Hoofdkop - nahnobrabant.nl

Report
Presentatie Toekomstbestendige Begeleiding
april 2012
Agenda
1
Presentatie Visiedocument
2
Regiospecifieke situatie
3
Vervolgvragen
Agendapunt 1
1
Presentatie Visiedocument
2
Regiospecifieke situatie
3
Vervolgvragen / aanpak
Definities / aanpak begeleiding
Huidige definitie begeleiding:
 Zelfredzaamheid bevorderen / behouden / compenseren
 Voorkomen van opname instelling of verwaarlozing
 Voor mensen met AWBZ grondslag
Interventies gericht op:
1) Sociale redzaamheid
2) Bewegen en verplaatsen
3) Probleemgedrag
4) Psychisch functioneren
5) Geheugen en oriëntatiestoornissen
Ondersteunende activiteiten:
 Praktische hulp mbt zelfredzaamheid
 Compenseren / herstellen regelvermogen (regie over eigen leven)
 Overnemen van toezicht (bijvoorbeeld voor cliënten met ernstige gedragsproblematiek).
Aanbod Vivent
Groep
Basis
Plus
Somatiek
PG
Begeleiding
Individueel
Gespecialiseerde Thuis
Begeleiding
Begeleiding bij beperkte vaardigheden
Video home training
Professionele oppas thuis
Casemanagement
Opvoedingsondersteuning
Palliatieve zorg (nachtzorg)
Integrale V&V
Kortdurend verblijf
Meerwaarde begeleiding
Meerwaarde vanuit professioneel perspectief:
Kenelementen meerwaarde: kwaliteit, diversiteit en betrokkenheid:
Structuur / veiligheid / toezicht
Kennis ziektebeelden / gedragsproblemen
Persoonlijke verzorging
Medicatieveiligheid
Ondersteuning zelfstandig functioneren
Begeleiding / coaching mantelzorgers en vrijwilligers
Kennis van indicatiestelling (welke zorg is passend voor welke cliënt).
Goede samenwerking partners / keten
MD benadering van individuele problematiek
Objectiveren medische problematiek door medische expertise
Meerwaarde vanuit cliënt -perspectief:
Totaaloordeel dagactiviteiten /
dagbehandeling (gemiddeld cijfer)
8.0
8.4
7.8
8.1
8.6
8.5
8.5
8.5
7.9
Totaaloordeel begeleiders
(gemiddeld cijfer)
8.3
8.4
8.5
8.4
8.9
8.1
8.8
8.7
8.9
9.3
8.6
Testimonials Dagactiviteiten (Basis)
“Ze krijgt structuur zodat haar familie meer
vrijheid heeft en ontlast wordt”
“Het geeft me
meer
zelfvertrouwen”
“Door dagactiviteiten
piekert ze niet meer en
is niet meer
gespannen en
overstuur. Ze voelt
zich veilig vanwege
haar duizeligheid”
“Familie krijgt rust en ruimte
om eigen te leven, en vinden
het prettig dat moeder deze
dagen veilig en verzorgd is.
Doordat ze er overdag niet is
heeft familie ‘s avonds energie
om voor haar te zorgen”
“Zij is niet meer vrouw en partner,
maar vooral verzorger, vraagbaak
en veilige haven. Vader leunt op
haar en kan haar geen uur
missen, anders wordt hij onrustig
en bang. Zonder Heesdonck zou
zij het zeker niet volhouden en zij
hij opgenomen moeten worden”
“Hersenen worden hier geactiveerd en
geprikkeld. En als je thuis komt heb je iets
te vertellen”
Mensen krijgen nieuwe
impulsen, prikkels om te
participeren en
waardering te ervaren in
onze maatschappij”
“Als mijn man niet naar
dagactiviteiten zou gaan, moet hij
opgenomen worden in een
verpleeghuis. Hij is veeleisend
thuis, vraag veel aandacht. Het
geeft mij lucht!”
“Ze wordt steeds geactiveerd om iets te
doen, iets wat ze vroeger wel deed maar
helemaal was krijtgeraakt. Het sociaal
stimuleren van haar hersenen ziet ze
eigenlijk nog als vervolg op revalidatie”
Testimonials Dagactiviteiten /
Dagbehandeling (Plus)
“We zijn het geheugen kwijt en dan heb je hen nodig.
Thuis zitten, dan beginnen we kinds te worden”
“Deze zorg is belangrijk om met
mijn hersens bezig te zijn. Thuis is
dat lastig. Ik kom moeilijk uit mijn
woorden. Verveel me thuis. Hier kan
ik praten”
“Ik merk wat ik nog WEL goed
kan”
“Dementie is gelukkig geen tumor of
Alzheimer. Leven met dementie is
mogelijk, maar dat moet je wel
leren. Dat heb ik geleerd op de
Kopgroep”
“Bepaalde symptomen
herkennen we bij elkaar.
