عوارض مصرف - دانشگاه فرهنگیان

Report
‫‪ BT‬ي هش اگ‬
‫وخندخمكننابم هشمس‪...‬‬
‫اا يه‬
‫‪,l‬‬
‫این مانه بم ننماننخاشموخنندخ ننابم نهشمسم نهماتنها ما نف‬
‫اثن ننتمنهی هآد ن ن مي اا ن نن‪،‬پيم ن ننبماقيم ن ن م ن ن مي ن ننهشم ن ن ا مي ن ن ا يم‬
‫نسخاريماست‌ ننابيراجهيمآهسمبهاانتپمینهمونهر يم نهشما ن‪،‬يم‬
‫راجهما ‪،‬يم هشم تپيمساالوط آه يم مبيم پ‪،‬يم خپ نا ‌ستن هشيم‬
‫آننهسمانیننهن‪،‬يم آننااشمتنن‌ت‌ يما خاش‌ناننتيم ننهشماتنن‌نه يم نهشم‬
‫چهی‪،‬يمتن اهقم نننابيمتندچهرچ سيمآنهسم‌ینه ی يمسن نها ش سغ نهبم‬
‫ا ضنما‪‌،‬نخ ‪.‬‬
‫اين ماننخا م ننهمآه ‌‪ ،‬ننه ميم ننهش‪PAAN‬يچهليننهم ‪CHAALIA‬‬
‫يگخنك ننه‪ GUTKHA‬يمآيس ننخارم‪NISWAR‬ي رمكش ننخر ه م‬
‫هكسن ن هشميماآ نناسآ ميمان ننهل ميمني يون ن شميمچن ن شميمنن ننهي ‌خاشميم‬
‫كهادخ ميمسيتنه‪،‬ميمالئخسمسم نامنخلياما ‌نخ ‪.‬‬
‫ا نهيمننزيتمانم ه شن ‌ن هيم‬
‫اي ما نارم رمسسن ‌ن هی م نهماه ‌‬
‫ط ننناارم نننايمسم ه سن هن‪،‬مس‪ ...‬نننمانننخاشم ااننايم هتنتدتم‬
‫سم خ ر هی‪،‬م همطعممنعنهسم‪ ...‬سار ما منخ ‪.‬‬
‫ن كيده مساح خيه ‪:‬‬
‫ار هر ر ه ررب نن ر ت‬
‫ار دهاری ی هرهریدنر ه ر هبر پهبر ه‬
‫ز فر ه ه رري ف ره پت ر ه پره‬
‫ر ز هرهتی یر ه ر دهرهر ده‬
‫پ ر ر ر پهز ر ر ر هر پز ر ر ر ه پ ر ر ر په‬
‫ث ه ده ی ش ن ده‬
‫رری ه رری دهادهپ هره ررده ه فت ررت د ها ررت ده هرنر ر ه پره‬
‫ر ر هره ر ه ر ه ن ررن ‪ .‬هعرره هب ریه رری رهط ر‬
‫ب رری رهف رریر هب ر ه ص رری ه ن ر ه ر ر هب ر هرر ر ده ف ر یهن فت ررده‬
‫ی جه كیپها هرر د(ت هكریرد) صری كنن ه ه ر اه ن ر ر‬
‫باه پرر رهع هه زن ه ه هرپ تي ‪ ...‬ه ر‪.‬‬
‫برری تهیه ررده پ ر پها ر دهارری ی هر زرردهر ر تهخی ر ه هرپ ر هرپ ر‬
‫بت ر ‪BETEL‬پ رپهب ررییهرپ ر ه ررده پها ر ب رردهره رری ه‬
‫ر ر ر یر رردهط ر ر ره ور رری ه ر ر پی ه ه‬
‫تنب ر ر ه هار ر ر ه‬
‫ر ههرر ته پت ر ه ف ر ررههر ر رهمجر ه ر پ ر ه هب ر‬
‫ب تدهبن رهر ره پت هت يعه ههگیرر‪.‬‬
‫‌راي ماخا مانمطع ‌م نهي ماهآننامنعننه مآ ‌زاتن ‌ه بمان مننخ يم‬
‫ن كيده م مچنخشم رتنكي‪،‬ميمك اننه ميمان نزيممسمتن آ نزم رم‬
