I Ty możesz być Samarytaninem

Report
e – Akademia Przyszłości
Lokalne Zespoły Projektowe
Projekt Edukacyjny
Uczniowie realizujący projekt:
Diana Danowska
Ewelina Smółkowska
Patrycja Marchel
Patrycja Kryńska
Adam Kozłowski
Dominika Godlewska
Patrycja Różak
Ewa Żadziłko
Weronika Maciejewska
Kornelia Halicka
Małgorzata Wierchanowicz
Daria Sańczyk
Uczniów tych, z własnej inicjatywy,
wspomagały: Joanna Kalinowska i Estera
Hierasimczuk.
Cele projektu:
 kształtowanie postaw społecznych i uświadomienie uczniom, czym jest
postawa prospołeczna;
 zrozumienie motywacji w działaniu na rzecz innych;
 zdobywanie wiedzy o wolontariacie, fundacjach, organizacjach pozarządowych
oraz ich działaniu;
 prezentowanie postawy aktywnej, szacunku dla innych, bezinteresownej




pomocy;
kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb ludzi w najbliższym
otoczeniu;
kształtowanie umiejętności dążenia do jak najpełniejszego rozwoju własnej
osobowości, uzdolnień, zainteresowań;
zdobywanie umiejętności dokumentowania działań, pisania sprawozdań,
artykułów;
planowanie pracy własnej i pracy w grupie.
Ewaluacja wstępna – w klasach 1 i 2
przeprowadzono ankietę na temat wolontariatu.













Ankieta dla uczniów klas I dotycząca wolontariatu
Czy wiesz, co to jest wolontariat?
Tak
Nie
Czy uważasz, że wolontariat jest potrzebny? Tak Nie
Jakie znasz przykłady wolontariatu?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
Co daje nam wolontariat? - podkreśl 3 odpowiedzi.
nie wiem, czujemy się potrzebni, daje satysfakcję, uczy odpowiedzialności, nic nie daje, pomaga przy
rekrutacji
Czy jesteś wolontariuszem?
Tak
Nie
Czy lubisz pomagać?
Tak
Nie
Czy czujesz satysfakcję, pomagając innym? Tak Nie
Czy chcesz być wolontariuszem? Tak
Nie Nie wiem
Czy twoi znajomi działają w wolontariacie? Tak Nie
Dlaczego nie jesteś wolontariuszem?..................................................................
Czy w przyszłości będziesz pracować jako wolontariusz? Tak Nie Nie wiem
 W ankiecie tej wzięło udział 70 uczniów.
Uczniowie wypełniają ankietę











Ankieta dotycząca wolontariatu dla klas II
Co to jest wolontariat? Podaj 2-3 cechy……………………………………………………………………………..
Jakimi cechami powinien odznaczać się wolontariusz? Podaj 3-4
cechy………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
Czy w Twojej szkole działa wolontariat? Tak Nie
Skąd dowiedziałeś się o szkolnym wolontariacie? – od kolegów, strona szkoły, od nauczyciela.
Czy wiesz jakie stałe akcje przeprowadza szkolny klub wolontariatu? Tak Nie
Jeśli wiesz, to podaj przykłady:……………………………………………………………………………………………..
Czy działasz w wolontariacie? Tak Nie
Czy według Ciebie działalność wolontariuszy jest potrzebna? Jeśli tak, to
dlaczego?........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................
Które działania szkolnego klubu wolontariatu przynoszą widoczne efekty? Np. paczki żywnościowe,
II śniadanie itp.
Czy znasz organizacje, które zajmują się?(w Twoim mieście, w kraju)
 W ankiecie tej wzięło udział 64 uczniów.
Wyniki ankiet – klasa 1
Nie wiem
Nie
Pytanie 9
Pytanie 7
Pytanie 6
Pytanie 11
Nie
Pytanie 5
Pytanie 8
Pytanie 2
Tak
Pytanie 1
0
20
40
60
80
Tak
0
10
20
30
40
Wyniki ankiet – klasa 1
Pytanie 3
Pytanie 4
Znam przykłady
Czujemy się
potrzebni
Daje satysfakcję
Nie znam
przykładów
Pytanie 10
Nie lubię pomagać
Będę w przyszłości
Brak czasu
Nie wiem
Uczy
odpowiedzialności
Wyniki ankiet – klasa 2
Nie
Pytanie 7
Pytanie 2
Pytanie 6
Tak
Pytanie 5
Miły
Pytanie 3
Pomocny
Uczciwy
0
10
20
30
40
50
60
Pytanie 1
Pomoc innym
Życzliwość
Bezinteresowność
Wspólny cel
Wyniki ankiet – klasa 2
Pytanie 4
Pytanie 9
Od kolegów
Caritas
Strona szkoły
PCK
Od nauczyciela
WOŚP
Pytanie 8
Paczki żywnościowe
Kwesty
Drugie śniadanie
Sojusznicy projektu:






