PPT verze

Report
Katedra mezinárodního obchodu
2MO301 „Mezinárodní obchod“
Cvičení č. 3:
Kvantifikace efektů mezinárodního obchodu,
rozdíl liberalismus x protekcionismus.
Případová studie Švýzemí vs Brazdie.
Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA
Vtip dne
„Harry Potter je znám tím, že může najít řešení
jakékoliv těžké situace. Je však také znám tím, že jako
jediný se do takové situace dokáže dostat.“
Neznámý zdroj
08.10.2014
Program cvičení
• Teorie liberalismus a protekcionismu (teorie MO a efekty
protekcionismu pro malou a velkou ekonomiku)
–> opakování kurzu Mezinárodní ekonomie.
–> samostudium
• Diskuze k eseji C. F. Bastiata a navazující týmová hra
08.10.2014
Teorie liberalismu a protekcionismu
08.10.2014
Hospodářská vs. Obchodní politika
Obchodní politika je podmnožinou hospodářské politiky
Bez zásahu států
Se zásahem států
HOSPODÁŘSKÁ
POLITIKA
OBCHODNÍ POLITIKA
„Laissez-faire“
Svobodný obchod
(„laissez-passer“)
(volný obchod)
Intervencionismus
Protekcionismus
(nejčastěji keynesiánství)
Zdroj: vlastní zpracování
08.10.2014
Základní pojmy
• Liberalismus – odstraňování překážek obchodu,
otevření vnitřního trhu zahraniční konkurenci
– V širokém smyslu i absence zásahů státu do
ekonomiky („laissez-faire“, „laisser-passer“)
– Ideální stav
• Protekcionismus – ochrana domácí ekonomiky
před vnějšími vlivy
– Autarkie – izolace ekonomiky (Severní Korea)
– Historicky převažoval
08.10.2014
Náhled na liberalismus v kontextu
teorií MO
• Klasická teorie obchodu
– Adam Smith (teorie absolutních výhod)
– David Ricardo (teorie komparativních výhod)
– John Stuart Mill (problematika mezinárodního směnného poměru)
• Neoklasická teorie obchodu
– Eli Heckscher a Bertil Ohlin (Heckscher - Ohlinův model - Teorie
vybavenosti výrobními faktory)
• Rozvedení H-O: Tadeusz Rybczynski (Rybczynského efekt)
• Empirické ověření H-O modelu: Wassily Leontief (Leontiefův
paradox)
– Paul Samuelson a Wolfgang Stolper (Stopler – Samuelsonův teorém Teorie vyrovnávání cen výrobních faktorů)
• Standardní teorie obchodu
– Paul Krugman (mezinárodní ekonomie)
08.10.2014
Náhled na protekcionismus
v kontextu teorií MO
• Merkantilismus
– Ztotožňování národního bohatství s penězi (drahými kovy)
– Zahraniční obchod = hra s nulovým součtem
– Jean-Baptiste Colbert, Thomas Mun
08.10.2014
Alternativní teorie MO
• Teorie dětských odvětví (Alexander Hamilton a
Friedrich List)
• Teorie zbídačujícího růstu (Jagdish Bhagwati)
• Teorie periferní ekonomiky (Paul Prebish)
...
+ Empirická pozorování – „surovinové prokletí“, „holandská
nemoc“, zranitelnost ekonomik z důvodu vysoké otevřenosti
atd.
08.10.2014
Efekty protekcionistické obchodní
politiky
• Zavedení cla v malé ekonomice
• Zavedení cla ve velké ekonomice
• Zavedení kvóty v malé ekonomice
08.10.2014
Základní pojmy z ekonomie (1)
• Přebytek spotřebitele/ů – plocha pod poptávkou
do rovnovážné ceny, formálně ∫(D(Q) - P*)dQ
– nulový u dokonale elastické poptávky
– neexistuje u dokonale neelastické poptávky
• Přebytek výrobce/ů – plocha nad nabídkou do
rovnovážné ceny, formálně
∫(P* - S(Q))dQ
– nulový u dokonale elastické nabídky
– neexistuje u dokonale neelastické nabídky
=> Rovnovážnou cenou může být cena pod průsečíkem D a S
08.10.2014
Základní pojmy z ekonomie (2)
P
S
= ∑MC, v krátkém období od
průsečíku s AVC (bodu uzavření firmy)
Přebytek
spotřebitelů
(MU – P)
P*
Přebytek
výrobců
(P-MC)
D
=∑MU jednotlivců (B2C trh), příp.
