Hypertoni

Report
Hypertoni
Elisabet, Jonatan, Karin och Elinor
Kvinna 67 år
• Långvarig tablbeh DM II. Tablbeh hypertoni och
hyperlipidemi. Står på Captopril 25 mg x2, Salures 5mg,
Atenolol 25 mg.
• Diabeteskontroll
– Mår väl, håller vikten, röker, försöker motionera.
• Status
– Cor, pulm, buk, LS fötter ua.
– Lab: Elstatus, krea, blodfetter, u-sticka ok.
– BT:160/80
• Visar sig att hon bara tagit Captopril 1x1, Får höja till
1x2. Omkontroll hos DSK.
• Telefonkontakt: Hos DSK var BT åter högt,
Captopril höjs till 25 mg 2x2. Pat nämner
dessutom smärtor i benen som ska kontrolleras
hos läkare.
• Vid besöket beskrivs smärtor utstrålande från
höften ned I hö ben efter 100 m promenad, avtar
efter vila.
– Ankel-arm index hö 0,62. (>0,9). Blåsljud hö ljumske,
ej palpabla pulsar. Remiss till kärlkirurg.
– BT 240/70. Inga symptom på hypertonin, dimsyn el
annat.
Nästa besök:
• Fortsatt högt BT, 220/80. 24h-mätning och in
med Amlodipin i tillägg. Hjälper inte. Byte till
Enalapril comp istället för Salures och
Captopril. Visar sig att hon inte tål Amlodipin
(trötthet och illamående).
• Vad göra?
• Remiss för njurkärlsdoppler. Förnyade prover.
• “Hemodynamiskt signifikant men ej höggradig
proximal stenos hö sida” “Vä u.a.”.
• Remiss till njurmedicin.
• Ev PTRA Perkutan transluminal renal
angioplastik
Hypertoni
• Finns hos 10-25% av den vuxna befolkningen
• Ger ökad risk för ateroskleros och hjärtkärlkomplikationer I senare delen av livet.
• Ofta föreligger flera riskfaktorer hos
hypertonipatienten
– Övervikt
– Lipidrubbningar
– Nedsatt insulinkänslighet
– Rökning
– Organskada
• vänsterkammar-hypertrofi (EKG), proteinuri (urinsticka)
eller ögonbottenförändringar.
Sekundära orsaker
• Renovaskulär sjukdom (njurartärstenos)
• Renoparenchymal sjukdom (diabetesnefropati
eller nefriter)
• Hyperaldosteronism(primär eller sekundär)
• Pheochromocytom (ytterst ovanligt)
• Mb Cushing (är sällsynt)
• P-piller (orsaken oklar)
• Graviditetshypertoni
Definition
• >140/90 efter 5 min vila
eller
>130/80 vid diabetes
Symptom/Undersökning
• Ofta symptomlöst
•
•
•
•
•
Hjärta & lungor
Kärl
Buk (inkl auskultation)
Ögonbotten
Blodtryck
Blodtrycksmätning
•
•
•
•
•
•
Kontrollera instrumenten
5 minuters vila
Höger arm (första gången båda armarna)
Sittandes, hjärthöjd.
”silent gap”
Flera tryck
• 24-timmarsmätning
Utredning
• Lab: Hb, Na, K, Krea, glukos, TSH, T4, CRP,
blodfetter.
• Urinsticka inkl glukos, albumin (albumin/krea)
• EKG
• Längd, vikt, midjemått
Sekundär hypertoni
• 5-10% av all hypertoni
•
•
•
•
Njurartärstenos - blåsljud
Diabetesnefropati - proteinuri
Hyperaldosteronism – hypokalemi (ej obligat)
Pheochromocytom – anfall av flush/tackykardi
Remissfall
•
•
•
•
Malign hypertoni, ofta >240/130
Barn
Gravida (preeklampsi)
Terapiresistens
Hypertoni
• Målblodtryck: <140/90
• Frånsett vid: Diabetes, njursjukdom, vid hög
kardiovaskulär risk (t ex koronarsjukdom, tid
TIA, stroke) då målblodtryck skall vara
<130/80
Icke-farmakologisk behandling:
• Fysisk aktivitet (FYSS)
VIKTREDUKTION: HOS ÖVERVIKTIGA MÅL: BMI <25,
BUKOMFÅNG MÄN < 102, KVINNOR < 88.
• Saltrestriktion: Rek: saltintag <5-6 g/dag
• ALKOHOLINTAG
• Stressreduktion
• Rökstopp: Viktig riskfaktor
INDIKATIONER OCH UPPFÖLJNING
• MILD HYPERTONI (140-159/90-99 MMHG) OCH RINGA
RISKFAKTORER:
• UPPFÖLJNING EFTER 3-12 MÅN OCH OM KVARSTÅENDE
BLODTRYCKSFÖRHÖJNING, EV. FARMAKOLOGISK TERAPI.
• VID HÖGRE RISK UPPFÖLJNING INOM ETT PAR VECKOR OCH
EV FARM. BEH.
