Sveriges Ingenjörers Miljödag-KeyNote-Lina BT

Report
Smarta elnät – tekniklösningar för
för ett uthålligt energisystem
Lina Bertling Tjernberg [email protected]
Professor i Elkraftnät
Sveriges Ingenjörers Miljödag, 29 januari 2014,
Hotell Hilton, Slussen Stockholm
Energisystemet i förändring
Foto: @linabertling
LINA BERTLING TJERNBERG, SVERIGES INGENJÖRERS
MILJÖDAG 2014, STOCKHOLM
29 JANUARI 2014
2
Energisystemet i förändring – smart tänkt
Maxwell, Edinburgh
Tesla, Niagarafallen
Foto: @linabertling
LINA BERTLING TJERNBERG, SVERIGES INGENJÖRERS
MILJÖDAG 2014, STOCKHOLM
29 JANUARI 2014
3
Elektricitet för effektiv omvandling,
överföring, användning av energi
El kan produceras vid
omvandling av energi
El kan överföra energi
från källa till användare
Foto: @linabertling
LINA BERTLING TJERNBERG, SVERIGES INGENJÖRERS
MILJÖDAG 2014, STOCKHOLM
29 JANUARI 2014
4
Energisystemet i förändring – behov av
smarta elnät
•
•
Energisystemet i global
omställning mot ett uthålligt
energisystem
Målen är mer förnybara
energikällor, ökad
energieffektivitet och mindre
användning av fossila bränslen.
 Ett av de viktigaste medlen
för att nå dessa mål är
smarta elnät.
Referens: Lina Bertling Tjernberg, IVA Aktuellt Nr 4 2013. http://issuu.com/ivapublikationer/docs/iva-aktuellt-nr-4-2013?e=2861120/3279499
LINA BERTLING TJERNBERG, SVERIGES INGENJÖRERS
MILJÖDAG 2014, STOCKHOLM
29 JANUARI 2014
5
Smarta elnät – summering
•
•
Ett smart elnät är ett smart system som använder el för att
leverera energi till konsumenter med drivkraft att använda mer
förnyelsebara energikällor och minska energiförluster.
Med smarta elnät kommer nya tekniklösningar för användning
av el där elkonsumenten får större inflytande exempelvis med
timmätning av el och nya former av generering och lagring,
som elfordon för både transport och energilagring.
 flexibilitet och mångfald
LINA BERTLING TJERNBERG, SVERIGES INGENJÖRERS
MILJÖDAG 2014, STOCKHOLM
29 JANUARI 2014
6
Smarta elnät – användning i centrum
LINA BERTLING TJERNBERG, SVERIGES INGENJÖRERS
MILJÖDAG 2014, STOCKHOLM
29 JANUARI 2014
7
Smarta elnät – ett komplext system med
fysiska och virtuella aktörer
Källa: NIST
LINA BERTLING TJERNBERG, SVERIGES INGENJÖRERS
MILJÖDAG 2014, STOCKHOLM
29 JANUARI 2014
8
Smarta elnät – utveckling i världen
Installerad effekt i vindkraft
Totalt i världen 282 587 MW
Ny 2012, 44 799 MW
Topp 5 länder totalt (ny 2012)
- 26.7% (28.9%) Kina
- 21.2% (29.3%) USA
- 11.1% (5.4%) Tyskland
- 6.5% (5.2%) Indien
- 3% (4.2%) Storbritannien
Källa: IEA
LINA BERTLING TJERNBERG, SVERIGES INGENJÖRERS
MILJÖDAG 2014, STOCKHOLM
29 JANUARI 2014
9
Smarta elnät – utveckling i Europa
ENTSO-E första gemensamma
10 år plan
80% av identifierade 100
flaskhalsar relaterat till
integration av förnybara
energikällor
 trend mot större, mer
volatila energiflöden, över
längre sträckor
utvidgat nät med 1,3% per
år, gör det möjligt att öka med
3% produktionskapacitet
www.entsoe.eu
LINA BERTLING TJERNBERG, SVERIGES INGENJÖRERS
MILJÖDAG 2014, STOCKHOLM
29 JANUARI 2014
10
Smarta elnät – utmaningar i Europa
behov av förstärkning i
elnätet
mer integration mellan
länder
mer intermittent produktion
mer stor- och småskalig
anslutning av elfordon
aktiva kunder - procumers
Smarta elnät är möjliggörare!
LINA BERTLING TJERNBERG, SVERIGES INGENJÖRERS
MILJÖDAG 2014, STOCKHOLM
29 JANUARI 2014
11
Smarta elnät – behov och lösningar för
uthålligt energisystem
Nya standarder, marknadsmodeller och incitament
Nya elvärden till konsumenter t.ex. timavläsning
Nya metoder för optimering av energisystem
Ny teknik för styrning, kontroll, och med likströmsnät
Nya metoder med stöd av ICT och reglerteknik
Nya material för isolation, och mindre volymer
Nya lösningar för energilagring t.ex. elfordon
Förändrat beteende!
