Slide 1 - LICH

Report
Shrnutí z minula
Born-Oppenheimerova
aproximace
Hˆ  TˆN  Tˆe  VˆeN  Vˆee  VˆNN
• Co udělá BO s Hamiltoniánem?
• Co je jednoelektronová a víceelektronová
část?
• Co je separace proměnných? Který člen
neumožňuje separaci proměnných?
Atom vodíku
•
•
•
•
Jak vypadá symbolicky Hamiltonián?
V jakých souřadnicích se problém řeší?
Z jakých částí se skládá vlnová funkce?

 R  r Y  ,  
Kvantová čísla?
m
nlm
nl
l
radiální (n,l)
úhlová (l,m)
– n ... hlavní
– l ... vedlejší, l = 0 ... n-1 (s, p, d, f)
– m ... magnetické, m = -l, ..., 0, ..., l (px, py, pz)
http://winter.group.shef.ac.uk/orbitron/
Nový materiál
Centrální dogma výpočetní
chemie
Spin
• nemožnost vysvětlit výsledky některých
experimentů pomocí pouhých tří
kvantových čísel vedla k tomu, že v 1925
Wolfgang Pauli postuloval, že elektron
existuje ve dvou možných stavech
charakterizovaných spinovým kvantovým
číslem ms = ± 1/2
• původní představa – moment kuličky
rotující kolem vlastní osy (tato představa je
odůvodněná – leč problematická, spin se
ale opravdu chová jako úhlový moment)
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File%3AQuantum_spin_and_the_Stern-Gerlach_experiment.ogv
• v kvantové mechanice je úhlový moment
kvantován, jeho velikost nabývá hodnot
S = ħ [s(s+1)]1/2, s je spinové kvantové
číslo, pro elektron s = 1/2
• spin je skutečná experimentálně měřitelná
veličina, tudíž jí přísluší operátor + jeho
vlastní funkce – α, β
• sekundární spinové kvantové číslo
ms = ± s
• v rovnicích se spin projevuje jakoby
elektron měl další souřadnici (up, down)
   x, y , z , m s 
Pauliho vylučovací princip
• stejný orbital může být obsazen
maximálně dvěma elektrony
• jsou-li v orbitálu dva elektrony, pak se
musí lišit spinovým kvantovým číslem
• ergo, v systému nemohou existovat dva
elektrony se stejnými všemi čtyřmi
kvantovými čísly
Molekulové orbitaly
• atomy: jednoelektronová vlnová funkce –
atomový orbital AO
• molekuly: jednoelektronová vlnová funkce
- molekulový orbital MO
• jak zkonstruovat MO?
• MO je lineární kombinací AO
MO LCAO
MO 
 c AO
i
i
1s‘ - 1s‘‘
1s‘ + 1s‘‘
LUMO
virtuální orbitály
HOMO
obsazené
orbitály
O2
O
Spin
• spin je fyzikální veličina a tudíž jí přísluší
operátor
• tomuto operátoru pak přísluší spinové
vlastní funkce označované  a 
• zahrneme spinovou funkci do prostorové
jednoelektronové vlnové funkce
  x , y , z , m s     x , y , z   m s 
  x , y , z , m s     x , y , z   m s 
spinorbital
prostorová
část
spinová
část
• Víceelektronová vlnová funkce –
zkonstruuji Hamiltonián pro
víceelektronový systém, strčím ho do
Schrodingerovy rovnice
• pro připomenutí, problémem v
Hamiltoniánu je dvouelektronový repulzní
člen
Hˆ  Tˆe  VˆeN  Vˆee
Hartreeho produkt
1
ˆ
H 
2
N

i 1
N
i

M

i 1 k 1
Zk
rik
N

i 1
N
1
j 1
ij
r
• v 1. přiblížení zanedbáme elektronovou repulzi
• pak dostáváme řešení v následujícím tvaru:
hˆi  
1
2
M
i 

k 1
Zk
rik
Hˆ 

i
hˆi
   1  2   
N
• S Hartreeho produktem je ovšem spjat
koncepční problém – porušuje
nerozlišitelnost elektronů.
• Co to je?
– elektrony nemohou být označeny - jsou
nerozlišitelné
• př: He – 2 elektrony, oba dva v 1s orbitalu
– Hartreeho produkt nám dává výslednou
vlnovou funkci jako produkt dvou
jednoelektronových vlnových funkcí
 1, 2   1 s  1   1 s   2    2 ,1   1 s   2   1 s  1 
– tento tvar vlnové funkce ovšem porušuje
podmínku nerozlišitelnosti, neboť musím
přiřadit jeden elektron do 1sα a druhý elektron
do 1sβ. A to je možno udělat dvěma způsoby.
– Chci-li zavést nerozlišetolnst, pak musím
φ(1,2) a φ(2,1) zkombinovat
1  1s  11s  2   1s  2 1s  1
 2  1s  11s  2   1s  2 1s  1
• obě dvě vlnové funkce jsou
akceptovatelné, ale experimentálně pouze
fce ψ2 je vlnovou fcí He
• ψ2 je antisymetrická vůči záměně dvou
elektronů, tzn. mění při záměně znaménko
 2 1, 2    1, 2    2 ,1
 2 2 ,1   2 ,1   1, 2     2 1, 2 
Slaterův determinant
• víceelektronová vlnová fce musí být
antisymetrická vůči záměně elektronů
• máme sadu N spinorbitalů, jak
zkonstruujeme antisymetrickou Nelektronovou funkci?
• 1930, Slater použil determinanty
spinorbitaly
 1, 2  
1s  1
1s  1
1s  2  1s  2 
elektrony
 (1, 2 ,..., N ) 
1
N!
det(  i ) 
1
N!
 1 (1)
 2 (1)
...
 n (1)
1(2)
 2 (2)
...
 n (2)
...
...
...
...
1( N )
2(N )
...
n(N )
• v řádcích jsou elektrony
• ve sloupcích jsou spinorbitaly
• φ jsou jednoelektronové vlnové funkce
• AO v případě atomů
• MO v případě molekul
AO → MO → SD
Kvantově chemický výpočet:
1) zvolíme vhodné atomové orbitály (tzv.
bázi atomových orbitalů, basis set)
2) pak vypočítáme koeficienty v MO = Σci
AO
3) zkonstruujeme výslednou vlnovou funkci
z jednoelektronových MO jako Slaterův
determinant

similar documents