Prezentácia – Zákon o BOZP

Report
ZÁKON O BOZP
Č.124/2006
Ing. Robert Staško
12. marca 2013 – Bratislava
13. marca 2013 – Zvolen
14. marca 2013 - Košice
PREDMET ZÁKONA - § 1
Zákon ustanovuje
všeobecné zásady prevencie
základné podmienky na zaistenie BOZP
základné podmienky na vylúčenie rizík
a faktorov podmieňujúcich vznik PÚ,
chorôb z povolania a iných poškodení
zdravia z práce
PÔSOBNOSŤ ZÁKONA - § 2
Vzťahuje sa na všetkých zamestnávateľov a zamestnancov
vo všetkých odvetviach výrobnej a nevýrobnej sféry
 V nevyhnutnom rozsahu aj na
 zaradených do práce pri výkone trestu odňatia slobody
 fyzickú osobu – podnikateľa, ktorá nie je zamestnávateľom
 organizátora dobrovoľníckych všeobecne prospešných
aktivitách
 fyzické osoby, ktoré sa nachádzajú s vedomím zamestnávateľa
na jeho pracovisku
VYMEDZENIE POJMOV - § 3
 Definície
 Zamestnávateľ
 Zamestnanec
 Prevencia
 Nebezpečenstvo
 Riziko
 Ohrozenie
 Bezpečnosť technického zariadenia
 Ťažká ujma na zdraví
OPATRENIA V PREDVÝROBE - § 4
 Projektanti, konštruktéri a tvorcovia pracovných postupov musia
vyhotoviť projekty, návrhy strojov alebo iných technických zariadení a
pracovné postupy tak,
 aby vyhovovali požiadavkám predpisov na zaistenie BOZP
 Ich súčasťou musí byť
 vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození, ktoré vyplývajú z
navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach
 posúdenie rizika pri ich používaní
 návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam
 informácie o ich bezpečnom umiestnení, inštalácii, používaní, kontrole, údržbe
a oprave
ZÁSADY PREVENCIE - § 5
 Zamestnávateľ je povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie na
zaistenie BOZP
 Patria sem:
 Vylúčenie nebezpečenstva a rizika
 Posudzovanie rizika, ktoré nemožno vylúčiť
 Uprednostniť kolektívne zabezpečenia pred individuálnym
 Nahrádzanie prác, pri ktorých je vysoké riziko bezpečnejšími
 Prispôsobenie práce schopnostiam a technickému pokroku
 Zohľadňovanie ľudských schopností a vlastností pri návrhu pracoviska a práce
 Plánovanie a vykonávanie politiky prevencie zavádzaním bezpečných prac.
postupov
 Vydávanie pokynov na zaistenie BOZP
Zamestnávateľ je povinný vykonávať opatrenia riadne a včas tak, aby splnil
ich účel a tieto opatrenia musia byť použiteľné a zamestnancovi prístupné
POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA - § 6
 Vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti práce
 Zlepšovať pracovné podmienky a prispôsobovať ich zamestnancom
 Zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia – písomný dokument
 Zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, prac. prostriedky, materiály,
prac. postupy, usporiadanie a organizácia práce neohrozovali bezpečnosť
 Zabezpečovať, aby chemické, fyzikálne, biologické, psychické a sociálne
faktory neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov
 Odstraňovať nebezpečenstvo a ohrozenie, alebo vykonať opatrenia
 Nahrádzať namáhavé a jednotvárne práce v riziku
 Určovať bezpečné pracovné postupy
POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA - § 6
 Určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať
 Písomne vypracovať koncepciu politiky BOZP a program realizácie
 Nie – ak má menej ako 11 zamestnancov
 Nie – ak nie je uvedený v prílohe č.1
 Vydávať vnútorné predpisy a pravidlá BOZP
 Vypracovať zoznam zakázaných prác (tehotné a mladiství)
 Viesť a uchovávať dokumentáciu BOZP 5 rokov
 Zaraďovať zamestnancov na prácu so zreteľom na ich zdravotný stav
 Zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu + PLP
 Vypracovať zoznam OOPP a bezplatne ich poskytovať
 Zabezpečiť pitný režim a poskytovať čistiace prostriedky
Zabezpečovanie pitného režimu je zamestnávateľ povinný upraviť
vnútorným predpisom
POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA - § 6
 Vydať zákaz fajčenia
 Starať o bezpečnosť všetkých, ktorý sa vedome nachádzajú na jeho
území
 Úlohy zamestnávateľa zabezpečujú všetci vedúci zamestnanci na
všetkých stupňoch riadenia
 Náklady spojené s BOZP znáša zamestnávateľ
OBOZNAMOVANIE A INFORMOVANIE
ZAMESTNANCOV - § 7
 Zamestnávateľ musí pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne školiť
 Predpisy BOZP, zásady bezp.práce, bezpečné pracovné postupy
 Existujúce a predvídateľné nebezpečenstvá a ohrozenia
