Dansk ret

Report
En opdatering om væsentlige
søretlige konventioner, der er – eller
snarest forventes at blive – ratificeret
(CMI generalforsamling 24. juni 2013)
af
Birgit Sølling Olsen
Vicedirektør, Søfartsstyrelsen
1. Ratificeret og gennemført
Athenkonventionen om transport af passagerer og
deres bagage til søs (2002-protokollen)
Indhold
• International passagertransport
• Objektivt ansvar for shipping incidents
• Erstatningsgrænser på højt niveau – 250.000 SDR/400.000 SDR
• Krav om forsikring og certifikat
Ikrafttræden
• 23. april 2014 (protokollen skal være ratificeret af mindst 10 lande)
• Danmark ratificerede 23. maj 2012.
EU-retten
• Forordning (EF) nr. 392/2009 af 23. april 2009 om transportørers erstatningsansvar
ved ulykker under søtransport af passagerer (”Athen-forordningen”)
• Ikrafttræden 31. december 2012.
• Udvidet anvendelsesområde: Også passagerskibe i klasse A og B i national fart.
Athenkonventionen (fortsat)
Dansk ret
• Gennemført ved ændring af sølovens kapitel 15 (Lov nr. 249 af 21/3-12).
• Udvidet anvendelsesområde: Alle former for erhvervsmæssig
passagertransport- også små fartøjer med færre end 12 passagerer.
• Ikke krav om certifikat for passagerskibe i klasse C og D, der kun sejler
nationalt, eller for fartøjer med færre end 12 passagerer.
• Certifikaterne udstedes af Søfartsstyrelsen
• Globalbegrænsningskonventionens 175.000SDR gælder ikke
Udenlandske skibe
• Forsikrings- og certifikatkravene gælder også udenlandske og
grønlandske/færøske skibe, der anløber danske anløbssteder.
• Søfartsstyrelsen kan udstede certifikater til grønlandske/færøske skibe
eller udenlandske skibe.
2. Træder i kraft for Danmark, men er ikke
gennemført i dansk ret
Globalbegrænsningskonventionen
Den gældende konvention
• London-konventionen af 1976 om begrænsning af ansvaret for
søretlige krav (LLMC - 54 ratifikationer).
• Begrænsningsbeløbene hævet ved protokol af 1996 (47 ratifikationer).
Indhold
• Øvre grænse for søretlige krav i sager, der ikke angår olie (CLC), eller
passageransvar (senere også HNS-skader).
Tilladte forbehold
• Beløb kan hæves for vragfjernelse – 14 lande har taget forbeholdet.
• Lavere begrænsningsbeløb for skibe under 300 BT – 4 lande,
herunder Danmark, har taget dette forbehold.
Globalbegrænsningskonventionen- forts.
Ændring fra april 2012
• Begrænsningsbeløbene er hævet med 51% ved vedtagelse i
IMO i april 2012 (Tacit amendment).
• Træder i kraft 8. juni 2015.
Dansk ret
• Sølovens kapitel 9.
• Begrænsningsbeløb kan ændres ved bekendtgørelse.
• Bekendtgørelse om lavere ansvarsgrænser for skibe under
300 BT for krav, der ikke følger af personskader eller
dødsfald (½ mio. SDR, dvs. ca. 4,5 mio. kr.)
Direktiv af 23/04 2009 om rederens forsikring
for søretlige krav
I kraft 1. januar 2012
Dansk ret
• Sølovens kapitel 9 – lov nr. 251 af 30/03 2011
Indhold
• Generelt forsikringskrav for skibe på 300 BT og derover med
sædvanlige undtagelser efter LLMC
• Skal dække søretlige krav dvs LLMC
• Forsikring kan være standard P&I
3. Den danske lovgivning på plads –
ratifikationen udestår
SUA-protokollerne
Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety og
Maritime Navigation
med tilhørende protocol om boreplatforme, 1988
1988-konventionen
• I kraft internationalt siden 01/3-92 - 160 ratifikationer:
• Baggrund: ACHILLE LAURO, oktober 1985.
• Indhold: Sikkerhed og bekæmpelse af terrorisme til søs – 160
ratifikationer.
2005-protokollerne
• I kraft internationalt siden 28/7-10. 25 ratifikationer.
• Baggrund: 11. september 2001.
• Indhold: Udvidelse af det strafbare gerningsindhold og udøvelse af
myndighed over for fremmede skibe og personer om bord på fremmede
skibe.
SUA-protokollerne – forts.
Dansk ret
Mindre ændringer af:
• Lov om anvendelsen af visse af Det Europæiske Fællesskabs
retsakter om økonomiske forbindelse til tredjelande m.v. – Forbud
mod transport af visse produkter og teknologi.
• Udleveringsloven.