LINA BERTLING TJERNBERG, SVERIGES INGENJÖRERS
MILJÖDAG 2014, STOCKHOLM
29 JANUARI 2014
12
Smarta elnät – utveckling som begrepp
•
•
•
•
I USA lanserade Department of Energy (DOE) år 2003 en
nationell vision för elektricitet.
Inom Europa presenterades 2005 en plattform för smarta
elnät för att skapa en gemensam vision för det europeiska
elnätet.
2007 släppte DOE en vision för moderna elnät, med
uppmaning att skynda på övergången till smarta elnät.
Smarta elnät slog dock igenom stort som begrepp först år
2009.
 USAs nytillträdde president Barack Obama som i januari 2009
deklarerade att smarta elnät var en prioriterad fråga i hans
administration, och kort därefter beslutades om nya resurser för
utveckling av smarta elnät med en stor satsning på
demonstrationsprojekt på totalt omkring 55 miljarder kronor (20092020).
 Samma år lanserade Kina sin första femårsplan för utveckling av
smarta elnät.
LINA BERTLING TJERNBERG, SVERIGES INGENJÖRERS
MILJÖDAG 2014, STOCKHOLM
29 JANUARI 2014
13
Smarta elnät - ISGAN
•
•
•
Press. 11-03-31
Sverige ansluter sig till
IEA initiativ
Internationell Smart
Grid Action Network
Smarta elnät är på den
politiska dagordningen
som ett verktyg för ett
uthålligt energisystem
LINA BERTLING TJERNBERG, SVERIGES INGENJÖRERS
MILJÖDAG 2014, STOCKHOLM
29 JANUARI 2014
14
Smarta elnät – Samordningsrådet i Sverige
Uppdrag:
Nyckelfakta:
I.
Kunskapsplattform • Utsedd av näringsdepartementet
samverkan mellan
• Uppdrag: aug. 2012 – dec. 2014
berörda aktörer och
kunskaper om möjligheter • 15 medlemmar med
med smarta elnät i
nyckelpositioner inom industrin,
samhället
statliga myndigheter och den
II. Handlingsplan – hur
akademiska världen
utvecklingen av smarta
elnät kan stimuleras och • Process med dialogseminarier
hur hinder kan
och referensgrupper
undanröjas tidsperspektiv 2015-2030
LINA BERTLING TJERNBERG, SVERIGES INGENJÖRERS
MILJÖDAG 2014, STOCKHOLM
29 JANUARI 2014
15
Smarta elnät – exempel Europa
•
•
The Joint Research
centre (JRC)
genomförde 2010 den
första heltäckande
inventering av smarta
elnätprojekt i Europa
- mer än 300 projekt
rapporterade
Nästa inventering
2012:
- 281 projekt
- 30 länder
- 1,8 miljarder €
Källa: http://www.smartgrids.eu/jrc_map
LINA BERTLING TJERNBERG, SVERIGES INGENJÖRERS
MILJÖDAG 2014, STOCKHOLM
29 JANUARI 2014
16
Smarta elnät – exempel Europa
•
I perioden 2008-2012,
har investeringar i
smarta elnätsprojekt
har varit konsekvent
över en nivå på 200
miljoner € per år, med
investeringsnivån
under 2011 så mycket
som € 500.000.000.
 219 smarta elnät och fjärravläsningsprojekt om totalt € 4
miljarder med största inv. i Italien (2,1 €) Sverige (1,5 €)
LINA BERTLING TJERNBERG, SVERIGES INGENJÖRERS
MILJÖDAG 2014, STOCKHOLM
29 JANUARI 2014
17
Smarta elnät – exempel elbil till elnät
Studie av inverkan av strategier vid laddning av elfordon
•
Slutsatser: olika strategier minskar behovet av
förstärkning av elnätet, samt bidrar till lägre förluster.
Referens: Steen D., Tuan L., Carlson O. and Bertling Tjernberg L., “Assessment of Electric Vehicle
Charging Scenarios Based on Demographical Data”, publicerad i IEEE Transaction on Smart Grid
Technology, september 2012.
LINA BERTLING TJERNBERG, SVERIGES INGENJÖRERS
MILJÖDAG 2014, STOCKHOLM
29 JANUARI 2014
18
Smarta elnät – exempel Facebook i Luleå
•
•
•
•
•
•
•
Golvyta : 3 x 28 000 m2
första byggnad klar 2013
Pmax = 120 MW
100 % vattenkraft
70% backup generatorer
kylluft året runt
Senaste leveransavbrott
1979
Källa: Mikael Börjeson, CEO Centre for Distance-spanning Technology, CDT
LINA BERTLING TJERNBERG, SVERIGES INGENJÖRERS
MILJÖDAG 2014, STOCKHOLM
29 JANUARI 2014
19
Smarta elnät – exempel Jeju Island
•
•
•
Budget: kring 200 MUSD
Tidsplan: december 2009 till maj 2013
Deltagare: 10 konsortier i fem områden inom test av
teknologier och utvecklande av affärsmodeller t.ex.
