Javna uprava i upravljanje

Report
Prof. dr Mijat Damjanović
FDUA 2012/2013
Beograd
Determinante institucionalnog i organizacijskog ambijenta
Društveno-politički i društveno-ekonomski sistemi države, privrede i društva
Uslovi afirmacije kvalitetne vladavine
Javna uprava i upravljanje
Poreklo i savremeni modeli javno-privatnih partnerstava
Načela i principi teritorijalizacije i funkcionalne menadžerijalizacije
Sektori, sadržaji i forme novih javnih politika
Javno i korporativno upravljanje
Birokrati i menadžeri, sličnosti i razlike u formiranju i delanju
Razvojni kapaciteti lokalne samouprave, stanje i perspektive
Regionalizam, regionalizacije i nove regionalne politike
Tendencije evropeizacije, stremljenja i ograničenja
Mene sistema i procesa globalizacije
Manifestacije i efekti tehnološkog uspona
Neizvesnosti socijetalnih promena - građanin u umreženom svetu
Kriza demokratije – sistema organizacija i sfera upravljanja
Mijat Damjanović: „Demokratija – epizodna misterija“, Službeni
glasnik/Megatrend, 2011, Beograd: str.: 11-28; 279-298; 345-369; 371383.
Jan Erik Lane: „Državno upravljanje – razmatranje modela javne
uprave i javnog upravljanja“, Megatrend/Službeni glasnik, 2012,
Beograd.
Norman Flin: „Upravljanje javnim sektorom“, Megatrend, 2012,
Beograd.
Mijat Damjanović, urednik: „Nove regionalne politike i evropska
iskustva“, Megatrend, 2012, Beograd: str: 13-19; 45-59; 73-81; 167178; 277-284; 321-334; 497-510.
Dušan Vasiljević: “Lokalni ekonomski razvoj – zašto su jedne opštine
dobitnici, a druge gubitnici tranzicije”, PALGO centar, 2012, Beograd.
• Spektar ambijentalnih okvira, teritorijalni kriterijum
• Politikološka određenja
• Ekonomske karakteristike
• Karakter pravnog sistema
• Društvena denominacija
• Ostale socijetalne determinante
• Opšte razvojne tendencije
• Institucionalna struktura državnih organa i tela
• Struktura eksternih i internih ekonomskih entiteta
• Nivoi i spektri evolucije društvenosti/javnosti
• Uzroci i posledice diferencijacija između razvijenih
država i država u razvoju
• Sistemi i anti-sistemi u sferama države, privrede i
društva
• Uspostavljena konsensualnost o misiji, viziji i strategiji
•
•
•
•
•
razvoja
Kreiranje višedimenzionalnih integracionih politika
Transparentno donošenje kapitalnih sistemskih odluka
Dominacija znanja, ekspertnosti, stručnosti i etičnosti
Realna afirmacija građanskih sloboda, prava i dužnosti
Uspostavljeni odbrambeni mehanizmi dobre vladavine
•Državna uprava i vladanje
•Javna uprava i javno upravljanje
•Kada se treba oslobađati birokratije
•Kada treba pribegavati birokratiji
•Slabost formalne i snaga neformalne organizacije
•Prednosti i nedostatci vrsta teritorijalizacije javne uprave
•Dihotomna priroda lokalne (samo)uprave i lokalnog
(samo)upravljanja
•Hanze, gilde i cehovi
•Države gradovi i države gradova
•Uzroci i posledice uspona i padova etatizma
•Korporatizam – socijalno odgovorna ekonomija
•Motivi, interesi i očekivanja od javno/privatnih
partnerstava
•Zajedničko rukovođenje, zajedničko upravljanje,
umreženo upravljanje
•Legitimitet i legalitet javno-privatnih partnerstava
•Osnovi sklada i implikacije nesklada između
teritorijalnog ustrojstva i administrativne funkcionalnosti
•Kriterijumi vrednovanja menadžerijalne funkcionalnosti
