Mo*liwo*ci aktywnego udzia*u rodziców w *yciu szko*y

Report
ZEBRANIE Z RODZICAMI
11 września 2013r.
Temat: Organizacja roku szkolnego 2012/13
Szkoła Podstawowa
w Dobrzycy
Ważne informacje dla rodziców uczniów klasy VI SPRAWDZIAN –
OBOWIĄZUJĄCE TERMINY
Nieprzekraczalny termin
Czynności organizacyjne
do 30 września 2013 r.
Zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów)
z możliwymi dostosowaniami warunków i form
sprawdzianu ( W dniu 11 września 2013r.
Wychowawca klasy VI zapozna rodziców z możliwymi
dostosowaniami…)
do 15 października 2013 r.
Ostateczny termin przedłożenia dyrektorowi szkoły
opinii/orzeczeń
poradni
psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
do 15 listopada 2013 r.
Ostateczny termin pisemnego (zał. nr 11
w Procedurach przeprowadzania sprawdzianu…)
poinformowania rodziców (prawnych opiekunów)
przez dyrektora szkoły o dostosowaniu warunków
i form sprawdzianu do dysfunkcji ucznia.
do 15 listopada 2013 r.
Termin przedłożenia przez rodziców (prawnych
opiekunów)
dyrektorowi
szkoły
pisemnego
oświadczenia o rezygnacji z prawa do przystąpienia
do sprawdzianu w warunkach i formie
dostosowanych do dysfunkcji ucznia.
18 czerwca 2014 r.
Ogłoszenie wyników sprawdzianu
Możliwości aktywnego udziału rodziców w życiu szkoły
Rodzice w ramach swojej aktywności w szkole mogą
TAK JAK DAWNIEJ
• uczęszczać na zebrania klasowe i inne
spotkania organizowane w szkole, aby
mieć bieżące informacje dotyczące
zarówno tego, co dzieje się w klasie
dziecka, jak i w całej społeczności szkolnej
• kontaktować się z nauczycielami
indywidualnie i pytać o osiągnięcia i
trudności dziecka
• przedstawiać swoje obserwacje i
spostrzeżenia dotyczące dziecka
• prosić o interwencję w sprawach, które
budzą ich niepokój
OBECNIE DODATKOWO
•
•
•
•
inicjować udzielanie pomocy
psychologicznopedagogicznej dla swojego dziecka
brać czynny udział w ocenie pracy
nauczyciela
współuczestniczyć w działaniach
szkoły mających na celu wspieranie
dziecka
Współtworzyć dokumenty
wewnątrzszkolne
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Dla kogo?
Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
Niepełnosprawni
• niesłyszący, słabosłyszący
• niewidomi, słabowidzący
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
• z upośledzeniem umysłowym
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi
Niedostosowani społecznie
Zagrożeni niedostosowaniem społecznym
RODZICU, PAMIĘTAJ!
Dzieci z niepełnosprawnością, niedostosowane społecznie oraz
zagrożone niedostosowaniem mają prawo otrzymać – na wniosek
rodzica – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Nie
oznacza to wcale, że dziecko ma się uczyć w szkole specjalnej.
Oznacza to, że dziecko wymaga stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy, zatem szkoła, do której trafi,
powinna mu to zapewnić.
Jeśli Twoje dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, w budżecie Państwa przewidziano dodatkowe
finansowanie jego edukacji w postaci zwiększonej subwencji
oświatowej (dodatkowych wag uzależnionych od rodzaju
dysfunkcji).
Od 1.09.2013r. tylko rodzice decydują o przebadaniu dziecka
w poradni psychologiczno-pedagogicznej ( wyjątek stanowi
badanie dotyczące dysleksji i dyskalkulii , dysgrafii)
RODZICU, PAMIĘTAJ!
Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko miało zorganizowaną właściwą pomoc:
• ważne jest, abyś jak najszybciej dostarczył do szkoły orzeczenie i/lub opinię
poradni psychologiczno-pedagogicznej – to pomoże w planowaniu pomocy
i usprawni jej organizację
• obserwuj uważnie swoje dziecko: jakie ma uzdolnienia, jak sobie radzi
z nauką, jakie ma relacje z rówieśnikami i dorosłymi. Rozmawiaj o tym
z nauczycielami, wychowawcami i specjalistami – to umożliwi zorganizowanie
adekwatnej pomocy
Ważne dla rodzica i ucznia
W przypadku, gdy uczeń, któremu przyznano jakąś z form
pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie będzie brał
udziału w przydzielonych przez dyrektora zajęciach
specjalistycznych, natychmiast o tym fakcie zostają
powiadomieni
rodzice
i
w
razie
trzech
nieusprawiedliwionych nieobecności uczeń zostanie
z tych zajęć wykluczony, a rodzice zostaną pisemnie
zawiadomieni o rezygnacji ucznia z oferowanej mu
formy
pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
Wówczas niestety opinia poradni nie będzie brana pod
uwagę przy ocenie ucznia, który uchyla się świadomie
od korzystania z oferowanej mu przez szkołę pomocy.
