Letöltés

Report
Polgári Péter
előadó
2013. évi Társadalombiztosítási
jogszabály változások
Tb. jogrendszer alapja
 A Tb ellátás jogosultságot
befizetések teremtik meg.
a saját egyéni
A munkáltatói járulék nem más, mint a
szolidaritási elven alapuló hozzájárulás az ellátó
rendszer működtetéséhez.
A felosztó-kirovó rendszer olyan része, amely
tb. Jogosultságot nem hoz létre
Járulék változás 2013-ban

Nyugdíjjárulék mértéke 10%
 Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék
8,5% ( továbbra is 3+4+1.5 )
Járulék változás 2013-ban
 Egészségügyi szolgáltatási járulék 6390 Ft/hó-ról
6660 Ft/hó-ra változott.
• Kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó
• Kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó
• Tbj. 39 § (2)-bek meghatározott személyek
Járulékfizetési felső határ
 A járulékfizetési felső határ
2013.január 01-től megszűnik.
A 2013. január 10-ig megszerzett, 2012.
december havi járulékalapot képező
jövedelmekre, a 2012.évi szabályok
az irányadók – 12.havi bevallásban
kell szerepeltetni-.
Megállapodás
 A belföldi nagykorú, nem saját jogú nyugdíjas
•
•
Ha biztosítással járó jogviszonyban nem áll
Biztosítása szünetel
Megállapodást lehet kötni szolgálati idő megszerzésére
valamint nyugdíjalapot képező jövedelem
megszerzésére.
34%-os nyugdíjmérték.
2013. január 01-től magánnyugdíjpénztár tagja is.
Szolgálati idő vásárlás
•
Felsőoktatási intézményben nappali tagozatán folyatott
tanulmányok (doktorandusz-képzés is).
•
Az öregségi nyugdíjhoz hiányzó legfeljebb 5 naptári év
megvásárlás=minimálbér után 34 % nyugdíjjárulék
Bedolgozói jogviszony
 Bedolgozói jogviszony biztosított 2012.dec 31ig –munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
 Bedolgozói jogviszony 2013. január 01-el
megszűnt!
 2013. január 01-től munkaviszony keretén
belül foglalkoztatható
Volt rokkantnyugdíjas vállalkozások de
minimis kedvezménye a Szoc.ho-ból
Egyéni vállalkozó, kkt., bt.,kft., kv., egyesülés, szabadalmi
ügyvivői iroda (társaság) , ügyvédi-, közjegyzői-,
végrehajtói iroda, egyéni cég tagja, ha
-2011.XII.31-i rokkantsági-baleseti rokkantsági nyugdíja
helyett rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs
ellátásban részesül
- Új megállapítású rokkantsági ellátásban részesül és
egészségi állapota 50% vagy kisebb mértékű.
A kedvezmény mértéke
Az adóalap,de legfeljebb a minimálbér
kétszeresének 27%-a
- de minimis (csekély összegű) támogatás
- 1998/2006/EK rendelet (1.cikk szerinti
tevékenységben nem adható)
- Előző három pénzügyi évben igénybe vett de
minimis támogatás nem haladhatja meg a 200
000 eurónak, közúti szállításban a 100 000
eurónak megfelelő forint összeget.
A KAT.Tv ÉS A TBJ.
 Az egyéni vállalkozó,
 Az egyéni cég
 A kizárólag magánszemély taggal
rendelkező betéti társaság
 A kizárólag magánszemély taggal
rendelkező közkereseti társaság
FŐÁLLÁSÚ KISADÓZÓ
Aki a tárgyhó bármely napján nem felel meg az alábbi feltételek
valamelyikének:
legalább heti 36 órás munkaviszonyban,
minősül kiegészítő tevékenységűnek
biztosított kétoldalú TB egyezmény, a közösségi jog alapján
más álamban
részesül olyan rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásban,
amelyet volt rokkantsági nyugdíjból alakítottak át,
részesül olyan új rokkantsági ellátásban, amelyet 50% vagy
kisebb mértékű egészségi állapotra tekintettel állapítottak
meg.
AZ ADÓ ÖSSZEGE
-
Főállású kisadózó után havi 50 000ft tételes adó
Főállásúnak nem minősülő kisadózó után havi
25000Ft tételes adó
Kiváltja
a, vállalkozói személyi jövedelem adó és vállalkozói
osztalékalap utáni adó vagy átalányadó
b, társasági adó, egészségügyi hozzájárulás, személyi
jövedelemadó
c, szociális hozzájárulási adó szakképzési
hozzájárulás
d, járulékok!!
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS
Főállású kisadózó biztosított, minden ellátásra jogosult, a
pénzellátások alapja havi 81300Ft
A nem főállású nem biztosított, semmilyen ellátásra nem
szerez jogot ( baleseti ellátásra sem). Egészségügyi
szolgáltatásra jogosult.
TÖBBES VÁLLALKOZÓI JOGVISZONY
Egyéni vállalkozó és tag
- ha mindkét jogviszonyban bejelentkeztek a KATA alá,
mindkettőben 50 000 vagy 25 000 Ft fizetési
kötelezettség van
Tagsági viszony két társaságban
- ha mindkét jogviszonyban bejelentkeztek a KATA alá,
mindkettőben 50 000 vagy 25 000Ft fizetési
kötelezettség van.
A Tbj. Szerinti vállalkozó
-
Egyéni vállalkozó
Társas vállalkozó
Társas vállalkozó:
1. a bt. a kkt. tagja, ha a társaságban személyesen
közreműködik (nem megbízás vagy munkaviszony
keretében)
2. a bt. A kkt. olyan tagja, aki az üzletvezetést nem
munkaviszony alapján látja el, kivéve ha az 1.pont
szerint társas vállalkozónak minősül.
Vezető tisztségviselőnek minősül


Kkt, Bt üzletvezetésére jogosult egy vagy több tagja;
Kft egy vagy több természetes személy ügyvezetője.
Ügyvezető – vezető tisztségviselő Tbj. szerinti jogállása



munkaviszony;
tagi jogviszony;
választott tisztségviselői jogviszony
Társas vállalkozó

A Bt, Kkt, Kft olyan természetes személy tagja, aki a társaság
ügyvezetését nem munkaviszony keretében látja el, kivéve, ha a
társaság tevékenységében személyesen közreműködő
Köszönöm a megtisztelő
figyelmet!
Békés
Boldog
Karácsonyi
Ünnepeket
Kívánok!

similar documents