Mo*nosti spolupráce Strojníckej fakulty STU v

Report
Projekt komplexnej akreditácie
Strojníckej fakulty STU v Bratislave
2014
doc. Ing. Igor Ščepka, PhD.
koordinátor projektu
1. Aktuálny stav akreditácie
Strojnícka fakulta má v súčasnosti akreditovaných v 4
oblastiach výskumu:
 7 študijných programov bakalárskeho štúdia, z
toho 1 medziodborový a 1 v kombinácii hlavného a
vedľajšieho študijného odboru,
 12 študijných programov inžinierskeho štúdia,
 12 študijných programov doktorandského štúdia,
 10 študijných odborov, v ktorých môže
uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na
vymenúvanie profesorov.
Vo všetkých prípadoch sú práva priznané do
plánovaného začatia komplexnej akreditácie – t.j. do
2.6.2014
Projekt komplexnej akreditácie SjF STU 2014
7.10.2013
Aktuálne oblasti výskumu
Oblasť výskumu 5: projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo
Študijný odbor
ŠP Bc.
ŠP Ing.
ŠP PhD.
HaI
aplikovaná
5.1.7.
5.1.7 aplikovaná
aplikovaná
aplikovaná
mechanika a
aplikovaná
mechanika
mechanika
mechanika
mechatronika
mechanika
Oblasť výskumu 16: informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie
Študijný odbor
ŠP Bc.
ŠP Ing.
ŠP PhD.
HaI
automatizácia
automatizácia
automatizácia
5.2.14
a informatizácia a informatizácia a riadenie
5.2.14
automatizácia
strojov a
strojov a
strojov a
automatizácia
procesov
procesov
procesov
aplikovaná
5.2.16
5.2.16
mechanika a
mechatronika
mechatronika
mechatronika
mechatronika
mechatronika
Projekt komplexnej akreditácie SjF STU 2014
7.10.2013
Aktuálne oblasti výskumu
Oblasť výskumu 14: strojárstvo
Študijný odbor
ŠP Bc.
ŠP Ing.
ŠP PhD.
stroje
a zariadenia pre
5.2.3 dopravné
stavebníctvo,
dopravná
stroje a
úpravníctvo a
technika
zariadenia
poľnohospodárs
tvo
5.2.4 motorové automobily,
automobily,
vozidlá, koľajové lode
lode
vozidlá, lode a a spaľovacie
a spaľovacie
lietadlá
motory
motory
5.2.5 časti a
časti
mechanizmy
a mechanizmy
strojov – 30
strojov
Projekt komplexnej akreditácie SjF STU 2014
HaI
5.2.3 dopravné
stroje a
zariadenia
5.2.5 časti a
mechanizmy
strojov
7.10.2013
Aktuálne oblasti výskumu
Oblasť výskumu 14: strojárstvo
Študijný odbor
ŠP Bc.
ŠP Ing.
ŠP PhD.
5.2.7 strojárske
strojárske
technológie
technológie
a materiály – 30
a materiály
tepelné
tepelné a
energetické
energetické
hydraulické
strojárstvo
stroje a
stroje
5.2.29
zariadenia
a zariadenia
energetika
hydraulické
fluidné stroje
a pneumatické
a zariadenia
stroje a zariad.
chemické a
procesná
5.2.49 procesná
potravinárske
procesná
a environmentál
technika
stroje
technika
na technika
a zariadenia
Projekt komplexnej akreditácie SjF STU 2014
HaI
5.2.7 strojárske
technológie
a materiály
5.2.29
energetika
5.2.49 procesná
technika
7.10.2013
Aktuálne oblasti výskumu
Oblasť výskumu 14: strojárstvo
Študijný odbor
ŠP Bc.
ŠP Ing.
ŠP PhD.
HaI
výrobné
výrobná a
5.2.50 výrobná systémy
výrobné stroje a 5.2.50 výrobná
environmentáln
technika
a manažérstvo
zariadenia
technika
a technika
kvality
5.2.51 výrobné strojárske
strojárske
technológie – 10 technológie
technológie
a 20
a materiály
a materiály
Projekt komplexnej akreditácie SjF STU 2014
7.10.2013
Aktuálne oblasti výskumu
Študijný odbor
5.2.53 meranie
– 10 a 20
5.2.55
metrológia – 30
5.2.57 kvalita
produkcie
Oblasť výskumu 17: inžinierstvo a technológie
ŠP Bc.
ŠP Ing.
