Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitimi Bileşeni

Report
2000’li Yıllar
2010 sonrası
İlköğretim ve ortaöğretim okullarımızın
tamamına yakınında BT sınıfları (bilgisayar,
BT sınıflarının yanında tüm
internet bağlantısı, yazıcı, tarayıcı ve
sınıflarımıza BT ekipmanları
projeksiyon… gibi BT ekipmanları)
ve internet Bağlantısı
2
İdari Hizmetlerde
Kullanılmak
Üzere Her Okula
Bir Bilgisayar
Her Okula Bir
Bilgisayar
Laboratuvarı
Sınıf İçinde BT
Kullanımı
Her Öğrenciye
E-Kitap (Tablet
Bilgisayar)
3
42.000 okulumuzdaki 570.000 dersliğimizi
BT ekipmanları ile donatarak
eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için
fırsatları artırma
ve okullarımızda teknolojiyi iyileştirme
hareketidir.
4
Projenin 3 + 2 yılda bitirilmesi
öngörülmektedir.
1. Yıl (2012)
• GENEL LİSELER
Proje 2011 – 2014
tarihleri arasında
gerçekleştirilecektir.
2. Yıl (2013)
• MESLEKİ EĞİTİM
OKULARI
Projenin
aşamalarının
izlenmesi ve
değerlendirilmesi
yapılacaktır.
3. Yıl (2014)
• Okul Öncesi
• İlköğretim Okulları
• Ortaöğretim Okulları
5
Donanım ve Yazılım
Altyapısı (Yaklaşık
42.000 Okul, 620.000
Sınıf ve Eğitim Ortamı)
Derslerde BT Kullanımı
için Öğretmenlere
Hizmetiçi Eğitim
Bilinçli, Güvenli,
Yönetilebilir ve
Ölçülebilir BT ve
İnternet Kullanımı
e-İçeriğin Sağlanması ve
Yönetilmesi
Öğretim Programlarında
Etkin BT Kullanımı
6
Her Okula
• 1 Adet Çok Fonksiyonlu Yazıcı
• 1 Adet Doküman Kamera
Her Dersliğe
BT
• Etkileşimli Tahta
• Kablolu İnternet Bağlantısı
Her
Öğretmene
• Tablet Bilgisayar
Her Öğrenciye
• E-Kitap (Tablet Bilgisayar)
7
2011 Yılı Kurulum Planlaması
Kurum Sayısı = 3.657
Etkileşimli Tahta
84.921
Doküman Kamera Sayısı
3.657
A4 Yazıcı
1.211
A3 Yazıcı
2.446
Uzaktan Hizmetiçi Eğitim Merkezi
110
8
17 il
52 okul
Tablet Bilgisayar Pilot Uygulaması
17 il - 52 Okul
EĞİTİCİ SAYISI
169
ÖĞRETMEN SAYISI
ÖĞRENCİ SAYISI
TOPLAM
2.259
9.435
11.863
9
Eğitim içerikleri ile ilgili her türlü
bilgi ve belgelerin, dokümanların
içinde bulunacağı, öğretmen ve
öğrencilerin elektronik içeriklere
kolayca ulaşabileceği interaktif
eğitim portalı
http://eba.meb.gov.tr
10
http://e-kitap.meb.gov.tr/test/e-kitap.html
11
Tüm öğretim programlarında;
program şablonuna gerekli
açıklamaları ekleyerek ve örnek
etkinlikler yapılandırarak
sınıflarda BT’nin etkin olarak
kullanılmasının sağlanmasıdır.
Ülkemizde 2004 yılından itibaren
uygulanmaya başlanılan
yapılandırmacı (oluşturmacı)
yaklaşım ilkelerine uygun olan
öğretim programlarında bilişim
teknolojilerinin kullanma becerisi
önemle vurgulanmıştır.
12
İlköğretim ve Ortaöğretim Okulları
Dersliklerinde BT’nin Öğretim Süreçlerinde Kullanımı
Öğretim Programlarının
BT ile Uyumlu Hâle Getirilmesi
Öğretmen Kılavuz
Kitaplarının
Güncellenmesi
13
Bu çerçevede komisyon üyeleri tarafından öğretim
programlarında BT donanımı ihtiyacı duyulan
kazanımlara yönelik açıklamaların yapılması ve
örnek öğretim etkinliklerinin yapılandırılması
sağlanacaktır.
