PokaYoke

Report
“ Add your company slogan ”
การป้ องกันความผิดพลาด
Mistake- Proofing
LOGO
หัวข้ อที่จะนาเสนอ
1
การควบคุมคุณภาพของเสี ยเป็ นศูนย์ (ZQC)
2
อะไรทาให้เกิดของเสี ย
3
ระบบ Poka-Yoke
4
วิธีการใช้งานระบบ Poka- Yoke
5
ตัวอย่างการนาระบบ Poka- Yoke ไปใช้
การควบคุมคุณภาพของเสี ยเป็ นศูนย์ (ZQC)คืออะไร
1
2
3
คือ แนวทางใน
การควบคุม
คุณภาพ (QC)
เพื่อมุ่งหวังให้ของ
เสี ยเป็ นศูนย์
ของเสี ยสามารถ
ป้ องกันได้โดยการ
ควบคุมสมรรถนะของ
กระบวนการให้ดี จน
ไม่ทาให้เกิดของเสี ยขึ้น
ได้
เป็ นแนวทางในการ
ป้ องกันข้อผิดพลาด
ไม่ให้ความผิดพลาด
ลุกลามหรื อเปลี่ยน
สภาพกลายเป็ นของ
เสี ย
การควบคุมคุณภาพของเสี ยเป็ นศูนย์ (ZQC)คืออะไร
ของเสี ยเพียงแค่ชิ้นเดียวก็อาจทาให้บริ ษทั เสี ยชื่อเสี ยงได้
ทาไมต้ องทาของเสี ยให้ เป็ นศูนย์
ลูกค้า
เพือ่ ความพึงพอใจของลูกค้ า และความภักดีของลูกค้ า
ทีม่ ตี ่ อบริษัท
ต้นทุน
ต้ นทุนในการผลิตลดลงทั้งในส่ วนของการการกาจัด
ทาลายของเสี ย หรือการแก้ ไขชิ้นงาน
สิ นค้าคงคลัง
ไม่ ต้องเก็บสิ นค้ าคงส่ วนเกินเพือ่ สารองไว้ ทาให้
สิ้นเปลืองค่ าเก็บรักษา
ZQC ช่ วยให้ ทางานง่ ายขึน้ อย่ างไร
 ระบบ ZQC ใช้เครื่ องมือป้ องกันการผิดพลาดเพือ่
ไม่ให้ความผิดพลาดลุกลามกลายเป็ นของเสี ย
 การใช้ความพยายามในการทางานและการแก้ไขงานลด
น้อยลง
 การผลิตที่ไม่มีของเสี ยทาให้ชื่อเสี ยงของบริ ษทั ดีในสายตา
ลูกค้า จะทาให้พนักงานรู ้สึกว่ามีความมัน่ คงด้วย
ZQC ช่ วยให้ ทางานง่ ายขึน้ อย่ างไร
ZQC ทาให้การทางานง่ายขึ้น
อะไรทาให้ เกิดของเสี ย
วิธีการทางาน
ไม่เหมาะสม
ผูป้ ฏิบตั ิงาน
ความผันแปรใน
การปฏิบตั ิการมาก
เกินไป
การใช้
วัตถุดิบชารุ ด
เครื่ องจักร
สึ กหรอ
การปรับปรุ งคุณภาพแบบดั้งเดิม
การปรับปรุ งคุณภาพแบบใหม่
3
แนวทางการตรวจสอบผลิตภัณฑ์
การตรวจสอบ
เพือ่ ให้ พบของ
เสี ย
การตรวจสอบ
เพือ่ ลดของเสี ย
1
2
การตรวจสอบ
เพือ่ กาจัดของ
เสี ย
3
Poka-Yoke
การตรวจสอบ
เพือ่ การตัดสิ นใจ
ตรวจพบของเสี ย
หลังจากที่ได้ เกิดขึน้
แล้ว
มักเกิดขึน้ ที่ส่วนท้ าย
ของกระบวนการ
หรือหลังจากการ
ปฏิบัติการต่ างๆ
การตรวจสอบเพือ่ การตัดสิ นใจทาให้ ตรวจพบของเสี ย
การตรวจสอบเพือ่ ป้ อนกลับข้ อมูล
 การควบคุมคุณภาพด้วยวิธีทางสถิติ (SQC)
 การตรวจสอบที่กระบวนการถัดไป
 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดว้ ยตัวเอง