ŠP PhD.
meranie a
skúšobníctvo
metrológia
výrobné
systémy
a manažérstvo
kvality
kvalita
produkcie
v strojárskych
podnikoch
HaI
5.2.55
metrológia
kvalita
produkcie
Projekt komplexnej akreditácie SjF STU 2014
7.10.2013
2. Personálne zabezpečenie
V dňoch 29. a 30.7.2013 sa na SjF STU uskutočnilo
výberové konanie na funkčné miesta profesorov a
docentov. K 1.9.2013 pôsobia na fakulte vysokoškolskí
učitelia zamestnaní na ustanovený týždenný pracovný
čas v nasledujúcej štruktúre:
- funkčné miesto profesor – 18
(+ 1 profesor na čiastočný úväzok)
- funkčné miesto docent – 33
- funkčné miesto odborný asistent – 63
(+ 7 na čiastočný úväzok)
Projekt komplexnej akreditácie SjF STU 2014
7.10.2013
Vekové obmedzenia
KA: Personálna matica - vekové obmedzenia - doktorandské štúdium
Garant
DN
Spolugaranti
prof. Ing. Ladislav
###
Gulan, PhD.
5.2.3.
dopravné doc. Ing. Ľuboš
dopravná technika
###
stroje a
Magdolen, PhD.
zariadenia doc. Ing. Marian
###
Polóni, PhD.
prof. Ing.
Miroslav Vereš, ###
PhD.
5.2.5. časti
časti a mechanizmy
prof. Ing.
a mechanizm
strojov
Miroslav
###
y strojov
Bošanský, PhD.
doc. Ing. Jozef
###
Antala, PhD.
Študijný program
Študijný
odbor
Ve 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9.
k 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
56 57
58
59
60
61
62
63
49 50
51
52
53
54
55
56
64 65
66
67
68
69
70
71
65 66
67
68
69
70
71
72
59 60
61
62
63
64
65
66
60 61
62
63
64
65
66
67
Projekt komplexnej akreditácie SjF STU 2014
7.10.2013
3. Kritériá akreditácie
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na
návrh Akreditačnej komisie schválilo začiatkom apríla
2013 pre vysoké školy súbor akreditačných kritérií:
 Kritériá akreditácie študijných programov vysokoškolského
vzdelávania
 Kritériá používané pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy
uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie
profesorov
 Kritériá na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej,
umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej
akreditácie vysokej školy
 Kritériá používané pri vyjadrovaní o zaradení vysokej školy
 Kritériá hodnotenia vnútorného systému zabezpečovania
kvality vysokoškolského vzdelávania
Projekt komplexnej akreditácie SjF STU 2014
7.10.2013
4. Zásady navrhovania štruktúry ŠP
Pri navrhovaní štruktúry ŠP sa bude vychádzať z týchto
zásad:
 dostatočné personálne zabezpečenie ŠP – min. 1
profesor a 2 docenti – kritérium KSP-A3 + vek – kritérium
KSP-A6 (min. na štandardnú dĺžku štúdia),
 navrhovať 1. a 2. roč. bakalárskeho štúdia so
spoločnými učebnými plánmi,
 pre 1. roč. inžinierskeho štúdia hľadať spoločné
predmety pre všetky ŠP, resp. pre ŠP z rovnakej oblasti
výskumu,
 zodpovedajúce hodnotenie oblasti výskumu (pre ŠP
PhD. min. B-, pre HaI min. B).
Projekt komplexnej akreditácie SjF STU 2014
7.10.2013
5. Aktuálne úlohy
1. Určenie počtu akademických zamestnancov a ich
priradenie k jednotlivým oblastiam výskumu
a) je vysokoškolský učiteľ alebo výskumný pracovník
so VŠ vzdelaním druhého stupňa
b) je k 31. 12. posledného roka hodnoteného obdobia
podľa odseku 7 zamestnaný na vysokej škole na
ustanovený týždenný pracovný čas a zaradený
na fakulte, a to súvislo aspoň po dobu troch rokov,
alebo
c) bol počas hodnoteného obdobia zamestnaný na
vysokej škole na ustanovený týždenný pracovný
čas a zaradený na fakulte aspoň po dobu štyroch
rokov.
Projekt komplexnej akreditácie SjF STU 2014
7.10.2013
Aktuálne úlohy
2. Určenie počtu požadovaných výstupov na
hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej,
umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti pre „atribút
výstupov“
a) Počet výstupov musí zodpovedať jednej tretine
priemerného počtu akademických zamestnancov
(okrem vysokoškolských učiteľov vo funkcii
profesora) k 31. 12. jednotlivých rokov
hodnoteného obdobia.
b) Ak je takto určený počet menší ako 20 výstupov,
predloží vysoká škola za danú fakultu a oblasť
výskumu 20 výstupov.
