ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Report
E-TİCARET VE E-DÖNÜŞÜM SÜRECİ
E-Adımlar öncesi: Sıfır Noktası
 E-Ticaret ve e-işletme olma yolunda atılacak adımlar
sadece teknik aşamalar olarak değil idari kararların
önemide dikkate alınarak ele alınmıştır. Teknik
adımlar olarak adlandırılan adımlar web sitesi kurma,
barındırma ve yönetme esnasında geçirilen en belirgin
aşamaları kapsamaktadır.
 İlk aşama işletmelerin e-ticaret ve e-dönüşüm
adımlarını henüz atmadan önce aşama olan sıfır
noktası diyebileceğimiz bir aşamadır.
 Sıfır Noktası; e-dönüşüm projelerine başlamadan önce
uyulması gereken şartların öğrenilmesi gereken
noktadır. Önemlidir çünkü bu kurallar başarılı
olmanın ön koşuludur.
 Herşeyden önce hatırlanması gereken gerçeklerden
birisi ticari girişimlerin veya dönüşüm süreçlerinin
kaynak gerektirdiğidir. Bu kaynaklara yatırım yapmak
gerekir. Bu kaynak sadece finansal kaynak olarak
öngörmek yanıltıcı olur. İşte bu nedenle , bir girişim
veya dönüşüm fikrinin hayata geçmemesinin nedeni
olarak sadece finansal kaynak yetersizliğinin öne
sürlmesi doğru değildir. Bu düşünce insan gücü ve bilgi
kaynağının yok sayılması, yönetim beceri ve
yeteneklerinin ise küçümsenmesi anlamına gelir.
 Finansal kaynak olursa bu kaynağı kullanarak diğer
kaynaklar satın alınabilir şeklinde bir yaklaşımda
bulunmak ise iş planının ve yönetimim önemini ve
anlamını bilmemektedir.
Yeni Ekonomide Kaynaklar
İnsan Kaynakları
Finansal ve fiziksel kaynaklar
Bilgi
Ağlar, ilişkiler(Network)
Bu kaynaklardan özellikle son ikisi yeni ekonomide
işyapan firmalar için çok önemli kaynaklardır.
 Her kaynak gibi bunlarada nasıl ulaşılacağı, neye mal
olacağı, ve hangi amaçla ne şekilde kullanılacağı
öncelikle planlanmalıdır.
 En ince detayına kadar kanakların nasıl verimli ve etkin
kullanılacağı düşünülmeli ve işler bu plan çerçevesinde
yürütülüp, kaynakların etkin ve verimli kullanılıp
kullanılmadığı kontrol edilmelidir.
İdari Kararlar
Bilişim teknolojileri Yatırım kararı
İhtiyaç analizi
 Web sitesi ve işlevi ne olacak?
 BT hangi ihtiyaçlar için Kullanılacak?
‘E’ uygulamaların firmanın hangi amaç ve stratejileri için
uygun görüldüğü
BT’den sağlanacak faydanın ve maliyetin tespiti
Uygun e-uygulamaların seçimi yönetilmesi ve
kontrolüne ilişkin kararlar
Teknik Kararlar
Bilgisayar ve çevre birimlerinin seçimi
İnternet ve diğer ağ bağlantılarının seçimi ve kurulumu
Web sitesinin kurulum ve yönetimine ilişkin kararlar
Kullanılacak e-uygulama alternatiflerinin teknik
uygunluğunun değerlendirilmesi
Güvenlik politikasına uygun teknolojilerin belirlenmesi
Ödeme altyapısına ihtiyaç olacaksa ödeme alt yapısı,
sanal pos kurulumu.
 Sanal dünyada yer almak için önce adres edinmek
gerekir.Bu adresin arama motorlarında yer alması,
hangi anahtar kelimelerle arandığında ilk sıralarda
çıkacağı, site üstünde sipariş gönderi takibi gibi
özelliklerin bulunmasının teknik bir boyutu vardır.
 Teknik adımların atılmasında yaşanan sıkıntıların
yanısıra ,e-ticarette adım atmayı geciktiren
nedenlerden bir diğeri, kişilerin, kurumların internetle
ilgili güvenlik kaygılarıdır.
Her E-Uygulama Fırsatı Kullanılmalı mı?
 Firma hangi ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor?
 Firmaya e-uygulamanın maliyetine katlanacak bir
getiris olacak mı?
 Yeni bir iş fırsatı yaratır mı?
 Kimlere ve hangi birimlere nasıl bir iş yükü getirecek?
E-Uygulama teknolojik olarak mümkün olduğu için
değil bir ihtiyacı karşılıyorsa uygulanmalıdır.
E-Ticarette Teknik Adımlar
Bilgisayar yazılım donanım ve çevre birimlerinin
edinilmesi.
Internet erişimi, ağ teknolojilerinin kurulması.
Web sitesi kurma, barındırma, ve yönetimi.
 Alan adı seçimi ve tescili,
 Sitenin tasarımı,
 Sitenin erişilebilirliğinin sağlanması,
 Sitenin işleyişi ve yönetimi,
 Güvenlik sisteminin kurulması,
 Ödeme altyapısının kurulması.
