ระบบฐานข้อมูลสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ของ กองทัพบก

Report
การดาเนินการ
การจัดทาฐานข้อมูล
สถานภาพสิ่งอุปกรณ์ ของ
กองทัพบก
1
คณะทางานจัดทาฐานข้อมูล
สถานภาพ
สป
.
ประกอบดวย
้
จก.กบ.ทบ.
ประธานคณะทางาน
รอง จก.กบ.ทบ.
รองประธาน
คณะทางาน
ผูแทน
กรมฝ่ายยุทธบริการคณะทางาน
้
ผูแทน
ทภ. 1-4
คณะทางาน
้
ผูแทน
บชร. 1-4
้
คณะทางาน
ยก.ทบ.
คณะทางาน
1.
2.
3.
4.
5.
อานาจและหน้ าที่ของ
คณะท
างานฯ
รวบรวมสถานสภาพ สป.ในความรับผิดชอบ
และตรวจสอบความถูกตอง
กอนบั
นทึกเขาสู
้
่
้ ่
ระบบฯ
กากับดูแลการบันทึกขอมู
้ ลสถานภาพ สป.
กากับดูแลการปรับปรุงฐานขอมู
้ ลสถานภาพ
สป.
กากับดูแลให้เจ้าหน้าทีใ่ นสายงานทีร่ บ
ั ผิดชอบ
ใช้งานโปรแกรมประยุกต ์ พรอมทั
ง้ รายงานผล
้
การปฏิบต
ั ใิ ห้ผูบั
้ งคับบัญชาทราบทุกเดือน
รวมประเมินผลการใชโปรแกรมประยุกต
แนวความคิดในการจัดทา
ออกแบบให
้
ฐานข
อมู
ล
ฯ
้
สามารถ
เชือ
่ มตอกั
่ บ
ฐานข้อมูล eArmy
(ในอนาคต)
แสดงผลบน
อุปกรณ์
พกพา
กสท.กบ.ทบ.
ดาเนินการรวบรวบ/
ตรวจสอบ
Convert Excel to
ข้อมูลจากกรมฝ่าย
ยุทธบริการ
ไฟล ์ EXCEL
ระบบฐานขอมู
้ ลสถานภาพสิ่ ง
อุปกรณของกองทั
พบก
์
[ http://dlogs.rta.mi.th/equipment
]
ระบบฐานขอมู
้ ลสถานภาพ สป. กาหนดสิ ทธิใ์ นการ
เข้าใช้งาน ดังนี้
1. ผู้บังคับบัญชา : สามารถเขาดู
ใน
้ รายงานตางๆ
่
ภาพรวมของ ทบ.
2. กรมฝ่ายยุทธบริการ : สามารถเรียกดูและแกไข
้
ข้อมูลสถานภาพ สป.ในความรับผิดชอบได้
3. หน่วยใช้ : สามารถเรียกดูและแกไขข
อมู
้
้ ล
สถานภาพ สป.ทีอ
่ ยูในความครอบครองได
่
้
1. หน้าจอผูบั
้ งคับบัญชา
1. หน้าจอผูบั
้ งคับบัญชา
แสดงภาพของยุทโธปกรณ ์ ปี ประจาการ
และราคา
1. หน้าจอผูบั
้ งคับบัญชา
แสดงรายการแจกจายและสถานภาพ
่
สป.
2. หน้าจอกรมฝ่ายยุทธบริการ
3. หน้าจอหน่วยใช้
ดูหน้าจอผู้บังคับบัญชา
เรียกดูสถานภาพ สป.
ของหน่วย และหน่วย
ขึน
้ ตรง
เลือก สาย สป.
สป.สาคัญ
เรียกดู
ภาพประกอบ สป.
พล.ร.2
รอ.
3. หน้าจอหน่วยใช้
3.
หน
าจอหน
วยใช
้
่
ขอมูลสถานภาพ สป. ของ ม. ้
้
พัน.30 พล.ร.2 รอ.
3. หน้าจอหน่วยใช้
กรมฝ่ายยุทธบริการ
รับผิดชอบ
หน่วยใช้รับผิดชอบ
หน่วยใช้สามารถแกไขข
อมู
้
้ ลของตนเองได้
เทานั
ม
่ /ลบ ข้อมูลได้ (ให้
่ ้น ไมสามารถเพิ
่
แจ้งกรมฝ่ายยุทธบริการ)
3.
หน
าจอหน
วยใช
้
่
แกไขสถานภาพ สป. ของ ม. ้
้
พัน.30 พล.ร.2 รอ.
ประวัตก
ิ าร
ปรับปรุงข้อมูล
บันทึกหมาย
เหตุ
การสอบทานขอมู
้ ล
หน้าจอการสอบทานขอมู
้ ลของกรมฝ่าย
ยุทธบริการ
แถบสี แดง
แสดงถึงขอมู
รณ ์
้ ลไมสมบู
่
สรุปผลการสอบทานขอมู
้ ล
( ข้อมูล ณ วันที่ 26 มี.ค. 57 )
จานวนขอมู
้ ล
ร้อยละ
(รายการ)
ความสาเร็จ
วศ.ทบ.
1,257
99.92%
กช.
8,673
99.85%
489
99.80%
12,214
99.45%
กส.ทบ.
ทบ.
พธ.
16
การยืนยันขอมู
้ ลประจาเดือน
กาหนดให้ กรมฝ่ายยุทธบริการ และ หน่วย
ใช้ ยืนยันขอมู
้ ลประจาเดือน โดยกาหนดทุก 17
การรายงานสถานภาพ สป.๓ สาย พธ.
ผ่ านระบบสารสนเทศ ทบ.
การรายงานสถานภาพ สป.๓ สาย พธ.
ทบ.
ผานระบบสารสนเทศ
่
[ http://dlogs.rta.mi.th/gas ]
19
สรุปผลการดาเนินการ
การรายงานสถานภาพ สป.๓ ประจาปี
๒๕๕๖
20
แผนดาเนินการในปี ๒๕๕๗
ดาเนินการจัดทาฐานขอมู
้ ลสถานภาพ สป.๕
ผานระบบสารสนเทศกองทั
พบกเป็ นลาดับตอไป
่
่
21

similar documents