∑MR poptávajících firem (B2B trh)
Q*
08.10.2014
Q
Vlastní úvahy
Clo = druh daně
„Velikost daňového přesunu
(dopad daně / cla) na
konkurenčním trhu závisí (jak
ukazuje graf) na cenových
elasticitách poptávky a nabídky“
„daňový přesun z prodávajícího
na kupujícího na trhu je tím větší,
čím vyšší je pružnost nabídky a
naopak.“
=> Pokud daň / clo je stanovena procentní částkou z hodnoty zboží
(valorické clo), dochází k posunu a pootočení křivky nabídky
08.10.2014
Zdroj: http://nb.vse.cz/~kubatova/Incidence.htm
Zavedení cla v malé ekonomice
Malá ekonomika nemůže ovlivnit světovou cenu zboží (nabídka zahr. výrobců SW je horizontální
=> zavedení cla ovlivňuje jenom dovezené množství)
P
P
SD
PD
PW(1+t)
PW
PD
DV
L
SR
PW(1+t)
L
PW
SW
SR
L+L
D
Mt
SW
DM
Q
Mt
DV – zvýšení přebytku domácích výrobců v důsledku zavedení cla, SR – příjem státního
rozpočtu, L+L – čistá ztráta, DV+L+SR+L – pokles přebytku spotřebitelů
08.10.2014
M
Zavedení cla ve velké ekonomice
Velká ekonomika může ovlivnit světovou cenu zboží (SW - rostoucí, zavedení cla: PW, 0 => PW, 1)
P
P
SD
SW (1+t)
PD
PW(1+t)
PW, 0
PW, 1
SW (1+t)
PD
SW
DV
SR (S)
L
L*
SR(ZV)
PW, 1 (1+t)
SR (S)
PW, 0
L
L*
PW, 1
SR(ZV)
SW
L+L
L*+L*
D
Mt
DM
Q
Mt
M
DV – zvýšení přebytku domácích výrobců v důsledku zavedení cla, SR(ZV)+L*+L * – pokles přebytku
zahraničních výrobců v dané zemi, SR(S)+SR(ZV) – příjem státního rozpočtu (S – část spotřebitelů, ZV –
08.10.2014
část zahraničních výrobců), L+L+L*+L* – čistá ztráta, DV+ L+SR(S)+L – pokles přebytku spotřebitelů
Zavedení kvóty v malé ekonomice
P
P
SD
SD +k
PD
PD
PW (k)
PW(k)
PW
DV
LL
L
L
PW
SW
L
D
M=k
L+L
SW
DM
Q
M=k
DV – zvýšení přebytku domácích výrobců v důsledku zavedení kvóty, L+L+L – čistá ztráta (pokud
08.10.2014 licence se udělují zdarma) , DV+L+L+L –pokles přebytku spotřebitelů
Co je třeba vědět z teorie?
• Dopad cla a kvóty nesou v malé ekonomice spotřebitelé
(SW je dokonale elastická)
• Dopad cla je rozdělen mezi zahraničními výrobci a spotřebiteli
ve velké ekonomice (SW je méně pružná)
• Příjem státního rozpočtu může převýšit čistou ztrátu ze
zavedení cla (např. ve velké ekonomice)
08.10.2014
Diskuze k eseji C. F. Bastiata
a navazující týmová hra
(Švýzemí, Brazdie)
08.10.2014
Claude Frédéric Bastiat (1801-1850)
•
Francouzský politik, liberál, ekonom, člen francouzského národního
shromáždění (parlamentu)
•
J. Schumpeter v dějinách ekonomického myšlení ho označil za
„ekonomického žurnalistu“
•
Proslul svými eseji a kritikou protekcionismu a zásahů států do
ekonomiky. Český překlad je dostupný na http://www.bastiat.kvalitne.cz/
•
Ze starších liberálních spisovatelů by člověk měl také číst Frédérica
Bastiata. Bastiat byl brilantním stylistou, takže čtení jeho prací je
opravdovým požitkem. Ve světle ohromného pokroku, který ekonomická
teorie od jeho časů učinila není překvapením, že část jeho učení je již dnes
zastaralá. Přesto je jeho kritika veškerého protekcionismu a podobných
tendencí dodnes nepřekonaná. Protekcionisté a intervencionisté se
nezmohli na jediné slovo přiměřené odpovědi. Pouze vykoktají: Bastiat je
„povrchní.“
Ludwig von Mises (kdo to je?)
08.10.2014
Otázky k diskuzi
• Překvapilo Vás něco v Bastiatově životě?
• Kdo jsou „autoři“ Petice?
• Co požadují po státu? Je to splnitelné? Proč ano / ne?
• Jaké stanovisko zaujímá Bastiat?
08.10.2014
Satira: Blog Jiřího Švarce (jr.), liberální institut
Petice evropských výrobců svíček
• „V listopadu minulého roku zavedla Evropská komise půlroční dovozní cla
na čínské svíčky. Takzvaně dočasná. Jenže my Češi víme, že jednotkou
dočasnosti je jeden furt (později byla jednotka dočasnosti zpřesněna na
cca 23 let). Pár měsíců poté se sešel panel chytrých hlav, který rozhodl, že
Číňané dováží do EU svíčky za cenu, jež je pod výrobními náklady. A proto
bude evropská dočasnost prodloužena na pět let, přičemž budou zavedena
dovozní cla ve výši až šedesát procent.