‫اي ماخا ماشه ابمنابماتت‪.‬‬
‫حتر هرپهب ررا ه ه زر ه هطفر ه فر گیهخر پرهگج ر ه ه شر ده‬
‫ننر ر ه ه ی ررا كر ر هتی بر ر ره پر ر په ه ر ر هتر ر ر ه ته‬
‫ر گر ر رریته هطه ر ر رردهتیی ر ر ر یه هحش ر ر ر یه هرپه ر ر ر پرتهتی ب ر ر ر ره‬
‫ه ه ویز كه ف ر ه ه ر‪.‬‬
‫ت ر ر زدهرپهبید ر ر ه ر ر پره ف ر ر ردهر پ رر ر ر تهپ زگ ر رریر ده ه‬
‫خب ها س هني‌ زجزهرپ ا ده گ پشه ه ‪.‬‬
‫اخارضماص ف‪:‬‬
‫صری ه نر ه ر ر ه انرده ر هبرری ه ری‪ ،‬حه رهررر د هحن رری ه‬
‫هلثده يش ر‪ .‬ا پر ه ش ده ا ر هكش پهرن ت دهبدهرلا ه‬
‫صی ه ي ره ریر هاده نر ه ر ر ه مر هر ه ری‪ ،‬دهررر ده‬
‫پ هرپهرزا هر پره‪.‬‬
‫هره ن ر ررجده ح ر ر ه ر رربک هگ ج ر ر ه ه ی‬
‫ه ن هته ه طی هزي‬
‫هار دهاری یهعره هبریه ن هر هر رتگ ه‬
‫تن سا ه هخ اه هعی ه صی هكنن هپ هرد په تهله اكن ‪.‬‬
‫ررر ده‬
‫عه هبیه ن هبر هت طردهبرده ننكردهزر ه هار دهاری یهبر‬
‫پ ه ث ر ر ه ر ررا هپ ه ر ررهه ز ز ر ر هته ن ر ر ه صر رری هكنن ر ر هپ هبر ررده‬
‫تپ اده ن هتیشح رهن هره دهت هكیردهتحیيكه اكنن ‪.‬‬
‫ز ک تجد‬
‫ط ر رپ ن‬
‫احه‬
‫ر حته ل ب ه پیه ت لثد پ رپ‬
‫ر ررا ه هر ر ر ر ه‬
‫ر ردهت ر هپفت ر پته هحی ت ر ه ر رهحیه ر رهمج ر ه‪،‬ب ر رپه‬
‫دش هر هتت ج ره ح‬
‫هرپهفشر په ر د ه فر گیه ری ده‬
‫ه ب ررتگ ه‬
‫خ ررا هرز ر دهخی د ررد هل رری ش ه ررتهلهرپه ر‬
‫پ ح ر ه هپ ر ه ه رری‪ ،‬دهپ ر هب ر پی هز پ ر هر ر تهه ر ت ه‬
‫طه دهع پضه صی ه ن ه ره پ پههه ههب‬
‫‪.‬‬
‫‪BT‬‬
‫ر ب عث پرت رز حه ا‬
‫فی ر ی ر‬
‫ن ‪.‬‬
‫‪،‬بق بیپ يه ر ب ه ا‬
‫تن ّ سا رپ بجد ن فی ر‬
‫پی‬
‫شکهر‬
‫ط ر رپ‬
‫پا‬
‫رپ ر ی ا‬
‫تحص‬
‫ع پض خ ی‬
‫ع تی ه ب‬
‫عی ق‬
‫شکهر‬
‫‪.‬‬
‫ر هک‬
‫ب عث‬
‫ر‬
‫ر‪.‬‬
‫د ب ل‬
‫حل‬
‫گج‬
‫شگ‬
‫ا ن يههب ه ر ه پ پ ویز كه‬
‫ف‬
‫پ ب زب ل ر پر‪.‬‬
‫صی هبههتهه ها دهت ر هه رهر ده هز ط زر ده ر هت زر هبرده‬
‫عن ر دهرپ‬
‫ه ص رری ه ر ره پ ر په ررنگجده هخ ر تهت ریه و رری ه‬
‫ر ره ه م ررده تهبرری تهت ی ررده صرری ه ر پ ر پهخ ر تهترری ه‬
‫ساسس چ‪،‬مسماا ده مبدهاحه هب‬
‫‪.‬‬

similar documents