Daha sonra TTKB ve Bakanlığımız ilgili birimleri
tarafından bilişim teknolojilerinin ve e-içeriğin
etkin kullanımına yönelik her ders ve öğrenme
modülü için, ders kitabı, çalışma kitabı ve
öğretmen kılavuz kitapları güncelleme
komisyonları oluşturulması planlanmaktadır.
14
Bilinçli ve Güvenli İnternet Kullanımı Farkındalığı Nasıl Oluşturulacak?
- İnternet erişimlerinde URL ve İçerik filtreleme sistemlerini kullanması
- Genelge oluşturulması
- Hizmetiçi eğitim programlarına dahil edilmesi
- İlgili Devlet Kurumları ile işbirliği
- Derslerimizde güvenli arama motorlarının kullanılması
- Öğretmen, öğrenci ve veli bilgilendirmesi için web sitelerinin oluşturulması
- Farkındalık oluşturacak kısa filmler yaptırılması
15
Nasıl Yapılacak?
Okullara kurulacak kablolu ağ altyapısıyla
İçerik filtreleme sistemleriyle
Firewall, IPS ve HTTP Anti Virüs kullanımı ile
VPN desteğiyle
Kullanıcı yetkilendirilmesiyle
İç IP Dağıtım loglarının elektronik ortamda saklanmasıyla
Bilinçli internet kullanımı farkındalığı ile
16
Okul Yerel Ağının (LAN) Kurulması
Okul içi yapısal kablolamanın yapılması
Ağ cihazları için KGK sağlanması
Okul binalarının fiber kablo ile birbirine bağlanması
Her dersliğe 2 adet data prizi sağlanması
Her okula güvenlik önlemlerini sağlayan cihazın sağlanması
Her okulda sistem odasının oluşturulması
Dersliklerden çevrim dışı içeriğe erişimin sağlanması
17
Ortaöğretim ve İlköğretim Okulları Dersliklerinde
BT’nin Öğretim Süreçlerinde Kullanımı
Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir ve Ölçülebilir
BT ve İnternet Kullanımı
Okulların yerel
alan
ağ alt yapılarının
kurulumu
Veri Merkezinin
kurulumu
Merkezden
yönetilebilir,
intranet/
internet erişimi
Bilinçli BT ve
İnternet
kullanım
farkındalığı
18
Öğretmenlere verilecek olan hizmetiçi eğitim
sonunda öğretmenin;
Proje kapsamında sağlanacak olan donanımı
etkin bir biçimde kullanabilmesi,
Dersin amaçlarına uygun e-İçerik ortamlarını
bulup seçebilmesi
Dersin amaçlarına uygun ürün hazırlayabilmesi
Bulduğu/hazırladığı materyali kullanarak BT
destekli ders tasarımını yapabilmesi
19
Yol Haritası
Eğitimde Fatih Projesi Hizmetiçi Eğitimi
Hizmetiçi Eğitim
Yöntemi
Hizmetiçi Eğitimler
Mahalli yapılan
Temel BT
Eğitimleri- BT
Kullanımı
Konusunda
interaktif video
veya kılavuz
Fatih Projesi
Eğitimde Teknoloji
Kullanımı Kursu
Eğitimde FATİH
Projesi 2. Aşama
Eğitimi
Branşlara yönelik
örnek ders
anlatımları videosu
E-İçerik Platformu
Eğitimi verecek
öğretim
görevlilerinin
belirlenmesi
Eğitici
Eğitimlerinin
Planlanması
Merkezi HİE ile
eğitmen eğitimi
Üniversiteler ile
eğitimlerin
verilmesi
İzlemeDeğerlendirme
Okul
Öğretmenlerinin
Hizmetiçi Eğitimi
Destek ve
Rehberlik
Uzaktan eğitimlerle
Eğitimlerin takibi
Yüzyüze eğitimlerle
Teftiş Kurullarınca
denetim
Motivasyon
Sertifikalandırma
Kariyer
Basamakları
Teşvik ve
Ödüllendirme
Müfettişlere ve
okul müdürlerine
seminer
Okul Müdürlerine
ve teknik
öğretmenlere
Altyapı ile ilgili
Seminer
20
Temel BT Eğitimleri
Okul Müdürleriyle bilgilendirme seminerlerinin
