Mo*liwo*ci komercjalizacji wyników bada* prowadzonych przez

Report
Możliwości komercjalizacji wyników
badań prowadzonych przez
doktorantów
Jarosław Łabęcki
Art. 86a.
1. Uczelnia, w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac
rozwojowych tworzy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę
akcyjną, zwaną dalej „spółką celową”. Spółkę celową tworzy rektor za zgodą
senatu uczelni lub innego organu kolegialnego uczelni. Do zadań spółki celowej
należy w szczególności obejmowanie udziałów w spółkach kapitałowych lub
tworzenie spółek kapitałowych, które powstają w celu wdrożenia wyników
badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w uczelni.
2. Rektor, w drodze umowy, może powierzyć spółce celowej zarządzanie
prawami własności przemysłowej uczelni w zakresie jej komercjalizacji.
3. Uczelnia w celu realizacji zadań określonych w ust. 1 i 2 przekazuje spółce
celowej w formie aportu wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, w
szczególności uzyskane prawa własności przemysłowej.
4. Wypłaconą dywidendę spółki celowej uczelnia przeznacza na działalność
statutową uczelni.
Art. 86c.
Senat, a w przypadku uczelni niepublicznej organ wskazany w statucie,
uchwala regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami
pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad
komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, który
określa:
1) prawa i obowiązki uczelni, pracowników oraz studentów i
doktorantów w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich i
praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej;
2) zasady wynagradzania twórców;
3) zasady i procedury komercjalizacji wyników badań naukowych i
prac rozwojowych;
4) zasady korzystania z majątku uczelni wykorzystywanego do
komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz
świadczenia usług naukowo- badawczych.
Wzrost liczby młodych doktorów
Źródło: OECD, Chińskie Ministerstwo edukacji za Nature za CoWinners
Proces komercjalizacji wyników badań na świecie
(na podstawie materiału CoWinners)
Stanford
MIT
ETH Zurich
STUDIA DOKTORANKIE
wobec
OFERTY RYNKU
 Anioł biznesu
 Venture Capital (VC)
 Instytucja Otoczenia Biznesu (IOB
Formy wsparcia komercyjnego wykorzystania
produktów i rezultatów
studiów doktoranckich
Anioł biznesu - (inaczej też Business Angels, Angel Investors lub Informal
Investors) to:
 inwestorzy inwestujący najczęściej własne środki finansowe przeważnie w
przedsięwzięcia w fazie rozpoczęcia działalności ("seed") i
przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju ("startup");
 prywatny inwestor, który dysponując odpowiednim doświadczeniem oraz
kapitałem, wspiera wybrane pomysły biznesowe, głównie w początkowej
fazie ich działalności (start-up), przekazuje im zarówno swoją wiedzę,
doświadczenie, jak i środki finansowe, w zamian za udziały.
 Zaangażowanie w projekt trwa od 3 do 6 lat.
 Ostateczną formą zapłaty za wsparcie jest wyjście z inwestycji i
zrealizowanie w ten sposób zysku przez anioła biznesu.
Formy wsparcia komercyjnego wykorzystania
produktów i rezultatów
studiów doktoranckich
Venture Capital (VC) - jedna z odmian Private Equity, to
 inwestycje kapitałowe dokonywane jako wsparcie kapitałowe małym, ale już prężnie
funkcjonującym spółkom we wczesnych stadiach rozwoju - jako forma uruchomienia
danej spółki lub jej ekspansji
 Wykorzystane na rozwój nowych produktów i technologii, zwiększenie kapitału
obrotowego, przejmowanie spółek lub też na poprawę i wzmocnienie bilansu spółki
 Obarczone wysokim ryzykiem ze względu na to, iż inwestycje są dokonywane we
wczesnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa / projektu oraz często dotyczą
produktów i usług innowacyjnych i unikatowych
 W zamian za udziały w przedsiębiorstwie firma inwestująca (fundusz Venture
Capital) zapewnia środki finansowe, dzięki którym przedsiębiorstwo może rozwijać
swoje produkty czy usługi.
 Stanowią część inwestycji Private Equity, czyli inwestycji kapitałowych
w przedsiębiorstwa, które nie są notowane na giełdzie papierów wartościowych.
Formy wsparcia komercyjnego wykorzystania
produktów i rezultatów
studiów doktoranckich
Venture Capital (VC) - jedna z odmian Private Equity, to
 inwestycje kapitałowe dokonywane jako wsparcie kapitałowe małym, ale już prężnie
funkcjonującym spółkom we wczesnych stadiach rozwoju - jako forma uruchomienia
danej spółki lub jej ekspansji
 Wykorzystane na rozwój nowych produktów i technologii, zwiększenie kapitału
obrotowego, przejmowanie spółek lub też na poprawę i wzmocnienie bilansu spółki
 Obarczone wysokim ryzykiem ze względu na to, iż inwestycje są dokonywane we
wczesnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa / projektu oraz często dotyczą
produktów i usług innowacyjnych i unikatowych
 W zamian za udziały w przedsiębiorstwie firma inwestująca (fundusz Venture
Capital) zapewnia środki finansowe, dzięki którym przedsiębiorstwo może rozwijać
swoje produkty czy usługi.
 Stanowią część inwestycji Private Equity, czyli inwestycji kapitałowych
w przedsiębiorstwa, które nie są notowane na giełdzie papierów wartościowych.
SpinOff – Outplacement czy zaplanowana kariera?
(na podstawie materiału CoWinners)

similar documents