 Vykonáva sa pred nástupom do práce, pri preložení na iné pracovisko,
zavedení novej technológie, nový pracovný postup
 Periodicitu určí vnútorný predpis – min. 1 x za 2 roky
 Školenia sa uskutočňujú v pracovnom čase
 Zamestnávateľ musí poskytovať potrebné informácie zástupcom
zamestnancov pre bezpečnosť
 Informácie musia byť poskytnuté aj PZS, BTS alebo ABT (BT)
Zamestnávateľ oboznamuje zamestnancov osobne alebo prostredníctvom
vlastných zamestnancov alebo dodávateľsky (výchova a vzdelávanie)
POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA PRI
OHROZENÍ ŽIVOTA A ZDRAVIA - § 8
 Vopred vykonať opatrenia a zabezpečiť prostriedky potrebné na





ochranu života a zdravia zamestnancov a na poskytnutie prvej pomoci
Písomne určiť postup pre prípad záchranných prác, evakuácie a
poskytnutia prvej pomoci
Vybaviť pracoviská potrebnými prostriedkami vrátane prvej pomoci
Určiť a vzdelávať dostatočný počet osôb na poskytnutie prvej pomoci
Zabezpečiť potrebné kontakty s príslušnými zdravotníckymi
pracoviskami, záchrannými a hasičskými jednotkami
Zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak
zamestnanec odmietol vykonať prácu, prerušil prácu alebo opustil
pracovisko, aby odišiel do bezpečia, ak sa dôvodne domnieval, že je
bezprostredne a vážne ohrozený jeho život alebo zdravie
KONTROLNÁ ČINNOSŤ - § 9
 Zamestnávateľ musí sústavne kontrolovať dodržiavanie predpisov BOZP
 Vykonávať merania faktorov pracovného prostredia
 Zabezpečovať úradné skúšky, odborné prehliadky a skúšky
 Kontrolovať zamestnancov na alkohol a dodržiavanie zákazu fajčenia
 Kontrolovať činnosť zamestnancov na odlúčenom pracovisku a
zamestnanca, ktorý pracuje sám
 Riadne používanie predpísaných a pridelených OOPP
 Zamestnávateľ je povinný odstraňovať zistené nedostatky z kontrolnej
činnosti
SPOLUPRÁCA ZAMESTNÁVATEĽA A
ZAMESTNANCOV - § 10
 Zamestnávateľ je povinný umožniť zamestnancom alebo zástupcom
zamestnancov pre bezpečnosť zúčastňovať sa na riešení problematiky
BOZP a vopred s nimi prerokúvať otázky, ktoré môžu podstatne
ovplyvňovať BOZP.
 Je povinný predložiť podklady a poskytnúť primeraný čas na vyjadrenie sa k
návrhu:
 koncepcie politiky BOZP, k návrhu programu jej realizácie a k ich
vyhodnoteniu
 k návrhu na výber pracovných prostriedkov, technológií, organizácie
práce, k pracovnému prostrediu a k pracovisku
 k posúdeniu rizika, poskytovaniu a výberu OOPP
 K pracovným úrazom, chorobám z povolania a pod.
REKONDIČNÝ POBYT - § 11
 V záujme predchádzania chorôb z povolania pre vybrané povolania
 Práce zaradené do 3. a 4. kategórie rizika a je splnená účelnosť
 kožná alergia, elektromagnetické, ultrafialové a infračervené žiarenie, laser a HLUK
 RP navrhuje zamestnávateľ po dohode s PZS a zástupcami zamestnancov
 PZS vypracuje obsah RP
 RP môže byť aj v 2. kategórii ak spĺňa účelnosť
 Účasť – 3. – po 6 rokoch, 4. – po 5 rokoch
 Opakovaná účasť je po 4. rokoch
 Dĺžka RP je 7 dní
6 rokov sa nahrádza 5 rokmi
5 rokov sa nahrádza 4 rokmi
Opakovaná účasť sa mení zo 4 na 3 roky
PRÁVA A POVINNOSTI
ZAMESTNANCA §12
 Má právo prerokúvať so zamestnávateľom všetky otázky BOZP
 Odmietnuť vykonať prácu ak sa dôvodne domnieva, že je







bezprostredne a vážne ohrozené jeho zdravie alebo život
Je povinný dodržiavať predpisy BOZP s ktorými bol preukázateľne
oboznámený
Spolupracovať so zamestnávateľom a zástupcom zamestnancov
Vykonávať práce a obsluhovať iba tie zariadenia na ktoré má oprávnenie
Používať a najmä nevyraďovať bezpečnostné prvky z prevádzky
Používať pridelené OOPP
Dodržiavať pokyny a zákazy
Zúčastňovať sa na pravidelných školeniach
a len ak je zamestnávateľom poverený na túto obsluhu alebo na vykonávanie
činnosti
PRÁVA A POVINNOSTI
ZAMESTNANCA §12
 Podrobiť sa PLP vo vzťahu k práci
 Oznamovať zistené nedostatky
 Nepožívať alkoholický a psychotropné látky na pracovisku
 Podrobiť sa skúške na alkohol
 Dodržiavať zákaz fajčenia
 Zúčastňovať sa na rekondičných pobytoch
OSVEDČENIE A PREUKAZ NA
VYKONÁVANIE ČINNOSTI - § 16
 Obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné
činnosti je možné len na základe platného osvedčenia resp. preukazu
 Držiteľ osvedčenia alebo preukazu je povinný každých 5 rokov
absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu
 POZOR – školenia treba absolvovať v predpísaných lehotách
napr. obsluha motorových píl, obsluha VZV a pod.
