Mo*nosti podpory vzdelávania seniorov prostredníctvom ESF

Report
Jaroslav Juriga
Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR
Konferencia k Európskemu roku aktívneho starnutia
a solidarity medzi generáciami 2012
7. december 2011
 zvyšovať všeobecné povedomie o významne aktívneho
starnutia a jeho rôznych rozmeroch
 vyzdvihnúť užitočnosť starších osôb pre spoločnosť
 podporovať spoluprácu a súčinnosť
 vymieňať si informácie a rozvíjať vzájomnú výmenu skúseností
medzi členskými štátmi a zúčastnenými stranami na všetkých
úrovniach
 bojovať proti diskriminácii na základe veku, odstrániť
stereotypy spojené s vekom a odbúrať bariéry, najmä pokiaľ ide
o možnosti zamestnania
 EK prezentovala svoj názor na demografické výzvy, ktorým Únia
čelí, a na možnosti ich riešenia vo svojich oznámeniach:
 „Demografická budúcnosť Európy – pretvorme výzvu na
príležitosť “ (2006)
 „Podporovať solidaritu medzi generáciami“ (2007)
 „Riešenie otázky vplyvu starnutia obyvateľstva v EÚ“ (2009)
 „Demografické výzvy a solidarita medzi generáciami“ (vyzýva
členské štáty, aby počas nasledujúcich rokov urobili z aktívneho
starnutia jednu zo svojich priorít; poukázať na prínos starších
ľudí v spoločnosti a poskytnúť príležitosti na posilnenie
solidarity, spolupráce a porozumenia medzi generáciami,
dosiahnuť, aby mládež a starší ľudia spolupracovali)
 Najnovšie odhady EUROSTATU:
 2011: 4 osoby (15-64 rokov) / 1 osoba (65+ rokov)
 2060: 2 osoby (15-64 rokov) / 1 osoba (65+ rokov)
 najsilnejší tlak sa v tomto smere očakáva v období rokov 2015 –
2035, kedy generácia narodená v povojnovom období dosiahne
dôchodkový vek
 Čo sa zmení?
 dôjde k výraznej transformácii našich spoločností, čo bude mať
vplyv na medzigeneračnú solidaritu v dôsledku čoho sa objavia
nové požiadavky na budúce generácie
 zamyslieť sa nad tým, či spoločnosť, zodpovedné inštitúcie,
spôsob myslenia a života ľudí sú dostatočne pripravené na
postupný, ale istý príchod dlhovekej spoločnosti
 Rastom počtu starších ľudí je nutné zaujímať sa aj o ich
sekundárne potreby, medzi ktoré patria: potreba
vzdelávania, potreba komunikácie, potreba spoločenského
kontaktu, vytváranie nových spoločenských väzieb i pocit
spoločenskej užitočnosti a sebarealizácie
 viac strategických rozhodnutí zameraných na podporu
starších ľudí, ktorých cieľom bude lepšie začlenenie
seniorov do spoločnosti, vytváranie podmienok pre
nadobudnutie chýbajúcich kompetencií pre život i trh
práce, pre skvalitnenie ich života v tejto etape
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
pripravilo návrh výzvy na predkladanie projektov pre
cieľovú skupinu seniorov
 Obsahové zameranie výzvy:
 podpora aktívneho starnutia prostredníctvom
rozširovania vedomostí a zručností zvyšujúcich kvalitu
života starších osôb
 tvorbu nových a zvyšovanie kvality existujúcich
vzdelávacích programov pre seniorov,
 inovácie v obsahu, formách a metódach vzdelávania
seniorov;
 rozvoj a zvyšovanie úrovne kompetencií seniorov,
ktoré sú v súlade s ich potrebami pre aktívne starnutie,
vrátane ich uplatnenia sa na trhu práce;
 projekty zamerané na ďalšie vzdelávanie lektorov,
tútorov a organizačných zamestnancov pôsobiacich vo
vzdelávaní seniorov;
 rozvoj a podpora dobrovoľníckych vzdelávacích aktivít
pre seniorov;
 podpora zakladania partnerstiev medzi vzdelávacími
inštitúciami, regiónmi, mestami, podnikateľskou
sférou a tretím sektorom na zabezpečovanie
vzdelávania seniorov;
 organizovanie odborných podujatí zameraných na




problémy vzdelávania seniorov;
zvyšovanie informovanosti seniorov o možnostiach
vzdelávania a trávenia voľného času;
podpora infraštruktúry seniorského vzdelávania;
identifikácia kľúčových kompetencií seniorov
potrebných pre ich návrat na trh práce;
tvorba, rozvoj a uskutočňovanie projektov a
vzdelávacích programov , ktoré budú zamerané na
získavanie kompetencií potrebných pre primerané
začlenenie seniorov do spoločnosti

similar documents