Mo*nosti pomaturitního studia na MU se zam**ením na biologii a p

Report
Současné možnosti studia na MU
se zaměřením na biologii
a představení moderního studijního
oboru Matematická biologie
Bc. Renata Chloupková
Brno 2. dubna 2014
Obsah prezentace
1. Zázemí na PřF MU
2. Obory se zaměřením na biologii
3. Matematická biologie
2.4.2014
Studium biologie na MU; Matematická biologie
2
Přírodovědecká fakulta
• Univerzitní kampus
– moderní prostory
– studium, výzkum, volnočasové aktivity
• areál Kotlářská
– botanická zahrada
2.4.2014
Studium biologie na MU; Matematická biologie
3
BIOLOGIE: programy a obory
• Biologie
– Lékařská genetika a molekulární diagnostika
• Ekologická a evoluční biologie
– Ekologická a evoluční biologie
• Experimentální biologie
– Matematická biologie
– Molekulární biologie a genetika
– Speciální biologie
• Biologie se zaměřením na vzdělávání
2.4.2014
Studium biologie na MU; Matematická biologie
4
• prezenční forma studia
bc.
nMgr.
povinná TV (2 semestry)
odborná AJ (úroveň B1)
+
• zahraniční studium
• moderní pracoviště UKB
• brigáda/praxe na škole
• příjemné studijní oddělení
• prominutí přijímací zkoušky
–
• stipendia
• „zbytečná košatost“ oborů
• praxe X teorie
• jazyky
• přijetí na nMgr. studium
2.4.2014
PhD.,
RNDr.
odborný jazyk (AJ, F, N, RJ, Šp)
– úroveň B2
Studium biologie na MU; Matematická biologie
5
• přijímací řízení:
– TSP + odborný test
– prominutí přijímacího řízení:
regionální (krajské) kolo
vědní disciplína související s oborem
Biologie
Experimentální biologie
obor Matematická biologie
Ekologická a evoluční biologie
do 1,5
Bi + Ch + 2 profilové předměty
2.4.2014
nelze prominout
prospěch a současně olympiáda nebo SOČ
prospěch a současně maturita z matematiky a
biologie nebo z matematiky a chemie
prospěch a současně olympiáda nebo SOČ
regionální (krajské) kolo
vědní disciplína související s oborem
Studium biologie na MU; Matematická biologie
6
Lekářská genetika
a molekulární diagnostika
• LF + PřF (=biomedicína)
• důraz na praktické zaměření oboru
• uplatnění v klinických laboratořích
– genetika, cytogenetika, DNA diagnostika
• předměty: Bi, Ch, F + M
• 2013: uchazeči přijato úspěšnost
613
2.4.2014
36
6%
Studium biologie na MU; Matematická biologie
7
Speciální biologie
• 1. rok studia: společný základ (důraz na Ch)
– Experimentální biologie rostlin
•
předměty v AJ, Antarktida
– Experimentální biologie živočichů a imunologie
– Mikrobiologie a molekulární biotechnologie
•
velký důraz na bioinformatiku
– Ekotoxikologie
•
Recetox:
–
• 2013:
moderní pracoviště, inovace výuky
uchazeči
275
2.4.2014
přijato úspěšnost
143
52 %
Studium biologie na MU; Matematická biologie
8
Molekulární biologie a genetika
• moderní oblast biologie → velký zájem
– 2013:
uchazeči
432
přijato úspěšnost
117
27 %
• důraz na chemii (i praktická cvičení)
• 2 směry, 1. rok studia společný:
– Molekulární biologie a genetika
– Antropogenetika
2.4.2014
obtížná SZZ
přijetí na nMgr.