Katarzyna Kondratowicz – współopiekun
Nauczyciel, matematyki – współprowadzący warsztaty
Joanna Sobolewska – nauczyciel informatyki
Rodzice uczniów
Uczniowie z klas 1-3
Właściciele sklepu „Jedynka” oraz kierownik sklepu
„Biedronka”
 Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego „Opoka” w
Wasilkowie
 Prezes Stowarzyszenia Pomocy „Rubież”
Działania w ramach projektu:
 Przygotowanie informacji o projekcie i akacjach z nim związanych do









szkolnej gazety „Zszywka”
Przeprowadzenie i omówienie ankiet wśród uczniów klas 1 i 2 na temat
wolontariatu
Cykliczne spotkania z uczniami klas 1-3, rodzicami – zbiórka fantów na
loterię
Przygotowanie plakatów, ulotek informujących o akcjach
Warsztaty dla wolontariuszy
Przygotowanie do zbiórki żywności, zrobienie paczek i rozdanie
uczniom
Pieczenie i sprzedaż ciast
Przeprowadzenie loterii fantowej
Przekazanie zabawek dla dzieci przebywających w „Opoce”
Wykonanie gazetki
Spotkanie z Panią Dyrektor po akcji zbiórki
żywności
Informacja w „Zszywce” – nr 4
 Od początku II semestru w naszym gimnazjum, pod patronatem
szkolnego koła wolontariatu, ruszył projekt edukacyjny „I Ty możesz
zostać Samarytaninem”. W jego realizację zaangażowało się 12 uczniów
z klasy II B, opiekunem jest Halina Kuźmicka, współopiekunem
Katarzyna Kondratowicz. Podejmując się realizacji projektu, chcemy
wykorzystać dążenie młodych ludzi do bliższego poznania siebie oraz
zrozumienia potrzeb swoich kolegów. Wrażliwość jest bardzo pożądaną
cechą każdego człowieka, a nam zależy, aby zaszczepić ją jak
najwcześniej u uczniów. Celem głównym projektu jest uwrażliwienie
na drugą osobę, szukanie sposobów i możliwości pomagania
potrzebującym.
 W związku z tym zwracamy się do wszystkich gimnazjalistów,
rodziców, nauczycieli, aby włączyli się do akcji zbierania fantów
na loterię. Pieniądze zostaną przeznaczone na różne potrzeby uczniów
gimnazjum. Akcja będzie trwała do początku kwietnia, czytajcie
ogłoszenia i nie bądźcie obojętni.
Zbiórka żywności w „Jedynce” i „Biedronce”
Mieszkańcy Wasilkowa chętnie wspomagali akcję.
Przygotowanie paczek
Praca wre!
Zmęczone, ale szczęśliwe
Uczniowie zgromadzili wiele smakołyków na
świąteczny stół.
Sprzedaż ciast to sama przyjemność!
Własnoręcznie przygotowane gofry smakują lepiej 
Loteria fantowa – przygotowania
Loteria fantowa cieszyła się dużym
zainteresowaniem.
Przekazanie zabawek dzieciom z „Opoki”
Prezentację przygotował
Adam Kozłowski

similar documents