Samsung, KEPCO, ABB Korea,
Källa: http://smartgrid.jeju.go.kr/eng/
LINA BERTLING TJERNBERG, SVERIGES INGENJÖRERS
MILJÖDAG 2014, STOCKHOLM
29 JANUARI 2014
20
Smarta elnät – exempel Jeju Island
Teknisk tur i samband med International Smart Grid Conference and
Exhibition 2013.
LINA BERTLING TJERNBERG, SVERIGES INGENJÖRERS
MILJÖDAG 2014, STOCKHOLM
29 JANUARI 2014
21
Smart Elnät – demonstrationsprojekt Sverige
Stockholm Norra
Djurgårdstaden (€30M)
Storskalig urbant
demonstrationsprojekt
Smarta elnät Gotland
(€20M)
Storskalig landsorts
demonstrationsprojekt
Stockholm
Djurgårdsstaden
Gotland
Smarta elnät Hyllie (€25M)
Storskalig smart stad i Malmö
LINA BERTLING TJERNBERG, SVERIGES INGENJÖRERS
MILJÖDAG 2014, STOCKHOLM
29 JANUARI 2014
Hyllie, Malmö
22
Smarta elnät – exempel Gotland
http://www.smartgridgotland.com
LINA BERTLING TJERNBERG, SVERIGES INGENJÖRERS
MILJÖDAG 2014, STOCKHOLM
29 JANUARI 2014
23
Smarta elnät – exempel Gotland
•
•
Syfte: visa hur det är möjligt att modernisera ett
befintligt elnät för att ansluta mer förnybar energi
med bevarad eller förbättrad elkvalité.
Tidplan:
-
start 2011:
första fysiska installationen (solceller) oktober 2013
november 2013 påbörjades installation av smarta
elmätare
2014 påbörjas installation av nya styr- och
övervakningssystem
- Deltagare: Vattenfall, ABB, GEAB, Svenska Kraftnät,
Schneider Electric, KTH, och Energimyndigheten
LINA BERTLING TJERNBERG, SVERIGES INGENJÖRERS
MILJÖDAG 2014, STOCKHOLM
29 JANUARI 2014
24
Smarta elnät – exempel Hyllie
Generella principer:
 Energieffektivitet genom
hela värdekedjan
 Resurseffektivitet för att
uppnå hög grad av
självförsörjning
 100% förnyelsebar
återvunnen
energiförsörjning
 Anpassning mellan utbud
•
och efterfrågan
Total budget 2012-2014 av 23 miljoner euro, varav 5,7 miljoner
euro finansieras av svenska Energimyndigheten.
LINA BERTLING TJERNBERG, SVERIGES INGENJÖRERS
MILJÖDAG 2014, STOCKHOLM
29 JANUARI 2014
25
Smarta elnät – exempel Hyllie
Teknisk tur i samband med Referensgruppsmöte Hylle, 2013.
LINA BERTLING TJERNBERG, SVERIGES INGENJÖRERS
MILJÖDAG 2014, STOCKHOLM
29 JANUARI 2014
26
Smarta elnät – mer information
•
•
•
•
Samordningsrådet för smarta elnät
www.swedishsmartgrid.se
EU Smart Grid www.smartgrids.eu
IEEE Smart Grid smartgrid.ieee.org/ieee-smartgrid
EIT KIC InnoEnergy www.kic-innoenergy.com
– Sverige koordinerar området smarta elnät, och
KTH deltar med flera innovations- och
forskningsprojekt
LINA BERTLING TJERNBERG, SVERIGES INGENJÖRERS
MILJÖDAG 2014, STOCKHOLM
29 JANUARI 2014
27
Rekommenderade konferenser
•
•
•
•
IEEE ISGT US 19-22 februari, Washington
http://ieee-isgt.org
IEEE T&D 14-17 april, Chicago http://www.ieeetd.org
Energiutblick 13-14 maj,
Stockholmhttp://www.hallbarstad.se/events/196energiutblick-2014
IEEE ISGT Europe 12-15 oktober, Istanbul
http://sites.ieee.org/isgt-europe-2014/
LINA BERTLING TJERNBERG, SVERIGES INGENJÖRERS
MILJÖDAG 2014, STOCKHOLM
29 JANUARI 2014
28
Smarta elnät - summering
•
•
•
Varför: uthålligt energisystem
Vad: flexibel infrastruktur för att överföra och använda
energi med ny teknik och nytt beteende
 mer kommunikation, styrbarhet, och standardisering
 mer förnyelsebara energikällor
 nya elfordon och lösningar för energilager
Hur:
 långsiktiga och tydliga energiöverenskommelser
med effektiva stödsystem och incitament
 systemlösningar och beteendeförändring
 god tillgänglighet – smart med kvalité!
LINA BERTLING TJERNBERG, SVERIGES INGENJÖRERS
MILJÖDAG 2014, STOCKHOLM
29 JANUARI 2014
29
Thanks and welcome to join the ride!
Lina Bertling Tjernberg
Professor i Elkraftnät
E-post: [email protected]
Web: www.kth.se/profile/linab/
Twitter: https://twitter.com/LinaBertling
LINA BERTLING TJERNBERG, SVERIGES INGENJÖRERS
MILJÖDAG 2014, STOCKHOLM
29 JANUARI 2014
30

similar documents