Studium biologie na MU; Matematická biologie
9
Ekologická a evoluční biologie
• nejvíce „popisná“ biologie
– podrobná taxonomie i s cvičeními
– terénní cvičení, exkurze (i zahraničí)
– méně chemie oproti ostatním oborům
• směry v nMgr: botanika a zoologie
– uplatnění: Akademie věd, muzea, CHKO, Zoo,…
• modernizace výuky, UKB
• Ústav botaniky a zoologie
• 2013: uchazeči přijato úspěšnost
253
2.4.2014
94
37 %
Studium biologie na MU; Matematická biologie
10
Biologie se zaměřením na vzdělávání
• pedagogicko-psychologický základ +
obecné odborné předměty napříč oborem
• dvouobor: Bi + Fyzika, Matematika, Geografie
nebo Informatika a druhý obor
uchazeči přijato úspěšnost
• 2013: Bi+F
15
10
67 %
2.4.2014
Bi+Geo
52
27
52 %
Bi+I
4
2
50 %
Bi+M
30
23
77 %
Studium biologie na MU; Matematická biologie
11
Matematická biologie
•
založeno 1999, od 2003 pod IBA*, 2004 nové
osnovy
• aplikace matematických postupů a nástrojů pro
řešení biologických a medicínských problémů
* IBA = Institut biostatistiky a analýz
•
•
•
2.4.2014
Lékařské a Přírodovědecké fakulty MU
vědeckovýzkumná činnost, řešení vědeckých
projektů a poskytování souvisejících služeb
zejména v oblasti analýzy biologických a klinických
dat, organizace a managementu klinických studií,
vývoje softwaru a aplikace ICT
Studium biologie na MU; Matematická biologie
12
• Biologie a medicína bez analýzy dat dnes již
není možná.
– obor vznikl ze současné
potřeby trhu
– obor zaměřený na
matematickou analýzu
biologických a
medicínských dat
– cíl oboru: produkce
odborníků se znalostí
biologické i matematické
podstaty problému
2.4.2014
informatika
biologie
Studium biologie na MU; Matematická biologie
matematika
13
Matematická
biologie
environmentální
vědy
2.4.2014
genomika,
proteomika,
bioinformatika
Studium biologie na MU; Matematická biologie
biologie,
fyziologie,
medicína
14
Matematická
biologie
environmentální
vědy
genomika,
proteomika,
bioinformatika
biologie,
fyziologie,
medicína
•Modelování dynamiky a
vzájemných vztahů populací.
•Modelování interakcí mezi
chemickým látkami,
prostředím a živými systémy.
2.4.2014
Studium biologie na MU; Matematická biologie
15
Matematická
biologie
environmentální
vědy
genomika,
proteomika,
bioinformatika
biologie,
fyziologie,
medicína
• Sledování aktivity genů, analýza
buněčných drah, sledování
epigenetických změn
• Sledování a srovnávání sekvence
proteinů a nukleových kyselin
• Studium strukturálních vztahů
nukleových kyselin a proteinů
2.4.2014
Studium biologie na MU; Matematická biologie
16
Lucie Brožová: Metody hodnocení
genetických asociačních studií
(ukázka části práce)
• zhodnocení asociace mezi výsledkem
přímé mikroskopie a genetickou výbavou
koně
přítomnost parazitů
přítomnost SNP
• testováno 101 Murgeských koní
2.4.2014
Studium biologie na MU; Matematická biologie
17
• kontrola kvality dat:
1. hodnocení vazebné
nerovnováhy:
maximální hodnota
r2=0,44
• hodnocení asociace pro
více SNP současně (MDR):
o datový soubor pro koně starší 2,5 let
včetně (N=76)
2. hodnocení HardyhoWeinbergovy rovnováhy
Model MDR
SNP1
wtwt
SNP21
Mwt
MM
wtwt
3/30
Mwt
8/6
(0,10)
(1,33)
6/6
1/12
2/0
(1,00)
(0,08)
(-)
-
0/2
(0,00)
MM
-
-
Rizikový genotyp
Genotyp bez rizika
 Koně pozitivní v DM/koně negativní v DM=20/56=0,263
DM – přímá mikroskopie, M – minoritní alela, wt – obvyklá alela
2.4.2014
Studium biologie na MU; Matematická biologie
18
Matematická
biologie
environmentální
vědy
genomika,
proteomika,
bioinformatika
biologie,
fyziologie,
medicína
•Aplikovaná analýza dat
klinických experimentů
•Hodnocení klinických studií
•Hodnocení biologických
společenstev
2.4.2014
Studium biologie na MU; Matematická biologie
19
Lucie Panáčková: Statistické modely pro
hodnocení ekologického stavu stojatých vod
pomocí fytobentosu
(ukázka části práce)
• data z povodí Moravy,
21 nádrží
• cíl: Pilotní analýza
ekologického stavu nadrží
s využitím statistických metod.