การควบคุมคุณภาพด้ วยวิธีทางสถิติ (SQC)
- เป็ นการสุ่ มตัวอย่างชิ้นงานหลังกระบวนการเพื่อทาการ
ตรวจสอบว่ายอมรับได้ตามมาตรฐานหรื อไม่
- มักมีการทาแผนควบคุมเพื่อติดตามผลการตรวจสอบ
การตรวจสอบที่กระบวนการถัดไป
- ผูป้ ฏิบตั ิงานที่อยูก่ ระบวนการถัดไปจะทาการตรวจสอบ
ชิ้นงานทุกชิ้นที่ถูกส่ งมา
- ถ้าตรวจพบของเสี ยจะแจ้งกับผูป้ ฏิบตั ิงานที่อยูก่ ่อนหน้า
ทันที เพื่อแก้ไขก่อนที่จะเกิดของเสี ยตามมาอีก
การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ด้วยตัวเอง
- หากผูป้ ฏิบตั ิงานเป็ นผูต้ รวจสอบชิ้นงานเองในการ
ตรวจสอบด้วยตัวเองนั้น ผูป้ ฏิบตั ิงานจะทาการชิ้นงาน
ของตัวเองที่เสร็ จแล้วว่ามีขอ้ บกพร่ องหรื อไม่
- การตรวจสอบด้วยตัวเองทาให้การป้ อนกลับข้อมูลเร็ ว
กว่าการตรวจสอบที่กระบวนการถัดไป
4 องค์ ประกอบของ ZQC
การตรวจสอบ
100%
การป้ อนข้ อมูลกลับ
ทันที ช่ วยลดเวลาใน
การปรับปรุ งแก้ ไข
การตรวจสอบ ณ
แหล่งกาเนิด
ใช้ Poka-Yoke
เพือ่ ป้ องกันข้ อผิดพลาด
การตรวจสอบ ณ แหล่ งกาเนิด
-
-
การดักจับความผิดพลาดและมีการป้ อนข้อมูลกลับ
ก่อนกระบวนการจะเริ่ ม จึงทาให้ความผิดพลาดไม่มีโอกาส
กลายเป็ นของเสี ย
มีการใช้สลักที่ป้องกันการใส่ ชิ้นงานกลับด้าน
ใช้สวิตช์เพื่อทาหน้าที่หยุดเครื่ องเมื่อชิ้นงานถูกป้ อนบน-ล่าง
สลับกัน
การตรวจสอบแบบ 100%
เป็ นการตรวจสอบ ณ แหล่งกาเนิดต่อชิ้นงานทุกๆชิ้น และต่างจาก
การควบคุมคุณภาพด้วยวิธีการทางสถิติ (SQC) คือ SQC
เป็ นแค่เพียงการสุ่ ม
วงจรการป้ อนกลับของข้ อมูล
วงจรการป้ อนกลับข้อมูลอย่างรวดเร็ ว เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดได้ทนั ที
เกิดขึ้นกับวิธีด้ งั เดิม เพราะแบบดั้งเดิมมักเกิดขึ้นที่ปลายกระบวนการ ซึ่ง
ความผิดพลาดต่างๆกลายเป็ นของเสี ยไปแล้ว
ระบบ Poka-Yoke
 ระบบ ZQC ใช้ติดตั้งอุปกรณ์ Poka-Yoke ที่
เครื่ องจักรเพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบ ณ แหล่งกาเนิดและป้ อนกลับ
ข้อมูลอย่างรวดเร็ วทุกๆครั้งแทนที่จะหวังพึ่งผูป้ ฏิบตั ิงานให้
ตรวจสอบความผิดพลาด
 ราคาของระบบ Poka-Yoke ไม่แพง
สรางขึ
น
้ มาจากชิน
้ ส่วนทีไ่ มซั
้
่ บซ้อน
Poka -Yoke ควบคุมกระบวนการได้ อย่ างไร
ระบบข้อความจะ
หยุดเครื่ องจักรทันที
เมื่อมีขอ้ ผิดพลาด
เกิดขึ้น
วิธีการใช้ งานระบบ Poka- Yoke
1.
วิธีตรวจสอบการสัมผัส
2.