• Lov om søfarendes ansættelsesforhold mv. (sømandsloven) –
Udleveringsbestemmelse.
Udeståender
• Justitsministeriet vil i hvert enkelt tilfælde skulle give tilladelse til
fremmede landes myndighedsanvendelse på danske skibe –
overvejelse af de statsretlige konsekvenser.
Forventet dansk ratifikation
• 2013.
Den Internationale Nairobi-konvention af 2007
om fjernelse af vrag
Indhold
• Den registrerede ejer af et skib har objektivt ansvar for
lokalisering, afmærkning og fjernelse af vrag.
• Bredere definition af vrag og skade
• Valgfrit på territorialfarvandet
• Krav om forsikring
• Krav om certifikat for skibe over 300 BT
• Begrænsningsbeløb LLMC 96
Ikrafttræden
• 12 måneder efter, at mindst 10 lande har tiltrådt (PT. kun 6).
Den Internationale Nairobi-konvention af 2007
om fjernelse af vrag – forts.
Dansk ret
• Gennemført i sølovens kapitel 8 a (Lov nr. 1384 af 23/12-12).
• Lovens sættes i kraft, når konventionen træder i kraft internationalt.
• Forsikringskrav gælder skibe på 20 BT(særligt om bugsering)
• Gælder både EEZ og territorialfarvand
• Certifikatkrav til skibe på 300 BT og derover
• Ansvarsgrænser LLMC
Udenlandske skibe
• De internationale forsikrings- og certifikatkravene gælder også ikke
danske skibe, der anløber danske anløbssteder.
• Søfartsstyrelsen kan udstede certifikater til ikke danske skibe
• 2013.
Den Internationale Nairobi-konvention af 2007
om fjernelse af vrag – forts.
Forventet dansk ratifikation
• 2013
Rotterdam-reglerne
Indhold
• Modernisering af reglerne for stykgodstransport i forhold til Hamburg- og
Haag-Visby-reglerne.
• Omfatter også mulimodale transporter, hvori der indgår et søled.
• Dør-til-dør-transporter, elektroniske transportdokumenter m.m. Act of God
fjernes
Ikrafttræden
• 1. dag i måneden efter udløbet af et år efter, at konventionen er ratificeret af
mindst 20 lande.
Dansk ret
• Nyt kapitel 13 i søloven på baggrund af omfattende arbejde af sølovsudvalget,
bet. 1536/2012 (Lov nr. 618 af 12. juni 2013).
• Loven sættes i kraft, når konventionen træder i kraft for Danmark.
Dansk ratifikation
• Uafklaret – vi ser på USA.
Konventionen om ansvar for forureningsskade
opstået i forbindelse med søtransport af farlige og
forurenende stoffer (HNS-konventionen)
1996-konventionen
• Ikke i kraft. Få ratifikationer, navnlig pga. bidragspligt for HNS-stykgods
• Træder i kraft 18 måneder efter ratifikation af mindst 12 lande, som hver har en
registreret tonnage på mindst 2 mio. med en tonnage, og hvor virksomheder
samlet set modtager mindst 40 mio. tons bidragpligtigt HNS-gods årligt.
• Indhold:
– Objektivt ansvar for forurenings og andre skader
– Kanalisering af ansvar til skibets ejer (som CLC).
– Forsikringspligt og certifikatpligt(som CLC).
– 2-strenget erstatningssystem med erstatningsfond (som CLC og IOPC).
– Bidragspligt til fonden for modtagere af en vis mængde HNS-stof, bortset fra
LNG, hvor title owner er bidragspligtig.
.
Konventionen om ansvar for forureningsskade
opstået i forbindelse med søtransport af farlige og
forurenende stoffer (HNS-konventionen) – forts.
2010-protokollen
• Ikke i kraft – endnu ingen ratifikationer.
• Stykgods undtages fra bidragspligt mod højere rederansvar
• For LNG bliver det også modtagerne (importører), der bliver bidragspligtige.
• Lande, der ikke indberetter importen af HNS-gods, kan ikke få erstatning fra fonden for
tingskade.
Dansk ret
• Konventionen er gennemført som kapitel 11 i søloven (Lov nr. 618 af 12. juni 2013).
Udeståender
• Ved dansk ratifikation, skal der gives oplysning om mængden af modtaget HNS-gods.
• Oplysninger skal indsamles fra importørerne.
Forventet dansk ratifikation
• 2015
4.
Andre konventioner
Den ”nye” arrest-konvention, 1999
• Ratificeret af 10 lande.
• I kraft internationalt siden 14. september 2011.
• Danmark? Sølovsudvalget har arbejdet på sagen
Søpanteret-konventionen, 1993
• Ratificeret af 17 lande.
• I kraft siden 25. september 2004.
• Danmark?
?

similar documents