•Interesne korelacije makro i mikro teritorijalizacija
•Specifičnosti državnih unionizama i privrednih
asocijativizama
•Konstitucionalni individualizam i institucionani
(socijetalni) kolektivizam
•Domeni novih javnih politika
•Sadržaji novih javnih politika
•Forme novih javnih politika
•Osobenosti razvojnih strategija nacionalnih javnih
politika
•Politika upravljanja sektorom javni politika i upravljanje
pojedinim domenima javnog sektora
•Polja permanentnih invencija i inovacija
•Kriterijumi efektivnosti, efikasnosti i ekonomičnosti
•Osobenosti javne regulacije
•Podsticaji i osujećenja konkurentnosti javnih i privatnih
entiteta
•Alokativni režimi i ograničenja eksternalizacija
•Nepoznanice prirode odnosa “principal-agent” u
korelacijama javnog i privatnog sektora
•Razlike i sličnosti u sistemu njihovog obrazovanja
•Razlike i sličnosti u statusnim društvenim
pozicioniranostima
•Razlike i sličnosti u dominantnim sistemima vrednosti
•Razlike i sličnosti u prihvatanju etičkih principa
•Interni i eksterni uslovi delanja državnih činovnika i
privrednih rukovodilaca
•Uslovi profesionalne promocije i razlike u sistemima
nagrađivanja
•Značaj lokalnog društva, lokalne zajednice i lokalne
demokratije
•Fleksibilni modeli i realiteti organizacije lokalne
(samo)uprave
•Inovativni modeli upravljanja lokalnom zajednicom,
vlašću, privredom i društvom
•Raznorodne potrebe i kontradiktorni interesi građana
na planu lokalno-nacionalnih (ko)relacija
•Realnost i irealnost glokalizma/glokalizacije
•Višedimenzionalna priroda regionalizma
•Smerovi, sadržaji, forme i procesi regionalizacije
•Karakteristike novih regionalnih (javnih) politika
•Opšti i posebni ciljevi vrsta i tipova regionalizacija
•Smetnje i prepreke regionalnom razvoju i
integracionim institucionalizacijama
•Osnovni motivi konstituisanja EZ/EU
•Institucionalna i organizaciona struktura
•Kreiranje politike i donošenje odluka u telima EU
•Ograničenja i neizvesnosti u funkcionisanju EU
•Snaga, prestižnost i perspektiva EU
•EU u eri globalizacije
•Predistorija konvergencionih poduhvata
•Smisao i potreba transnacionalne međupovezanosti i
međuzavisnosti
•Najuticajniji agensi savremene globalizacije
•Ključna područja mundijalizacije
•Skepticizam i kritika globalizacionih efekata
•Homogenizacija versus heterogenizacja
•Konzistentan razvoj tehnologije i eruptivan implementa-
cioni rast
•Polet informaciono-komunikacione tehnologije
•Premreženi svet i umrežene države, privrede, društva i
tehnologije
•Tehnotronsko i elektronsko upravljanje i poslovanje
•Implikacije narastanja virtuelnih realiteta u gotovo
svim sferama socijetalnosti
•Promenljivi odnosi centara moći na globalnom planu
•Nestabilnosti u regionalnim okvirima
•Diskontinuiteti na nacionalnom planu
•Problemi uspostavljanja i očuvanja građanskog
društva
•Uticaj destrukcija i ireverzibilnih promena u
ambijentu prirode na društvene zajednice
•Različiti kapaciteti moći na strani građanina –
pojedinca, individue i ličnosti
•Demokratija kao disciplinarno kontroverzni fenomen
•Ograničenja na strani neposredne demokratije
•Ograničenja na strani posredne (reprezentativne)
demokratije
•Plutanje centara moći u formalno ustrojenim
demokratskim društvima
•Da li demokratija ostaje zarobljena u nacionalnim
okvirima

similar documents