การบริหารจัดการศัตรูพืช - สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัด

Report
กลมุ่ อารักขาพืช
ผลการทางานจัดการศัตร ูพืช
ตามภารกิจ
รายชื่อสมาชิกกลมุ่ ฯ
๑. นายประสาน ส ุขส ุทริ์ จ.สระแก้ว ประธานกลมุ่
๒. นางนาริสา กองสิงห์ จ.นครนายก
๓. ศ ุภกิจ ภ ุชฌงค์ จ.นครนายก
๔. นายสมชาย มูลบรรจง จ.สระแก้ว
๕. นายฉัตรชัย ทองสนธิ จ.ระยอง
๖. นายส ุเมศร์ แก่นจันทร์ จ.ชลบ ุรี
๗. นายมนัส ส ุธาสี จ.ชลบ ุรี
๘. น.ส. ส ุรีรตั น์ วงษ์ชื่น จ.ตราด
๙. นายโอภาส กว้างมาก จ.ระยอง
๑๐. นายกฤษฎา ฉิมอินทร์ ศบพ.ชลบ ุรี
๑๑. นายนิร ุจน์ หัวใจฉ่า ศบพ.ชลบ ุรี
๑๒. นายพินิจ จันทร์พรมดี จ.สมุทราปราการ
๑๓. น.ส. อัชรีย ์ หงษ์ประสิทธิ์ จ.สมุทรปราการ
๑๔. นายอลงกต อ ุทัยธนกิจ จ.จันทบ ุรี
๑. ผลการดาเนินงาน ศจช. ๕๖
โครงการลดความเสี่ยง
จังหวัด
จันทบุรี
นครนายก
สระแก้ว
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
สมุทรปราการ
ระยอง
ตราด
โครงการ
ลดความเสี่ยงฯ
ลดความเสี่ยงฯ
ลดความเสี่ยงฯ
ลดความเสี่ยงฯ
ลดความเสี่ยงฯ
ลดความเสี่ยงฯ
ลดความเสี่ยงฯ
ลดความเสี่ยงฯ
ลดความเสี่ยงฯ
เป้าหมาย
๓๐๐ ราย (๑๐ ศจช.)
๑๒๐ ราย (๔ ศจช.)
๒๗๐ ราย (๙ ศจช.)
๓๓๐ ราย (๑๑ ศจช.)
๓๓๐ ราย (๑๑ ศจช.)
๑๘๐ ราย (๖ ศจช.)
๒๔๐ ราย (๘ ศจช.)
๒๔๐ ราย (๘ ศจช.)
กิจกรรมที่ ๑ การถ่ายทอดความรู้
๑.๑ จังหวัดดาเนินการเอง
(นครนายก, ตราด)
ปัญหาอ ุปสรรคในการทางาน
- งบประมาณไม่เพียงพอ
- ขาดวัสด ุอ ุปกรณ์การเรียนร ้ ู
๑.๒ อาเภอดาเนินการถ่ายทอดความร ้ ู (๗ จว.)
ปัญหาอ ุปสรรคในการทางาน
- ช่วงเวลาการถ่ายทอดความรไ้ ู ม่สอดคล้องกับฤด ูการผลิต
- ขาดทักษะการถ่ายทอดความร ้ ู
- จนท.ต้องปฏิบตั ิงานตามนโยบายทาให้การปฏิบตั ิงานไม่เป็นไปตาม
แผน
ข้อเสนอแนะ
ควรดาเนินการถ่ายทอดความรู้
ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
ในพระราชดาริ
กิจกรรมที่ ๒ การรายงานแปลงพยากรณ์
- ควรปรับการรายงานให้มีความ
เหมาะสมตามชนิดพืช
๒.ศจช. ๕๖/แผน ๕๗
อดีต
- เกิดจากปัญหาการระบาดศัตรูพืช
(เพลี้ยแป้ง) และขาดเจ้าภาพรับผิดชอบ
- เริม่ ต้นด้วยความรูเ้ กษตรกรด้าน
ศัตรูพืชมีนอ้ ย
๒.ศจช. ๕๖/แผน ๕๗
ปัจจุบัน
- เกษตรกรมีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์
ในแปลงได้
- เกษตรกรมีความสามารถในการสารวจศัตร ูพืช
- ความสาเร็จมาจากการจัดตัง้ ศจช.ให้สอดคล้องกับ
ปัญหา
๒.ศจช. ๕๖/แผน ๕๗
อนาคต
- พัฒนา ศจช.ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน
- สร้างหมอพืช/ที่ทาการ/การบริการเกษตรกร
เชื่อมโยงเครือข่ายถอดองค์ความร ้ ู ศจช. ที่ประสบ
ความสาเร็จ
- จัดการประกวด ศจช.
