Rodzaje transmisji

Report
RODZAJE TRANSMISJI
PRZESYŁANIE INFORMACJI W MODELU
WARSTWOWYM
RODZAJE TRANSMISJI
UNICAST – transmisja pojedyncza
Pojedynczy pakiet jest wysyłany przez stację nadawczą do jednej stacji
odbiorczej. Stacja nadawcza adresuje pakiet, używając adresu stacji
odbiorczej
RODZAJE TRANSMISJI
MULTICAST – transmisja grupowa
Pojedynczy pakiet danych jest kopiowany i wysyłany do grupy stacji sieciowych.
Stacja nadawcza adresuje pakiet używając tzw. adresu multicast. Po
zaadresowaniu pakiet jest wysyłany do sieci gdzie jest kopiowany. Każda kopia jest
wysyłana do wszystkich stacji należących do grupy adresowej multicast.
RODZAJE TRANSMISJI
BROADCAST – transmisja rozgłoszeniowa
Pojedynczy pakiet jest kopiowany i wysyłany do wszystkich stacji.
sieciowych.
PRZEPŁYW INFORMACJI POMIĘDZY WARSTWAMI
• Komunikacja pomiędzy komputerami odbywa się na poziomie odpowiadających sobie
warstw i dla każdej z nich powinien zostać stworzony własny protokół komunikacyjny.
• W rzeczywistej sieci komputerowej komunikacja odbywa się wyłącznie na poziomie
warstwy fizycznej. W tym celu informacja każdorazowo przekazywana jest do sąsiedniej
niższej warstwy, aż do dotarcia do warstwy fizycznej. Tak więc pomiędzy wszystkimi
warstwami z wyjątkiem fizycznej istnieje komunikacja wirtualna (linie przerywane na
rysunku), możliwa dzięki istnieniu połączenia fizycznego.
Model
warstwowy
OSI
PRZEKAZYWANIE STRUMIENIA DANYCH
Strumień danych wypływa z warstw 7,6 i 5.
W warstwie transportowej zostaje zamieniony na segmenty. Każdy segment
ma nagłówek warstwy czwartej. Jest tam zawarty numer sekwencyjny
potrzebny do ustalenia kolejności podawania danych.
Warstwa sieciowa jest odpowiedzialna za podzielenie danych na równe
porcje zwane pakietami. Dodaje ona nagłówek, który zawiera adres nadawcy
i odbiorcy.
Pakiet przekazywany jest do warstwy łącza danych gdzie dodawany jest
nagłówek warstwy drugiej a dane dzielone są na ramki.
Ramki zawierają między innymi informacje o adresie MAC co pozwala
określić adresata informacji.
Kolejna warstwa zamienia dane na ciąg znaków binarnych.
FORMATY INFORMACJI PRZESYŁANYCH W SIECI
RAMKA – jednostka informacji, której źródłem i przeznaczeniem jest warstwa łącza
danych.
PAKIET – jednostka informacji, której źródłem i przeznaczeniem jest warstwa
sieciowa.
KOMÓRKA – jednostka informacji złożona z:
- nagłówka komórki – 5 bajtów
- danych komórki – 48 bajtów.
Komórka odnosi się do warstwy łącza danych w sieciach technologii ATM związanej
z ruchem multimedialnym.
DATAGRAM – jednostka informacji, której źródłem i przeznaczeniem jest warstwa
sieciowa modelu OSI.
SEGMENT – jednostka informacji, której źródłem i przeznaczeniem jest warstwa
transportowa modelu OSI.
KOMUNIKAT - jednostka informacji, której źródłem i przeznaczeniem jest warstwa
aplikacji modelu OSI.
Preambuła - składająca się z 7 bajtów złożonych z naprzemiennych jedynek i zer:
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010 co w
zapisie szesnastkowym daje:
AAAAAAAAAAAAAA Taki ciąg liczb pozwala na szybką synchronizację odbiorników.
SFD - (ang. start frame delimiter), czyli znacznik początkowy ramki w postaci
sekwencji 8 bitów (1 bajt):
10101011
w zapisie szesnastkowym AB
adres MAC odbiorcy (6 bajtów)
adres MAC nadawcy (6 bajtów)
typ (2 bajty) - jeżeli wartość jest równa lub większa od 1536
(w zapisie szesnastkowym 0x0600), to określa typ protokołu który jest używany,
jeżeli mniejsza to oznacza długość danych w ramce
dane (46 - 1500 bajtów) - jeżeli dane mniejsze niż 46 bajtów, to uzupełniane są
zerami
suma kontrolna (4 bajty) CRC.

similar documents