Subaraknoid kanamanın BT bulguları

Report
Dr .Güldehen Şentürk
İAEAH-03.12.2012
Acil Tıp Kliniği
Anevrizmal SAH
 Subaraknoid aralık
 Beynin tabanı (willis poligonu)
 BT’de kan basiller sisternlerde (beyaz)
 Normal BOS (siyah)
 SAH, BT’de tanımak nöroanatomiyi anlamak
SAH şüphesi olan hastada Beyin BT nasıl
yorumlayacağız?
 İlk olarak basiller sisternde kan araştır…..
 Daha sonra ventriküllere bak… (hidrosefali yada
intraventriküler kan …)
 Basal sistern boyunca Mid-sagittal BT kesitleri
 Anteriordan posteriora anatomi tanımlanması
(
(A–A) Frontal loblar, hipofiz bezi,suprasellar sistern (3.ventrikülün infundibulumunun inferior uzantısı), pons,4.
ventrikül, serebellum.
(B–B) Frontal loblar,3.ventrikülün infundibulumu ,interpedunkular sistern, midbrain, cerebellum.
Pons-medullar bileşke
Sella tursika-dorsum sella
Suprasellar sistern (“pentagonal sistern”—five-pointed star)
Midbrain (heart-shaped) and interpeduncuiar sistern
Suprasellar sistern düzeyinde BT anatomisi
(B) Normal suprasellar sistern (ok) BOS içeriyor. Lateral ventrikülün temporal hornu belirsiz görülür.
Suprasellar sisternde lokalize willis poligonu
(anterior-middle-posterior serebral arterler) normal vasküler tutulum)
 SAH’nın primer alanı suprasellar sistern (willis
poligonun lokalize olduğu alan)
 Suprasellar Sistern “pentagonal Sistern”
(A) Massif SAH suprasellar sisterni doldurmuş (“pentagonal sistern”)
(siyah ok). Kan anteriorda anterior interhemisferik
fissure ,lateralde sol Sylvian fissure, posteriorde
lateral pontin sisternlere uzanmış. Hipofiz bezi içerisinde BOS içeren 3.ventrikülün infundibulumu genişlemiş.(siyah)
 Lateral ventrikülün temporal hornları genişlemiş
(okbaşları). Hidrosefalinin göstergesidir.
(B) BOS içeren interpedinküler sistern
(beyaz ok). Midbrain (mesencephalon) ‘heart shaped’
Perimesencephalic Sisternlerde -SAH
 interpeduncular sisternde kan(beyaz ok).
 Kan, anterior interhemisferik fissure (beyaz okbaşı) ve
sağ Sylvian fissure (siyah ok) uzanır.
 Hidrosefali , 3.ventrikülün infundibulumunun
(interpedünküler sistern anteriorundaki siyah alan), ve
lateral ventrikülün temporal hornlarının genişlemesine
(yıldız) neden olur.
İnterpedünküler sisternde minimal SAH (ok).
 İnterpedünküler sistern anteriorunda 3.ventrikülün
infundibulumu BOS içeriyor.(siyah)(açık okbaşı).
 Hidrosefali,lateral ventrikülün temporal hornlarının
distansiyonuna neden (okbaşları)
Inormal kalsifiye pineal glandın 3.ventrikül posteriorunda lokalizedir.orta hatta her beyaz nokta kan
değildir.
Suprasellar sisternde(ok) kanla dolu ve anterior ve laterale uzanmış.
 Hidrosefali -3.ventrikülün infundibulumu (kanla
dolu suprasellar sisternin merkezindeki siyah alan) ve
lateral ventrikülün temporal hornları genişlemiş.
 Kan,4.ventriküle geçmiş. (okbaşı) Kalsifiye koroid
pleksus olarak yanlış yorumlama….
 Kafa tabanının orta hattında kemik yapı dorsum sellayı
tanımlayarak basiler sisterni lokalize et. (ok,image 11)
 Daha sonra,üst kesitte basiler sisternde kan varmı
araştır. (image 10).
 İmage 10’da merkezde suprasellar sistern lokalize
(image 11’de dorsum sellanın üzerinde)
 Normalde,suprasellar sistern BOS ile dolu (siyah)
‘pentagonal sistern’
 Bu hastada suprasellar sistern zar zor görülüyor.Çünkü
,Kan ve BOS karışık dolu.
 Kan (hiperattenuasyon) -hafif beyaz ; slyvian fissür ve
lateral pontin sisternlere yayılmış.(çizgisel artefarktlar
nedeniyle gizlenmiş.(kafa tabanındaki kalın kabartı)
 (image 9), ‘kalp şeklinde’ midbrain (X) ,
perimesensephalik sisternlerde hafif (hiper
attenuasyon) kan ile çevrili. (Normal hipoattenuasyon
(siyah) BOS’a göre)
 Kan,interhemisferik fissurde beyaz görünüyor. (uzun
ok )
 3.venrikülün infundibulumuna kadar uzanıyor. (BOS
ile dolu siyah uzun ok)
 SAH’li hastalarda sıklıkla hidrosefali mevcut.
 Temporal hornlar hafif dilate (yıldız)
 Özellikle 4.ventrikülde intraventriküler kan varmı
araştır……..(subaraknoid alandan kan reflux olmuşmu
araştır…)

similar documents