Projekt komplexnej akreditácie SjF STU 2014
7.10.2013
Aktuálne úlohy
c) Navyše predloží vysoká škola aj výstupy v počte
zodpovedajúcom priemernému počtu
akademických zamestnancov vo funkcii profesora
na zodpovedajúcej fakulte a pôsobiacich
v zodpovedajúcej oblasti výskumu podľa stavu
k 31.12. jednotlivých rokov hodnoteného obdobia.
d) Aspoň 40 % výstupov musí byť z druhej polovice
hodnoteného obdobia.
e) Najvyšší prepočítaný počet výstupov jedného
akademického zamestnanca za hodnotené
obdobie, ktorý možno započítať, je 5.
3. Hodnotenie „atribútu prostredia“ a „atribútu
ocenenia“
Projekt komplexnej akreditácie SjF STU 2014
7.10.2013
Aplikácia
a) Kritérium KSP-A1: Úroveň výskumnej, resp.
umeleckej činnosti vysokej školy a pracovísk
zabezpečujúcich uskutočňovanie študijného
programu – pre doktorandské štúdium treba
najmenej
B-
b) Kritérium KHKV-A2: Úroveň výskumnej, resp.
umeleckej činnosti vysokej školy v študijnom
odbore, v ktorom sa vysoká škola uchádza
o akreditáciu, alebo v príbuznom študijnom odbore,
a to aj z hľadiska medzinárodného významu
dosiahnutých výsledkov – najmenej
Projekt komplexnej akreditácie SjF STU 2014
B
7.10.2013
Aplikácia
a) Kritérium KZU-1: Výsledky hodnotenia úrovne
výskumnej činnosti vysokej školy - Vysoká škola
dosahuje v najmenej 60% hodnotených oblastiach
výskumu, v ktorých má v hodnotenom období
absolventa študijného programu druhého a/alebo
tretieho stupňa, po jednotlivých súčastiach, hodnotu
najmenej B.
b) Kritérium KZU-2: Výstupy výskumu /umeleckej
činnosti študentov a absolventov doktorandského
štúdia - Vysoká škola dosahuje v najmenej 60%
hodnotených oblastiach výskumu, hodnotenie
atribútu výstupu študentov doktorandských
študijných programov najmenej C+.
Projekt komplexnej akreditácie SjF STU 2014
7.10.2013
6. Harmonogram
apríl 2013
 ukončenie doakreditácií a reakreditácií KA 2008
 prehľad východiskového stavu KA 2014 (ŠP, HaI,
garanti, spolugaranti, výstupy)
 oboznámenie sa s novými kritériami KA
máj 2013
 analýza ŠP z hľadiska príbuznosti ŠO
 prvý návrh štruktúry ŠP s cieľom znížiť počet OV
jún – júl 2013
 príprava podkladov pre hodnotenie úrovne VVČ
 organizačné a personálne zabezpečenie KA 2014
Projekt komplexnej akreditácie SjF STU 2014
7.10.2013
Harmonogram KA v ak. roku 2013 -2014
september – október 2013
Prvé vyhodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej,
umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej
akreditácie činností vysokej školy, aby sme mohli spresniť,
ktoré ŠO v akej úrovni (Bc. Ing., PhD., HaI) budú
zahrnuté do KA.
november 2013 – marec 2014
Vypracovanie podkladov pre KA (§ 84 ods. 3 zákona
o VŠ):
a) hodnotenie vlastnej činnosti; jeho súčasťou sú aj
výsledky pravidelných študentských ankiet podľa § 70 ods.
1 písm. h) zákona o VŠ,
Projekt komplexnej akreditácie SjF STU 2014
7.10.2013
Harmonogram KA v ak. roku 2013 -2014
b) žiadosti o akreditáciu všetkých študijných
programov, v ktorých chce mať priznané právo udeľovať
akademický titul, vrátane príslušných podkladov týkajúcich
sa študijných programov,
c) žiadosti o akreditáciu habilitačného konania a
konania na vymenúvanie profesorov vo všetkých
študijných odboroch, v ktorých chce mať priznané právo
tieto konania uskutočňovať, vrátane príslušných
podkladov,
d) podklady na hodnotenie výskumnej, vývojovej,
umeleckej činnosti a ďalšej tvorivej činnosti,
Projekt komplexnej akreditácie SjF STU 2014
7.10.2013
Harmonogram KA v ak. roku 2013 -2014
e) podklady na vyjadrenie Akreditačnej komisie o
začlenení vysokej školy podľa § 2 ods. 13 zákona o VŠ,
f) vnútorný predpis upravujúci vnútorný systém kvality a
podklady na jeho uplatnenie.
marec – apríl 2014
Prerokovanie finálnych materiálov na KA v AS SjF STU
a schválenie vo VR SjF STU.
apríl – máj 2014
Finalizácia redakčných a technických prác, odovzdanie
materiálov rektorovi STU.
Projekt komplexnej akreditácie SjF STU 2014
7.10.2013
Ďakujem za pozornosť
Projekt komplexnej akreditácie SjF STU 2014
7. 10. 2013

similar documents