• MÅTTLIG HYPERTONI (160-179/100-109)
• FÖLJNING AV RISKFAKTORER OCH BLODTRYCK UNDER ETT
PAR VECKOR. OM KVARSTÅENDE FÖRHÖJD RISK SÄTTS
FARMAKOLOGISK TERAPI IN.
INDIKATIONER OCH UPPFÖLJNING
• KRAFTIG HYPERTONI (> 180/110 MMHG)
• ICKE-FARMAKOLOGISK OCH FARMAKOLOGISK
BEHANDLING I KOMBINATION.
• VID TECKEN PÅ SEKUNDÄR HYPERTENSIV ORGANSKADA,
ÖVR KOMPLICERADE SJDM, OFÖRDELAKTIG KARDIOVASKULÄR RISKPROFIL:
• ICKE-FARMAKOLOGISK OCH FARMAKOLOGISK
BEHANDLING I KOMBINATION.
UPPFÖLJNING VID LÄKEMEDELSTERAPI:
• KONTROLL EFTER CA 8 V OCH BLODTRYCKSKONTROLL
HOS SJUKSKÖTERSKA UNDER TIDEN.
• VID VÄLINSTÄLLT BLODTRYCK: ÅRLIGT LÄKARBESÖK
(BLODTRYCK, LABPROVER, AUSKULTATION COR/PULM,
PERIFER KÄRLSTATUS ETC.) OCH EV KONTROLL HOS SSK
DESSEMELLAN.
FAKTORER ATT TA HÄNSYN TILL VID
RISKBEDÖMNING
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RISKFAKTORER
HÖG ÅLDER
MAN
HYPERLIPIDEMI
ÖVERVIKT
HEREDITET
GRAD AV BLODTRYCKSFÖRHÖJNING
ALKOHOLÖVERKONSUMTION
TOBAK
TECKEN PÅ HYPERTENSIV ORGANSKADA
•
ANDRA SAMTIDIGA SJUKDOMAR
SÖMNAPNÉ
•
•
•
•
DIABETES
ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM, PERIFER KÄRLSJUKDOM
NEDSATT NJURFUNKTION, MIKROALBUMINURI
Farmakologisk behandling
1:a handsval
• ACE-hämmare, ARB om intolerans
• Kalciumblockare
• Tiaziddiuretika
Ca 50% behöver kombinationsbehandling
ACE-hämmare
Blockar omvandlingen till angiotensin 2 samt påverkar bradykinin.
Angiotensin 2-effekter:
- Vasokonstriktion
- Vätskeretantion
- Aldosteronfrisättning
Bäst effekt:
- Vänsterkammarhypertrofi
- Diabetesnefropati.
Preparat
Enalapril 10-20mg 1x1
Ramipril 5-10mg 1x1
Mät: Krea K/Na före + 1v efter insättning (10-30% kreastegring ok)
Biverkan: Hosta ( 10-15%) reversibel.
Angiotensin II-blockare
Blockar receptortyp 1 för angiotensin 2. Bättre biverkningsprofil.
Preparat:
Atacand 8-32mg 1x1
Cozaar 50-100mg 1x1
Diovan 80-320mg 1x1
Kalciumantagonister
Påv glatt muskulatur i perifiera resistenskärlen.
Preparat:
Amlodipin 5-10mg 1x1
Felodipin 2,5-10mg 1x1
Verapamil 120-240 mg
Biverkan
Vanligast är huvudvärk, flush (ansiktsrodnad som är
övergående samt ibland ankelsvullnad och obstipation.
Diuretika
Ökar Na/klorid utsöndringen i distala tubuli
Minska reaktiviteten i perifiera resistenskärlen.
Blodtryckssänkande effekten vid låga doser, metabol påv och diures
dosberoende.
Tiazid
Esidrex 12,5-25 mg 1x1,
Loop-diuretika
Furix 40-80mg 1x1
Biverkningar:
Ortostatism, impotens, hypokalemi, risk för gikt, hyponatremi och
försämrad glukostollerans (ffa om kombinerad med
betablockad).
Aldosteronantagonister
Aldosteron effekter:
- Blodtryckssänkning
- Ökad diures
- Minskad kaliumutsöndring.
Preparat:
Spironolakton 25-50mg 1x1
Biverkningar:
Elektrolytrubbningar (hyperkalemi, hyponatremi),
gynekomasti
Betablockerare
Motverkar noradrenalins effekter genom att blockera
beta-receptorerna.
Ffa används selektiva beta 1 receptorblockare för att minska metabol
påverkan
Blodtrycksänkande effekter:
- Minskat cardiac output
- Minskad reninfrisättning
- Påverkan på centralnervösa reglermekanismer
Preparat
Bisoprolol 5-10mg 1x1
Metoprolol 50-100mg 1x1
Biverkningar:
Trötthet, sömnstörningar/mardrömmar,
sänkt fysisk prestationsförmåga. Kontraindicerat vid
obehandlad hjärtsvikt och AV-block.

similar documents