Ban quản lý dự án - Tổ chức hội nghị, hội thảo

Report
TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG
CỤC BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC
Hà Nội, 15 tháng 10 năm 2013
1.
2.
3.
4.
5.
Bối cảnh
Thông tin cơ bản
Mục tiêu
Kết quả
Quản lý dự án




Quy hoạch tổng thể bảo tồn ĐDSH của cả nước đến năm 2020
và định hướng đến năm 2030 được giao cho
BCA/VEA/MONRE xây dựng (Luật Đa dạng sinh học của
Việt Nam, Công văn số 3353/VPCP-HTQT ngày 31 tháng 5
năm 2011).
Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với BĐKH yêu cầu
lồng ghép yếu tố BĐKH vào các chương trình phát triển tổng
thể của các Bộ, ngành và địa phương.
CBD khuyến nghị xây dựng và thực hiện các mô hình EBA
thích ứng với BĐKH để quản lý hiệu quả tài nguyên đa dạng
sinh học ứng phó với những tác động của BĐKH
Tiếp cận với kinh nghiệm và chuyên gia QT. Thuỵ Điển đối
tác nhiều kinh nghiệm trong quản lý Tài nguyên đa dạng sinh
học






Tên dự án: Lồng ghép phương pháp tiếp cận dựa vào hệ sinh
thái thích ứng với biến đổi khí hậu (EBA) vào công tác quy
hoạch bảo tồn đa dạng sinh học (BCP).
Nhà tài trợ : Sida, Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam,
thông qua Chương trình Hợp tác đối tác (PDC)
Phê duyệt: Sida: ngày 4/5/2012; VPCP: 11/6/2012 và Bộ
TN&MT: 12/6/2012
Chủ dự án: Tổng cục Môi trường
Cơ quan thực hiện dự án: BCA, WWF, SRC/SU.
Thời gian: 6/2012-11/2013
Mục tiêu tổng quát:
Thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược dài hạn giữa BCA, các tổ
chức liên quan của VN với các đối tác của TĐ về việc bảo tồn và
sử dụng bền vững tài nguyên ĐDSH và các dịch vụ HST trong bối
cảnh BĐKH
Mục tiêu cụ thể:
(i)
Hỗ trợ lồng ghép EBA thích ứng với BĐKH vào quá trình xây
dựng BCP của Việt Nam;
(ii)
Hỗ trợ lồng ghép EBA thích ứng với BĐKH vào quy hoạch BT
ĐDSH cấp tỉnh;
(iii) Tăng cường kiến thức và kinh nghiệm về EBA nhằm nâng cao
quản lý ĐDSH và dịch vụ HST và tăng cường năng lực về BT
ĐDSH trong bối cảnh BĐKH cho các đối tác TĐ và VN.
Ở TW:
Sản phẩm 1: Xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật lồng ghép EBA thích
ứng với BĐKH vào BCP
 Báo cáo mối tương tác giữa ĐDSH và BĐKH ở Việt Nam
 Báo cáo kinh nghiệm khu vực và QT về lồng ghép EBA thích ứng với
BĐKH vào BCP
 Báo cáo những thách thức trong việc lồng ghép EBA thích ứng với
BĐKH vào BCP cấp tỉnh.
 Hướng dẫn kỹ thuật lồng ghép EBA vào quy hoạch bảo tồn ĐDSH
Sản phẩm 2: Lồng ghép EBA thích ứng với BĐKH vào BCP của cả
nước
 Báo cáo dự báo khuynh hướng tương lai về ĐDSH đến năm 2020 và
2030, xem xét các tác động của BĐKH.
 Bản đồ một số HST chính và các dịch vụ hệ sinh thái.
 Bản đồ các HST dễ bị tổn thương và xác định các khu vực ĐDSH cao
dễ bị tổn thương nhất.
Sản phẩm 3: Tăng cường năng lực và hợp tác về BT
ĐDSH giữa các bên tham gia dự án
 Báo cáo đánh giá nhu cầu xây dựng năng lực để xác
định nhu cầu đào tạo.
 Tài liệu tập huấn tăng cường năng lực về các lĩnh vực
liên quan
 Tập huấn, hội thảo
 Hội thảo quốc tế
Ở Bến Tre:
Sản phẩm 4: Lồng ghép EBA thích ứng với BĐKH và Quy
hoạch BT ĐDSH của tỉnh Bến Tre
 EBA được lồng ghép vào dự thảo QH BT ĐDSH của tỉnh BT
 Báo cáo ĐMC cho QH BT ĐDSH của tỉnh Bến Tre
 Yếu tố BĐKH được lồng ghép vào các kịch bản phát triển của
tỉnh trong tương lai;
 Báo cáo đánh giá sự thay đổi của các dịch vụ HST theo 03
kịch bản phát triển KTXH trong tương lai so với hiện tại
 Tăng cường năng lực về EBA, ĐDSH, BĐKH, v.v… qua các
lớp tập huấn
Cơ cấu quản lý Dự án
MONRE/VEA
SwedBio/SRC/SU
VEA
(Ban quản lý dự án)
Ban Quản lý:
- Ban Giám đốc dự án (VEA/BCA)
- Kế toán (BCA-SRC/SwedBio-WWF)
Nhóm Công tác:
- Chuyên gia về hệ sinh thái và ĐDSH
- Chuyên gia về bảo tồn
- Chuyên gia về BĐKH
- Chuyên gia về GIS
- Chuyên gia về BCP
- Chuyên gia về sinh thái cảnh quan
- Cán bộ hỗ trợ
- Cán bộ các Sở TN&MT tỉnh
WWF
Xin chân thành cảm ơn!

similar documents