Oh, dat heb ik ook, zeggen
we vaak. Niemand zegt:
dat kan ik me niet
voorstellen. Je leert van
elkaars problemen”
“De deskundige leiding geeft mij
ook een goed gevoel, ze gaan
goed om met mijn problemen, in
wat me opbeurt en dat ik daar
beter mee om kan gaan”
“Help mij om te gaan met
mijn dementie. Ik wil hier
graag bij begeleid en
behandeld worden”
Testimonials GTB (Individueel)
Alleenstaande dochter woont om de hoek bij vader en
is overbelast. Dochter kan problemen rondom haar
vader niet meer aan. “Jij zorgt ervoor dat de juiste zorg
op het juiste moment ingezet wordt. Dat de mensen die
komen ook passen bij mijn vader. Je werkt
oplossingsgericht, en neemt zo nodig ook contact op
met huisarts, apotheek, klinisch geriater en bemiddeld
zelfs bij de aanvraag bij CIZ. Hierdoor wordt er een zorg
van mij overgenomen, en heb ik af en toe toch
momenten van rust. Zonder die momenten kan ik het
niet lang volhouden”
Meneer heeft moeilijkheden met
woningbouwvereniging en die schakelen
bemoeizorg in. Zij zien een 63 jarige man die
alleen op de wereld is met
drankproblematiek. De GTB’er brengt
structuur in het leven van meneer en pakt
problemen met meneer aan. Samen werken
ze naar oplossingen. Ze is laagdrempelig
naar binnen gegaan, boodschappen doen en
vertrouwen winnen. Beetje bij beetje
schoonmaken. Ze heeft de zorg voorzichtig
een kant ingestuurd, er zijn goede collega’s
bij gezocht om haar te helpen en om meneer
te douchen. Ze heeft de juiste indicaties
aangevraagd. “Ik snap er niets van hoe het
zover met me heeft kunnen komen, wat ben
ik blij met jullie””
Veranderingen (1)
Doel overheveling: ondersteuning zelfredzaamheid / participatie burger:
 Per 1 januari 2013 wordt de functie Begeleiding van de AWBZ voor nieuwe aanvragers
gedecentraliseerd naar de WMO.
 Per 1 januari 2014 is deze functie volledig (inclusief vervoer) gedecentraliseerd naar de
WMO.
Het aanbod moet aansluiten op het raamwerk van gemeenten:
Raamwerk sociaal beleid ‘s-Hertogenbosch
bijdragen
meedoen
opstappen
uitvallen
Werken
Ik bied werk
Ik help anderen
met leren
Ik doe
vrijwilligerswerk
Ik bied anderen
woonruimte of
hulp bij wonen
Ik ben weldoener
Ik werk met
ondersteuning
Ik leer met
ondersteuning
Ik doe mee aan
activiteiten
Ik woon met
ondersteuning
Ik werk niet
Leren
Ik heb een betaalde
baan
Ik heb voldoende
basisniveau
Ik heb een eigen
sociaal netwerk
Ik woon zelfstandig
Ik verdien mijn
eigen inkomen
Ik ben gezond
Ik heb zelf niet
genoeg geld
Ik heb
hulp(middelen)
nodig
Sociaal netwerk
thema
fase
Ondersteunend wonen
Inkomen
Gezondheid
Ik zorg voor een
ander
Ik wil of kan
het leren
Ik ben
eenzaam
Ik heb geen
dak boven
mijn hoofd
Ik heb geen
geld
Ik ben
chronisch
ziek
Veranderingen (2)
Gemeenten staan voor 3 uitdagingen:
 Overheveling begeleiding, én:
 Jeugdzorg, én:
 Wet Werken naar Vermogen
Hoe gaan gemeenten hier mee om?:
 Zoeken naar integrale oplossingen
 Denken (dus) in arrangementen: ontschotting
 Sturen op resultaten ipv voorzieningen
 Indiceren wordt ‘gesprek met de klant’
Vertaalslag naar aanbod in cliëntgroepen. Voor Vivent zijn relevant:
 Ouderen met somatische of psychogeriatrische problematiek (SOM 65+/PG 65+)
o Ouderen die door lichamelijke achteruitgang beperkt zijn in hun zelfredzaamheid
o Ouderen die door cognitieve achteruitgang beperkt zijn in hun zelfredzaamheid
 Kinderen en volwassenen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte (SOM 0-64)
o Mensen die door progressief verlopende aandoeningen meervoudige problemen
ondervinden op (vrijwel) alle levensgebieden
o Mensen met niet aangeboren hersenletsel met meervoudige problemen op alle
levensgebieden die van tijd tot tijd zeer wisselend kan verlopen
 Palliatief terminale zorg
 Multiprobleemgezinnen
Risico’s
Het betreft een totaal budget van bijna zes miljoen waarbinnen we de volgende risico’s lopen:
Doelmatigheids-korting’ van 5%.