Oferta edukacyjna szkoły
• Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szczególnie
uzdolnionych
• Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów mających
trudności w nauce
• Zajęcia związane z realizacją programów
refundowanych ze środków unijnych ( nauka
pływania dla kl. III SP, Polsko-Niemiecka
Wymiana Młodzieży – nasze dzieci pojadą z
rewizytą w terminie od 8.05 do 10.05 2014r.)
Oferta edukacyjna szkoły CD.
• Przygotowanie uczniów do sprawdzianu
• Przygotowanie uczniów do konkursów
przedmiotowych organizowanych przez
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty
• Przygotowanie uczniów i rodziców
do czynnego udziału w realizacji programu
Bezpieczna Szkoła – bezpieczny uczeń
Oferta edukacyjna szkoły CD.
• Zajęcia sportowe w ramach Szkolnego Klubu
Sportowego, Koła Turystycznego, Zespołu
Wokalnego
• Zajęcia specjalistyczne w ramach pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
• Zajęcia i opieka świetlicowa dla uczniów
oczekujących na zajęcia szkolne i uczniów
dojeżdżających w ramach tzw. godzin kartowych
• Zajęcia
organizowane
przez
instytucje
pozaszkolne, i wiele innych
Plan zebrań z Rodzicami 2013/14
• 11 września 2013r. godz. 17.00 (środa)
• 06 listopada 2013r. godz. 17.00 (środa)
• 18 grudnia 2013r. godz. 17.00 (środa)
• 29 stycznia 2014r. godz. 17.00 (środa)
Dodatkowo :
możliwość
indywidualnych
konsultacji
rodzica
z wychowawcą, nauczycielami uczącymi dziecko,
pedagogiem w każdą pierwszą środę miesiąca w czasie
trwania zajęć lekcyjnych. W nagłych wypadkach
po ustaleniu telefonicznym z wychowawcą klasy
Plan pracy w roku szkolnym 2013/14
( dostępny na szkolnej stronie internetowej – http://spdobrzyca4.superszkolna.pl )
Plan opracowany został w oparciu o:
• Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej
państwa w roku szkolnym 2013/2014.
• Plan Nadzoru Pedagogicznego Zachodniopomorskiego
Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014.
• Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej w Dobrzycy.
• Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady
pedagogicznej podsumowującym rok szkolny
2012/2013.
Plan pracy w roku szkolnym 2013/14
informacje dodatkowe
Plan pracy zawiera:
Cele do zrealizowania :
1. Stwarzanie warunków do rozwijania uzdolnień uczniów.
2. Przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasistów
i do dalszych etapów edukacyjnych.
3. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.
4. Przestrzeganie zasad, wartości, norm i reguł przyjętych w szkole.
5. Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskane oceny.
6. Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
7. Objecie opieką świetlicy wszystkie dzieci potrzebujące ( oczekujących na zajęcia
szkolne, przebywających na przerwie śródlekcyjnej, czy oczekujących na dowóz).
Główne zadania dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze na rok szkolny 2013/2014:
1. Prawidłowe wdrażanie nowej podstawy programowej.
2. Organizacja zajęć rewalidacyjnych i wyrównawczych dla uczniów z orzeczeniem PPP.
3. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku
realizacji obowiązku szkolnego.
Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej
w Dobrzycy na rok szkolny 2013/14
Wymagania z załącznika rozporządzenia
Zadania
Szkoła realizuje koncepcję pracy
ukierunkowaną na rozwój uczniów
Szkoła działa zgodnie z przyjętą przez radę
pedagogiczną własną koncepcją pracy,
uwzględniającą
potrzeby
rozwojowe
uczniów, specyfikę pracy szkoły oraz
zidentyfikowane oczekiwania środowiska
lokalnego
Koncepcja pracy szkoły jest znana uczniom i
rodzicom oraz przez nich akceptowana
Koncepcja
pracy
szkoły
jest
przygotowywana,
modyfikowana
i realizowana we współpracy z uczniami
i rodzicami
Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej w Dobrzycy – cd.