วิธีเทียบกับค่าที่กาหนดไว้
3. วิธีตรวจสอบขั้นตอนการเคลื่อนไหว
วิธีการใช้ งานระบบ Poka- Yoke
วิธีตรวจสอบการสัมผัส
• ตรวจสอบว่าชิ้นงานมีการสัมผัส
ทางกายภาพหรื อการถ่ายเท
พลังงานกับอุปกรณ์การดักจับ
• เช่น ลิมิตสวิตซ์ ที่ถกู กดโดยสก
รู ที่ถกู ขันเข้าไปบนชิ้นงาน
วิธีการใช้ งานระบบ Poka- Yoke
วิธีเทียบกับค่าที่กาหนดไว้
สามารถนาไปใช้ในกรณี ที่การประกอบชิ้นงานต้องใช้ชิ้นส่ วนที่
มีจานวนแน่นอนจานวนหนึ่ง และมีการปฏิบตั ิงานแบบซ้ าๆ
เช่น ลิมิตสวิตซ์ ซึ่ งกระตุน้ ด้วยการเคลื่อนไหวในแต่ละครั้งในการส่ ง
สัญญาณไปยังเครื่ องนับ เพื่อตรวจสอบจานวนครั้งของการเคลื่อนไหว
ตรงกับค่าที่กาหนดไว้หรื อไม่
วิธีการใช้ งานระบบ Poka- Yoke
ตัวอย่างของวิธีเทียบ
ค่าที่กาหนดไว้ใช้ใน
ระบบ PokaYoke
วิธีการใช้ งานระบบ Poka- Yoke
วิธีตรวจสอบขั้นตอนการ
เคลื่อนไหว
• ดักจับว่าการเคลื่อนไหวหรื อ
ขั้นตอนกระบวนการเกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาที่แน่นอนที่กาหนดไว้
• เช่น สวิตช์โฟโต้อิเล็กทริ กที่ต่อ
เข้ากับเครื่ องจับเวลา
ประเภทของอุปกรณ์ การดักจับใช้ งานในระบบ Poka- Yoke
การสัมผัส
ทางกายภาพ
ใช้พลังงาน
ความเปลี่ยนแปลง
สภาวะทาง
ธรรมชาติ
วิธีการใช้ งานระบบ Poka- Yoke
ตัวอย่างอุปกรณ์การดักจับการสัมผัสทางกายภาพ
อุปกรณ์ การดักจับทีใ่ ช้ พลังงาน
ตัวอย่ างอุปกรณ์ การดักจับการเปลีย่ นแปลงสภาวะทางกายภาพ
ความดัน ดักจับด้วยเครื่ องวัดความดันและสวิตช์ที่ไวต่อ
ความดัน
อุณหภูมิ ดักจับด้วยอุปกรณ์ที่ถกู กระตุน้ ด้วยความร้อน
เทอร์โมมิเตอร์ เทอร์มอสแตต เทอร์ มิสเตอร์
กระแสไฟฟ้ า เคอเรนท์ อาย
ทาหน้าที่
ตรวจสอบความแข็งแรงของรอยเชื่อม โดยดักจับความ
เปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้ าขาออก
ตัวอย่างการนา Poka- Yokeไปใช้งาน
การป้ องกันการเจาะรู ผดิ ตาแหน่ง
ก่อนปรับปรุ ง
หลังปรับปรุ ง
การป้ องกันชิ้นงานที่ยงั ไม่ถูกกัดไหลเข้าไปในเครื่ องจักร
ก่อนปรับปรุ ง
หลังปรับปรุ ง
การป้ องกันชิ้นงานกลับด้าน
ก่อนปรับปรุ ง
หลังปรับปรุ ง
การป้ องกันเครื่ องนับทางานผิดพลาด
ก่อนปรับปรุ ง
หลังปรับปรุ ง
การป้ องกันการลืมหยิบแหวนหรื อหยิบแหวนซ้อนกัน
ก่อนปรับปรุ ง
หลังปรับปรุ ง
การดักจับโบลท์ที่ไม่ถูกทาร่ อง
ก่อนปรับปรุ ง
หลังปรับปรุ ง
การตรวจหาชิ้นงานที่ไม่ถูกเซาะร่ อง
ก่อนปรับปรุ ง
หลังปรับปรุ ง
“ Add your company slogan ”
LOGO

similar documents