Utveckling, Test)
Integrationsförnyelsen
VIOL 3 (Verifiering)
Utb av
slutanv
AP32
Fullskaletest AP33
Påverkan på Branschen ur
ett Integrations-perspektiv
Etablering av AP31
produktionsmiljö
Förbereda linjeorganisation AP31
Utb av
slutanv
AP32
Vidareutbildning
Fullskaletest AP33
Driftsättning AP34
Överlämning till linjeorganisation
Projektavslut och
stängning AP35
AP50-70 Kompetensförflyttning, Risk och konsekvensanalys, Förändringsledning inkl. intern o extern information
www.sdc.se
Integrationsplattform
102
www.sdc.se
Referensarkitektur för Integration
Målbild
Integrationsramverk
Integrationsplattform
Mönster, Stilar, Riktlinjer, Lösningsark.,
Referensimplementationer
103
www.sdc.se
Målbild
Integrationsramverk
Målbild
Integrationsplattform
Mönster, Stilar, Riktlinjer, referensimplementationer, …
SDC har följande målbild för Integration:
•
•
•
•
•
•
•
En sammanhållen integrationsfunktion
Organisation
God ordning på integrationer
Löst kopplade system
Spårbarhet och reproducerbarhet
Arkitektur
Lättadministrerad
Flexibilitet
God tillgänglighet, skalbarhet och prestanda
104
www.sdc.se
Mekanismer/Förmågor i
Integrationsramverket
Målbild
Integrationsramverk
Integrationsplattform
Mönster, Stilar, Riktlinjer, referensimplementationer, …
Administrera
kontrakt, tjänster,
söka i loggar,
omstart av
meddelanden, …
Arkivera
meddelanden logga
meddelanden, logga
händelser
Överföring av data
Transport
Administration
Aggregera
information från fler
källor, Splitta
meddelanden i flera
delar eller till olika
parter, filtrera data
Integrationsramverk
Aggregering /
Filter / Split
Loggning /
Arkivering
Transformering
/ Validering
Dirigering
”Bas- / Icke-funktionellt”
(Säkerhet, Skalbarhet, Prestanda, Övervakning)
Mappningar mellan
olika format,
validering av format
och innehåll
’Routing entry’,
statisk eller
innehållsbaserad
Routing, ’Routing
slip’, styrning
Mekanismer för att
kunna skala och
säkra lösningen,
uppfylla krav på
prestanda och
övervakning
105
www.sdc.se
Komponenter i Integrationsplattformen
Målbild
Integrationsramverk
Integrationsplattform
Integrationsramverk
Mönster, Stilar, Riktlinjer, referensimplementationer, …
Administration
Övervakning
Transport
Aggregering /
Filter / Split
Transformering
Loggning /
Arkivering
Dirigering
”Icke-funktionellt”
(Säkerhet, Skalbarhet, Prestanda, )
Integrationsplattform
WMQ
WebSphere
Application Server
Implementerar vissa delar (*) av
Integrationsramverket samt
gränssnitt för administration
Oracle DBMS
Ansvarar för persistens av
loggar, arkivering av
meddelanden,
konfigurationsdata,
integrationsdata, mm
www.sdc.se
ProFTPD
WAS
Transportkomponenter för
t.ex. extern gateway och
intern transport.
Squid
IIB
IBM Integration Bus
(Message Broker)
Implementerar vissa delar (*)
av Integrationsramverket
Oracle
* Se Lösningsarkitektur
106
Målbild
Integrationsramverk
Mönster / Stilar
Integrationsplattform
Mönster, Stilar, Riktlinjer, referensimplementationer, …
SDC’s Referensarkitektur implementerar följande mönster:
• Baseline (Integrationskontrakt, konceptuell modell)
• Publish – Subscribe
• Request – Response
• Canonical Data Model
SDC’s Referensarkitektur stödjer följande stilar:
• File Transfer
• Message Channel
• Message Bus
• Remote Procedure Invocation
www.sdc.se
107
Målbild
Integrationsramverk
Lösningsarkitektur
Integrationsplattform
Mönster, Stilar, Riktlinjer, referensimplementationer, …
www.sdc.se
Målbild
Integrationsramverk
Riktlinjer, mm
Integrationsplattform
Mönster, Stilar, Riktlinjer, referensimplementationer, …
• Technical Communication Guideline
• Integration Contract
•
http://violweb/default.asp?id=1035
109
www.sdc.se
Partnerprogrammet och fortsatt
samverkan
Magnus Ulin, partneransvarig SDC
110
www.sdc.se
Partnercertifiering – Varför Partnerprogram
• Skapa värde för våra kunder – tempo i utvecklingen och
kostnadseffektivitet
– Fokusera vår kärnverksamhet – inte splittra oss genom att bygga/driva
kundspecifika lösningar
– Skapa bästa möjliga förutsättningar för er att utveckla och driva bra
kundlösningar, där vi bidrar med ”halvfabrikat” som ni vidareförädlar
• Lättillgängliga i tydliga gränssnitt
– Vi vill agera med hög tydlighet gentemot vår Marknad tillsammans med
våra Partnerföretag. Vad man kan förvänta sig av oss ska vara solklart!
111
www.sdc.se
Partnercertifiering – För vem
• Partnerprogrammet vänder sig till IT-produktleverantörer
och utrustningsleverantörer som redan är etablerade i
skogsnäringen
• För att bli Partnerföretag krävs kunskap om SDCs
marknad, roll, tjänsteutbud och färdriktning
112
www.sdc.se
Ditt Företag = Certifierad Partner
113
www.sdc.se
Partnerföretag – vad innebär det
• Förstahandsinformation om nyheter och förändringar
– www.sdcpartner.se
• Ökad möjlighet att påverka SDC och vår utveckling
– SalesForce
– Vår verksamhetsplanering
• Exponering på marknaden
– Vi vill rekommendera våra kluster av Partnerföretag i olika situationer
– Loggorna
114
www.sdc.se
Partnerföretag – vad innebär det
• En partnermarkör – digital stämpel för webb, e-post etc.
• En utpekad kontaktperson
ITproduktleverantörer och konsulter
Magnus Ulin, [email protected]
Utrustningsleverantörer mätplats och vågar
Sverker Groth, [email protected]
Utrustningsleverantörer skoglig produktion
Lars Henriksson, [email protected]
o Nya affärsmöjligheter
o Förbättringsförslag
o Upplevda ”brister”
115
www.sdc.se
Partnerprogrammet – Vad innebär det för oss
• Vi blir rätt positionerade på marknaden
• En etablerad relation med en utpekad kontaktperson
116
www.sdc.se
Partnerprogrammet – Certifieringen
• Sammanfattning
• Förväntningar
117
www.sdc.se
Certifierad partner till SDC
118
www.sdc.se

similar documents