2.4.2014
Studium biologie na MU; Matematická biologie
20
• rozdělení nádrží podle chemických parametrů:
1
2.4.2014
I.
II.
III.
•
Obsah chemických látek se odráží na výskytu rozsivek
2 jejich počtu i diverzitě.
3
v nádržích,
•
S kvalitnější vodou počet rozsivek i jejich diverzita roste
•
Na vliv chemického složení nádrží má značný vliv také
geografické charakteristiky nádrží (zejména nadmořská
výška).
•
Nelze jednoznačně prokázat, zda rozsivky mají určitá
specifika na trofický stav nádrže nebo je jejich přítomnost
ovlivněna i jinými vlastnostmi nádrže.
Studium biologie na MU; Matematická biologie
21
Zita Macháčková: Hodnocení nákladové efektivity
programů prevence zhoubných nádorů
(ukázka části práce)
• program mamografického screeningu
– od 2002, prevence rakoviny prsu
Rozdíl v počtu žen v I. stádiu pro období před a po zavedení
screenigu pro ženy od 45 do 75 let
3500
3000
Absolutní počet žen
2500
2000
1500
1000
500
0
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
poznámka: webový portál http://www.svod.cz/
2.4.2014
Studium biologie na MU; Matematická biologie
22
Rozdíl v počtu žen v II. stádiu pro období před a po zavedení
screenigu pro ženy od 45 do 75 let
1200
Absolutní počet žen
1000
800
600
400
200
0
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
III. stádium
IV. stádium
120
100
90
80
70
80
Absolutní počet žen
Absolutní počet žen
100
60
40
60
50
40
30
20
20
10
0
0
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
2.4.2014
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Studium biologie na MU; Matematická biologie
23
Možnosti uplatnění
Státní správa
Komerční sféra
Česká informační agentura ŽP
Agentura ochrany přírody a krajiny
Zdravotní pojišťovny
Farmaceutické firmy
Firmy vedoucí a hodnotící klinické studie
Společnosti pro marketingové průzkumy
10%
10%
60%
20%
Zdravotnictví
Státní i soukromá zdravotnická zařízení
Akademická sféra
(Výzkum a vývoj)
Mezinárodní centra klinického výzkumu
Zahraniční univerzity
IBA MU
2.4.2014
Studium biologie na MU; Matematická biologie
24
Zhodnocení oboru
+
-
• praxe/brigáda v oboru
• znalost programů
• nesvázané osnovy
• týmové projekty
• moderní, potřebný obor
• předměty v AJ
• letní školy
• přijímací řízení
• přejíždění
• stále v režimu
„testování“
• přijímací řízení na nMgr.
• polovina studia Bc. –
neprovázanost Bi a M
• neprogramujeme
• „syndrom gymnázia“
• matematika
2.4.2014
Studium biologie na MU; Matematická biologie
??
• málo studentů
• neúčastníme se sběru
dat
• absence „praktické“
výuky
25
Skripta zdarma
2.4.2014
Studium biologie na MU; Matematická biologie
26
Letní školy
• setkání v rámci oboru
• každý rok jiné téma
• přednášky domácích i
zahraničních odborníků
2.4.2014
Studium biologie na MU; Matematická biologie
27
Možnost práce se špičkovými programy
2.4.2014
Studium biologie na MU; Matematická biologie
28
Předpoklady pro studium
• Nebát se matematiky
– vhodná znalost diferenciálního a integrálního počtu
• Zajímat se o biologii
• Mít vztah i k dalším oborům (medicína, chemie,
ekologie, informatika)
Komplexní pojetí = mezioborové zaměření → obtížné, ale
s obrovským potenciálem.
2.4.2014
Studium biologie na MU; Matematická biologie
29
Přijímací řízení
• Test studijních předpokladů
• bez přijímací zkoušky:
– studijní průměr do 1,5 z matematiky, biologie a
chemie + jednoho dalšího profilového předmětu
∧ maturita z M+Bi nebo M+Ch
• 2013:
uchazeči
43
2.4.2014
přijato úspěšnost
36
84 %
Studium biologie na MU; Matematická biologie
30
Děkuji za pozornost.
