Naturvetenskap

Report
Del 1: Naturvetenskap
s. 6-7
Naturvetenskap är den vetenskap som studerar de materiella
delarna av världen, alltså hur världen är uppbyggd.
•
•
•
•
Biologi: livets processer och utveckling.
Fysik: naturens krafter och hur de kan beskrivas.
Kemi: ämnenas sammansättning, egenskaper och förändring.
Geologi: jordklotets byggnad och rörelser.
Den naturvetenskapliga metoden (arbetssättet) handlar bland
annat om att:
•
•
•
•
•
göra mätningar,
hitta spår och mönster i det man iakttar,
påvisa samband mellan händelser,
se efter hur saker hänger ihop (orsak och verkan)
skapa teorier och modeller.
Objektiv betyder motsatsen till subjektiv, och med det menas ett
ställningstagande som är helt opartiskt. Objektiv vetenskap ska
alltså vara helt oberoende av forskarens egna föreställningar och
åsikter.
Forskaren har alltid ett syfte med sina studier och vare sig
han/hon vill det eller inte så kommer forskarens syfte och
föreställningar påverka vad forskningen visar.
Naturvetenskaplig forskning ska dock försöka vara så objektiv
det bara går!
Som med allt annat så gäller det att se naturvetenskapen med sitt
sunda förnuft. Ibland finns det forskare som medvetet försöker
påverka resultatet åt ett visst håll.
Det vi vet om världen just nu är inte heller nödvändigtvis sant. Vår
världsbild har som vi vet förändrats markant med tiden och de
föreställningar som vi tror är helt sanna idag, kanske om 50 eller
100 år visar sig vara felaktiga.
Exempel kan vara att vi tidigare trodde att jorden var universums
centrum och att mannens spermier innehöll ett färdigt litet barn
som bara hade att växa till sin storlek i kvinnans livmoder.
Naturkunskap är inte samma sak som naturvetenskap.
Men… naturkunskapen vilar tungt på naturvetenskapen!
Ämnet naturkunskap är inriktat på att skapa förståelse för hur
saker hänger samman med varandra och på hur vi kan använda
kunskaperna för att hantera vardagen.
Kunskaper i naturkunskap är en rättighet som behövs för att kunna
ta ställning och påverka många viktiga samhällsfrågor!
• Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
• Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan.
Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
• Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion,
resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
• Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer,
rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.
• Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering,
mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det
naturvetenskapliga utforskandet.
• Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att
undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa
företeelser i omvärlden under prövning.
• Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt
förhållningssätt kan användas för att kritiskt pröva ovetenskapligt grundade
påståenden.
• Läs igenom texten på s 6-7 i häftet.
• Läs igenom målen och betygskriterierna, samt
innehållsförteckningen i en av naturkunskapsböckerna (finns
kopierad längst bak i häftet).
• Beskriv kort hur du vill visa dina kunskaper i kursen. Exempel
kan vara skriftliga prov, muntliga redovisningar, uppsatser,
debattartiklar, mm. Koppla gärna dessa examineringsformer till
olika områden som du ser i innehållsförteckningen.
Alltid när man möter information om olika saker är det viktigt att
ha ett kritiskt förhållningssätt.
Ofta kan det vara nödvändigt att ta viss information med en
nypa salt, för att det kanske helt enkelt inte stämmer.
Ofta säger dessutom forskningen olika:
• ”Det är bra att dricka vin”
• ”Det är dåligt att dricka vin”.
Var kritisk! (Behöver inte betyda negativ!)
Alternativa uppfattningar som inte är vetenskapliga, men som
ibland framställs som att de är vetenskapliga!
Ex. Astrologi
”Sov på golvet och lev längre!”

similar documents