• x
• Nemá smysl dlouze komentovat jistě neprůstřelnou argumentaci expertů
na ničení mezinárodního obchodu. Navíc tak již zcela bezkonkurenčně
učinil v roce 1845 Frédéric Bastiat ve své Petici výrobců svíček (odkaz je na
celou knihu, Petice začíná na s. 155). Stačilo by jen nahradit pár slov a
představitelé Svazu evropských svíčkařů by ji jistě rádi podepsali. Začátek
by mohl být úplně beze změny (jen tu poslaneckou sněmovnu v EU zatím
nemáme, ale třeba za pár let...):
08.10.2014
Petice výrobců svíček, svícnů, voskovic, lamp, lustrů, svítilen, kandelábrů, kratiknotů,
zhasínadel, jakož i výrobců loje, oleje, pryskyřic, alkoholu a obecně všeho, co souvisí s
osvětlení
Vysoce váženým členům poslanecké sněmovny Evropské komise.
Pánové!
Jste na dobré cestě. Odmítáte abstraktní teorie a nepřikládáte velký význam hojnosti a
nízkým cenám. Věnujete se především péči o dobro výrobce. Vaším přáním je osvobodit ho
od zahraniční konkurence neboli, abychom to vyjádřili jedním slovem, chcete docílit, aby
domácí trh sloužil výhradně domácímu průmyslu.
Obracíme se na vás, jelikož vám chceme nabídnout vynikající příležitost, abyste mohli uplatnit
vaši… teď jsme však na rozpacích, jaký název máme použít. Vaši teorii? To ne, nic není tak
klamné jako teorie. Vaši doktrínu? Váš systém? Váš princip? Vy však nemáte rádi doktríny,
máte hrůzu ze systémů a pokud se týče principů, vy přece prohlašujete, že v politické
ekonomii neexistují žádné principy. Použijeme proto název: vaše praktiky - vaše praktiky bez
teorie a bez principů.
Naše průmyslové odvětví je vystaveno nesnesitelné a nekalé konkurenci ze strany jistého
zahraničního rivala, jehož výrobní podmínky při produkci světla zcela zjevně převyšují veškeré
naše možnosti a schopnosti, a sice v tak obrovské míře, že tento konkurent zaplavuje náš
domácí trh světlem za pohádkově nízké ceny; v tom okamžiku, kdy se objeví, je konec s naším
prodejem, všichni spotřebitelé se obracejí k němu a celé jedno velké francouzské evropské
průmyslové odvětví se svými nesčíslnými specializovanými výrobami je najednou prudce
zasaženo naprostou stagnací... (čtěte dále od s. 155)“
08.10.2014
Týmová práce
• Dva týmy:
– B) Brazdie (velká rozvojová země)
• Předseda vlády
• Ministři
– Š) Švýzemí (malá rozvinutá země)
• Předseda vlády
• Ministři
=> Ministerstva: např. průmyslu a obchodu, financí, zemědělství, regionálního
rozvoje, životního prostředí, dopravy, sociálních věcí, zahraničních vztahů...
08.10.2014
Týmová práce
• Cíl č. 1: doporučit opatření protekcionistického či liberálního
rázu, které by pomohly vyřešit problémy země (úkol vlád)
• Cíl č. 2: najít společné a odlišné rysy protekcionistických a
liberálních opatření v obou zemích (úkol pozorovatelů)
Rozdělení rolí:
Příprava:
Prezentace každé země:
08.10.2014
5-10 minut
20-30 minut
2 x 10 minut
Pro zvědavé: článek P. Krugmana
o hvězdném obchodu
(angl. „interstellar trade“)
Zdroj:http://www.princeton.edu/~pkrugman/int
erstellar.pdf
08.10.2014
Paul Robin Krugman (1953)
•
Americký ekonom, profesor, spisovatel
– Působí na Princeton University, USA.
– Vede sloupky v New York Times.
– Dokázal částečně předpovědět současnou světovou krizi.
•
Předmětem jeho zájmu je mezinárodní ekonomie
– Vytvořil jeden z prvních modelů měnové krize (modely
finanční krize tehdy ještě neexistovaly).
– Je spoluatorem učebnice KRUGMAN, P., OBSTFELD, M.
International Economics, teď již 7. vyd. Boston: Pearson
2006. ISBN 0-321-31154-X. [hlavní učebnice této disciplíny]
•
Nobelova cena za ekonomii v r. 2008 ("for his analysis of
trade patterns and location of economic activity").