Begeleiding -budget niet gelabeld
Totale budget voor Begeleiding zal afnemen
Gemeenten zullen inzetten richten op participatie: effect Begeleiding Groep Basis
Nieuwe spelers op de markt (aanbestedingen)
Locatie van projecten cruciaal voor gemeenten (voorkeur lokale aanbieders)
Tegengestelde financiële belangen begeleiding (overgang van WMO en intramuraal (AWBZ)
Groep cliënten en mantelzorgers die tussen wal en schip vallen
Coördinatie bij integrale zorgvraag loopt risico (meerdere kanalen / fin. bronnen)
Toename administratieve lasten (afspraken per gemeente)
Gemeenten weten niet goed om te gaan met Begeleiding Individueel:
GTB (meerwaarde?)
Palliatieve zorg (link AWBZ?)
Integrale V&V (doelgroep?)
Visie op de toekomst (1)
Uitgangspunt is samenwerking Vivent – Welzijn: welbevinden van groepen in de buurt (onder
regie van welzijn) en gezondheid van het individu (met ondersteuning van Vivent) moeten een
aanvullend karakter krijgen. In dat kader zullen in 2012 vier pilots worden gestart i.s.m. welzijn
Begeleiding Groep:
- Basis:
 Regie bij welzijn; inzet vrijwilligers met ondersteuning van Vivent (signaleren)
Dus: Productmix aanpassen; geen Begeleiding Groep Basis maar juist nadruk op
Plusgroepen:
-
Plus:
 Regie bij Vivent; indien mogelijk ondersteuning van vrijwilligers
Begeleiding Individueel:
 Inhoudelijk aanknopingspunt GTB naar gemeenten : één contact / concrete actie /
ondervangt meerdere doelgroepen
 Palliatieve zorg / nachtzorg continueren (vereist afstemming gemeenten / zorgkantoor)
 Integrale V&V loopt straks via meerdere kanalen
Visie op de toekomst (2)
e
1 trede (eigen kracht)
C. Begeleiding Groep – Plus
Onder verantwoordelijkheid van Vivent krijgt cliënt de nodige
dagactiviteiten in de vorm van specialistische aandacht en
behandeling. Welzijn ondersteunt waar mogelijk met inzet
vrijwilligers
4e trede (individuele professionele voorzieningen):
D. Begeleiding Individueel
Onder verantwoordelijkheid van Vivent krijgt de cliënt
individuele begeleiding
Zorg (Vivent)
e
3 trede (collectieve voorzieningen):
B. Begeleiding Groep -Basis
Verantwoordelijkheid ligt primair bij Welzijn, maar Vivent zet
haar expertise structureel in als consultfunctie in de wijk
Individueel
Organisatie:
Welzijn
e
2 trede (informele zorg):
A. Ondersteuning in de buurt
Verantwoordelijkheid ligt primair bij Welzijn. Desgewenst en
op verzoek van Welzijn zet Vivent haar expertise in
Welzijn
Voorziening:
Collectief
Eigen kracht (geen
voorzieningen of
organisatie)
Zorg
Vervolgstappen
Stappen:
 Voorbereiden binnen de organisatie
 Herindiceren Begeleiding Groep Basis naar Plusgroep.
 Proposities / arrangementen ontwikkelen
Centraal / decentraal:
- Centraal:
 Afbouw Begeleiding Groep –Basis, nieuwe focus
 Vivent –brede pilots i.s.m. welzijn
 GTB –aanpak als ‘binnenkomer’ bij gemeenten
 Continueren palliatieve zorg; afspraken maken met gemeenten en zorgkantoor
 Splitsing begeleiding PV/VP en Begeleiding bij integrale V&V
- Decentraal / regio:
 Consultrol van Vivent bij Begeleiding Groep -Basis ‘nieuwe stijl’ (onder regie van welzijn)
 Focus op zorg –en behandelaspect bij Begeleiding Groep -Plus
Planning
Planning gemeenten:
 Veldverkenning en inventarisatie
 Visie en keuzenota
 Voorbereiding invoering
 Implementatie
(november 2011 tot februari 2012)
(februari 2012 tot juni 2012)
(juni 2012 tot oktober 2012)
(oktober 2012 tot januari 2013)
Agendapunt 2
1
Presentatie Visiedocument
2
Regio-specifieke situatie
3
Vervolgvragen / aanpak
Initiatieven per gemeente
 Initiatieven Dagactiviteiten per gemeente verder uitbreiden (i.s.m. welzijn)
 Doorontwikkeling andere Begeleiding –arrangementen:
o Palliatieve zorg / integrale V&V
o Kortdurend Verblijf
o Gespecialiseerde Thuis Begeleiding:
• Multi Problem –gezinnen
• Ouderen met dementie
 Nieuwe initiatieven samen met gemeenten en sociale partners ontwikkelen. Geen
domeingedrag, maar nieuwe verbanden!
 Vereist tijdig anticiperen op keuzes van gemeenten
Agendapunt 3
1
Presentatie Visiedocument
2
Regio-specifieke situatie
3
Vervolgvragen
Vervolgvragen
 Vragen?

similar documents