- ให้ ศบพ.รับผิดชอบประสานงานศจช. ระดับเขต
๓. การพัฒนาบ ุคคลากรกลมุ่ อารักขาพืช
 พัฒนาองค์ความรเ้ ู รื่องการวินิจฉัยศัตร ูพืชและ
ศัตร ูธรรมชาติ
 พัฒนาการถ่ายทอดความรูต้ ามกระบวนการ
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในพระราชดาริ
หลักสูตร ระยะยาว
 ศึกษาด ูงานและเชื่อมโยงเครือข่ายทัง้ ในและนอกประเทศ
- เสริมสร้างทักษะด้าน IPM
๔. การสนับสน ุนปัจจัย
- วัสด ุ อ ุปกรณ์ การถ่ายทอดความรเ้ ู รือ่ งการ
จัดการศัตร ูพืช
- งบประมาณการฝึกอบรมนักวิชาการ
- วัสด ุ อ ุปกรณ์ สานักงานของกลมุ่ อารักขาพืช
- กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสน ุนงบประมาณ
การผลิตหัวเชื้อศัตร ูธรรมชาติให้ศนู ย์บริหาร
ศัตร ูพืช เพื่อผลิตแจกจ่ายแก่จงั หวัด
๕. การขยายผลสูเ่ กษตรกร
เมื่อเกิดสภาพปัญหาการระบาดศัตร ูพืชของ
เกษตรกร สามารถจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อแก้ไขปัญหา
(โรงเรียนเกษตรกรในพระราชดาริ)
๖. การประสานงานหน่วยงาน
- ให้จงั หวัดแจ้งอาเภอที่ตอ้ งการขอรับการ
สนับสน ุนปฏบัติตามขัน้ ตอนของ ศบพ.
- จังหวัด และ ศบพ. ปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนการ
ขอรับการสนับสน ุน
อื่นๆ
ส่วนกลางพัฒนาระบบข้อมูล IT คลินิกพืช
โครงการนอกงบประมาณ (นอก คง.)
จ.ระยอง
๑.โครงการจัดการเพลี้ยแป้งมันสาปะหลังโดยใช้ศตั ร ูธรรมชาติ
งบประมาณ ๓๔๖,๔๐๐ บาท (ย ุทธศาสตร์ จว.)
เป้าหมาย ๑๐๐ ราย
๒.โครงการป้องกันโรคเหี่ยวสับปะรด
งบประมาณ ๙๐๘,๖๐๐ บาท (ย ุทธศาสตร์ จว.)
เป้าหมาย ๓๐ ราย แปลงสาธิต ๓๐ แปลง
โครงการนอกงบประมาณ (นอก คง.)
จ.ตราด
๑.โครงการป้องกันโรคเหี่ยวสับปะรด
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (ย ุทธศาสตร์ จว.)
เป้าหมาย ๓๐๐ ราย แปลงสาธิต ๔ แปลง (๑ ไร่)
โครงการนอกงบประมาณ (นอก คง.)
จ.จันทบ ุรี
๑.โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อควบค ุมศัตร ูพืช
งบประมาณ ๑,๔๓๔,๐๐๐ บาท (ย ุทธศาสตร์ จว.)
เป้าหมาย ๔๐๐ ราย แปลงสาธิต ๑๖ แปลงพื้นที่ ๒,๐๐๐ ไร่
๒.โครงการศูนย์ขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดาริวงั แซ้ม
งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (อบจ.)
เป้าหมาย ผลิตผักอินทรีย ์ พื้นที่ ๑๕ ไร่
๓.โครงการนาร่องศึกษาการใช้แมลงวันผลไม้ที่เป็นหมันในการจัดทา
พื้นที่ Low Pest Revalence
งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
เป้าหมาย พื้นที่ ๑๐,๐๐๐ ไร่ (ต.ตรอกนอง อ.ขล ุง จ.จันทบ ุรี)
โครงการนอกงบประมาณ (นอก คง.)
จ.นครนายก
๑.โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และศึกษาด ูงาน
งบประมาณ - บาท (อบต.บ้านพรก อ.บ้านนา และ
อบต.ศรีจฬุ า อ.เมืองนครนายก)
เป้าหมาย ๒๐๐ ราย
๒.โครงการส่งเสริมการผลิตก้อนเชื้อสด (บิวเวอเรีย)
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (อบต. ทรายมูล อ.องครักษ์)
เป้าหมาย -
จังหวัดสระแก้ ว
สัมนา การส่ งเสริ มการปลูกพืชลดความเสี่ยงศัตรู พช
ื
จัดงานรณรงค์ การป้องกันและกาจัดเพลีย้ กระโดดสีนา้ ตาล
๒
ครัง้ ๒,๐๐๐ คน งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
จัดงานรณรงค์ การป้องกันและกาจัดเพลีย้ แป้งมันฯ ๑ ครั ง้
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
จัดหน่ วยเคลื่อนที่เร็ วป้องกันและกาจัดโรคใบไหม้ ของข้ าว ๙
อาเภอ
จัดหน่ วยเคลื่อนที่เร็ วป้องกันและกาจัดเพลีย้ กระโดดสีนา้ ตาล
๖ อาเภอ
ขอบค ุณ และ
สวัสดีครับ

similar documents