•
Významné publikace
– KRUGMAN, P. Návrat ekonomické krize. Praha: Vyšehrad
2009. ISBN 978-80-7021-984-3.
08.10.2014
Základní pojmy
• Meziplanetární obchod – obchod v rámci Sluneční /
hvězdné soustavy, podobá se mezinárodnímu
obchodu (menší vzdálenosti, není třeba zvlášť řešit)
• Hvězdný obchod – obchod mezi hvězdnými
soustavami (větší vzdálenosti , tj. světelná léta, je
třeba řešit jinak kvůli relativitě času)
08.10.2014
Teorie relativity
• S přibližováním se rychlosti světla se podle teorie
relativity
– Zpomaluje čas uvnitř vesmírné lodi oproti planetám:
– Zmenšuje velikost lodi:
– Roste hmotnost lodi:
08.10.2014
Teorie hvězdného obchodu
• První fundamentální věta hvězdného obchodu:
U obchodu mezi hvězdnými soustavami ve stejném časovém rámci (stejná
rychlost běhu času) pro výpočet úroku přepravovaného zboží se bude
používat čas tohoto rámce a nikoliv čas ve vesmírné lodi.
• Druhá fundamentální věta hvězdného obchodu:
Pokud obyvatelé planet budou držet aktiva, např. dluhopisy, v různých
hvězdných soustavách ve stejném časovém rámci (stejná rychlost běhu
času), konkurence vyrovná jejich úrokové sazby.
08.10.2014
Kritika teorie
• Možnost obohacení: pořízení dluhopisu a následným cestováním ve
Vesmíru (čas ve vesmírné lodi: např. 2 týdny, čas na planetě: 50 let;
mnohem vyšší úrok za kratší dobu).
• Úrokové sazby se proto nejspíše nebudou významně odlišovat od
cen paliva (nákladů na přepravu), jinak by vznikla arbitráž.
• Záleží ale na preferencích a na ceně přepravy.
• Autor: Tyler Cowen, čtenáři jeho blogu
(http://www.marginalrevolution.com/marginalrevolution/
2008/03/the-theory-of-i.html), studenti VŠE a další
08.10.2014
Další příspěvky o hvězdném obchodu, financích
apod.
•
„In 2004 Dr. Espen Gaarder Haug published a theory he titled "SpaceTime-Finance"
in Wilmott Magazine to show how a series of finance calculations had to be
adjusted to avoid arbitrage when hypothetical traveling at very high velocities
relative to other observers (traders).“ (Wikipedie)
•
„In 2008 Dr. John Hickman at Berry College, Georgia USA published in Journal of
Astro Politics an article related to the political and cultural obstacles that could be
related to hypothetical interstellar trade.“ (Wikipedie)
• Seznam:
–
–
–
–
08.10.2014
Espen Gaarder Haug. "SpaceTime Finance" Wilmott Magazine, (Volume 2004, Issue 4), 2004
Espen Gaarder Haug. "SpaceTime Finance" in the book "Derivatives Models on Models" : John Wiley
& Sons 2007
John Hickman. "Problems of Interplanetary and Interstellar Trade." Astropolitics. Vol.6, No. 1.
(January 2008). pp. 95–104.
Paul Krugman. "The Theory of Interstellar Trade." Journal of Economic Inquiry, March, 2010
Zdroje
•
•
•
•
•
•
KALÍNSKÁ, E. a kol. Mezinárodní obchod v 21. století. Praha: Grada 2010. ISBN 97880-247-3396-8
KUBATOVÁ, K. Kdo je skutečným nositelem daně?
http://nb.vse.cz/~kubatova/Incidence.htm, přístup 27.02.2011
KRUGMAN, P. Interstellar Trade, 1978.
Marginal Revolution. Příspěvek Tylera Cowena. Dostupné z
http://www.marginalrevolution.com/
marginalrevolution/2008/03/the-theory-of-i.html, přístup 27.02.2011
ŠVARC, J. (jr.). Petice evropských výrobců svíček. Dostupní z
http://blog.ihned.cz/c3-36706610-YSchwa_d-petice-evropskych-vyrobcu-svicek,
přístup 27.02.2011
Wikipedia, http://en.wikipedia.org, přístup 27.02.2011
08.10.2014
Děkuji za pozornost!
Otázky?

 ? 

08.10.2014
Statistiky protekcionistických opatření
• Tarifní opatření:
– WTO, databáze cel
http://tariffdata.wto.org
– WTO publikace o clech
http://www.wto.org/english/res_e/reser_e/tariff_profiles_e.htm
• Tarifní opatření a netarifní opatření:
– Světová banka, databáze World Integrated Trade Solutions (WITS)
http://wits.worldbank.org
– Portál Global Trade Alert
http://www.globaltradealert.org
01.10.2014
34

similar documents