[email protected]
2.4.2014
Studium biologie na MU; Matematická biologie
31
Zdroje, doporučené odkazy:
•
•
•
•
www.muni.cz
www.sci.muni.cz
www.iba.muni.cz
www.matematickabiologie.cz
•
•
•
•
•
Studijní katalog BIOLOGIE, 2013: http://www.sci.muni.cz/katalog/katalog2013/katalogB.pdf
Aktuální informace pro přijímací řízení (bc studium): http://www.sci.muni.cz/cz/PriBc/
Prominutí přijímací zkoušky (bc studium): http://www.sci.muni.cz/cz/PriBc/Prijimaci-zkousky
Přehled otevíraných oborů na PřF MU: http://www.sci.muni.cz/cz/PriBc/Otevirane-obory
Statistiky z přijímacího řízení na MU (2013):
• http://is.muni.cz/do/1499/metodika/stud/prijriz/zpravy/posledni/Prijimaci_rizeni_PriF-Bc__zprava.pdf
• http://is.muni.cz/do/1499/metodika/stud/prijriz/zpravy/posledni/Prijimaci_rizeni_PriF-NMgr__zprava.pdf
•
Ukázky závěrečných prací:
• BROŽOVÁ, Lucie. Metody hodnocení genetických asociačních studií [online]. 2012 [cit. 2014-0326]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Michaela
Cvanová. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/357561/prif_b/>.
• PANÁČKOVÁ, Lucie. Statistické modely pro hodnocení ekologického stavu stojatých vod pomocí
fytobentosu [online]. 2012 [cit. 2014-03-26]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita,
Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Simona Littnerová. Dostupné z:
<http://is.muni.cz/th/356971/prif_b/>.
• MACHÁČKOVÁ, Zita. Hodnocení nákladové efektivity programů prevence zhoubných nádorů
[online]. 2012 [cit. 2014-03-26]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta.
Vedoucí práce Ondřej Májek. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/356966/prif_b/>.
2.4.2014
Studium biologie na MU; Matematická biologie
32
Obrázky v prezentaci
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
http://www.muni.cz/sci/general/mu_presentation/logos
http://www.muni.cz/history/artworks/1205/1
http://www.ukb.muni.cz/index.php/fotogalerie.html
http://www.muni.cz/history/events_gallery/1187/
http://www.muni.cz/general/events/p233332/gallery/
http://www.molekulara.cz/odborne-aktivity/
http://polar.sci.muni.cz/cs/fotogalerie
http://www.recetox.muni.cz/index.php?pg=aktuality&aid=385
http://www.sci.muni.cz/ueb/studium/bakalarske-studium/lekarska-genetika-a-molekularni-diagnostika/
http://www.sci.muni.cz/zoolecol/verteb/gallery/pc020023.jpg
http://www.sci.muni.cz/botany/systemgr/fotoarchiv.php?dir=Laboratories%20and%20Field&show=02.jpg&lang=
http://pipz.webnode.cz/vtipy-o-skole-/
http://www.matematickabiologie.cz/res/image/layout/studenti03-680-170.jpg
http://www.iba.muni.cz/res/image/homepage/matematicka-biologie.gif
http://www.matematickabiologie.cz/res/image/layout/priroda03-680-170.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Single-nucleotide_polymorphism
http://www.linkos.cz/files/pro_odborniky/nop/registry/NOR.jpg
•
loga programů:
– http://www.itbiz.cz/images/upload/s/sas.jpg
– http://www.vscht.cz/ext/haimg/11/Matlab/matlab.png
– http://pixhost.me/avaxhome/4a/2c/00102c4a_medium.jpeg
– http://rhrv.r-forge.r-project.org/css/images/R.png
– http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/b8/Ibm-spss-statistics-17.png
– https://ui.pefka.mendelu.cz/files/image/Technika/statistica.jpeg
– https://ui.pefka.mendelu.cz/files/image/Technika/arcgis.gif
2.4.2014
Studium biologie na MU; Matematická biologie
33

similar documents