yapılması ve BT kullanımı konusunda eğitime ihtiyacı
olan öğretmenlerin belirlenmesi
Belirlenen öğretmenlerin temel BT kullanımı
konusundaki eksikliklerinin mahalli eğitimlerle
giderilmesi (B.08.0.HED.0.77.00.00.774.99/6722
sayılı ve 30.12.2010 tarihli yazı )
BT Kullanımı Konusunda öğretmenlerin sürekli
ulaşabilecekleri etkileşimli video veya kılavuzların
hazırlanması
21
Hizmetiçi Eğitim Yöntemi
Eğitici Eğitimlerinin bakanlığımızca düzenlenmesi
Eğitimlerin mahalli düzeyde yürütülmesi
Eğitimlerin etki analizlerinin yapılarak değerlendirilmesi
Sonuçlara göre gerekli önlemlerin yapılması
Eğitimlerin ülke genelinde belli bir standartta verilerek
iller arası farklı uygulamaların yapılmaması
22
İzleme - Değerlendirme
Eğitici eğitimine katılan
öğretmenlerimizin okullara destek
vermeleri ve rehberlik yapmaları
Bakanlık ve valiliklerce eğitimlerin sürekli
takibinin yapılması
Teftiş Kurullarımızca eğitimlerin
denetimlerinin sağlanması
23
Neler Yaptık
Pilot öğretmen
eğitimlerinin
yapılması ( 13 il 234
Öğretmen)
Pilot Eğitim
sonuçlarının
değerlendirilmesi
Eğitim içeriği ve
dokümanların
güncellenmesi
ilk eğitmen
eğitimlerinin
yapılması ( 2 Grup,
24 il 44 kişi)
Eğitim
dokümanlarının
hazırlandı
24
Neler Yaptık
Okul müdürlerine
tanıtım
seminerleri ( Yüz
yüze ve uzaktan
eğitim grupları)
2011 Ek eğitim
faaliyetleri ve
2012 yılı HİE
faaliyetlerinin
planlanması
Eğitimlerin
mahalli HİE
kapsamında
2012 yılı
planlamaları
için resmi
işlemler
Öğretim programları
komisyonlarına seminer
verilmesi ( 2 Grup)
25
Ekim-Kasım-Aralık
• Eğitmen eğitimlerine devam edilmesi
• Eğitimlerin uzaktan eğitim yöntemi ile
desteklenmesine yönelik çalışmalar
Neler Yapacağız
2012 Yılı
• Eğitmen eğitimlerinin tamamlanması
• Mahalli HİE Faaliyeti olarak öğretmen
eğitimlerine başlanması
• Projenin uygulanma sürecine göre 2. aşama
eğitim içerikleri ile ilgili hazırlıklar
• Mahalli HİE Eğitim faaliyetlerinin takibi ve
değerlendirilmesi
26
Hedefimiz
Uygulamaya dayalı etkin bir hizmetiçi eğitim hamlesiyle; Fatih
Projesi sadece teknik bir yatırım değil, topyekûn eğitimde
fırsatları artırma ve teknolojiyi iyileştirme hamlesidir
27
Nasıl Yapacağız
İl Millî Eğitim
Müdürlükleri
ve
Tüm
yöneticilerimizin
desteği ile
Öğretmenleri
mizin etkin
kullanımı ile
Öğrencilerimizin
fırsatları
değerlendirmesi
ile
28
Sizlerden Beklentilerimiz
BT kullanımı konusunda eksikliği olan öğretmenlerin Temel BT Kullanımı
eksiğinin giderilmesi
Okulunuzdaki tüm öğretmenlerin Fatih Projesi hizmetiçi eğitimlerini
almaları ve sonuçlarının bizzat takip edilmesi
Okul Formatörlerinizin öğretmenlerinize Bilişim Liderliği yapmasının sağlanması
Eğitimlerin açılış, kapanış ve takibi konusunda yönetici hassasiyetinin
gösterilmesi
Genel Müdürlüğümüzle iller arasında sağlıklı ve sürekli iletişimin
sağlanması. Sürece olumlu katkısı olacak bilgi ve görüşlerin iletilmesi
Başarılı çalışmaların ödüllendirilmesi
29
e-posta: [email protected]
Web: http://fatihprojesi.meb.gov.tr

similar documents