Wymagania
z załącznika rozporządzenia
Osiągnięcia/ zadania
Procesy edukacyjne są
zorganizowane
w sposób sprzyjający
uczeniu się
Planowanie procesów edukacyjnych w szkole służy rozwojowi uczniów
Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się
oczekiwania
i formułowane wobec nich
Informowanie ucznia o jego postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom
uczyć się i planować ich indywidualny rozwój
Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się
Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się
Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych
sytuacjach
Nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane
i oddziału
do potrzeb ucznia, grupy
Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin
wiedzy i jej wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom
zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej
Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Czują
się odpowiedzialni za własny rozwój
Uczniowie uczą się od siebie nawzajem
W szkole stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów
Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej w Dobrzycy – cd.
Wymagania
z załącznika
rozporządzenia
Uczniowie nabywają
wiadomości
i umiejętności
określone
w podstawie
programowej
Zadania
W szkole realizuje się podstawę programową z uwzględnieniem
osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego
Podstawa programowa jest realizowana
z wykorzystaniem
zalecanych warunków i sposobów jej realizacji
W szkole monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia,
z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się
i wdraża wnioski z tych analiz
Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć
uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się
i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów
Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli
dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych
działań dydaktyczno-wychowawczych. Uczniowie odnoszą sukces
na wyższym etapie kształcenia
Propozycja dni wolnych od zajęć
dydaktycznych w roku szkolnym 2013/14
Szkoła Podstawowa
• 31 października 2013r. (czwartek)
• 2 i 3 stycznia 2014r. ( czwartek, piątek)
• 1 kwiecień 2014r. (wtorek). Przychodzi tylko szósta
klasa – sprawdzian zewnętrzny
• 2 maja 2014r. ( piątek)
• 20 czerwca 2014r. ( piątek)
Razem dni wolnych: 6 ( zgodnie z rozporządzeniem
o organizacji roku szkolnego)
Inne dni wolne od zajęć dydaktycznych
Wyszczególnienie
Termin
Zimowa przerwa świąteczna
23 - 31 grudnia 2013 r.
Ferie zimowe
17 luty – 2 marca 2014 r.
Wiosenna przerwa świąteczna
17 – 22 kwietnia 2014 r.
Zakończenie zajęć dydaktycznych
27 czerwca 2014 r.
Ferie letnie
28 czerwca – 31 sierpnia 2014 r.
Informacje na temat nauki religii i WDŻ
Religia – rodzic składa pisemną
deklarację
zgody
na
uczęszczanie jego dziecka na
naukę religii w szkole. Zgoda
jest ważna na każdy
z etapów edukacyjnych.
W każdym momencie roku
szkolnego taką zgodę rodzic
ma
prawo
wycofać
i wówczas na świadectwie
szkolnym
w
miejscu
przeznaczonym na ocenę
z religii wstawia się kreskę.
WDŻ – rodzic ma prawo do
złożenia rezygnacji z udziału
jego dziecka w tych
zajęciach. W razie braku
takiej rezygnacji uczeń ma
obowiązek
uczestniczyć
w tych zajęciach. Przedmiot
ten nie podlega ocenie
szkolnej i ma charakter
nauczania fakultatywnego.
Godziny urzędowania dyrektora szkoły
Dzień tygodnia
Godziny urzędowania w szkole
poniedziałek
11.00 – 13.30
8.00 – 11.00
12.00 – 14.30
8.00 – 11.00
11.00 – 13.30
wtorek
Środa
czwartek
piątek
Uwaga!
Dopuszcza się zmianę urzędowania w dniach obowiązkowego uczestnictwa
dyrektora w naradach i szkoleniach zewnętrznych. Przed spotkaniem proszę
o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły – tel. 94 316 01 06
Inne informacje
•
•
•
godz. 17.30 - spotkanie ze specjalistą do spraw profilaktyki
godz. 18.00 -spotkanie z wychowawcami w klasach
godz. 18.15 spotkanie dyrektora na sali gimnastycznej
z przedstawicielami do Rady Rodziców Szkoły
Dziękuję za uwagę
i życzę Państwu
dużo zadowolenia
z własnych dzieci
Opracował: Mirosław Gostomczyk

similar documents