Mo*nosti celo*ivotního vzd*lávání pro knihovníky

Report
Možnosti celoživotního
vzdělávání pro
knihovníky
Mgr. Adéla Dilhofová
Moravská zemská knihovna v Brně
Celoživotní vzdělávání
 Celoživotní vzdělávání je považováno za kontinuální proces
získávání a rozvoje vědomostí, intelektových schopností a
praktických dovedností, a to i nad rámec počátečního
vzdělávání.
 Může být realizováno organizovanou formou (formální),
prostřednictvím individuální zájmové činnosti (neformální)
nebo spontánně, bezděčně (informální).
 Nutnost, potřeba nebo jen osobní zájem?
Kdo vzdělává koho?
 Knihovny >> knihovníky profesionální, neprofesionální
 Sdružení: SDRUK – IVU; SKIP >> profesionální knihovníky
 Odborná komise IVIG >> vysokoškolské knihovny
 Univerzity (UISK FF UK Praha, KISK FF MU Brno, Ústav
bohemistiky a knihovnictví FPF SU v Opavě)
Dvě roviny
 Soustavné, souvislé vzdělávání
rekvalifikační knihovnické kurzy, projekt vzdělávání
pracovníků v kultuře UZS (v r.2011), e-learningové
kurzy
 Jednorázové, průběžné vzdělávání
konference, semináře, školení, workshopy, tvořivé dílny
Souvislé ucelené vzdělávání
 Rekvalifikační knihovnické kurzy
 V současné době v ČR:
 Národní knihovna ČR v Praze
 Národní technická knihovna v Praze
 Moravská zemská knihovna v Brně
 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
 Vědecká knihovna v Olomouci
 Frontální, face to face výuka (1xtýdně), doba trvání 0,5 roku
Souvislé ucelené vzdělávání
distančně
 E-learningové kurzy pro knihovníky:
 Kurzy katalogizace a akvizice (NK ČR v Praze) najdete zde:
http://dlk.cuni.cz/
 Knihovnické minimum (MSVK Ostrava)
 Angličtina pro knihovníky: E-lka, Pro-E-lka, Kurz práce s
informacemi, Základy výzkumů v knihovnách, Kurz
projektového managementu, Autorské právo nejen pro
knihovny
 Vše na http://kurzy.knihovna.cz/
Jednorázové vzdělávací akce
 Semináře
 Školení
 Workshopy
 Praktické dílny
 Odborné konference
např.: seminář akvizičních pracovníků, Inforum,
Konference Archivy, knihovny, muzea, Knihovny
současnosti, Kniha ve 21. stol.,…
Informační zdroje ke vzdělávání
 Webová stránka SKIP:
 http://old.stk.cz/Akce/
 http://www.skipcr.cz/odborne-organy/sekce-vzdelavani
 http://www.skipcr.cz/odborne-organy/sekcevzdelavani/certidoc
 Webové stránky jednotlivých krajských knihoven
Vzdělávání knihovníků a MZK v
Brně
 Rekvalifikační knihovnický kurz
 Kurz pro knihovníky MZK – e-learningový, možný první běh
od září 2012 (žádost o VISK2), zaměřen na profesionální i
neprofesionální knihovníky nejen z Jihomoravského kraje
 Jednorázová školení, tematické semináře MZK:
http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku
 Plán vzdělávání na r.2012 http://www.mzk.cz/proknihovny/vzdelavani-knihovniku/plan-vzdelavani
Děkuji za pozornost
 Kontakt:
 Adéla Dilhofová
 E-mail: [email protected]

similar documents