Požiadavka na zdravotnú spôsobilosť na niektoré profesie.
Ak je osvedčenie odobraté, znova môže oň požiadať až o 1 rok (6. mes.)
PRACOVNÝ ÚRAZ - § 17
 § 196 ZP – je poškodenie zdravia, ktoré bolo spôsobené pri plnení
pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle
krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov
 PÚ nie je, ktorý sa stal na ceste do a z práce
 Každý má povinnosť nahlásiť bezodkladne vznik PÚ
 Zamestnávateľ musí prijať opatrenia aby nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu
 Registrovaný PÚ – ak je PN viac ako 3 dni alebo smrť
 Závažný PÚ (ťažká ujma na zdraví alebo smrť) – určuje lekár – prizvať
ABT
 Záznam spísať do 4 dní a odoslať do 8 dní
Lekár musí vydať stanovisko o ZPÚ do 10 dní (bezodkladne)
ZÁSTUPCA ZAMESTNANCOV
PRE BEZPEČNOSŤ - § 19
 Zamestnávateľ je povinný vymenovať zástupcov zamestnancov pre
bezpečnosť na návrh odborovej organizácie
 Môžu zastupovať max. 50 ľudí (príloha č.1) alebo až 100 ľudí (ostatný)
 Je oprávnený:
 Vykonávať kontroly pracovísk a overovať plnenie opatrení
 Vyžadovať od zamestnávateľa informácie z oblasti BOZP
 Spolupracovať so zamestnávateľom a predkladať návrhy na zlepšenie BOZP
 Požadovať odstránenie zistených nedostatkov
 Zúčastňovať sa rokovaní o BOZP organizovaných zamestnávateľom
 Zúčastňuje sa na vyšetrovaní PÚ
 Zamestnávateľ musí poskytnúť vzdelávanie a čas pre ich prácu
 Sprístupniť zoznam zástupcov zamestnancov na obvyklom mieste
KOMISIA BOZP - § 20
 Ak má zamestnávateľ viac ako 100 ľudí
 Nadpolovičná väčšinu zo zástupcov zamestnancov
 Zasadá min. 1 x ročne
 Komisia je oprávnená
 Hodnotiť stav BOZP, vývoj PÚ a všetky otázky BOZP
 Navrhovať opatrenia na zlepšenie stavu
 Vyjadrovať sa ku všetkým otázkam súvisiacim s BOZP
 Požadovať potrebné informácie od zamestnávateľa k svojej činnosti
§ 21 - § 26 – BTS, PZS, BT, ABT
 Na výkon preventívnych a ochranných služieb zamestnávateľ
 určí dostatočný počet odborných zamestnancov, ktorí sú s
ním v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom
vzťahu
 zabezpečí technické a prístrojové vybavenie
 vymedzí dostatočný čas
 PZS nemusí byť pre 1. a 2. kategóriu rizika
 BTS môže byť vykonávaná dodávateľsky
 BT – kurz a osvedčenie BT
 ABT – BT + 2 roky prax + skúška na NIP SR (príloha č. 1)
 Spoločné previerky 1 x ročne nie sú povinné
Odobraté osvedčenie BT a ABT – až po 1 roku (6. mes.)
§ 21 - § 26 – BTS, PZS, BT, ABT
 ABT
do 400
401-800
801 – 1200
nad 1200
-
1
2
3 (alebo 2+1)
3 (alebo 2+1) a na každých 1000
 BT
do 600
601-1200
nad 1200
-1
-2
- 2 a na každých 1000 + 1
PRÍLOHA Č. 1 - VÝBER
 Lesníctvo a ťažba dreva
 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva
 Výroba papiera a papierových výrobkov
 Výroba nábytku
 Zber, úprava a dodávka vody
VÝCHOVA A VZDELÁVANIE - § 27
 Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby súčasťou programu
vzdelávania bola aj problematika BOZP
 Výchova a vzdelávanie sa môžu vykonávať len na základe oprávnenia
vydaného NIP SR
 Na výchovu a vzdelávanie vlastných zamestnancov nie je potrebné
oprávnenie
 Pri dodávateľských spôsobe musí byť oprávnenie
Ak bolo odobraté osvedčenie – znova môže požiadať až o 1 rok (6.mes.)
TERMÍNY ZMIEN
 Platnosť zmeny je plánovaná od 1. júla 2013
 SKUTOČNOSŤ
- ??????
 DEFINITÍVNA PODOBA - ??????
Vaše otázky
[email protected]
Ďakujem za pozornosť

similar documents