Bilgisayar Donanım ve Ekipman Seçimini ve Satın Alma
Kararını Etkileyen Unsurlar
 Firmanın amacı, üretim,pazarlama vb. Yönetim
fonksiyonlarını yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu BT
araçları.
 Şirket içindeki kullanıcı sayısı ve kullanıcu profili
 Bilgisayara ihtiyaç olan görev ve aktivite sayısı
 Etkinliği ve verimliliği etkileyecek kritik iş süreçleri
 Donanım ve yazılım için kullanılacak finansal kaynak
 Web sitesinin firma bünyesinde mi barındırılacağı yoksa
dışarıdan mı hizmet alınacağı?
 Fiziksel ve sanal güvenlik politikaları ve güvenliği sağlama
becerisine ne derece sahip oldukları.
 Otomasyona geçirilecek iş süreçleri.
Her yatırım kararında olduğu gibi BT yatırım
kararında da kritik olan iş, ihtiyaç analizidir. Bunu
belirleyecek kişi ise kendi firmasını, yaptığı işi, iş
modelini, ürün ve hizmetlerini bilen, müşterisini
tanıyan kişidir.
İhtiyaca uygun bilgisayar edinmenin anlamı şudur.
Sadece ofis programlarını kullanmak isteyen ve basit
işlemler yapacak olanlar ile kurumsal kaynak planlaması,
satış otomasyonu, müşteri ilişkileri yönetmek
isteyenlerin ihtiyaçları arasında fark olacaktır.Teknik
çizim yapan mimar ile film montajı yapmak isteyen bir
yönetmenin istediği donanım ve yazılım başkadır.
 Bilgisayar yazılım, donanım ve çevre birimleri
sahipliğini sadece e-ticaretin bir adımı olarak değil edönüşümün bir parçası olarak ele almak gerekir.
 BT yatırım kararını vereceklerin uzman olmadıkları bir
konudsa zaman zaman terddüde düşmeleri doğaldır.
 Belli bir zamanda isabetli olan yatırım kararı,
teknolojideki hızlı ilerleme nedeniyle kısa bir süre
sonra geçerliliğini yitirebilir.
 Bugün için geçerli olan bir donanım, ileride teknolojik
olarak yetersiz ve yavaş kalabilir. Önemli olan bu riski
en aza indirebilmektir. Bir donanım veya yazılımın
ölçeklenebilir olmasının anlamı budur.
 Ölçeklenebilirlik, bir donanım, yazılım veya bir
uygulamanın kuruluşun artan ihtiyaçlarına cevap
verecek esnek bir yapıya sahip olma özelliğidir.
Performansa zarar vermeden daha fazla sayıda
kullanıcıya cevap verebilmesi, daha fazla miktarda
veriyi işleyebilmesi, ve tüm bunları maliyet-etkin
şekilde birim iş maliyetini en az etkileyecek şekilde
gerçekleştirilmesidir. Ölçeklenebilirlik, hızlı büyüyeceği
öngörülen kuruluş ve ağlar için teknolojik açıdan
dikkate alınması gereken önemli bir özelliktir.
 İnternet Tabanlı İletişim
 Kablolu ağlar dışında kablosuz ağlar üstünden de iletişim
yaygınlaşmaya başlamıştır. 200-300 mt. Kapsama alnında
wi-fi, 60-70 km. Kapsama alanı olan Wimax bağlantıları
internet erişim hizmetleridir. ‘Wireless Fidelity’ –Wi-Fi
Kablosuz bağlılık anlamına gelir.
 Geleceğin en çok kabul gören internet bağlantı
türlerinden birisinin Wimax teknolojisi olduğu
görülmektedir. Dha geniş coğrafi alanlarda kurulacak baz
istasyonları ile bu teknoloji sayesinde telefon hattı bile
döşenemeyen noktalara kadar internet erişimi sağlanması
mümkün hale gelecektir. Özellikle kablo döşemenin zor
olduğu coğrafi bölgelerde çok önemli bir çözüm olacaktır.
İşletmeler için internet tabanlı iletişimin en önemli ticari
değeri, sesli, yazılı, görsel iletişimin eş zamanlı ve
etkileşimli uygulamalar geliştirmeye olanak sağlamasıdır.
Internet Bağlantısı Nasıl Olmalı?
Amaç; internet üstünden gerçekleşecek işlemlerin
• Yeterli hızda
• Güvenli(secure)
• Kesintisiz, kaliteli ve güvenilir olması.
İhtiyaç duyulan miktarda veri iletişimine olanak
sağlamasıdır.
 Kurulan ağa yolları ne kadar geniş ve bu yoldaki trafik
ne kadar az olursa varılmak istenen noktaya erişim o
denli hızlı olur. Yollar eğer açık olursa taşınacak se,
metin ve görüntü miktarı çok olsa bile daha rahat
iletilir.
 İnternet üstünden böylesine farklı veri türlerinin
iletişimi mümkün olduğuna göre bu ağ üstünde neler
yapmak istediğinize bağlı olarak ona uygun
internetbağlantısı seçmek gerekir. Çünkü internet
erişimi için çeşitli bağlantı türleri vardır. Bireysel
amaçlı ve kurumsal amaçlı olmasına göre değişir.

similar documents