Oddzia* Dzienny * - mo*liwo*ci wspierania osób z do

Report
Ośrodek Dzienny …
- możliwości wspierania osób z doświadczeniem
kryzysu psychicznego
Iwona Jeziorska
Ośrodek Terapii w Środowisku
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Warszawa, 26 październik 2012
Struktura organizacyjna …
szpital
Mokotowskie
Centrum Zdrowia
Psychicznego
środowisko
poradnia
Ośrodek
Dzienny
Klinika
IPiN
(terapii w środowisku)
Stowarzyszenie
„Integracja”
hostel
Oddziały
wyspecjalizowane
mieszkanie
chronione
2
Oferta terapeutyczna …
• Dla osób z doświadczeniem psychozy:
•
•
•
•
Zajęcia treningowe i aktywizujące
Seminaria psychologiczne, arteterapia
Spotkania społeczności terapeutycznej
Wsparcie indywidualne
• Dla rodzin osób z doświadczeniem psychozy:
• Grupa wsparcia (osoba prowadząca – psycholog)
• Konsultacje lekarskie (osoba prowadząca – lekarz psychiatra)
3
Możliwe zmiany …
ODZIAŁYWANIA
TERAPEUTYCZNE
•
•
•
•
•
ZMIANA
procesy emocjonalne
procesy motywacyjne
procesy poznawcze
relacje z innymi ludźmi
zachowanie
4
Możliwe zmiany …
• Procesy emocjonalne
• spójność i adekwatność reakcji emocjonalnych
• nazywanie, wyrażanie i rozpoznawanie emocji
•
•
•
•
Procesy motywacyjne
Procesy poznawcze
Relacje z innymi ludźmi
Zachowanie
5
Możliwe zmiany …
• Procesy emocjonalne
• Procesy motywacyjne
• wzbudzanie motywacji wewnętrznej do terapii i zdrowienia
• budowanie gotowości do wyjścia z „roli chorego” i wejścia w
inną rolę
• Procesy poznawcze
• Relacje z innymi ludźmi
• Zachowanie
6
Możliwe zmiany …
• Procesy emocjonalne
• Procesy motywacyjne
• Procesy poznawcze
• zaburzenia uwagi
• zaburzenia pamięci
• Relacje z innymi ludźmi
• Zachowanie
7
Możliwe zmiany …
•
•
•
•
Procesy emocjonalne
Procesy motywacyjne
Procesy poznawcze
Relacje z innymi ludźmi
• lęk przed innymi ludźmi („oswajanie”)
• umiejętności i kompetencje społeczne
• Zachowanie
8
Możliwe zmiany …
•
•
•
•
•
Procesy emocjonalne
Procesy motywacyjne
Procesy poznawcze
Relacje z innymi ludźmi
Zachowanie
• rozwój zainteresowań, pasji
• podejmowanie celowych i satysfakcjonujących aktywności
• mobilizacja i organizacja czasu wolnego
9
Co sprzyja zdrowieniu…
• Oferta zajęć terapeutycznych
• Możliwość pracy grupowej i indywidualnej
• Zespół terapeutyczny
• Możliwość włączenia rodziny w proces
terapeutyczny
• Proces kwalifikacyjny (konsultacja – okres próbny
– przyjęcie)
10
Co nie sprzyja zdrowieniu…
• Krótki czas pobytu
• Ograniczenia finansowe:
• niemożność organizacji innych form wsparcia – turnusy
rehabilitacyjne
• Brak form wsparcia dla zespołu terapeutycznego
• przeciwdziałanie powstawania syndromu wypalenia
zawodowego
• rozwój zakresu świadczonych usług
11
Dziękuję za uwagę!

similar documents